תמונות בעמוד
PDF

פיזמין לו פרנסתו 6

% מרכקכגזילות וכוטס ככני 6רס למחזיקיסילווקית כען פעל לעיל מיניס כתיכ כריך הגבר וגו'רס , וכתר כמלר: סע! לרוח ועקירק תפורס נמי כקלס כיון דכתיכ ערער לפון יחידי וערנק לפון מיפור לפורות דחית כיס תרתי גריעות'סכין פלין סילכות סכיניו ונס סוחכמיפור סלין סכיכו קריס וגכעו' 6ין מונע גרוס הכל) בו ויכסו ער סיזנו ממקומו ונפסוק ותי'כען סתול מכולר מוחמר ועל יוכל יסלח פרסין פוס ולbי לסודיע סקול מוגרפיפס בלוז לח יזיזוקו כל הרוחות

פנטולסי ע"כ. וכפירש"י יח קינין קרכנו' העוף קריין ארץ מלחה ולא תשב אכל כל שמעשׂיו מרובין רג'6 bcין כתוכ כמסנס לס קינין לסין קן כפור'סנקן מהכמתו למה הוא דומה לא שענפיו מועטין • וסית כערער ולח ותיק כטן הלכן קמור'כגון 6ס נתערכן ושרשיו מרובין שאפי' כל הרוחות שבעולם באות טק, ויתכן כעיני סכך קיר מונה כנרכיסו עולה פמעסיק ונושבות בו אין מזיין אותו ממקומו • שנאמר והיה נוסח קריב וסרמנ"ס ר"ס למעלס כחט6ת סמעסיס כעץ שתול על מים ועל יוכל ישלח שרשיו ולא ירא' קיס לקס לפרס קריות למטה : ופתחי כרס הלכות כי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצור'לא ידאג 6כל כדרך חייס כתר פלס נדק bלכרס וסתת וכריכל ולא ימוש מעשות פרי:יח ר'א (ס"מ ליג) כן חסמא כל כתכיס רסיס מן סכתוכי לשמור ער סתחזיר לפתחס אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופיהלכות תקופות hk סרלוס קסגון לו הכנפי ופעמיס פרי' נריכס לטכול

וגמטריאות קנון כל 6קל כמטל כחילן כ"ס טביעות לרגרי החומר

ולס ניקtלו כליק על סחר טנינה כזמנת מנות : קן קן נופי הלכות • עיקר תורת המסל6לס ממיל6

6תיס ניס וכו' : על מיס • כך הנקתי סכעל פס סמקכלי' עליס סכר: תקופות טנין מהלך המזלות : (6ין לגרוס על פלגי מים כי קפסוק שמכיל תנ6 דידן קולל

ונמטריקות

מספר ירמיס פי"י"ו ק' וכפתנפק קגרסה לגרוס פלני מתקני חינ'סמורגליותר כפי כל מהפסוק סבירמי'סקול מה מכיל התנ'וסס על נכתב פינת פלגי וסטעס סל6 קכיס קפסוק פנתסליס חטיפטרוד המלך ע"ס פוקוס (ירמיס סיינו טעמ6 סר"6c Sפי'כל הרוחות וכוין מזיזין 6ותו כמקומו וזסיות' מכוסרנפסיק פנירמי'פכו כלמר ועל יוכל יסלס פרפין : ים ר"א מסמס גרסינן ולס כמ"ס בספרים כן חסמה פתוח עכמו כקיס ססמה כרמי'כמדרס רכס פרס'6חרי מות פלח ידע לפרוס על סמע ניפוקו וסמרוליס לין יתקרי לכי - ונח לפניו"ט ולמד וכוי סמרוAL סקסס ר'6ליעזר וקרי ליס כס ססמס °(כן נסנס ר"ס ססמל נמסנס ס'פ"נ לתרומות: קנין ופתחי נרס קינין מסכתס שלימסע קיס ופתחי נרת מפני כריס פ"נדערכין °ס הר"ן היינריכס לטכול כ"ק טנילות רכריכים הןככריית6 כפ'סמפלת דף כ"ט הכל לכ"ק רק ליה וחולי קון טעות סופרגלנרי קר"; וכריך להיות ליה די"ל לפקפליג למרכרכרי כ"ס כי לb כס כ6ן לפסוק הלכות לכן כפר קיס קוכר לפניו לעשות קפלנס ומע"פ סbינו סליכן להלכת זקן לכרי כיס: ועור וסרי התוס' מסקי סקס והלכה כר"י כן יכולת סbמר ליס טכילס כחתרוכ'ו6"כ 6ף לגרינ"ס נרקין קלכן ספיר קלמינס לbס נתכוין קר"נ 6לס להפליג פתרי 6ף 6לו הוי מנקוט לונרי נ"ה קיק נמי סכקלכק : הן כן גופיסככות לה כ6 למעט פלר הלכות סכקורס דס6

63 ממעיט מלל תקופות ונמטריחוק חלה נקט קני לפי סקס לומיס לתקופות ונמטריחות סקס חסכונות (ועיין לקמן) כ"כ נריך חייס וכקר עול ולרכות כקטינסו :fכ"פ ס6לן קינין ופתחי נרת קס חסכונות הכליס מחמת ספק סחירע נסס וסלו תקיפופ ונמטריחופּ לין כיפכנותן ספק 6פילו סכי 6נסו טריפי יעיל וככ"מ סוף פ"ד מת'יסודי התורה מפריוסכי קלמר קינין סס רכר קל קערן ופתחי גוקינוסלס לכר מכוער 6עפ"כ אוקן נופי הלכות כלות'מיקרי קפורת מכר הסכר קנרול ותקופות ונמטרילות סעיפ מנוסbס לכר מעולס כסור (עיין לק'כפירו'נפטריחות) חינס עיקרים של כמו פרפרות לסכננסוס 4 לסונו סעתיק לק" כסלו : הן קן גופי הלכות וכיוכל נזק כסוף פיק לסגינס קן קן גופי תורה ומפרס כגמ'דסקס לסן וסן נופי מולי קלמר כמיס קרינסס וקכס נמי רכווקס ומסוס דר'6ליעזר מסמל תלמיד ר"ס סיס וקיס סחר החורבן כמ"ס סרמנ"ס נפ"ר נון סעפות פרקיס סכסקלמת לפירוש המשניות ולין לליניקינין פייכות 6ל6 כומן פניית המקדש קייס הנכן 6נטריך 05-מועיירל; קן נופי הלכות 6פי'נומן פחין בית המקלס קייס ולפי ססתלמוך סנקס כמקוס עכולס היו כמ"פ כמסנס כ'רפ"ק: גופי הלכות וק6 דלל תנן הכל נופי תורה כרתנן כסוף פיק לחגיגס לקכל על סספיקות סול חומר וחין מזס כלוס כתורת פנכתנסלח כהלכת

סכפל פס bכל קכמיס: הקופות פייסר"כענין הליך המזלות וכן פירש"י ועסס סמקיפי'סעול'כקיקף נקרל מ-לכה פקופי וכפירש"י נמל'נ"כ ניח ענין נלול הליך חמס וקפוך (סלו) פרכוע : פ"כ זהו תקופס נלסוןמחסני קעכרונית פתח כסתקתק

ססמה ללכת מרוכע סגלגל לרוכט 6חר וכמו סכתכסר"כ כמסנקכ' פ"ק לסנסלרין מעברין מפני התקופה ולע"פ סעכטין חין כוון לפי סיס סדר לפנות העכור : מ"מ כינני ריחליטור ססמס פלין סיו מספכין יקונטין פער ימי חכיי ורכס לס נקנו על הסיר כמו כתר קרמנ"ס כפית מהלכות קלו! הסרט לכן כריך לומר סרכרי ר"ס מסמל הן על קיריעת מן המתכס כלכרי ולס מקסכמסן מקס סהור קלסכחרס ועכור נת פלגנין זס גלסי סרןותן נופי הלכות הן : לכל רכבי 6סי רנר הול (כני הדס פלומריס וק לרעת חוקס • סיקיו סלמיס כסכמה• (למר פלין זה חלה פרפרקוס • ט נרחר לי ;

מו א ונמטר חוק

[ocr errors]
[ocr errors]

:

כמקוס מחת

מברטנורה ונמטריאות פייסר"נ חסכון קחותיות כמו רלו סמיסbמר ונמטריחות חסכון קחותיות : פרפרחות לחכמת • כמו

יעקב רמז ליויו פניס סיעמדו יסר! כמנריס הפרפרח סרנילין לסכול נסיך תסעודת לקנות דרך תענוג וכן כו6"ת יכס 6סרן ריו לכית ר6סון שיעמוד ק"י סגיס גס כן סיכמות סללו מככרות 6ת כעליסס כעיני הכריות רסיי פי' נמטייסות חסכון החוקיות ונוטריקון - וכן כערוך פרקו בן זומל לפי פלס קfריך ימיס - ולס נסמן סיקרס פי'גמטריית סכמקוס 6חל

רכי היו קורין 6ותו על ot כותבין 6'·

ונמטריאות פרפראות לחכמה : חנין • וכן כן עזמי • וסניקס כיתכין ק' ע"? : הגרלת לי פרקי בן זומא אומר איזהו חכם סמס סרטון : חיזהו חכס מוס: "

הרומר מכל ארס הכי קלמר חיזקן חכס סרחו , יין סקירחיס כן לחכמת

שנאמר

טיקרגל כקכמתו: קלומל המדידה והתסכורת וחכמינו

מכל 6רס וחט"פ סקול קטן החילוקrס לכל עניני חסכון ומספר • וכן כתב המפרס ממנו סכיון סלינו חס על ככולו ולימך מן סקטניס

הלכות קלום תחום פרק זונה עשר • ורקיתי כדרך חיים נכריס סלכריס פסכמתו היה לcססמי'ול6 לספיקו ולסתפלר סמים כך לנמטריסות רמסכתינו פרכת לומר חכמת סמדירת נס • סנ6מר מכל מלמדי השכלתי וסיפס דקרח כי פרוקיך ותתסכור'עיכ'כרחיתח כפר'כלל נלול דף ט")fולינרסון סיחס לי • כלומר קייקי למד תורה מכל מלמדי • ולפי' מן סרכריס למי פלמרן לפי סעל רני 6ליעזר חסמחזה העיד כי סקטניס ממני ולס קייקי סוסbלככורי • כי עלותך פיחס וקוסט פיורטלזער גמטפות מיס ניס כרחיתל כפ"ג דקוריות

לי - מכל כונתי קיתס לסמיס כלכר : דף י'- ווסו חכמת הקניסס פסקלמוקין קמרירס וסתסכורת

וכן ולפי סקול קיק פנס נס ככל ס רחוי קיק קוס סי6מר כן • ולחרס 6חר סלס קית סלסכחכמות לין מן סרfוסיfמר כן דוגמת מסמרס ולכריס קסלת • ולפיכך זה הפירו'כנמטרילות סקוס כחכמת המדירת ותתזכורת קרוב לסמוע' ועיין מה bcכתוכ לקמן כtס תמניו• וכן זו סחכמס קלות בזמן לתקופה • סגלעות לק יריס ליס חת ידו (חת רגלו במהלך המזלות נכח הפמיס וכסיליסס וbעפ"כ למעלת חכמת התקופס ונוסלי סנחה קורס לגכטריס 6ע"פ סיס לנמטרים קדימה זמנית : פרפראות לחכמה • פי'קרים כמו הפרפרסות סרנילין להכול כסוף הסעורסוכו' כן הסכנות הללו מככרות וכו' • ח"כ פי'כחכמס כמו סל חכמה • ולסון רפ"• לפי פרינסס פרפרסית כלומר עניני חכמ'וסוף ל'הכסף מג'דלעיל לכחכמס רנס לומי לחכמת הנמ'סזיס כלויס לסקר'קכמיסתס נסיות עסקה כפיר' מכופיז ית'ולגולל סכרת הניתן לעוסקיס כס ומקיימי מכותית. לפיכן או הסכמות חינס ללח כמו פרפרקות לק 6sינס וכריסטיקריס כמו היל • ט"כ וקסיס י רח"כנריפס כמי סוס ליס למימר קן קן נופי חכמת ומכלתי למגיר כריס פיס מק'נניכס ספייפקופות

סקיס חכמת תחסכון כמו 6cמרו למשך תקופות • וגמטריחות חכמת הסעור - פרפרקות לחכמת פי' לחכמת התכונה הקרויק .ס:יוכינס - ע"כ - וגס על זס ספי'קפת מהתקופות מסמט מתוך הכוככיסfתקופותיסס ולל תחסכון • ורסייתו מלחסן תקופות

חורנת מcס רחית ס6ין התקיפת הול החסכון . ופורים לרקרק מלי פרפרחות סקס כליס 6חר הפעורת וסרי או קלפיס • חלח נרחס ורחי הכרכריו פירס פרפרסות סרכריס הרגיליס לכס קולס ססעולה להמשיך החכילס • ונס הרים מפרסנס וס כמסנס ת'פ"ז רכיכות : ותפתח דלתית לקכי סמיכס לכל התקופות היינותכונת פלמס פסול מהלך המזלות לכח הסלים ונסיליוס • וfמר סתיס עס סגמטרים סקילס 6ליק קס פרפרקות הממשיכיס לכ החרס לחכמ'סלין לזריק חכמי כקק החכם ,ותיק חכמת הלית סיריעת נלגליססמיס ידע ויכיר קכורח יקכרן כי הוס רוכס סמיס סמסנרכס יולע סרוככולן לפי' רס"י ויו"כ כנוטריחות סקס חנון הסופיות ספסרלפרס פר' כחכמת חכמת הארות ותוס סכספר יכירס ודומיו סמסתמסי מחוך כחסכוני החוזיות יבוטריקין יצירופיסס ולפי זס 6פפרנ"כ לומר סכיון התנס כתקופות וגמטרילות לפני קעניניס ניחד מהתקופו'ס פיפרחו לחכמ'המופנת כפיון ובמחקר ונימטריות קס פרפרחות לחכמתחלקות המקובלת כל זה נרחס לי פיקי איזהו חכס. פי' הר"ן זרחו להתרגל כחכמתו וים לסקסות ממס 66מר ירמיס ט' כ"כ חל יתהלל חכס כחכמתו

וסל יתפלל ככור נגבורתו ילל יפהלל עפיר כעסרו כי לס כולם יתהלל המתהלל השכל וירוס חוקי וכרחה כלי רכס קסיס רסכירס ליס לתנס רירן tip כי 6סיסכל וילוט חותי • קול יעלמו ככלל הסכמה והנכורס • וסעוסר סוכר: כן קול חיתר 56 יתהלל חכס כמכמתו ינו'כיחס ססיס החכמה הזכר ולע לותי וקל יתהלל סנכור כי 6סכסיס סנכורת הגלילות חיתוכן היעיל יתהלל כ"ה פספוסי הוה תסכל וילוע ותי - ולכך 6סל חיזהו חכס וכו' - וכן כלס דרן fcלס לומר כיון] סכתוי מר ברין סזימס סיס חכס פיתהלל וכן גכור ועזירוfcbtול חי: סכיון כו קכתוב וסקר (מכל חכס סלומד מכם חרס ופי' סר"כ סנמנ6 כינתו לtס סמיס והיינו ממס הסכל וילום קותי וגכור הכוכt יכרו וסוח נכורת לסס סמיס סלח יתט* לפניו חיןן הכל יירוט סוזי ניולק מוו סקכלית היליפה קולק קיה לירח מפניו ולtמור מנותיו ועשיר השמח בחלקו ונת נבהל להון וכמנס פוכס כל ימיו נפגודת סמיס וסיינו כמי קסכל וילום נקי ולפיכך כחמר bפריך כעולס קוק וסוכלן לפונס

קכל וסמרו כפרק קמס לכרכופ גמל כי סנסנה

מיניט

[ocr errors]

וכן חיזקו נכור פרחי פיתהלל כנכורתו הכוכ6חת יכרו : סנ6 מניע כפו יותר מיר6סמי' וכו'וזס גס כן מזק קטעס כעלמו טוב לרך 6פיס כנכור הכי קוי פילוס' דקרס טו3 סרן חפיס 6ס קול ירח סמיס ולינומסתפק ונכסל לסון לס יסיס פנוי הכל מכרסנכולת של כנוס קינר לס מכר רכות הטכט : וכן לעכולת ה"י: שנאי מכל מלמדי השכלתי פי' קל"גוסיפה מושל ברוחו כסכל מלוכר עיר - מן המלך פלחקר סכנס חת לקרח כיערותיך סיחת לי כלומר הייתי לומר תורה מכל מלמדי העיר וכלו לילו ק6נסיס

רנין לפרס סריל סנעס קמוריס כו • מוטל כרומו שנא' מכל מלמדי השכלתי איזהו גבור הכובש את מסכיל יותר מן מלמריו סbין וחיננ סורגן : חיותו עסיר יצרו שנ' טוב ארך אפי מגבור ומושל כרוחו מלוכר זס סלוס סל6חר סלמך הסרי קרחוי לי כיתה99 כטסרו עיר איזהו עשיר השמח בחלקו - שנאי יגיע כפיך כי מלומדו סול מקחכס ומשכיל הסמח כחלקו ; לחיות נכונך תאכל אשריך וטוביך אשריך בנוייהן וטוב לך כלנולין ולין חלום סיסכיל לפי cco' רכרי' טוני' קכלו לעו"ה איזהו מכובד המככר את הבריות שנאמר כי יותר ממה טקסנילו מלכלי

מכברי אכבר וכוזי יקלו : ב בן עזאי אומר הוירץ דין חייס - ומ"ס סר"נ כי לעופר קווכה למצוה קלה (ס"6 ל"נ) כבחמורה ובורח מן העבירה ערותיך סיחס לי סכל כונתי כסס סוס כככר מעכמו כעיני שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה ששכר לסס סמיס כיון סכל סיחתי אקיס ו6רס ויזף כס הכריות מצוהמצוה. ושכר עבירה עביר':ג הוא היה אומר קיק כתורס : להיכנרוסו כעכור' כן סכר + תהי בז לכל אד' ו) תהי מפליג לכל דבר שאין לך הכובש 6ת יכרו: יכר קרע התנס לזה וסמר מני סיס כו ארס שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקוס :

נקרס יכרסתס לפי סמרו'תלכו ותו' כככר נעלמו רבי לויטס אישיבנה אומר מאר מאר הוי שפל רוח סקר'וסליט כגוף סוס לכרו • מה יעשה ויריק מכוכר שתקות אנוש רמה

רבי

מרססמוץ כסס סר"ר יוסף מחקרי'יכנן חת הנריות כי

קלרו ועול פירס פסוק יגרו מככלי לכנר וסוכריי קנומס הקנית ססוס מלך הכבול וכל המיוחד לו ונתעכ'כו יותר ממס סיתסלס ויתיסל ניכר קטור מת סכר'נעולמו לח כרס bס לכנורו מכנ'לת מככריו ק'ילנסר כי טכט ה6רס נוטס יותר חל ינר רע • ועיין מ"ס נפנת פיפל ולס: (כוזי יקנו למרכז ענותנותו של הקכ"ס לס 6מר וכוזי סירת מטח : שנאמר טוב לרך ספיס מנצור • כתר קריס חקלל bס יקלו מענמס וכככול הנריקיס סקפיד יותר מגלמר קכי קו פירוט רקרח טוב 6ין 6פיס קכס מכר הגבורה וכו' ומקנלך החור : ב סמכות גוררת מכות כך מנהנופל עולס דfס לה כן ! פיירקרס טוכ 6רך לפיס יותר מנכור סוס קפי העוסת מכות לתת כוס לו לעסות לקרות (סמתחיל כעכירות למק סחס קול חרן לפיס מכורכות טנע לין זס טוכנרת לין קפה לפרוס מתס ועור ססכר מכות מכוי סמן ססמיס מסייעין אשריך כעונס הוס • פלה קנטרן לכריות ולעולס הכל וקומיניס ניר מי סעס' מכות 6ק' פיעפת 6חרת כדי לתת לו

רמקון פקוח נהנה מיגים 65 כל לידי גזל וכותל פני סכר של מתיקן וכן סכר עכיר'וכו' פי' 6סר ססכר מכות מכות עולמות - רס"י : נ ככחמורה ל"ג לס כס"6 וספריס מכל מס סלרס מסתכר ומתענג כעסי' סמכות נחסכ לו למנות דגרסי כמתכם! מרים פין דתנן סתס סוי זהיר במנות קלת בפני עכמס ונוטל סכר על סמלות סעסס וכל העונג והתכחת כנחמורה וחי גרסינן לס כריך להיות כלחמורת * (כמס 6נות סנינס גטסייתק: וסכר עכילס עכירס והסכר ותקנחת סכלת לידי מחרן יפרץ נמחק מלת ככחמורת : סמנעת לו לסרס כעשיית קעכירק • נחסכתו כעכירס כפני מן קעכירס - ולס תנן הקלק כמו כמנות לפיוסל רתנן קנת

ולוקס על העבירק סעפת ועל הסכר ותקנחס סיינו ססיל קנס על ס6רס לעסותס • וכל סעכירות יס סמקכל נכסייתס : ג כל תתי בו לכל 6רס לומר קלות על החרס לעסותן וכלס קס הנחת לפרס - לכן לס סייך מת יוכל פלוני לסזיק לי ו6ל תתי מפליג מרחיק מתני מן סעכירס סקלסי דרך חייס .ושכר עכירק עניות • לכל דבר סיט (חום עליו 6ל תהמר רחוק סוס סיסיס ולין ללחוג סקס יפנ' מניקו ניר טכעו קרע • 6כל ל6 סיסיעתו מן ממנו ;ו מ6ל מלוך קוי ספל רוס לע"פ סכסלר מרות סרין קסמיס כמו סכתב קריבנסכר מכוס לכf fמרינן כ6 ליטקר החמכעיס קיס סמפוכחתיכנרת קנסות חינוכן 6 יטק לקנס מסיימין לו כל ליטמן פותחין לו • וכן פירס מורסLמוחל ננס קסמרין סל ספלות סרוס נפי טרנסוס קיס מסוסס כיותר וכינויונת : והוי ספל רוק • מורccמוחל גורפנכני זעור סרוככני 6רס נכסליס כס ולס כרילי מינסי מינה: לכן כל 6רס ועיין כמסנס י' : שחקות חנוס כמס • פירז כריך לעסות לק קרחקת יתירס :

ק קלומך

קרמנ"ס יחסון 6חריתו • (קוח פונו רמס • ומכלתי כיוכל

כוס גרס" כמשלי יח כ"ג כפסוק תלוי כריקיי יו טול תקות רפעיס עכרת ספירס כטוחיס ומקויס לניסנס כ"כ * ס"מ סכיון פתוח בטוח שיהיה כך : יתכן סיגfמר עליו תקוה • וכתר כיין חייס לסיינו טעמ6 ולסתנן סתקותך לפי ס6ין 6רס מקוק סיזיק רמר ומר סbכוס כמספר חלס ליס סתור חכור חרפק ניסות כל כחותיו בעסק נסר ססופו למק • מ"ג וקנק 62

cp על חר סלכוסיתר כמספר . °cססקר

מו ג קורס

:

עלמת •

:

[ocr errors]

רחונק ועיקר :

[ocr errors]

כורסת על תחכור 65רמס וסחיטות וכמורס סמו! כקנכטס ה סלומד על מנת לעמו מספיקין כית 55תוך ולbמל נרסיכן החסיד נ' הכי פירו:'דמתני' סוי ספל רוח בפני כל מחרפין ותכי פירוס סלומר על מנת נקיות הניד עוסק בתורה. ולין ו6ל תסיכסי ספקית סניס מחרפין רמת סוס ולמס תחולקולו נרעתו להיות נומל חסדיס עס הכרית - כרכת דיסק כתורת ומיסריס וכריז על וכרי ישעיסו הנכיה ע"ס 6ל פרחו ולל עסק כגמילות חסדיס לע"נ דסכעי ליס לחטסוקי נמי חרפת חנוס גריפיתס bל

כגמילות

חסריס פסקו כי ככגר יחכעס שt ריחנןבן כיוקא אימרגל המחלל שס שמי בסתר. מספיקין בידו ללמוד וללמד וגו' • עין עור כתר כמרר' נפרעין ממני כנלי אח' שוגג וא'מזיד בחלול השם: ומהימחסכתו נעסית והלומד סמויזקו כמשמעי ופירס הישמע נמל"ג כנו אומ'הלומד על מנת ללמו על מנת לics' פתוח רונת פזתי' סכום ותחותו ותוחלתו מספיקין בידו ללמוד וללמד והלומר על מנת לעשוף לעסוק בתורס ולקיות ג"כ לכל יקנר קבורת חמור מספיקין בידו ללמוד וללמד

לאמור גומל חסדיס כלכיי ועסק פ'כ ולני חומר btט"פ

כתורס וכנתילות חסדים פורחי כל חרס מוקות ומנפס ליזמר'6רס עס כל זה מין תקותו מספיקין בידו לכסניס מחסכתו ויזכה ללמוד וללמד לסמור ותוחלתו על סרמס ולויקכר ולf תtלוט כו רקס 6ז טוב לו ולכסוף • וי"מ הלומד על מנת ללמו כסניל סיקרסר' ונורסין ומכים שכן מלינו כמס סתעידו עליסס ז'5 65sלטת נתס סין מספיקין כילו ללמוד וללמר וברוך קספרי' מכלתי כנרס:) רמת ומעות רנ קל ור'!יעזר כר"ס כפר'ססוכר 6ת הפועלי' לכך חני חומר סחה ססכיס לכל סמפרסי' ז"לסנתלכטו כפיתי סמלס סוfתלפי חסכו ttרפו קויתי וחיכו כן 6כל פרו קו מלסון קו לקו כולנו יספיק כ"ח • סין תי"ו הפניית תמור' ה60 הכל (תוס'כלכר כמו תפורק תלכות וכן לתס מוכס תקות חוטיזגיומות נפרס קו לקו מלסון חוט סמסיחס לסיינו מרק כמרס

בקו סמרס ומוס עכמו נפרט תקופרספי'עכרה פברוני'כקו מרקס לעכרס זס וכרתי רמות סוס cספר תנ6 דילן סתקות 6כום ברמה כי קו מרתו תיח תרמה כך נראה לי - וסוכ רחיתי כמדרסיכת פרסת כר6פית יקוו סמיס יעסס מרס למיס קין כמי

67ת 6מר קו ינטה על ירוסליס : כל סמחלל cccמיס כסתר וח"ת וקרי פי' סר"נכמחנה ה' פרק נקרס דיומ6 לחלול החס קול חוט ומחטיס • וכתכתי סס דסיינו סחוט וחסרים לנורין ממכו וכ"כ סר"כ כמסנס טי פיה רלקמן לכל מסכחתלת בסתר. וי"ל כמ"ס כדרך חיים רתר רקחמרכפזר לחו למימרח פסו' נסתר רק סלין הרבה יודעיס מוס וכו' • עוד פירסכנין עפרה תלמידי חכמיסכיקר וחסר נגר 6ונכנס לכית סוונס וחין יורע לוי קוס וכו' וכמדרס סמולל כתנ cc3 רכינו יונק ססלול ספנסתר הנזכר כסן סוס פעוכר פ"ס 6סול חלול סינו מנות כ6לוקותו לו כפכע לסקר פנחמר ולח.פסנפו כסמי עסקי

וילות וגו'. ע"כונtס יכינו מפריס מתניתן כתלמיד חכס הסוכר נסתר • סfס עכרנגלו סוי למדין ממנו וסיס חלול cco העיר וכעיניתוח רוחק נרול פארי עכ"פ 69 עסס כגלוי וחין כהן חלול teס • נס ליסנס רמתני' לח מסמע הכי - ולכן גרלי

נירורחי כל סעסס נסתר סין כסן סלול תtס • ותנח קיניסמחלל et סמיס, ו6"ת היכל משכחת לק סגול יחס נסתר נרחת לי רמסכחת לסכעכירס fcי 6פסרכי 6ס נקנטרף אליו כגון כל סעריות וכיונ6 כbו סc6bת התיק 16

6נוס' ו6ף מפוק'נמס סמזרנית הס מפני פרנק געכמס לין חיפור סוחיל והוס רונקוס חלול coס • וסין הכי נמי הסוכל חיפור וכה"ג ביחידות

לין רוסת לה הוי חלול :tס כלל : אחר סונג ו6חר מזיד לפון קרמנ"ס לתתיולע מן סכתוך ססוננים לחט6 * ומפני זס גרין כפית כק": לס'יתנ' סי סט' כוונסלח לומספחתו6רויטל • הכל חינוכמזיל חלילס ליוסר ורכי הס"י להסוות סמויד וקסונג כרכר מן הרנייס: חכל כונתו הנס rtלול הפס 6ס יסיק במזיר לו כסונג נפרעין ממנו כגלוי 6ס קיק מזיר פומס מזיד ולס סית סונג יונס זונג • כל פני העונזיס כגלוי • ע"כוכן פירס רס"י ולענין כגלוי תוסו סונג ומזיל לח לכל קפונסין והניח בסיס מתס רנתחייכו כלים !! זהtתחוו לכלס ככוכר נכר ולל כלו כלfמרינן הט לו עסו6לס לפניס וכו' • ופי' מדרס ts uneס הרי"ח רלענין פרפון Lבגלוי רחוי לספות ספונג למזיך לקורות מזה סחטס כסער לפי ערך סחטס קיס כגלוי לפניו יתכן כי מין נסתר מנגד עיניו - ול :כי הדר תני כחלול סtס לומר סלכך תסונג כמויר (קפרע ממנו כגלוי לפי פסילול קot קול חטf כויתברן זהו זמירנלי יכו' • .ע"כ : ה הלומר ע"מ (למר מספיקין בידו וכו' ללו למירק ללמל ול6 כפפות * סלמיס 6סר חלף לו חזר חלקיס מס לך לספר חזי • ועיין מי שכתכתי לקמן כסס קכסף מסנס : מספיקין כילו ללמוד וללמד כלימ'מספיקין נילי סיתס לומיסrfלס כירו מה שהיקת מחסכתו ללמד ולומד על מנת ללמור 65

6נטרין c65מופי' הירחי !תתקייס מ :כתו קטינת פנק: ללמור • 6כל כנדון רירן רכותל 6סמועינן דכזרעפו על מנת ללמוד פמספיקין ניר עמרי גס לגור פינס כמו מילת נירו ילס יגרט רכר כי ה' יתן חכמס כיכ כמררס פמוט • וכדרך חייס כתר דלומר כל מנת ללמי לענמי כלכלולות סין גרין הרני למיר חיןתכי כנוי רמספיקין כל מה שיחסכו לכל בלמוד הלכ'6חת תסנילית נהנית כפרק נ' מהלכות תלמוד תורת מפרס על מנת ללמר כלומר פלין כונק לפודולסמה רק נהפכנו להיות ר6סיפינת כמ"ס כפרק קונס למתנת חתת'סלחתfמר 6קרס וכו' 6סנס וכו'י פותח זקן ויוסכ כיפיכת • לו פכונתו על מנת ללמול ולסול פכר בהי פלומר חיות אומנות מספיקין בידו ללמוד וללמר כפי כונפן ולח יותר כל החומר על מנת לכפות קוי למוך לפתס וכו': וסיינו דרכי כלוק bסמועינן

כלומר

{

[ocr errors]

.(קטcc)עטרת להתנדל נקס סל6 ק6מ' !מילכסכיל ס6קרי הלוגנר על מנת ללמוד כלכך סול עון וז": : תעסס עטר'וכו': וכי וסיכוני נרח:• ! עמוד החסנתוסיף הכלוללבח: ולס לשמור ולעtת סחטיפסל סיתס כונתר66

tp5\'מספיקין קרלוס לספור כקסיס תלמו'קורת כדי לעסו'ממנס סמלחכ' כילו נס לcמור מהעבירות סלל יסלf כטובל וטרן

תתפרנ'נר כמו קרלו'לחפורנס ססעוסס כן פועל כקלוסתס כילו כך בקובנר'סמווכמסכת חנות סתר"י נמחק לסתור סל תורה וחינמיתת נירי

וכן נרחת לורלי סככלל עית סמיס כמי סגסנ' מןסיקים לשמור ולעשות • רבי צדוק אומר אתעשס עטרה לעשות - ים נס כן לסמור מן ומלמדי תנוקות נוטלין סכר להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה העכירות • כי חלילס פסוס פמו'סתנוק'כלכל-cncמרין הלל אומר (מלfת ורישתמש בתגא חלף הא למדת כונת סטופר וחינס נפתר מן חופן סלח יפּסעו ויזיקו ימכר כל הנהנת מדברי תורה •

כל הנהנת מדברי תורה * נוטל חייו מן העולם העכירו'טול נעיני ה' ויפוק פיסוק טעמי'פלין הרב חיים ור' יוסי אומר כל המבכר את התורה גופו מכוכר ונונו כמו סכתכתי כתחנת לטרוח וללמד לתלמידים על הבריות • ונל המחלל את התורה גופו מחולל קמפנק לכל כונת לעשות פיסוק הטעמי'סכל סכר לכו על הכריות : ז רבי ישמעאל בנו אומר החושך כלומר לקייס סתורס : לסור לטול. דכתיב וסופו עצמו מן הדין • פורק ממנואיבה וגזל ושבועת שוא א תעat עטרת וכו'כלומר מות ה' בעת קסיס ללמד

והגס

לה להתככרנקי וגס לס מתנס חקיס ומפפטי כחפר

להתפרנס נק • ותרווייקן נוני ה'!הי. מס חני נחנס 6ף 6תס כחנס וכן הדיין חסור גריכ'יך חייס: ולא קרלוס לחפור כס• כתכסר"כרסכר ליקס סכר פסוק סדין & סכו כטלס כלכר רכר ססוח נכר למול 6סור נטול דכתיב ולחותי כוס ס' כעת התיק ללמר חתכס כמה מפסיד מכטול מלחכתוכדי נסמוס טענות בעלי הדין • ונו'מת חני נחנס וכו' (וכתיס) כ6סר נוני כלומר סכוני ללמוד וכלכר סיטום מפניסס L3ות-ולס נוטל יותר מוסדיניונטני• כחנס דחי לס כלפרכוני סמלי קחי דליכח למימר נסכר דקיכי ומק ספירת תורת רת"ח ניתנות מונרי תורה • קול מתווכר לימס כחסר כוניוכי כוסונכן דלל סניס ללח לסקול הנרי וליכי סחורקובסוק קודס כל חלס ונס סיפטר מכל מסיס ועוליס למימר נתי רכחסר לוני הכי קלמר כחסר נוני ולח מעכמי חגי ולרכוניות לפי'כסף גולגלת'חייכין סנגור ליתן עליו ולפיי חומר דודחיישר לה היו מפקפקיס נכן לקח כתיכ כן יסמינו קול עשיר ויש לו ממון סרנס יכול סוס S6c5 גרין סיפטורוסו כעולס • חלל ורמי ק"ק כ6סר נוני ללמול נחנס סר"ן פיר ולס תלמיל מכס חולה סול ומרוכז כיסורין ומרנין סעס רנוריס לף ל"זומ"ס סר"ן וכן קליין וכו' ריניו נטליס כדתנן נסכיס מנות גדולות מפכי ככול תורתו מכות עליו סיכול וחין כמסנס ו' פיר ונכורות ועיין מ"ס סס כס"ו : ומים קרים זה נכלל נחות מוכרי תור'קניל ולי אפשר לו להתפרנס כדרך ססתירתו פורת ליקנות וכו' מתמכר סחורתו ופיקנו ליס הסרת וכן תיק שאינו חותו הנכור עליסס פרנסי fורcf כתחלת הסיק כי שתי הפגנונות הלס יעסו חוקס סוחרי' קכתס קסלר • ומתעסק ככרכי נכור מותר לו ליקח מקס פרס • עס קנתס על רון כנור וחייפ סלין סס חכמס וכדי קוס קיס ולפי'סכר סרני יותר מכדי פרנסתו כדי שיהיו מזונותין כריות נקיות כע"ס נכנן סרמכ"ס ומ"ס סר"ן ונס סיפטר מכל נמתין כך יהיה גדול וירחי ומחוייס כעיניקס • כר6סכין מסיס וטוניס וכו' כוסי'נעזרה ז' כיר °כל כתני' וגו' מנוק בכהן גדול דכתיננית הגדול מלחין ולרס סכתי'נרלתו מסקין בלו והלך ונו' : וכן היה הלל סומר כפ"ק מסנס יין : (מיקי) 6חיו הכהניס מעסיריס לוקו מסלסן וחכמי'הרלסוני' כל סנסנ'מדברי תורה נוטל חייו מן העולס פי'ממיי קפולס פריו נמנעיס מזס מלות חסילו' היתס כסס 6כל לח מן סדין: הכל סרמכ"ס : ז ושבועת סוס פי'סריג כפי'סני י כל המככר 6ת ספורת קלורס סחסרות והיקרות שכתורס דקרי ליס תנ6

bסכועת סקר סכועת סול וכו' דסמר רנ רימי ימרת טעס על כל קיז קיז לומ'סלין כס רכר לכטלת מין לן 6"ר יוחנן כריס פ"נ לסכועו'רף 7'6כלתי ולל לכלתיפול (פי' ככול סורק גדול מזה סיגמי המככר ספר תורה ומככר לומדי רס"י ולסון סו6 לי ולס כלו' סוס כמן כחכלי סו6 יפעי'ה' י"ק מסורת וסעוסקיס כס כל סלו ככלל מככו 6ת סתורס כן : ז לפו סכיתי fתכניכס ירמי'נ' לי 6ף כ6ן יכתה מפיו לכטלס • החוסך עכמן מן סדין כמקוס פיס נלול ממנו חי כמי חומר וחוקרתית מלח ת6t כ"ס • ורייקי קש וכמסנס חי פרק ני לבעלי קרין סיתפשרו : פורק ממנו חיכס ססיוכס מכית לין

פורק ממנו חיכק ססיוכס מכיק לין הסכועו' דתנן חיזוקי סכועת סוס ולח תנן לסס רנסכע לסעכר מייסונס לליין סחומר כלכו 65 הפך כזכותי : ונזל פתח

וי"ל דכי היכי רחמרי'סתס למלן דפליג סדרן דימי וסביר'לית יחייך הוכחי ונמכח סגול כח על ידו : נסכוסת סול סמ6 יחייך 07כלתי ולס 6כלתי פקר (ועיין ריס פ"ק רתמורת נד"ס נוטס למיסbינו חייב כס ונמכח מכיס כידי סכועת פרח סופג וכו') וקלמר כפי' רכתס תורת סכועת סקר רומק Sסול

מי סול לסעכר פירס רס"י נסכס לסנות 6ת סידוע כחלס 6ף

סקר לסעכר חתוכלי • והכי נמי לרב דימי ליכל למימר וכל לסעכר קול ככלל נ6גט לפנות לק קילוט רממכיקין • לפי סעיקר לפון 60 מפמע יוקר הגולע ומפולסס

כהני

« הקודםהמשך »