תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מצאתיה זה אומר כולה שלי - ויה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- קונות לו כל מניbס וכל ה לbמר תחלק מדרכb רישb ספקר שסמוך לו כמרכעס ר ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק מין סכי נמי ללא ממר תחלס ממות ואיןמחר רשמי לתפסו בה' זה שהחזיק בה זכה בה יראה אותן רצין אחר ומפ"ס מגי סדר כיס כיון ותקינו ליס רכנן כי סיכי מציאה' אחר צבי שבור ' אחר גוזלות שלא פרחו שממר קנס לי ולb bמר זכס ללא ליתי למננויי: מחר נכי ואמר זכתה לי שדי זכתה לו - היה צבי רץ כדרכו לי וקתני כסיפ'תחל" לגלויי שכור שמינו יכול לרוז או שהיו גוזלות מפריחין : ואמר זכתה לי שדה • דרישb מף כלb ממר תחלס:

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

לא אמר כלום : ה מציאת בנו ובתו הקטנים י מציאת עברו ושפחתו הכנענימציאת אשתו - הרי שלו - מציאת בנו ובתו הגדולים - מציאת עבדו

ושפחתו העברים - מציאת אשתו שגרשה - אף על פי שלא נתן כתובתה - הרי אלו שלהן : ו מצא שטרי חוב - אם יש בהן אחריות נכסים - לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן - אין בהם אחריות נכסים יחזיר: שאין בית דין נפרעין טהן - דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר - מפני שבית דין נפרעין מהן: ז מצא גטי נשים ושחרורי עבדים - דייתיקיי מתנה - ושוברים - הרייה לא יחזיר : שאני אומר כתובים היו ! ונמלך עליהם

, שלא

,"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »