תמונות בעמוד
PDF

גמי

יום טוב פמלינו כמחלוק'קרח ועדתו ססתכלי'וסוף כונתס סית' נקPE חט6 כ6 על ידי פי' סר"נ כדי 6Sc יf הוה כניסנס וכו' נמי הכנור והפרות נהיו נהפך: יח חין חטס כח על ידו כלי מלל פרק כתר דיומ6 דף פ"ז ומפיק ליס סנ6' כי לל תעזון נפשי יס6 פול גניקנס ותלמידיו כנן ערן: חין מספיקין בידו לעשו' bc5ול ולח תתן חסיין לראות פחת תסליס ט"ז י' - וכ"ל וסכי חפועל פליקס קול כגן עדן ותלמידיו כגיסנס: וזיכו חת ורטילר תעזוב נפסי לכל לידי ענרת פלך לי! סחול לפי .65 קרני'סלמר תור' לכל יסר: :

קמן חסידך לרחות סחת ברקת ס' עזה ומספטיו כס וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידולעשו' חסיון רניס ותסתלמידיס !סר! - ומשפטיו פעס יסר! תשובה משה זכה וזיכה את הרבים • זכות הרבים סוכן פ"י סירחוני כפית וקס בלו הול עס6ן : 6פר חטס תלוי בו שנאמ'צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישרף • יקיו נגיע וסיינו דכתי לרחו ולפר החטיס 6ת ישר מדלל ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הוכים תלוי פלח יהיו ! רומי'ונח כלים קלמ'על חטחת ירכט' ניסו בושנא' על חטאות ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר ושמעינן נמי דרוקח כפיתיו סמע מינ'ססכ'תלוי בירכע': החטיא את ישראל : יט כל מי שיש בירו שלשה התלמידיס וכיס כדכתיך יט מתלמידיו SE 8/6

° - למר דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה חסידיך : וכל המחטיס 6ת ממנו והולך בדרכיו : פין דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע • עין סרכיס לין מספיקיס כידו טונה מסתפק כמה פים לו טובה - ורוח נמוכה • ונפש שפלה י מתלמידיו לעשות תסונס פי' הר"ן סלה עלינו יותר ממון התריס • של אברהם אבינו : עין רעה • ורוח נכוה • ונפש יקל סנ6 כנ"ע וכו' סכן מכינו כחכרסס סחמר וחב'מתלמידיו של בלעם הרשעי מה בין תלמידיו פס • ותפיק ליס סכחי סוס למלך סדוס לס מחוט וער של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע ספוק כוס נפס על נור ינוס סריך הנעל ולס 6קי מכל תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה • ! יקמכו כו' מסלי כ"ח י"ג• 6פר כן: ורוח נמוכ' טנות ונוחלין לע"הב שנ'להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה' ולע"נ דכקרח מסכט 6פילו יתירה וכן מנינו חכרת'חומר אמלא אבל חלמידיו של בלעם הרשע • יורשים עסוק נכס חחת: לפ"ק תנן

ונפש גיהנס ויורדין לבאר שחת שנא' ואתהאהים תוריד' וחקל) המחטיס 6ת קרניס ספות זהירות וספרים מן - לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיה' ואני לפי סמרת טובה כנרוכס ולח התל. ומנינו זה כמכריס אכטח כך: כ יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר, ככינס 6 כפויכ'6ת סרכי' • וכתי'קנה כל ידעתי כי c6 וקל כנשר • ורץ כצבי וגכור כארי • לעשות רצון כלסכן מרת פרענו המעוטר יפת מרסר 6ת סעד עכשיו אביך שבשמים • הוא סלח מזיק 6k

6"כ סססטיק לס סכיר כס מרון כניסות :

חת קרניס י כן נ"ל וככלעס לסכקן עין רעס סקיק יודע להיקרע כעיני סמקוס .אין מספיקין כילו לעסוק תפוכס כלומר מין מסייעין סילך סל כלק וסית הולך כרי לטול מכר (דכתיכ 6ס יתן לי לו • וכרכתיך חל יתמכו בו מס 6יג בלק מלוח כיתו כסף וזסכ: ורוח נכותי דלמ'כלס וסע למרי 6c5ר עוכרי פגרת כפיתן 56 לכו לסון - ולמי לקוי נכלל כל : יורם רעת"עליון : ונפס רחכס - 6ס ל6 סיס רכ סתחות 65. לטהר מסייעין לו - הכל סרמכ"ס פי' סימנעותו מן התאונה קיר יפן להפקיר כנות מוחכ לזנו' - ולמרו חכמי'ננעס כועל וכענין סכ6ינפרעת ויחזק ס' 6ת לב פרעה • וכפרק ס'מסקי חתונו תיק: להנחיל חוסנייס 6כרסס קרי חוקר וכתי'ורע פרקיס ססקדיס למסכת זו נתן טעס לרכרי סס מטל סרחני הנרקס סוקניים נעתק ולונרותיסס סמלס כטיסf : 6נסי להענס עליו על כל פניס ולפיכן ימנעהן הס"י מהתסוכס כרי

כלעס 6קרי מים רמיס סספיל כענתו כ"ו 6לפיס סיכול עליו עונסו קרלוי כווכ'כנ"כ כחכורו פ"ו מהל'תסונת מיפרץ :כ עז כנמר נמר הזה כולו מן חזיר היערוסלניחה • ותניח רחיות מן קכקוניס : יט ונפש רחכס פי' הרים כי בעת יחס החניות הנכיחה מכנסת רbסס כסנכי היער 60ס לס קיק יב התלוק כח היה יוען וכו' סמכות עניסלס וגוסמת ומונעת 6חת סוכר • וסחזיר מומע קולת ורכע'ונתר חינס רק לפי דעתס כי קטוני'לס יכוו כרטי חבל יתירו ממנו יוכ6 מכין סניקן ולפי סקול ממור קול עז פני ח'פ סלין כו סכתוב חומר סן קנס סיו לכני יסרל ברנר כלעס סרמכ"ס נכור' כלכך-46 6תס סוי עז ולח מתכי'לcסול מרכך מתפלח אוכלין כע"סז • זה עיר יניע כפיך כי תוכל לפריך כפ"קז הכנת כלות' פנינו ל6 סנייסן למר: קל כנשר • לחזר 6חר כרפיי רס"י כריס פיר דלי לח תימל הכי הרי כמת למולך ול6 תיגע כדכתיב יעלו לכר כנסריס ירוכו ולח ייגעו : מתלמידיו של לנרקס 6נינו ע"ת קרעכי' וכמסיס כעולס קוס ון כנכי לילוף חקר המכות : ונכור כחרי לככופ לת ילין מן 6לס לפי סיס מסתפקין ולינס גלרכיס לכריות נקרסו סוכני

העבירות

עו"קו ועולי"ל פסורת קלין הול לומר - לכל : רעות ה' וכו

נתכנו עלילות להנחילו יותר כעולס הכל : להנחיל חוסנייס : פי' סר"נכעקכ • ועיין כסוף מסכת עוקנין : יורשים ניסנס • כעין כרחמר לה תרתן תרתיניקנס מל"ט ; אנשי דמיס פיקו'נכלעס פפיל כטכתו וכן' • וקול נכסים מרמס כעסותו תסכולי

לפעולות

[ocr errors]

לפעולות הרע סרמכ"ס : ב עז פניס לגיסנס פמפיז פניו קעכרות ! עז פניסלפי פקעות ניכר בפני' כרכתיב קעז לי סלל לעסו'רכון לבין סנסמיס ופי'סר"נ וכתיב קטן חיסופע וסע בפניו לפיכן נקרס עז פני': תכנס טירך כמסר'בימינו בפניו מtליכ"6 כיס וג'יטוכורסטיס לbcולס תסלי'ט'י"ס: כלומר כסס סרכנתנו fלfת סמלק ססי' לזרע סכרתס נייסגיס וכשת פניס לנן ערן כמ"ס הו"ל כל חרס שיש לו כוסת פני' דקתניס וגומלי חסדיס כן יהי רנון סקכנת עירך : כא כן לס כמתר'הול חוטר

חמם סניס למקרר מערכת כדכתי' לכעכור תריס ירחקו הוא היה אומ' עז פנים לגיהנם וכשת פנים לגן עדן ילפינן לכתיב נ' פניס יסיק, על פניכס לכלקי קקטלן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתבנה עירך במהרה לכס ערליס וכסג' כרכיעית מדר' שמו! נסס רכי'ספריס בימינו ותן חלקנו בתורתך: כא הוא היה אומר יקיס כל פריו קלס סלוניס ז"ל : יהי רנון וכו'. פי' כן חמש שנים למקראי בן עשר למשנה כן שלש פלניו מלמדו כורת קחותיו • סר"נ כלומר כסס ססננתנו עשרה למצות : כן חמש עשרה לתלמור • בן וסכר קנקודונפנ'החמישי' אחת המרק ססימן לזרע שמונה עשרה לחופה: כן עשרים לרדיף • כן ק6כלו לת פריו להוסי' נכס סכרקס נימניס וכו' כדפי' שלשיס לכח • בן ארבעים לבינה : כן חמשים רס"י כמעסס לנגטוני'נסיף לעצה - בן ששים לזקנה * בן שבעים לשיכה : בן כקורל : כן עסר למפנק ספר סתנS6 : שמנים לגבורה

בן

סלומר מקרה סמס סכיס כא הוא היה חומר גן חמס

וחמס סני' מסנס וחתם סניי וכו'ונ"ל ל"ג וכתנ כמר' סומנסס קרר"י כר פלמת נמי לחמר מר כל תלמיר סלח רלה סי'יפק כמסכתו ממס סניז"ל סלין ! דברי ר' יסולסנן תימן ונס חינה מסר מסכתח פוכ ינו רומ'דכתיב זלת ספר ללוי' מכן כיס פנס ומפלס יכל זו - bס סחכמים הסמיכוס והסיפוס כ6ן • ורנריסמון הקטן לככול ככל סכל ולומר הלכות עכולת חמסה סניס וכן לי קס וים נוסחחות סכתוכ כסן סמוbל סקטן לומר כנפון 6ויגן מוכר: כן י"ג למכות לכתיכ סיס לו oc6כייעשו מכל חטחת ED Eמס וכו' ע"כ וכריס מתני' ולקמן כתב ריס ספריס גורסין סלוס • ונכיסכס כתיב ויקחו שני בני יעקב סמעון ולוי מתי מסנס זו כ6חרונס ולח ניירח רחין לומר פיסל סיוס המסכת' דינס חיס חרכו ולו כחותו פר'כן יג פנת קיק וקרי ליק ליE: כמת וכטל מן העולס כי עלינו להקפיר התנס על זס כמו כןי"ח לחופי י"ט bלס כתוכיס כפרס'כר6סית פן וילמר שקי' פחמרו חסריך כלי' וכו' ויכסת כטסרק • ע"כ • ורנית יותר נעשה חלס ערויען ס'איס 6ת קללע קר לגופיס פסולית י"ח.. קרוכת מ"ס קר"נ כסוף מועד קטן • (כסוף מס' יליס מטוס לורסל: כן עזריס גררוף • סחר מזונותיו לחקר סלמר מקרה S6 תעמוד כלכר רע: כן עזר למסנס כחנ הרינ רחמר מר מסנס ונמ' - ונטל 6סס וסוליר כני' כריך קול לחזור ולנקם. כל תלמיד וכו'דכתיב ז6ת 6סר ללויס ונו' וכתב לחקר חומר מכן סחר מזונות • פיר' 6חר כן עסריס רליף חותו מן הסמיס .. סלמיס ונוהל כיכר כן כיס וכו' • רס"י : כן סלס עסרק ולהכניסו על כתפיו סלין כ"ו 55 מעלת מוניטין פחות מכן . למנות פי'סר"כ דכתיכ סיס וגו'ונכי סכס כתיב וכוחים חינו • עטרי': כןסלמי'לכס סהלוי'קין מקימין לת סמסכן וכפרקין ... ולו כחותו פרי כן י"ג שנה קיי כסתחפוך גפני סעס' יעקב וטוענין חת קטגלוק ונופלין נכתף מכן ל'סנס ומפנק : כן עס לכן 6חר סנ6ס 6תחת זינוק לו כתר פ'סני' כקירור פטלו 6רכעיס לכינק פלחחל מי מנת פסיגיסר! כמוכר: 6מר לסס} בהריון לפלפת קלסיס כסוכן סמעון ולוי לחסכון ז' מרסיס כסס ולח נתן ה' לכס לגלרעת ועיניס לרלות ולוכיס לסמוע .. "לכל 6' כתכס לוי כן פנס כסיכל מטס הוסיף עליסס ו' פרקיוס קוק : כן חמסיס לעלת • סכל' בלויס ומכן חמפיס סלפיס ספסק כקרן וייס מרפי'סעסס כסכות קיז וחורף וקיז .פנס יפון מככח סעכולק וכל יככור עור ופרת לק חמין ונו' סססנ'סני'קרי לוי כן "3 סני'כלכתס לסכס ונקר' ליס רס"י וקסו קסירות סיקן גרס ענק: גן פסיס לזקנס י דכתיג תכס ולס לייק בפי'פר'ויסכ נפס' ויתרגל על נכוימי'רניס ספי'•

ספי' ככלס י קכר: ככל"סכנמסריח tסיס: כן סכטיס לסיכק ' נחלסיס ננית ! פקוס 6חר מעשר מכס ועיין ריפ פרק כ' וכתיכ כלול וימת כסינה טוכסי וימיקיו קיו סכעיס סנק:כן

רזני': כן סמונס עפר לחופה • לסון סר"נייט סלס כתוכי' סמוניס נכורת ירכתיב ולס כגכורות סמנים מן זיתמר וכו' ער ויכן ת'לקיס 6ת ככלט עמרתי למנין וסמכתי נס סניסס וכתיכיכין קרח לויכן ול6 מכלתי כין כונס bס 6סס עפר ונפילס"י רייס פעמיס כתוך סוס מכרוסית ערכי חמים לוקחת זלת • כ"כ ' ונריך לומר דליס נמי מן המנין : בן עטריס גררוף כפי'6חר סכקן גרין סלין כי? S5 מטלס מעכיסין פחות מכן עזריס • כמרר' בנק פר' קרס • ונ"ל מרfסכחן כמתי מוכר סלה נענסונפקוס מכן עסריס: כן מרכעיס לכינת פי' סר"נ סלbסר 6רכעיס סנס ססיו יסר! כמרכר וכו'גמ' פיק רע"ס דף ק' וקסטרוולינס רחית מחנפי מלכר סכקין 6רכעי' פנס כמרכר 6חר מתן תורה הוי יותר מכני לרכעי'סנר קרנס • וי"ל ורייקינן מללכולס קיס מלכר ולף חותס סתיו קטני'נסעת מתן פורס ככלל וסיקולס נתן ה' לכס לכולכס ללמקלתס וקס שהיו גדוליס נסעת מתן תורה ככר נתן כשתגיעו לחרכעי' פנק ועוד נ"3 ריסרא נספק מתקן קורס גריס כין לכל מנייתו ילפינן סכריך ני טכילס כמ"ס כסיף פיח לכסחיס וכל נרכקטן סגולר בן שסיס לוקנר פיר' קר"נ וכתיב חיוך ק' ט"ו קכל ככלח סלי קבר בכליס נייס' : וbע"ג דניית פמוטית קים.

בכלל

;

ם

מניס סנס: כן תפעיס תפוחי הולךזחוח ופפוף • זיס חומרי!" ככלל הגימטריס קיס . והכי דרסינן לס כסוף מסכת מ"ק סין סיחת עמוקס : כב הפוך נס ולפין נתנזורה: רכולס וחט"ג לתתס וריס ליס למיתת נירי סמיס וסכח cpמע רוקנה נס ססכל תמכנס: וסיכובלת נת• נס פד זקנת ופינת לי ריח ריינולפטת דקרח דכטוכת מסתמי דסיפל כעלות נרים

מזגנת ומינס לס חזופ סלה קלמר למדתי חכמת ישר6ל 6לן כעתו' וכתיב נמי לעיל מיניס וידעת כי פלוס להלן וכמרים - לתור סכמת 6חריס פלין

רחית ספריי רנרסינן ססיס מות' ללמור חכמס 6חרי' bk בן תשעים לשוח בן מאה כאו מת ועכר ובטל מן לחכמת וכיב הריטנ'6 ביקו' פסור נתוסר כרכרי העולם:כב בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה ושיער ניסיטיס חכמה פירס כנון כבית התרון: לו רבולה בה' ובה תחזיוסיב וכלה בה • ומינהלא נוטריקין כן 6פי' : ע"ב גנית הכסל כket חתרני תוע שאין לך מרה טובה הימנה: כג בן הא הא וכפר ריף לפיגיסתינו סה יסוסע מסו כמו סרס 6ת אומר לפום צערא אגרא ;

דתנן לזקנס סכונס לקכמס ננו יוכית• 6מר לסס ילמדנו

סליק מסכת אבות

כי 6ין זקן! מיסקנס חכמס נפעס ליגן ל') יוס ולת

לניטריקין זקן זס קנס גינת • רקס כתיכ והניתנו מסכת הוריות

מ"ג• ועיין עוד כסמוך : יומם ולילה : בן לפוס

בן קטעיס לסוק נמרח לנר) כי רוב הנער פרק א הורו בית דין לעבור על אחת

קר"נ ה Sסון 6חם סוכל

מכל מצות האמורות בתורה פמוקס' ע"כיוכמרס כסס ועפיית המתנות • כן יסיק והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם בין שעשו ועשה החסיד ז"ל יקפס על זס + סבון מרוכס :

עמהן

מהגיל c5וחת ועול לס מנינו סליק מסכת אבות

סקכר נקרח פוחת ועוד סחרי

סנקכר כן תפעים חיך ימות כן וולס ע"כיוקוסיס 6חרונס ליג פרק א הורו בית דין למכור 65מרו לעס מותריס 6קס כל כך קוסיק דלח קלמר לס פרו'י"ל:מוכן לתת כ"ל לפי

לעזוק רכר סחייכיס על זרונו כרת: ותלך סר"נ כבן פיס לזקנת לחי מתנתקייס כו סזקנס קלמר : היחיר ועפס מתניתין ר' יקולת תיל דחמר יחיר סלסס כקורחת כב כן כנכניס לפרס שלח ק6ריך ימיס וכן כן סל קל ללק' ניו פטור. ולינת הלכתי 6 כרכנן לחמרי יחיד סטסה נסורת

וכמו ספי' סר"כ ככן זומל וכן עוזי דרים פיר: לכל ג"ר חייני ומינו פטור ער פיתיו העופיס על פי ניו יוסכי 6רז כתרים סקרמכ"ס כתב ECמט מדודו הר"יגן סר6"ס סגרייתיו פרץ חורון הסנטי'וrf כ"ו מכיfין פר סילס לכר סל ככור." ולהסתירס מן המלפיניס נקרח: כך וקס בני סכרקס וסרס יסעוסיס על פיסס פטורי' : סוגג על פיסס 6פיקי סיבי פלס פנתוספו קק"6 על סמותס: ולס היו תחלס לנריס ולפיכך תלת נקורות כ"ו כגון פתורו כיר bתלכ מיתר ונתחלף לו חלב נקרחו כל הנריס כניסס • כנכוניתטרי' ה' ס' • וסניקס חי כמומן ולכלן סוס קייכ סתרי לק על פי נ"ו 6כל: הלל סכג כג יותר נסתר וכעלס • וקרלוס ותמסונה מזה כלי

כין

להכיר כין זס לזס • עיכי הפוך נס והפוך בה וכופירט מרכנתורית וכתב כמרסנס רכי ספריס לפי סוגרי פורק סן לורן גדול לבני חרס.קיס לומ'כלפון חכמי סתיו סכל מכירין בו כסעלי מנגל - וכן פנינו לעיל וללס יליף וכו' עיני וכריך חייס כתב סתיו גריס ולrונס לסון חכמי • עורכתכ לפי התורה לח נתנה למלחכיס לס פיין לגביית סכר מכות חמרו כל חכמי לסון סחין מלאכי השרת מכירין כו' והפוך כס• כפל לשון לחזק ולהורות על התמרות וקפלנס וענין היפוך עלמת הול חזרת הגמול: ובה תחזי• ביל החמס פי' (תרחה החמת כעין :מכל כתרגוס וירח וחז6) • קרמכ"ס ורס"יגורסיס ונת תסוי פי' תדיר ותדיר : ומינה לח תא פי' קרינ656 פחמר וכו'

סין מותר ללמוד חכמת יונית • עיין כריס פרק חלק - כפי' כספריס סיכוניס וי"ג לה תזוז : שאין לך מרק טוכת סימנס • סלf תfמר סכלמור סכמתיונית נמכרת ללמוד מקס פריכיות וקנקנת ומלות טוכות • נסכי קלמר

סלין לך מדה טונס סימנס כי כל המלות טוכו'פרוכות ככל שמורות גת ופורים לפרס רתכל לירן מקלר 6כולקו מוסרי החכמי' וקממר סלין ככל המרות טובות פיעלוך סתקנס ותסתלס נתן כמלס קולק טיסנתין סז6ת סיס עולס על נכיקן מדרס Sting : כג לפום כערל לגרר • פירס סל"נכפי רוב הלער וכו' • ור נזכר הכפר וקטורת ענמו סלס קנס מרונה סגרו מרוכת חבל סכר מכות עכמן - חיחתת יודע סכרן * כונן כריה פרק ג': (טיין סס דרך חייס :

סליק מסכת אבות באשר הסליס מוסר קלייניס החל לכקר פנילוס • כי כל מיפכו נפרולס 6יhעטופל יטפס ויסטל • ולפיכן פילר

קוריות מחר לכוק קרמכיס : פרק א הורו בית דין • פלינינסוף פרקין 6יזה בית דין : על 6חת מכל מנה יפירס סר"כ סתייכיס על זדונס כרת •טיין כמשנס ג'פ"ג : והלך קיקיל וכו' פטור : לסכי6

s6 כעס 6חת פסטל בפננקבעפוקס קרי 6לן

מעוטין העיסה תפי עכמו מיים כתורת כ"ו פטור ועיין מ"ס כין פלס פסו כ"ר טנמן מעסס ע"פ קורחת'יוס פטרוהן קייכין כלמנת ה'פ'י סכי ומ"ס סר"נ יוליוסכי 6" נמ'סג'ויעס סכ"ר חין כיסין קינן 62 על סנגת הורסק • סכמטסת תלוי שנתי נעת ספיח חת חתן וכל יזר! עמי קהל גדול מלכח חמת כקסל והקורלי ככ"ו: ס"ז חייני מפני סל6 תלת כנ"ל ולעים עד נחל מלריס וגו' ומלכס סמת עד נחל מכריס כ"3 ס"מ לקזיר קול זס ססרי ידע סטעוי וחטפיל עסק כרכרית' (מזיל קני סוס רסקרי קקל 6כל

חוכר קרכן קול• קל חמרי' * קנן (רכי"ל) 69 סקרי'קהל עמהן בין שעשועשה אחריהן בין שלא עשו ועשה. נגמ'סכוס סונג סtbכסמכוי ומים קרים לו רון קסנטיס פטור מפני שתלה בכ"ו הורוכ"ו וירע אחי מהן. לעשות פיפ כיו ולפי' רע וכו'דכתי' ולס כל ערת יפר! שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה והלך יעשה. כסן סטונו : וק קכלל 65 ;ווי יפנו ונעל'רכר רסיינו סהורו על פיהן בין שעשו ועשה עמהן בין שעשו ועשו מכעט כקורחק סלין דרכן כיור לעבור הקה; ועסו : אחריהן בין שלא עשו יעשה ה'זחייב מפני שלא נעסוק ט"פ קורסתס ועפה מעסס תלוי כקהל תלה כבר זה הכלל התולה בעצמו חייב והתולה כקורח' נ"ולס מפני שסוך ככולו ככל מקוס ומ"ס וחן בכיר פטו': בהורוביו וידעו שטעו וחזרו כהן בין טל קורקת' & מפני פגרת ניר מניחין לס מפוס ופ", שהביאוכפרתן ובין שלא הביאו כפרתן יהלך יעש לו כרעפו פז מותר הרי זס כרית לסוף פרקין 6 ככור על פיהן ויש פוטר. ור"א אומר ספק איזהו ספק חיים: נ ר"c פוטר • כיון מכילין כר"י לסתס • ומפוס ישכלו בתוך ביתו חייב הלך לו למדינת הים פטו פפטס כורסת'כרוב ככור : וכסכיל סוכחת תכיר מניחין אטר רע מודה אני בזה • שהוא קרוב לפטור מן ר"ח חומר ספקי קליל קית ספיר קחמר כיר מכילין וכן ההובה * אמר לובן עזאימ"ש זה מן היושב בכיתו. לו לשלול בכל עת על וגריס סרמכ"ס כרי'פי'כ מס' גגו שהיושב בביתו אפשר היה לושישמע וזה לא היה פנתחלפו נכיר ול6

tt ק"ז כתב ניר מכילין ו6ח"כ פסק אפש'לו שישמע:ג הורוב'ולעקור את כל הנוף • כמיסנסתפינו לס חטל מס דלכור מניחין ופי' קכ"מ כמו אמרו אין נדה בתורה • איןשכת בתורה - אין ע"א 65 חט6 • ומכי) 6:ס קלוי • פכתכתי : או תלמיר וסול בתורה 'הרי או פטורין: הורו לבטל מקצת ולקיים וסלכס כריס ; סיוקו ספק • רחני לקורחת וידע סטטו מקצ'הרי או חייבין כיצד אמרו יש גרה בתור'. אבל כלומר כמה חומר ר"ח סרוס ומסקי'כנפ'רסי רחוי לקורסי הכא על שומר'יוס כגנר יום פטור יש שבת בתורה. גרון כמי סנסתפק לנחס 69 כריכה רמק ניקול מס לי אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרכיס פטור : מטח 6ס 65 סט:) (סי't6ס חקר מתן ס מסנת יקירת יש ע"א בתורה אבל המשתחוה פטור * הרי אלו תלוי : כיום גניקו - כססו6 קמ"ל רחפי' גמיר ולח סכיר חייבין שנאמר ונעלם דבר דבר ולא כל הנוף : יוחננכיוכמריג' סקורו כק סביר ול6 נמיר .6cינו רחוי

ו הורו

."ו

סקיק מפסר סיסמט להוכחת חפ"ת חייני ומסייס קרמכ"ס כפי"נ מס' סננות חכל ססורו כסס נ'ומהורמתס : הכל הלך לו למדינת היס• (כלו סס קיס עס סלרן סרי פטור • סלין יריעתו כסיפורין ידיעה ווקל הלך חלס סחזיק כדרך ללכת לע"פ סערין לס קנן ס"{ ודחי': בין מעוועt'עמסן נין וכו' וחכ"ל זו קתניגמ': פריט סמפני טררתן לכחת לירן 6ינן סולל 6ס מורן נתן נ"ו נהורן נ"ו • ועסוריכ ככור על פיקס. רס"י : ופטור מלסס תלוי וכן עולי סכר קולי ועדין לס סלך סיס לו

שיעור חומר וכו' : כתנקר"ב והלכה כר' לימור : 6cSולי וכקכימוקי לה פלוגתייהו כגמ'וקנכ'כריע:ג לעקו'

וכן כתב הרמב"ס ומשוס ור' עקיכ6 כותיק ס"ל : 6ת כל הגוף כל פקירק (ג'ל פיקרס) 55 מכוס כרמפ' ו6זיל : שהיושר ככיתו • חתרנית ר"ע לפי סקיוטס ככיתו וכו • קרי: פטורי רכתיב ונעלס כר קרי כיס ונעלס מרכר מקנת

רס"י : ג הרי לו פטורין • פיקר"נוכחיך הרכל ולח כלו : סכל קכס על פומרפיס כגנר יוס כנמ'פרין ונעלס דכר (כדתנן כסיפ6) קרי כיס וכעלס מלכר . מ"ס נהל פומרת יוס כנגד יו'כתורס כתיכ וספרינק מלמר ססופרי דונטלס סריס 6רכר ונויס גורסת לפני ולאחריו וקרי ניק 6'ככנר 6' וכל (מירי) וכתיכ כתורס לין נ"ר .מכילין פליו ונעלס מרנר רס"י • ועיין כמסנס כ' פ' ולקמן לענין ע"ח; קרכן • ומפרס כנמ' כנון דלמר וכס לס הוי 8 כיממח כלומר יש גדת נתולק fכל ססומרת וכן • ומסכחת לס נמי כי קל כעלולה לס כיוס ולס כסרולה כלילק וכתיב כל ימי זוכס :

דתנן פ"כ מסנס ר': אכל המוכס מרשות היחיד לרפו' קמונית מרפו'קימיר גרשו' קרנייפטור דסמרי הכנסת והוכחי קרניס פטור • פי' סר"נ דחמרי וגו' וכתיב חל ינס ולרסיכן 6סורת * לכתיכ יכח מים ממקומו זריקת (קוסטית מותרת: על תפיקי • ועיין מ"ס ריס סכק ריק וסתיס ססן 6רנע וכו' קמפתחות פטור *, רחמרי קסתסולק רחית כקכסוטיריס

וכגמול ורגלי'ססור'לכתיכ לח תשתחוה ל 6חר וסלין כל פמוט ילי

ורגליס מקרק וכללה למלתח לין כיוחייכין פר סיורו כדכר פלין קללוקין מולין כו • כל קורו כרכר סקנריקין מורין נו פטורין מקרכן ככור : וקרכיס קעפיס על פירס כל חקל קייס להכיל קרכן על פנגו: מסי טעמ6 : וויל קרי נירנ קול :

ו וירע

:

ו וירע 6סל מקן 6טען וכו'. לfמר קרח ולס כל עדת יפר: וכו' - וכגמ' וסס כתיב לה תוכיחו מ-6 מכתיכס דירמיס יין ונוער סיסו כלס מסכימיס 3סגנק : מופל6 bל נ"ר קגדול כ"כונת סכתב סר"כ זריקס והופטת מיין פרק י'6 לשכת מפני סכסן רלט סיסיכ':זקן סל6 רח' בניימינו רחוי ללון דיני נפשו' כ'ר' : ו וירע ה'מתן מטען וכו'פי'סר"כ רbמר קר ו6ס סתמן פקו' לכווי ולל ירחס : (כחלקלן פרק וספטו לערימת כל פרת וג!'ער פֿיסין כלס מסכי גיין כסננס סכי למרר"יוחנן פרק החמור' להלן וכו'סכ6'

דף ג': וכמסקנסלח קלי גסנסורין והתינכו סס עכוך ו הורו ביר • וידע אחר מהן שטעו ואמר להן ר bי ליכס כולס סוי סולל• בלומין לך מיוחסין כמון טועין את'או שלא היה מופל'של בושם או שהיה לי ל6

65 (היינו דתנן ולמר פרילנר ולנקין ולממז' פסיכן אחר מהן גר או ממור או נתין ••או זקן שלא (סיס) לקס טועיס לתס דל6

fמר ליין לימנוס נסנסורין :

ראה לו בנים הרי או פטורים שנאמר כאן ערה . הכי כיון לכולס סין . קו מזידין פירעו נ"ו סרלכר, ונאמר להלן עדה מה עדה האמור להלן עד שיהיו מגגת בית דין : או פלס 6סור פטוריס מקרכן ככור' כולם ראוים להורא'אף ערה האמור'כאן עד שיהיו קית מופלת של בית דיןסס • דמזיד לחובר קרכן סו6 כולם ראוים להוראה • הורוביו שוגגים ועשו כל 6פילו קית מנינס פלס. וסטוס סוגג מכימיס כסכת הקהל שונגין מביאין פּרמזידין ועשו שוגגין מביאין ר' סכעיס וחסר סרמכ"ס 16 מעירק חטחת יחיד : כשנה ושעירה שוגגין ועשו מזידין הריאו פטורין: וטעמס כגמ' מפני מה קורן פונגיס ועפו מזידין - ול5 ה הורו ב"ד - ועשו כל הקהל או רובן על פיהם כרכר סקנרוקיס מורין כן פטוריס נ"ו פטוריס ססרי מביאין פר ובע"א מביאין פר ושעיר דברי ר' מאיר פטוריס (כדפי' סר"כ לעיל) לס עפו סקסל מפי קורחתס ר'יהודה אומר שנים עשר שבטי מביאים שנים עש' מפני סקיס לקסלמור ולת וכל תלו מעסיק' נכיר סקרי פרים ובע'א מביאים שניס עשר פרים ושנים עשר למלו לס קיק מופלס פל כ"ר ידען סניר טעו וכל העופיס שעירייר'שמעון אומר שלשעשר פרים ובעיא שלשי פס נמי פטורין מפני פסיק פטוריפקרי מוילין קן ומזיל עשר פרים ושלשה עשר שעירים פר ושעיר לכל לקס ללמולק למדו: אוזקן 65ונו קרכן סו6:ה מכילין שבט ושבט פר ושעיר לבית דין הורובית דין פלח רח' לו כניס וכן סעתיק פר החמור נויקרח (סקריכו ועשו שבעה שבטים או רובן על פיהם מביאים פר קר"כ גס סרמנ"ס כפירופו הקהל פר : ונט*6 : מכילים ובע"א מביאיס פר ושעיר רברי רבי מאיר ר'יהודה 6כל נסבורו כתב לו זקן לו פר סעיר: ולס קולו נסתיר אומר שבעה שבטים שחטאו מביאים שבעה פרים סלח רלס נניס וכן ככריית6 כחסו'עיס מכילי' פר וסטיר

ושאר פרק רילסנסדרין דף ל"ו וסין החמור נפרסת סלח לך וכי

מוסיפין כסנסלרין זקן קסנו ולל תפסולתכל סמכות החלס מלו' ססיס סקולה כנגד וסריס : וכי סלין להכניס זרעפיקס סרמכ"ס כפ"כ מסלכות כל סמכות • קוי חומר זוכיח • וכתין לתס וקיס לס מעיני סנסורין : וכתנוקן מופלג כסניס ונפי'רס"י זקן ספכח ככר סערה נעסתס כסננת (עסו כל העלק פרנן נקר fסל לעונה כער גידול כניס ומינו רחמני : עד סיקין כולס כסוייס וגו'סעיר עזיס 6חר לחטלק • ורכי מסיר סכר קלי נסקרינו כקורחס : פי'סר"כ סכתר כסנסורין ולתינכו פס עמך עיין הקהל פר החמור כויקרל נפגגט סלר עכרות (כן ועטוגל קער' מס סכתכתי כזס כמסנס ס'פ"ורקלוסין הלמסקנ'מוכפלו לתוך פרוספיר קלמור כסלח לך כסנגת ע"ח. סקסל ססורס כלכו נפקס: מביאין פררכי מחיר כרחית ליס ר' יסולס כרקיק סן המכיליס לותס וקן נ"ו הגלול : סגיס טסרפנטיס מכיסי' ליס ולכי סמעון כדחית ליס כמתניתין דלקמן רס"י : וסכר רכי יסולס כל סנט (פנט 6קרי קסל • פנחמר ויטמור מזידין ועסו פונניס וכו'פטוריס פירס קרינ רמזיך לחוגר יסוספט בקהל יקולס:סלסק עזר פריסי וסכר ר'bc cין כ"ר קרכן ולפון רס"ירחס כל ערקיסר? יסנו כתינ ונעי' coנגו כהורחק מהכפריס כפריס ושעיריס Sc קסנטיס 6ל6 סונניס ככית לין:ה שנים עשר סנטיס מניחין כתב הר"ן חייכיס לסכיח פרוסעיר לעכטס : סכעס סכטיס סקס רון 7סכר ר'יסולס כל סכט וסנט סקרי קהל פג:* ויעמור יסוספט מכין סל סכטיס חטיפ פקן מועט יפר! - חו רוב מנין יפר! • כקסל יסולס וכנמ'מתקיף ללמ6

bcני סתס לפני כמי בנימן• ח"פ סיקיו ממעוט מנין הסכטיס ולפילו עסק פכט 6' וסוס 6ל6 מדכפין וילמר חלי גז' ונתתיך לקסל עמיס ומלן 6קיילר דוכיפר! מכיסיכל פ6ר כפכטיס סל6 קטלו עני או קמוטליס ניק בנימין - זליכל למימר דהכי קfמר לככי מסיליר כנימן

סוי טניס עסרסכטיס קילי לfס כןניקוספט לע"ג דסוי תרי

הכנסי חקרי קלל .. (6"ת סלסס עטרסנטיס קיי ליס למימר לה6 6יכ6 מכסת וספריס • 69 קפי6 למסקינן כגמ'רלס נחמר על ct לקיסס יקרחו כנחלתס סלח לנחלס : ונדנליס ונפיליס לחלוק כבול לרגליס ונפיליס ; וכי מעון חימר יג כּריס פי'סר"כפלין נ"ומתכפריס וכו' לכוסקריכו קקת לרוס ק' רקקקל :

ו 49 מט א

[ocr errors]
« הקודםהמשך »