תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תוספת יום טוב

- - נקרbת - כן סוb כירושלמי : פרק ב אין 6': ינbו כסמס חיס ועוף . רש"י וסb דלמכור לסס תלי ג כמנ3:כמrנס ו"פ"ק ככר פרק ב אין מעמידין בהמה בפונדקאות של כתכתי כפ"ד דפסחא' מסמb - - ע"א - מפני שחשודין על לגמרת"על כסמתו סו6 לחס ,הרביעה ולא תתיחד אשה עמהן מפני שחשודיןעל עלס לא תעקר ומתני' מפיץ העריות - ולא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על כתכמיס דריס פ"כ לפר' ר שפיכות דמים - בת ישראלא תילד את ע"א - מפני ולא תתיחד 6סס עמסס : שמילרת בן כע"אי אבלע"א מילדת בת ישראי בת פירס סי"ב מפיניחול ישראלא תינק בנה שלע"א אבל נכרית מניקה בנה

שכיוג6 בו מגל ישראל מותר של ישראלית ברשותה : ב מתרפאין מהן רפוי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מברטנורה

[ocr errors]

שהיה מתחלתו יין וחרס הדרייני - ועורות לבובין רשב"נאומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור. משוך סר"גימטוסכנותיסן נזיו"

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

תוספות יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors]

"המורייס וגבינו'בית אונייקו שלע"א אסוריןואיסורן איסור הנאה - דברי ר'מאיר - וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה : ה אמר ר' יהודה שאל ר' ישמעא את ר' יהושע כשהיו מהלכין ברדך אמר לו מפני מה אסרו גבינות הע"א • אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבה של נבלה אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבל' ואמרוכהן שדעתו יפה שורפו חיה ולא הודו לו אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין (נמ"ל"נ) חזר אמר לו מפני שמעמידין

[ocr errors]
[ocr errors]

שהרי

[ocr errors]
[ocr errors]

אותה בקיבת עגליע"א . אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה השיאו לדבר אח' אמר לו ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דוריך מיין - או כי טובים דורייך אמר לו כי טובים דורייך - אמר לו,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »