תמונות בעמוד
PDF

:

:ליסי': 6מרו כל העס נסו לקולס לין ל!דין סומט קול זפי קלר - כ6רס סל מריס סקיקס סולכת פסיפר! כמדע מזיקי" חזי זכוכוי סינוסן לכל יתקרכו לל הקול התול לשמוע ככל המסעות זיפ קומריס מפתסס פיק ג6מרק סירת מכחו וסנס מנועקיס כעכורס • זקרי רס"י ז"ל כתב לקולס כסכיל עליבלר ענו לה : פי החתון •כין המסוק כנור עליק ספרן קול היולו על כליעתס: ופירס סר6סי סקול תקול קיוכח. עס כלעס וסקסתּ: לחות כרית סלליקיס עול מכול : וסק לתוך הנקיטת כרמות רעס

סירב ליסרחל 6רכעיס סנן מכפיל 6ת החנטי' כלוס ופי הבארי ופי האתון והקשת • והמן" והמטה • כמלכר: סמטרי סנעמוס 65 לקיל כעקתס כעת והשמיד והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף סחוקות ושל סנפרינון קיקן בליעתס כיתקיל ססו'סימן המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו והפמיריכמין קולעת כריית קול מכרים 6 חדרנית תקכז

כספורת כשהיו נורלי'חנת סוס חת ססגסי' לכל לסכנות

על המכניס הרסומות כלין לחת כעקת' כעת ססיל ולבלות הפל6קרו פלס נקיס כמוסו קן נבקעות מחליקן • ובו פרחן 6כניק!פוד ותקפי דכתיב מססת ימי ברלטי ער פיוס התוח • עכ"ל - ומעקס חגי חומר כקו כמלותס: וקכתר נורת קלופיות סקי חקוקי' בלוחות סקיל סכקיעת חף פסרמ"ס 6מר סקול כרמות רעס יכולני (סמכתכ ססיו נקרמיס מכל המרכעס נוריס :והנוחות • סל לומר הקול הקול קול יכריס קיס • המסמיע (מגין סירת סנפרינן קין קרכן ספק• ורחכן 6סתי ועכיין פלוס • בלקן קייס סלולס • היימן למדרנס התחתונה : ויסי לסופגלול לחת סלרכס ורחכס ועוכית פון ונחלקס לסניס וננלליס קיו מהחרמת הסמיעה קול ריכור חותך (חומר • סער קמררנק זקנוניס מגלגל סמל: 6ף סמזיקין • הלן הסליס סל6חר סגרת התחתונ'כחו חייס סנלטערו על סס וזקן חסר נקם עליו מסס סקנ"ק מרס וחוק היה מתעסק נכרילמן וכסכרח כוחותיסן' רבינו ע"ה כחמרו ופנתה על פתיחת סל כוון הכליע'סיק כי לו הספיק לכרס נופייןטר פקרס היוסי וכסלכו כוחות על לומר ופתחה יזכמ"ס כמעסה • סכל 6מר ופלתימלחין פניתי גוף 8 לילו פל סכרקס מכינו

נגזר עליו כין ססמסות : פי נת'ריפתח סופטיס י"6 ל"ת • ומלסן פכו שפתי שנספר, סיפיק נחמו נסכן כקרניו כספת קטקרק : מתני' ס'וי"ו סענינס יוגורי וכק יחמר 6ס כרילס יכרס ה'

6ף ופנתק החלמה תחסר לי"ת הפמוס כתיכת בריחה • כמו 6סת ימיס ססס ס' וגו' סענינו כCC וכן ונסלמה פריס ספתינו ענינו כספקינו • הולמס חסידי קכי'ק יחמר 6ס ככריחה PUcns ימי כרמית קול קנייני ינרל קרוכי פתח כמסמרס ז"ל • וע"י קרוכי פתקל לכהן (פנתר החרמסלק פיס (קסמיט קול ספקיס קול רכריס לקנילכל הנעשה כתוכ' ער 6סול תחתית המדרגות (סק"כנסות המעסה חמר ופתחה קלין 6ת פית פסיקת פס לכר לח פנין לכור וריתק הפתיס'לענין ותבלע 6ותס 6מנס עור קיק סכל קלרינסו לקולס סוח קול סיני על כניעה' קול רכרי'ומסמים סירלו קייס 6סולסלדיוט'קסופוניסל סלול ומור לי כלמות רסיס למס ספירסתי מה פנס קתן כט: ויחתון לומר פי ק6פון לפי סתחתון נכרס כין קסמפות וסרי כל הפיות פות ומסיס כלפון פי סנריך בריחתו סקכי' כין הסמoc'לס ל6 סיפק ענינו כחתון תרכור סוהו פנגרס כין ססמסות • ח"כ פי הקרן נ"כ על קונור קוס סחמר על פתיחת פר נעלמה ועל פני פי סגור לרנרי הים מפרסיס ססזכיר סר"כ ספירסו ססמרק קכסר סירק וכו'וכל זס ניל ונטיני קול) כמו כפתור ופרס: פי קכלר כתב סריג כחרק סל מריס סמיתת הולכת עס יסרחל כמדנר ופירס כורך חייס סככל מקוס ססיו קוניס הכלל עולס ונובט מים ונגרס 6ל קכר קוק פס סיכסו סמיס ככל מקוס ססולכין וחין נרחה סססלע תיק הולך ומתגלגל טמקס גנרחס לכחורת מל רש"י פרק מקוס פנינו יף נ"ו) דלס כן למה לה נזכר קנס סקסלט נתן מיס כתלוס 6ל6 נס כונת רס"יכרfמרן • פיכ' ות' הריבוים חומריס ספתחה פיק למרק סירת סגלמר עלי בחר ענו לה כלומר סתיו עוניס כננד הרכור סלק 9פיין לעיל ולס ינוק ומתיסכ סלח למר כי הסלט: כי קלח קסלט קול ססוכיח סמיס ועליו יחתר סקפק שהוכיח קול סנכרחכין רקמת חבל פי סכסר כלטין לדחוק ולפרסו סר"ל קפק סממנריכס קנלר • חבל ליס מפרסיס קטין 6פר סנק התנ' פי הכלר סחורה פירו וכו' : ופי הלפון לסון קריננגזר עליס וכו' יכי ל6 יתכן שקית מי כל כך CCקימי כרסטית בר זמן כלטס • וכן פירענרון

חייס סכל 6לן עסרס לכריס סנכרחו כין ססמסות 65 בריחה ממס• סלחנזירה סגור הכריחק כין ססמסות סלין נרfק כי המין bc4 ינחק קיס קי מססת ימי כרbסי'על סכרקיסיכ'וכן פיר'סר"נ כליל כנור וכו' - ופירום לסון פי כקנקי כסיףרכור המפחין

פייסלרן וכו' : והמכתב לסון סר'ניסהיו נקרליס מכל ס6רכס לוריס - ותקרוכשי סקיק וכל נסיי ומעסס bקיס סנס וקרנק נתננטי כזי, מפרסי גלמר ירושלמי לסקליס פרק ו' - עיין כטין יעקב ויפס כגרסה חקר החיון לני כל בעל עסרי מרמריס סכתכ כמסמר חקי דין חלק כ'פרק עשריס על חותו מסמר לירוסלמי פסיקות מעסה סלסיס בלתי מסופר כסכלינו 65 כמטסס סליוט סניירו זולתינו לפנינו ננית מדרס ונער יכתנס ע"לַ: והלוחות כתנ קר"כ כל סנפרינן סין • וסלוני מגלגל חמס' כלומר לפיכך היו נגלליס ול6 סיוכסנפרינן סלנו סקול מקסס ולח נגלל לכל תיק ספיניי • למרסלוכענס pco לטוקרי וכפירוס רס"י והכוחות הס קרלסונות. ראו פניות מסס כסלן מעכמו: יש fומריסין המזיקיןיכי' ויחלף כי וכו' - מפיק כורן חייס ול6 6תו להפלוגי חלס סכל 6סר מוסיף על קקלומיס לפי סיס נכין ססמסוק ומכיס מס לקיס כרענן בפרק במה מדליקין נרם לך סמסו בין המסות

}

מיתקע

/ לכת נלכת עטות תרגוס מלקחים נכתתס קננת חיכינעזי, מטקסקט קסמה כל זמן לפני מזרח מחלימיס לכרי ר' יסורס ;6ננכס 6קרת ורחפונה מי עטלק על כוקן משיק נעסית בידי ר'גסמיס 6ומר כריטיסלך 6רס מסתפקע חמק חני מי ר'יוסי Bמיס ונכרת בין המפות וזס גרחק כגמ' כפרק מקו' פנינו חומר כין ססמסות כהרף עין זס נכנסות יוכל • ו6"6 לעמור (למרן 6פסר פרגנת קרפונה נעשית ברפום פקקיכו קנספק עליו וכתכ סיס גוססות מתחלפיס כנוסחחות סנייס וסנ"{ בס וקניקותו בתוך הרפוס

פרגרסה הנכונה חילן 6ל ונעסית קננת מין : זגולס ויש אומרים אף צבת בצכת עשויה :ז שכעירכריס ינתק וקכרו של מפת Bסניקי לפון גולמי כליס סלח ננמר' בגולס • ושבעה בחכם חכם אינו מדבר בפני מי כוין לסני נריקיס גדוליס • מללכסן : כן חרס פסיכו שהוא גדול ממנו בחכמה (גמ'וכמנין) ואינו נכנס וס לומריס 6ף המזיקין נגמר בדעתו לח במלוק • לתוך דברי חברו ואינו נבהל להשיב שואל כענין י"ח 6ף כנת וקנינ' ו ולס כחכמס : קרוי נולס : ומשיב כהלכה ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון מחלקיס כין ססמסות לגי הינו מרכר לפני מי סנלול אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ומודה חלקיס זולת כין ססמסות ממנו בחכמה • מכן מנינו - על האמת •

וחלופיהס דריי סחין לו סמכך זמן כלל כשעור ומיתמר פלק רכילרנר

(סלככין קcnc קלקולגי. בפני חכיהן כסקכף עליסס מסס והסיכ6סרן : גלינו נכנס פכן כל רכר מסוערים לוהתחלס וסמכע וסף • עכין : לתוך הנרי קנרו .65c (יעונכנו) וכתי'סמעו כל דברי המתינו ולמ6י רחרחו כגמ'סל רככת כמכסו bלל bרולס ניקוספות ליטל ס6רנר קולקדִיוט : ינו ננהל הסינכרי סתרס והחל בבין השמשות דר'נחמי'וקלחוננין ססמסות דרייקור' תסוכתו כסלכ' וכן כשיקו סוג חומר כתר לי זעיר ולחן: פו. וכן י"ל לגרסה רידן דל גרסינן סלח פרי מח ולרעת כולסk כענין ומסיג כסלכת לרנר 6סר קול כמנק כסן וסכי פירוק העסרק כחמל נגרו נכין ססמסות ור"י ולפיכך עמר טטמס התלמיר סול כענין כלומר בחוקו ענין פלס עסוקיס כו ו15 נס כחסר פנורנו: ן שבעה דכריס כנולס פי' קי"נלסון קרן מזין כהלכה 6כל 6ס 566 לתלמיר סלס כענין סוס גולמי כליס סלח נגמרו מללכתן (כפרק י"ב רכליס מtנת') נוכיילוב סיסיכסלס כסלכיעל דיך פֿחמר ר'מיים לרב כי קלי פיקסרסו קססלמס והתקון ססכין והסייף כסיעת הנפח רינתחי מסכת6 6ל תסיליס כמסכקל חסריתי וכן חתר כנוכל גולתס וקגיט נסס נורתס קורס פיסחיס ויסרלס וימרטס כנפיס 6סר קיו טמfיס לנפס 6רס סרסן bת מסס עוסק ויפתח נסס מס סורכו לפתח ויסליס סקונס וכן קורס גולס נתלכות הפסח * וס6לולו 6ותו טנין: (חומר על ר6סון כלפון מיס סיס לו מעלות טכניות ומעלות סמרוק למנס 6ינסcלמות וכן מכינוסקנ"ק פחמר למטה מי חנכי כי לךחל פרעס סיס ולל קולכות כל סדר כרסני • לכלים נקס ערנוכיס וכלכולס קרלסונס.. וכי סוניק 6ת בני יסרחל הרי סניק • וקטינו והתערכ נקס חסרון וחין יס עם ה6רן סיס לו לרך 6רןcסןQ הקניק על קר6פונס כי 6סיס עמך ועל הפניק נקוכילך לק מטלות למרות כלכר וכ"ס פליני נור לתחנת ה'פ"נקרמנ"ס• קעס ממכריס תּעגלון 6ת הלסיס :ועל מה סל6 פמט חומר לה עיין כמסנס יכפי'קרב: ושבעה נקכס מכס 6ינו מרכר שמעתי סס פוסק דין מן ססכרח מרעקו לס יממר כן סמטתי וכו'לפי סקנוכס קילס כזמן לפיכך לקליס לפנוישכעס וכריס ברכותי ומנינו כ6נסי חרן כSoct מוס יעקב ססלוס ל fמרו כנולס • ומ"מ כיור המלות סכסכס פכן נסה לקפלות על לו פלוס וקנס רחל כתוכלס עס קכסן כלומ'זק לנו יורעיס : ספתיס יסק מרות החכי וידיעת הקפכיס 6סת • ולס תפלל יופר קנה רחל כתו כלת עס סכסן וקיס תניל גן חלופיסס כגולס : אינו מלכר לפני מי ססוח גדול ממנו וכן כי אנחנו ל6 ילעגו יותר מזה: ומולס על סbמת ולע"פ סיכול פי'סר"כ סכן מנינו כפור ויתמר וכו' - וס כססונקי 6כל להעמיך 6ת רכריו ע"י טענות אכילו וכן מלינו כמטס כססלקו נפסלר קל תנן כמשנס ת'פיכ ולס סנייסן למר: וכמנין לשון לקרןו6מ' לס סמעס נקלפי סער חיןלךלסקל כקרסי רורו' רס"י כסניס וגדול כתלמידיס פיל • ועיין מס שכתכתי ויסקע 09ק ויטע כעינין • קולק ולק כוס לומר לל סמעתי כמסנס קפ"ק רעליות וים ספריס ללח גרפי וכמנין : ומ"ת חלק Eמעתי ושכחתי : ,וחלופיסן לרנרסיסו לו קתני וכ'כ כמלרם כפול: ואינו נכסל לקסים

פי'סר"כ כרי סתסס תסוכתו כקנכקי כלומר ול6 סני ליס כמס פל6 נכנס לתין רכרי סכרן - חנן יתמקמק ניכער פילע 6סין כתלכק: שואל כענין וכו'ומ"סקר"כ וכן לתת מוכל כלכסיס הם היו טמליס וכו' פרחו לק מbס עוסק וכו' ומפסטן סל סכתוכיס לס פמפיגן וכל מיני 656 כיוס סקול פעם! כל יסרS6 פסחיסס וסס לסיכלו לעשות הפסח כיוס סכול ויקרכו לפני מסס כרכתיננקר6 • (פיין "חכמסנס ג'פ"ו לפסקיס וכמררי סמול הועתקו לכרי הר"ן כתקנת חלו הכנות ולס מועתק וכן לתס מוכס וכו' : ועל מה פלס פמט חומר ל6

cמעתי - פי' קרינס פסק דין מן קסכרל מרעתו ל6 י6מר כן פמעתי מרכותי ותמיקני לון מרק כל חרם מלח לסקר

כ'סנפסק דין מיילס עלמו כלילן נלול וחולי קפומפיי יסמכו עליו מפני שמעו סוס קכל כך ונמלס מכפיל סרכיס פלפטר פלין קלין כן נס קרסיס סקכיל מסנני קרן סינס פנין לגרון זק : וקרמכ"ס פי' וכל יתכקר כמס סל6 ילע . (קוח חמרן

מת א על

על כן למר

פ3 מס 6ל6 סמע 6מר לס סמטתי • ע"כ. ועל זס ינרק רסיית וחלופיסן כנולס-חליף וכריס הללו• סספכס סס כנולס : סנסי חרן פלס כוון פיזיוף כן - קל וחומר בעניני חכמת ח רעג של כנורת הנסמי' מועטיס ומתוך כך הסער מתיקר: ותורת : ח גופי ייניות כלומר ענרות חלוקות וכן לסונס רעב של תרומה מפני הניסות לין יכולין ל6סוף התכולה : :"לקרות ענרות חלוקות נטס גופות מחולקות - כמו סתרחה ועד סלכליס • קסמיס ככרזל ותחרן כנות : סלה נמסרו נלסון סר"ן סיף פרק ג'

לניק דין : סלה עסונתן דין וכריתית • וכלפי סחמר וחלופיהם כגולס : ח שבעה מיני פורעניות באין קורל: ועל פירות סכיעית • נפורענו'• מיני ולס סני ליס לעולסי על שבעהגופי עבירה • מקצתן מעשרין. סעוסיס נין סחורס וחין כמנינס וסכעס : סמר נתי ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באה מקצתן נותנין נתן קלוtת סכיעית : נענריק פי גלי סני לק רעכיס ומקצתן שבעי'גמרו שלא לעשר ירעב שר עכו קרין' סיודעיס לסיכן א נמנינ6 סנעת כןגל: מהומה ושל בצורת באה ושלא לטול את החלה קרן נוטה (מעככין ולין מקצתן מישרין וכו' - כנר רעכשר כליה באה רבי בא לעולם על מיתות פוסקין חותן: פוות הדין *

כתנתי לעיל נפיק האמורות בתורה שרא נמסרו לב'ווערפירות לזכות F6 החיים - ולחייך F6 מסנסט"ז ונתרכת מקימות שביעית חרב בארעולם ערענוי הדין ועל עוות כזכחי : ועל המוריס כתורה נקטי מעפר וסוס rס לכלל הדין וער־המורים בתורה של כהלכה : ט ח'ה פלה כהלכה • למסור 6ת המתנות ודעת דרך חיים רעה בא לעולם • ערשבועת שוא ועל חלול השם המותר- ולסתיר את החפור דמעפרין רוקה מעטרות • גלות בא לעולס על עוכרי ע"א ועל גלוי עריו'ועל ט סכועת סוס • לכטלס פלס וחין סתרומס ככלל. רחטת שפיכת דמים ועל השמטת הארץ בארבעה פרקים לכורך :חלול קלסי קעוכר לחת פוטר'כל הכלי • מס הרברמתרבה ברביעית ובשביעי ובמוצאי שביעי עכרת כפרקסיס ניר רמת • סbין כן כחלק דכתיב כק

ובמוצאי

חי כמי סכני 6רס כוליס נתינת טיס' ולס מסמע כן

ולומריס מרטפיו : ועל כנמ'סכת פרק כמה מדליקין: רעב 56 נכורת נחה נפרק כמס מדליקין יף ל"כפנלמר סמטת החרן • פמורסיס כיס גס סוס יגזלו מימי פלג סחור סטל: חיוב כ"ריט כסכיל דכריס פניתי 6תכס על פורטיס נסכיעית : תרומות ומעסרות כימות החמה ולח פסיתס • ינולי מכס עימי פלג נימוק קנסמיס :

מפני ושלא לטול חת הסלקי כלומר לף פלח לטול החלת • ותס רכתר במדרס סמוסל ריס לומר

ויקח חלק • וטעמל רחמירל Eכיון ססיס יכול לצום פחות מכספור- ולf פסה כן • קריות כמכטל המכס לסכעיס : לכל תרומס ומעסרות 6ין 6רס יכול לעשות בחופן סיפטר עלמו מהן מן הדין - ע"כ • קיינמררכנן דסלי מרחורייתה יכול

הכניס דרך גגות וקרפיפות פלח חייכתו התורת חלל שיכניסנו לכיס - וכתיב כערתי סקרס מן סכית • פיכניס דרך הפער פנחמר וסכלו כסעריך - כמו שפסק סרמכ"ס כריס פרק ר' מהלכות לנטפר : °דבר כל לעולס על מיתות וכו'• מיין נמני דילקמן כרכור המתחיל בחרנעת פרקיס וכו': שלא נמסרו לכית דין • סון קרי65c3 עפו נתן דין תורס וכיון פפסנותנ"ו

ורסטיתעס ולר עטי • לפיכך דני כ6 לעולס וינו מבחין בין טוב לרעותית ככריק כרסט • הכל לשון פלס נמסרו • לס מסמע כן: 6לכרפירסו סמפרסיס כנון כיתות כידי סמיס וכריתות ימי כמי סלח נתפרת לו סגר תעוכר: ועל פירות סכיעית • סריגס להפקירס חינמי לכערס לנמרי • (כמו סכתכתי תרעות כמ5E' נ' פרק ט'רסכיעית ולפיכך מרת כנגר מרת פסלנו כח לעולס סהול הפקר בני חרס. פלין המלחך המפחית מכסין - י! סרק ספסרכי יחנן קולופמוע יפות ויניחהו תחויב • כן פירס כריך חייס • והני תרי כיון סרומיס כעינס נחסכו ל6חר כענין הסנעס' וכן קני דלקמן : הרב נח לעולס על ענוי קרין וכו' • וכזיכיתנחתי עליכס חרגנוקתת נקס גריז'וין כרית מלח פורת - וכתיכיען וכיען כמספטי מחסו ינת'רכתי מדליקין דף ל'ג : ט חיה רעה כחס לעלס על סכועת סוס ועל חלול הtס סנחמר וחס כללהלל תוסרולי • 6ל תקרי נרת חלי נעה • (יזנחcמע פין סול בין פקי) וכתיב וסלחתי ככס 6ת חית הזרת ונו' וכתיככסכועת סקר לה תסכעו כסמי

פקר וזללת ct r6 חלפין' וכחלול rsס כתיכ ולס תחללו 6ת bס קרפי: גמר וכמה מדליקין סס : גלות כ6 לעולס על עובדי ע"ז יכו' • זפיכות דמים פנסrר ולל תחניפו וגו'ולס תטמחו לת הרן 6סר 6תס יפניסנס 6סר חני סוכן כתונת) 67 6תס מטrחיס חיתת חינכס יוסכיס. וסיני מוכן כתוכס • גלוי עריות פנחמתי 6ת כל התוכנות • פפותנסיתחרז וכתיבתטת הרזולפקיר עינס עליס • וכתיב ולח פקיס ק6רן 6תכס כטמלכס חוקתי וכע"זכתיני ונתתי לת פגריכס ונו' • וכת ניקtמותי חת מקרסיכס ולfתכס חזרס כגויס • כסמטות ויוכלות כתיכי 6ז תרנת הסרן למסכתותית כל ימי הסמס ולתס בחרן חייכיכס וכתיכ כל ימי הפמת תזכות גמר וכמה מדליקין : בארבעה פרקיס קרבר מתרכת וכו' • סכחסר יקרה סיפית לכר נחלי הפרק ס' יתרכס tf כעון קלו • לפי פיקרס נסס תמיר המון לכל קנת חכפיסי וקני קול מדת כגנד תלת: כי החסי חיות העני - ונס זוג סכזיתן פימסור לו לחמו כפיחרכולו חייו • וכך יחסרו מיין וקסלר תכולתו ל6חריס ומעתה לס קסיל p< תמונה הקודמת כלוס מו"ס 63ס סר"סbkפונינו : ובמוצאי פכיעית לפי סהסכיעית קיס עלתה ים בת עון 6סר מטה המסוג הטירוף מסברה וא.41 ארוחות גור ,51 הוושטווה מבואובים ואום

[ocr errors]

:

מפני מעשר עני סכסליסיסכמקו'מעפר פני סמפריסי' נפלר דתנן כסמינית ול6 סני ליס ומסייס נמי כמוכחי סכיעית : סני' :ל סמטת גליסית וכספית מפרישין מעשר עני : נול ובמוצאי החג כי נהג ככר כסלס עסק ר6רמס ומי שנתן מתנות עניים לקט שכחה ופלות פרט ועוללות : י סלי סלי • או קוקיס נתנס • ומי סbס כחנס גזלס סרמכ"ס : ומלך מלך • ליני רונס לסקנותך והלוחי סלס תקנס 6ותי: וי"6 יארבע מעלות כלוס כחומר פלי סלי וכו' לס כנותני כרקס זו מרת סלי'קרול קוכר לכל

חייליכן לקנתו מתניין לקמן לידי מרת פלוס סלנתין סקו'

ובמוצאי החג שככל שנה ושנה כרביעי'מפני מעשי משנת י"ג6 כפנחס רעלמ': וניל בכך 6פי' כלכר סחכרו עני שבשלישית בשכיעי'מפני מעשר עני שבששית ושלך שלי עס החרן • פי' נהנת ורו6 6ינן חפר 65 ובמוצאי שביעית מפני פירות שכיעי ובמוצאי החג קר"נ זקן יפונה של ירכת נקסגו' לת קכרו וו שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות ענייס: י ארבע החרז ירוקח סהול רינת היית מרת סרוס סתיו מרות באד' • האומר שלי שלי - ושלך שלך יזו מרת להנות מנכסי 6חרי' מרעתס מתכונים לכלות קרנל בינונות • ויש אומרי' זו מדת סדום שלישלך ושלך רסלו סל6 מלעתס לע"פ מכיניס' וע"פ ססית' קלין שלי עם הארץ שלי שלך ושלך שלך חסיד שלי פרוכת גס (קסנות'סוס גזלן רחכקירי' לפניסס ולס קין שלי ושלך שלי רשע : יא ארבע מדות ברעות נמור • וליןלן רסע גדול חסריס כלוס :ceלי פלך ופלך נוח לכעוס • ונוח לרצות יצא (נמר') שכרו (גמרי). מזה - ולס רכרו חז"ל 6לס טלי עס החרן פנקנת ומסנס בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסרו(נ"ח כרעות . ולח רכרו על קנגר כפות • חוק יסוכה Sc קמרן • נהפך בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיך • נוח (לנזלן ססוס וסע מר"סנסס לכל חיינו יורע קרס וכתין לכעוס וקשה לרצות רשע: יב ארבע מדות הרמ"ק ז"ל.

פוני מתנות יחיק • ווס לסון בתלמידים מהר לשמוע ומהר לאבר · יצא שכרו שלי סלך וסלך סלך חסיל עם החרן החמור' בכל מקו' בהפסדו קשה לשמוע יוקשה לאכר • יצא הפסרו 65 סמכוכו כל קשר פרוכ'תקונ'סל קלרן - לכל בשכרו: מהר לשמוע • וקשה לאכד חכס - קשה לו סירי סמרו המנזנו לל fיןכוחכמ' להבדיל נתקונין לשמוע ומהר לאבר זה חלק רע :יג ארבע מרות יכזבז יותר מחומס סלס יכזנו הרחויין : סלי פלך ופלך סלן כנותני צרקה: הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו יותר מדחי ויתיק קוס נסכרס מתנה חח הנריו מנכסיו רעה בשל אחרים יתנו אחרים והוא

מוטל על הכריות !6 כמוותר וסוס לינן נקנק מסחריס }

כפי קרסו חייליכן דרך חיי'ן חסיד סינוס" לפנים משורת סלין:יא סכי גרסינן נוח לכעוס יא קשה לכעוס ונוח לרנות הסיר לכל סל6 יכעוס כלל וכוח לרלות יכס סכרו נתפסלו • קפה לכעוס וקשה לרכות

לס נמנ6 כסוס רעס • כי מי לנו גדול גפנוס ינס ספסלו נסגרו חלס סכועס מסר על כל רכר ע"פ ססוח כמשה רבינו ע"ה ונ6מר נו ויקכיף על פקודי החיל • מנזר ומתרנס מסרק • ספסלו פרוכת מזכרו סרוכ מעיי

סמו! • וגדולה מזו פמטו כח סמוריס bk סלסס לס פי' גכתוב מקילקליס מ6חר ססוס כוח לכעוס על כל רכר ורכר • לכל סכעס: נוח לכעוס וכו' רפע רחמרמר לה תרתח ולח קקט) לקה לכעוס 6ע"פ סיסלו (נדה רעה פסו) קוק לרכו'• רס" • ולרן חייס מפרסכי 65 רחמרינן כפרק ד'. לנדריס ינס ספסלו סמויעט פתוח קוס לרנות כפכרו הפכונת פסנס חמר רב נחמן כל לוס הכועס כידוע סעונותיו מרובין סכfמר קפה לכעוס • ורוג מעסיו מתוקניס נחית רגיסי 6פכל ליס לף יגרק מלון ונעל חמה רב פסע: יב זה חלק רע ופי) וגרסf fו כרחית לי עיקר : יב מסר לסמוע ומסר ללכריכס סר"כלח סייך למתני מסיר פֿו רסע • פלין זס לכר התלוי סכרן נתפסלו למחקר פסוכס מס סלומר מס הנחת יס כתס ככחירתו וכו' ו6ע"פ פרפר נסייעתר לסמיס ל6קימי גרסתו טיול מסר לסמוע כמכח ספסרנגול מסכרן : קשה לשמוע כפירלת חטחי קורמת לחכמתו: כמ"ס נמשנס ט' פ"נ מי וקפה לחנוינ6 קפסלו כסכרו סמרק טונק זיפ כן יתרת על כלל הגיע לכלל מלת זן חין רחוי לקקרס כסע כיון סחסרין קמרי קנפסלת סוחיל ומס CEמע חסר סקופיקוח זוכר (6ינן

כרייתו הכילו לידי כך : סוכס - ונפקח מינית מחסים לפנינו סני תלמידיס ולין לנו יג ארבע מדות נכותניניקס רמתניידלעיל נמי לענין ספוק לספק מזון 6

% לחקר מקס • נקליס סקפה למכר על המסר התלמידיס נסכית כרפירס הו"נ מדרס סמגל ולין לסמוע נזק חלק רע • לה קוסטיין למתניקכח חסין 6ורפע• קייס כתב פקיתר רחנים לפנות מיד חסר טלי סלי וכו' לסון סbין זס לכר התלוי בבחירתו St לרס 6k חסרון סטיק כו דמסר לסמוע למי' לס טפי דכתרוייסו קנן ינח סכרונספסלו : מעיקר כרייתו: יג 6רכע מדות כנותני נרקי: כלו' כנתינת עינו רעת נסS

6חריסי פירס קלינריולט פינוקת מעכרת קנוקס ל6 כנותני נרק'ממס לתל חיכוח נתוח מי סfינו נותן וכו' י וכן פירס רס"י ומסייס וכינורער נפל, לפי וכן כסמוך נסולכי לבית המלרס היינו בהליכת בית המדרס : סיס לו חכירק לכ • וחיכו לומה נעינו רעק::5 לתריס ע"כי עינו רעס כסל ססריס • ריולט סונרקה מצסרת וחיכו רונס סלס כלומרכעין רעק למתניתיןיטלינו מסתפק נפלו bsקריס יפטפרו •

מח ב וסומל

מדרס

48 2

}

:

חומר כמה פרסי! העני: וקפיל 67"כוסע יום שעובר על פ"ח יס מי ססס על ממוןקרוכין יותר מעל ממונו וחטיפ סתו' : 65 תלמ6ת לכנן ולפסולסכל חיירינן כענין סחין מחסור נותן fינו רונס סקרונין יתנו 65c יחכרו 6ת ממונס (ופיכו') לפני ונמנ6 פלינו מלמן 6ת לככו כנתת לעני די מחסורו ולו רעס נפל החריס לומיס לכינורעת כפלו רכסיפּל: יד קולך כל היה מי שיתן היה הוא נותןורכונן ליתן כסימנ6 עני ס6ין לו 6ינו עוסק קולך ככית סמדר לפמוט (לינו פוני ולומד ולוי נותניס ומ"מ לכירות נכ תוח

מכין : טו6' וסיכו סולך לון ? והסת'6"ם דיתןויתנו 6קלי' והוא לא יתן עינורעה בשלויתן ויתני אהרים חסיד וסונק נכי' סמדר' סגניתו : מסירומקפי' סכן קול (רק לא יתן ולא יתנו אחריס • רשע : יר ד' מרית טו כייפכי לפניסכמי' לעיל כל 6לס סיקן ויתנו 6תרים בהולכי לבית המרר'הולך ואינו עושה שכר הליבי נרי מורות כתלפיריס לייף הלל לקכח בפני סיס לו די בידו • עושה ואינו הולך שכר מעשה בירי: הולך כענין זכרון וספכחת וסcת' מחסורן 6ס לה היו הנותניס ועושה חסין לא הולך ולא עושה רשע : טו די מיירי כענין הפלרס קיסרת E: ק6חריס ולחתול חופקי מרו'ביושבי לפני חכמי'ספוג ומשפך משמרת ונפה וכריר' סרכר סנורק מסכלתי כוח הנותן ול6 65חרי'וסנת ספוג שהוא סופג את הכל: משפך שמכניס בזו ? נורק': ספוג סול סופג 6ק' סוס רוכ' סנס פניקס יקנו ומוציא בזו: משמרת שמוציאה את היין וקולט' את ימי' כין עכורי' כין כלוליס זול לתריס כדי למלחות השמרים ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את כן ים מי הלכו רחב ומקכ'כל ספקו כפפֿע לחיסכות רפוי הסלת : טן כל אהבה שהיא תלויה ברכוכטל מס סbותס וחין נו כח

לתקרס ספיר כך ניל : דבר בטלה אהבה ושאינ'תלויה ברכו אינה בטלה *לכרור החמק מן הסקר : , יד ואינו עושה לשון הר"ן לעולס איזו היא אהבה התלוי'ברבר זו אהבת אמנון מספן כלי סנותניס כיפ

וחינו פונה לומר ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן: סכית לו ע"פ הכורכטרוליס ולס מכין ספרי רקיק מי יז כל מחלוקת שהיא לשס שטיסי סופה להתקיים לגוללקויין לו סגן: סמכניס כמילומר עלינו מבין ויס ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא נזי ומוכיח כזן • כריס מי לפר'ותיק והינו פונס ולינו מחלוקת שהיא לשם שמיי • זומחלוקת הלל ושמאי סמקנלכל מס סלומר • לומר ול6 מכין וכן ירחק ושאינה לשם שמים • זו מחלוקת קרח וכל עדתו : וככולעו כך פולטן : מסמרס מלטונו וכסיפה דכולי מל6 יח כל המזכה את הרבים • אין חטא בא על ידו מוכיח כל מס LE\תע ככי מלתס ומסוס חיכו לומר

וכל גר' וקולט ומר פלכטלס : לכך הינו מכין וכמדרס פמו!

נפק לחקר סמוכיחי' הסוכין העתיק עלינו לומר עלינו מבין: הולך ועוסס חסין מחפיר וסמורסין מן סקמס סנטין • ונסחר סקתס סרק פס הסלט עכמו ומרחת כחלו הוס נריך ליוסניס נני' קמר'.מרים ונסס קגס וקול החסוך מעכירין 6ותו כנפל רקה מלר ויורו ממנה הרמ"ס פי'סכל סמטת מקו סלמלעי • כלפי תקני הטוב יותר כל חותו הקמח מרק ססו6 כעין ספרונית לכנס ונסחר תפלת עמדת הרע'נירס חסיד 65 מפני ססוס קסיו כמרק זו לכדה קגס החסוכ וכן היו עופין למנחות כך ים מי פיס נוכח לנרו 656 לפי סמלק ו מדו'חסידות קיס סכל סנותן תות כזו כוח וללכן סמועוקיו וקולט קלטת מן המקרוקנטל : טז כל מתנת

מוכן למילות החסידות ע"ס וכן סס לכרי סרמכ"ס : פריס תלויס כרכר כטל סחיכו מקקייס כסיתבטל סרכר סריי ,טו ביושנים לפני חכמיס פי' סר"ן וסכ6 מיירי כענין סכת לחותה הסקנה : גס כמסנס כטלס וכל לינה סלינן

הסכרח קיסרת וכו'והיינו דסכקתנייוסכיס תלוית עַדכר כטל 66 כרכר קייס כנון לפנק הנריקי' וחכמי' לפני חכמיס: ספיג כתר קיס סרמנ"ס: נפה פי' קרין לינס כטלק לעולס כזס ססרכר ססול סכת לחותי מסכת חינן למחר סמוכיחין הסוכין וכו' וכן סין עוסיס למנחות כמפורט נטל כן חין החתנת כטלס: 6תכת 6מנון ותמר מפני יפית ; כמס מנחו'סו'פ"y:טן תלויה ברנר גרסת תר"נכרכר כטל חתכת לול ויהונתן לספליס רכון קונס דסמר לויסונתן לרון נטל רכר וכו': זו חתכת 6מנון ותמר ללונמס כעלמס נקטיק חתר תקיק למלך טל יפר: 6ני 6היה לך למסנס: יז כל ולפיכך ל6 קסיס ריס6 לסיפ6 : ין זו מחלוקת הלל וסמלי מחלוקת סתיס ocS סמיס סופה להתקייס כלומר פלנט לפי סתלמידיס ל6 סמפו כל כרכן ומקס וחילך רכתר המחלוק' המחלוקת קָטִיל מתקייס וליכן לוכדין כמחלוקת הלל וסמלי כיסר! לפיכך נקטינהו לדוגמה • ומסוס סכי נמי ל6 קפיל פלח חכרו 65 תלמיריכיס ולח תלמידי כיתי לכל קרס וערפן ריס6לסיפ6 : זו מחלוקת קרח וכל פרתו: לק הזכיר כך קטני חכרן • וחני סמעתי פי'סופת תכליתה המכוקס מפנינית מ' מחלוקת : פקס מסס וכין • כמו סוכר כחלוקת ר6פונס והמחלוקפ סקיס לסס סמיס סתכלית וקסוף המכוקס מfותל ג'קלידי' - לפי סככסן סינס סויס פפסת וחקרן כונתס לפמי' מחלוקת ליסין החמת • וזה מתקייס : כמס מתוך הויכול פיתה • 65 סיתס נסס סוס כחינת סbס לסס סמיס • מרס יתברר החמתי וכמו סכתכרר כמחלוקת סל3 וסמלי • סמומל כbס תר"י לירמס :

* סהלכת ככית • ומחלוקת 6סינס לסס תכלית קנרנס כנס סיל יח כל סמזכק חת קרניס 6ין

כקפק ספררק ולקכה קככוק • ווק הסוף הינו מתקייס: כתו

חמנינו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »