תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והכ"א אינו אסור אאכל שיש בידו מקלאוצפור או כדור רשב"ג אומר כל שיש בידו כל דבר:ב המוצ' שברי ע"א הריאו מותרים מצא תבנית יראו תבנית רגל הרי או אסורים מפני שכיוצא בהן נעבר: ג המוצא כלים ועליהם צורת חמה צורת לבנה. צורת דרקון יוליכם לי' המל"רשב"ג אומ'שעל המכובדין אסורין שעל המכוזין מותרין ר"י אומר שוחק וזורה לרוח או מטיללים אמרו לו אף הוא נעשה זבל שנאמר ולא ירכק בידך מאומה מן החרם: רשאי פרוקלוס בן פולוספוס את ר"ג בעכו שהי' רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו כתו' בתורתפם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

במרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין במרחץ וכשיצא א"ל אני לא באתי בגבולה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

היא באתה בנבולי - אין אומרים נעשה מרחץ לאפריוריטי נוי - אא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ דבר אחר אם נותנין לך ממון הרבה אי את' נכנס לע"א שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה - וזו ומדת ע"פ הביב וכל העס משתני לפניה לא נא'

א אהיהס את שנוהגבו משוט אוה אסור את שאינו

נוהג בו משום אוה מותר: ההע"א העובדים את ההרים - ואת הגבעו"הן מותרין ומה שעליהם אסורים שנא"לא תחמורכסף וזהב עליהם ולקחת רבי יוסי הגלילי אומ"אהיהם על ההריס ולא ההרי' היהם • אהיהם על הגבעות ולא הגבעות אהיהט

ומפני מהאשר"אסורה מפני שיש בה תפיס'יריאד" וכל שיש בה תפיסתירי אדם אסור אמר ר"ע אני אובין וארון לפניך כל מקוי שאתה מוצא הר גבוה" וגבענישאה ועץ רענן דע שיש שם ע'א: ומי שהי'

ביתו סמוך לע"א ונפל * אסור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לתוך קרקע שלו - ד' אמות ואינו מניחו פנוי שנמנ6 מסנה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אסור לכנותו כיצדיעשה כונס בתוך שלו (ד'אמו) נכ"6 ל"נ) ובונה" היה שלו ושל ע"א נדון מחצה על מחצ'אבניו עציו ועפרומטמאין כשרץ שנאמר שקץ תשקצנו ר"ע אומר כנדה שנא'תזרם כמו דוה צא תאמר לו מה נדהמטמאה במשא אף ע"א מטמאה במשא : ז ג'בתים הם בית שבנוי מתחלה לע"א הרי זו אסור סיידו וכיידו לע"א וחידשנוטל מה שחידש הכניס לתוכה ע"א והוציאה הרי זה מותר ני אכנים הן אבן שחצבה מתחלה לבימוס הריזו אסורה" סיירה וכירה לשם ע"א (ס"מ וחידשנוטל מה שחידש) העמיד עליה ע"א וסילקה - הריזו מותרת שלש אשרות הן " אילן שנטעו מתחלה

לשם ע"א "הרי זה אסורה" - גירעו

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י - י

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

טהור וזורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים - אבל לא בימות החמה והחזרין לא בימות החמה - ולא בימות הגשמים רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים - מפני שהנמייה נושר"עליהן והוה להן לזבל : טי נטל ממנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור . אם חדש יותץ - ואם ישן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »