תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

סכמניןסר"ןועייזמ"ש כמשני נתערבה באחרות כלן אסורות בהנאה - ר"א אומר ס"מ"יוליך הנא"לים המליאמרולו אין פריון לע"א נטל ליס סמלח פירש לר"כדמי*"הימנה כרכור אסור בהנא'ארג בו את הבגד הבגד אסור בהנא נתערב באחרי' (סרי"ף גרס לסלעיל כפת) ואחרים באחרים כולן אסורין כהנא' ר' אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח" אמרו לו אין פריון לע"א : י כיצד ממטלה - קירסם וזירד - נטל ממנה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וסלb לנורכס . וכן ידחס לשון סטור סימן קמ"ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ושאין נראות עמומותרות: ב מצא בראשו מעות כסות. אוכלים - הרי אלו מותרין - פרסילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות ושמנים וסלתות - וכל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבת אסור: ג ע"א שהיה לה גינה או מרחץ נהנין שלא בטובה ואין נהנין מהן בטוכה היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בין בטובה ובין שלא בטובה : ר ע"א של ע'א אסורה מיד : ושל ישראל אין אסורה עד שתעכיר ע"א מבטל ע"א שלו ושל (גמ' : חברו - (ניb ישרמל) וישראל אין מבטלע"א שלע"א המבטלע"א ביטל משמשיה ביטל משמשיה - משמשיה מותרין והיא אסורה : ה כיצר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

הכיצד מבטל' קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש
אצבעה פחסה אע"פ שלא חיסרה בטלה רקק
בפניה השתיןבפניה גררה וזרק בה את הצואה הרי
זו אינה בטילה מכרה אל משכנה רבי אומר ביטלר
וחכ"א לא ביטל : ו ע"א שהניחוהעובדיה בשעת
שלו'מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוסיאות של
מלכים הריאומותרות מפני שמעמידין אותי בשעה
שהמלכי עוברים: ז שאו את הזקנים אם איןרצונו
בעא למה אינו מבטלה אמרו להן אלו לרבר שאין
צורך לעולם כו היו עוברין היה מבטלו הרי הן
עוברין לחמה וללבג'ולכוכבי ולמזלות יאבר עולמו
מפני השוטים אמרו להן א"כ יאכר דבר שאין צריך
לעולם בו וניח דבר שצורך העולם בו אמרו להן
אף אנו מחזיקין ידי עובריהם שלאו שאומרים תרעו
שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו : ח לוקחין גת
בעוטה מן הע"א אע"פ שהוא נוטל בירו
- ונותן -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »