תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קמא כטל סמפני סמין דרך ואוסר בכל שהוא יין ביין ומים כמים בכלשהואין לנו סתירb מסור כמינוככל

[ocr errors]
[ocr errors]

לערוככלי כזס מיזמנו דומין במים ומים ביין בנ"ט זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנ"ט :ט או אסורין ואוסרין בכלשהן לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יין נסך וע"א ועולו לכובין ושור הנסק'ועגל"ערופ' וצפורי מצורע ושער נזיר ופטר חמור יובשר בחלב ושעיר המשתלח - וחולין שנשחטו בעזרה הרי או אסורין ואוסרין בכלשהן:י יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה רשב"ג אומר ימכר כולו לנכרי חוץ מדמי יין נסך שבו : יא גת של אבן שזפתה נכרי מנגבה והיא טהורה ושל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבן שמעון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

עא פרקה

[ocr errors]

תוספת יוםטוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

; תוספותיוםטוב אבות פרק א. ריע מברטנורה - * ,"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »