תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

סליק מסכת עדיות

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכ"א לפני אידיהן אסור - לאחר איריהן מותר: גואו אידיהןשל עכו"ם קלנדאוסטרנורא וקרטסין ויום גנוסיא של מלכי"ויום הלידה ויום המית רכרי ר"מ והכמי אומרי'כלמיתה שיש בה שרפה יש בה ע"א ושאין בהם שרפהאין בה ע"איום תגלחת זקנו ובלוריתויוס שעלה בו מן הים ויום שיצא בו מבית האסורים עכו"ם שעשה משתה לבנו אינו אסו'אא אותו היו"ואותו האיש בלבד :ר עיר שיש בה ע"א חוצה לה מותר היה חוצה לה ע"א תוכה מות'מהו לילך לשם בזמן שהדרך מיוחדת לאות מק'אסור ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מו יעד שיש בהע"א והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

זה היה מעשה בבית שאן • המעוטרות אסורות :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ושאינן מעוטרות מותרות :ה או דברים אסורים למכור לע"א אצטרובלין ובנות שוחופטוטרותיהן ולבונה ותרנגול הלבן ר' יהודה אומר מותר למכור לותרנגוללבן בין התרנגולין ובזמן שהו'בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו לו לפי שאין מקריבין חסר לע"א ושאר כל הדברים סתמן מותר ופרושן אסור רמ"א אומר אף רקלטבוחצב ונקליבם אסו'למכו' לע"א : ו מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעיא מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין - ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחים שלמים ושבורין ר"יהורה מתיר בשבור'ובן בתירה מתיר בסוס : ז אין מוכרין להם רובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסילקי גררום ואיצטדיאובימ'אבל בונים עמהן בימוסיאו'

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* *
* *

י

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י

« הקודםהמשך »