תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

רעמברטנורה אבות פרק א - תוספתייםטב קע

[ocr errors]
[ocr errors]

ומכל שאין לו חלק לעס"כ : ורישתמש בתנא חלף: יר הוא היה אומר אם אין ורישתמש כתג6 - פירס יר מס מין אני לי מס מין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני - ואם לא עכשיו סר"כ ככתרס מני זוכס לעגמי מי יוכס אימתי: טושמאי אומר עשה תורתך קבע אמורי סל תורס ומס סbמר קגb בשבילי : וכסbני לענמי מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר סתסולא פירש סל תורס לפי ואפילו זכיתי לענמי מס סוb פנים יפות : טז רבן גמליאל אומר עשה לך רב ססתסכתר בקרס של תורס סוכות סוס וכמסגחסכסוb והסתלק מן הספק • ואל תרבה לעשר אומדות : כי כל סכקריס זולפו מינן

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ו

[merged small][ocr errors][ocr errors]

. תוספותיוםטוב "אבות פרקא

[ocr errors]
[ocr errors]

ין שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא
מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה (נ"מ משתיקס) ולא
המדרש הוא העיקר אלא המעשה - וכל המרבה
דברים מביא חטא: יח רבן שמעון בן גמליאל
אומר על שלשה רברים העולם עומד (נ"מ קייס) על
הדין - ועל האמת - ועל השלום - שנאמר אמת -
ומשפט שלום - שפטו בשעריכם :
פרק ב רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור
לו הארם כל שהיא תפארת
לעושיה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רע מברטנורה אבות פרק ב תוספות יום טוב קעא

[ocr errors]

לוי מחשב ספסד מנוס מס ואיאתה בא לידי עבירה - דע מה למעלה ממך מכרכנk ודרך חייס : - עלתה מפסיד מסחורתן עין רואה ואין שומעת יוכלמעשיך בספר נכתבין: שאין 6תסידע מתומכיו וממונך מפני עסק סrנוס ב רבן של מלותפי'סר"כ לb גננ' סשכר שיעלס לך ממנס נתפרס כתורס שכר סמקייס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב רבן נמליא בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטלה וגוררת עון וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם: ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומרין לו לאדם בשעת דחקו: ר הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצוגך הלל אומר א תפרוש מן הצבור

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »