תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וכן פרה שננחה את השור ונמצא ולרה בצדה ואין ידוע אם עד שלא ננחה ילדה - אם משנגחה ילדה משלם (גמ' משתנס) חצי נזק מןהפרה - ורביענזק מן הולר: ב הקרר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברתן בהמתו של בעל הבית פטור • ואם הוזקה בהן - בעלהקדרות חייבואם הכניס כרשות * בעל חצר חייב - הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור ואם הוזקה כהן - בעל הפירות חייב • ואס הכניס כרשות - בעל החצר חייב : ג הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ונגחו שורו של בעל הבית - או שנשכו כלכו של בעל הכי' פטור - נגח הוא שורו של ב"ה חייב • נפל לבורו והבאיש מימיו חייבי היה אכיו או בנו לתוכו משלם את הכופר - ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב * רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »