תמונות בעמוד
PDF

בסוף יומס ופיין מס סכתכתי כתחלת סמסנס 3סס דין קייס סעומד בפני סתטוכס : יב קוי קל לרcf לפני 6רס נלול ועיין סוף פרק י' וכמו: סמוסל כתר נסס ר"י 6פריס זקן ינסנכרtf כיסיכה: קוי קל לפכורתו ולסמס לכניו ונוח רמורקלינוסכיכ סרסכ"ס : ב לתשחורת לסון סרין לקלחולת • לסוס כחור 6סערותיו סחורות היכן נריך לסקל : 65רס כסור סטיותיו סחורות וכדתנן כמסנה חי פרק נ' עצמך כל כן 656 תעמוד לפני כנחת וניסוס: ותו מקכל וכף.. 'הנרי' קנור מחורי קרc6

בנו כל סרס כין ר6ס נין ג והתס קגן דנסיס וקטניס יב א ישטעט אומר הוקל לראש ונוח לתשחורת מסתורת העתור כסמחה • לינס כמtמן סלח וקרח והוי מקבל את כל הארס בשמחה : יג י' עקיבא מקבל כמו מקביל מפרנוס פסורי קרלס 6

% לכפיס הכל אוטר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה מסורת • גרקכל - פירס 6חר סוי קל קרסיס ונעלי סיכות נכלל • סייג לתורה מעשרות: סייג לעושר • נדרים • סייג כרסס כר6פיפן כפלתי ; לפטר רנררי' שנירקולכין לפרישות סייג לחכמה שתיקה : יר הוא היה בחור קו קל לעסות רכון כקס 6חר לשון כני 6רס אומר חביב אדם שנברא בצלם • חכה יתרה • נורך וכוקנותך כססוחסרו חבל ככלן כלסון חכמיס נודעת לו שנברא בצלם : שנאמר בצלם אלהים פניך, מפני קוקנס מקס עכמסנס לין סמכוון חלק עשה את האדם

חביבין

בוק לו : יג מסורק סייג לבחור 481 bcינו כחור קט

לקורס : סמסורת סמסרו סול ככלל נמס וחין לכוחלה כ'קניות פו קרלס וככללו כר לנו חכמיס כחסרות ויתרות סכתורק קס גדר וחוזק (פורק סיס כעל מעלס סו cbחורת וככללו כל חיfc cין לו מעל': סככקר סטל יליקס לנו מכיני'כמס מכות חיך יעסו חוקס כמו והוי מקכל 6ת כל החרס כסמי'פירס סריג תעתור נסמחסי כסכות כסכס כסכת פנים חסרי'6'מלח :bממנוחנו לומריס

מקכל כמו מקכיל וכו' וויל סמעתיק לפירו: הרמכיס לסכסיר סכס כגירפנוס • וכנון מועדי ק'6פר פקרלוסנכתך ניל סמפרס מלת מקבל מהקבלת פניס וכאו קו) מקביל הגנור חסר נני מקומות ללמר סתס לפי סוגגיס 6תס 6פיימזידיס פון מקבילות סלרחוק 6סר קול מן ססרמיס תרגוס נגר חונכסי מקס 6פילו מוטעיס : (מעסרו סייג לעור פסר תעסר פ:ר וכן חומר כזס סענין כערכי כל פניסס וסקכלס חומר פנסני כסכיל) 6תתעצר: נדריס סייג לפריפוי כוחן cחרס מפחיל פלוני נסמחס סו נוטף • וכלפון קרול פירס קרמנ'ס מקכל כפריסות ומתירס סל6 ימכור, • מקכל עליו כלסון קנה ודעתו • עכ"ל ולס ידעתי למה 65 פירסוכן 6רכעיל פרק נור פלס יעשה כך וכך וסיכן קוק כונס חת קונס מסנס טיו והוי מקכל 6ת כל סרט נסכר פנים יפות : יכרו: סייג לחכמס סקיקס כמס לכן קיימן לינסקיקה מרכרי בשמחה וור יותר ממס סחמר טממי בסבר פנים יפות מורק קרי ככר כתיכ וסניקנו וגו' חינסקיקה מרכילות -ולסון גרמניס: יג שחוק וקלות רסס תרגילין לפרוק פיקרקר קרע וקלפקי לורייתח כנקו • 67 הינו מרכר 6ל6נסתיקס יונק כלומר לכל כוכל רם ופירות הון סייג לעריות 6כל מוכרי קרסוק סכין לדס לקכרו סיס לו לסוס למעט קונור אלת סמסנס מוכרת נסייניס - ט'3'וקה רלח קכן סכל כקליס כקס כל מס סלפסר ופליקס 6מר סלמס נס חול מסרים חכס כמו כקינן מסוס וכרכי 6סמועינן טוכס וסחוק וקלות ר6ס יחסר : יד חכס יורק גורעת לו • רמכ"ס פי' חכס יקרס נרניליןנתרגל תמילי • מ6c"כ לכו תנן קסיים לנערות קול הרחק הקניק נחלס ססוליעו ואמר לו רלה סכרלפיך כונן רלס ותירסה: לחסות משפט מיניס bס סחוק וקלות רC6

رواه בנימין לידי ערות חבל 5 סמרגילין כ"כ כמדרס סמוחל : מסורת סיג (קורס • מסקר"נ חמס לפי סונניחתס 6פילו מוריס 6תס 6פי' מוטעס כגמ' סוף פ"ג חריס דף כ"ק • ופירס"יסונניס מחליקן כסכורין סקול רחוי להתעכר • מוטעין • מוטעיס ע"י עריפקר ע"כי והס רמזיליסי כן העתיקו ניכ סתו' דף כ"נכריה (סטפות וכו' מכל קרמכ"ס כסיף פ"ב מהל' ירוס ההרס העתיק חנוסיס : מעשרות סייג למוסר כמדרס סמולל רכמסנס ירושלמית גורס מעסרות סייג לתורס ופי' נעליכן יוכלו מקכליסמעסר להחזיק כקורת ולעמדת כמfמרס ז' לס נתנת תורת מלח לאוכלי קרומס • (וככר כתכתי כמסנס ט' פרק קמ6 רמטפרות סס לכלל המתנות) וסר'ייסר6ל פירס וכתיכ וסכלת לפני ס' 6לקיך מעסר וכך ונר למפן חלמו נירס 6ת ס' 6לסין - ע"כ • נוריס סייג לפריסוק • פירס סר"כ כזמן סחרס מתחיל בפריס' וכו'• מקכל פניו כלסון נדר וכו' עיין מס סכתכתי כריס גרריס כרכור כנדרי כטריס וכו' : סייג לחכמה סתיקס: ולס 6מר ספיקת סייג לחכתק כמו בלינן סכן ורן לפנות כך כ6חרון לסודיע סקול חזרון כ'כ כדרך חייס וכמורס סמוסל כתכ ססניסס לפי ססין סוס סין חכמת כי 6ס ססתיס' כלכר • ולסכי תני סיים קורס כלומר סייג החכמה חינתbk סקיקת מס 66"כ ינן רלע"נ סכל 6סל סין

חותו דבר מימ ט רחוקן דרנס כן סייג 6חר מלכר זס : שתיקח פי' קרים מוכרי הריסות וכו' ופליקס 6מר סלמס נס חול מקרים חכס יחסר יומכיון ססויל כסמחרים יהפך לחכס סמעינן מינס וכל הסוקק קרי קול חכס • ופוד לנטיל מינק כקיר קטן חמרי יודט רעת יקר רוס חיס תכונה וטניס קלי גס הויל ונו' ולפי סbסון סמסנס סייג לחכמס ניח6 ליד נהרין למנקט קרח דכתיכ כיס חכס: יד הכיב חלס סנכרס כללס קכס יתירס וכן סגסככלס 6קיס עסק חת קלדס פירס"יחניך חרס סנכרס ככלס לכן מוטל עליו לעסק רמון קונו ע"כוככל 6רס

לתר

[ocr errors]

כללססתמטים נמכרו ומודיס קטונת סעסה פת מרחק חכה חמר ר"ט וכמו פתיח הרחי' סמפכו קניה שהול כfמר לבני נח ופיר יותר מסkו קטין עתו וחינוסtוכ כעיני (קוליפוספוני לה לכני יסר (נוס וילקר"פ לזכות 6ת כל חרס חף לבני נח DSפה פתווים לפרס חנה יתירה נודעת לקס ענק גלוק ומחמר מלס 6מר קרמניס כפ"ח מהל' מלכי' וויל נוס מרעיה מפורסמתפלל בלכר חככת מסופרק קיקלולתקוס כרון קוס מפי הגבורק נכון הכלכלן העונס לקכל תלו'פנכסיו נני נז עס קחלס ל6 66 פכס גלוס

וכל מי סלס יקבל יהרג ודופ'לכל: סג'כי לקח טוב חביבין ישרארשנקראובניס למקום הבה יתירה והפקכל 6ותס סול סנקר'נר כל מפסק כרוזיס סכח' בו נודעת להם שנקראו בנים למקום שנא' בניס אתם תופנ ככית וכו' כל המקבל נירה הכי טוב ל6 נכר'לה לה'אהיכחכיכין ישר) שניתן להם כלי חמרה חנה סנט מכות ונזהר לפטופן מכיל קורק פנקרק' לקחי יתיר'נודעת להם שניתן להם כלי חמרה שבו נכרא ה' תחסידי חומו'ספוליים כמה רקת חומר יפרף כסטר העולם שנא' בילקח טוב נתתילכם לו חלק לע"הן וסוס סיקכל לקחתי טו סכל

תורתי חותן ויעסס חותן מפני סנוק כקן הקניק כפורק והודיעני על ידי מרע"ס סכני נס מקורס נכטוו נקן • הכל 6ס ע6חן מפני הכרע קרעתי לין זס נר סופג ולינו מחסידי חרקע. ולס תחכמיקס עגילי ומעזת חני תמה למה זה רחקת גורן מן סמפרסי' ולס רנו ללכת כס• לפרס רכרו'פ פחמרו מסמרו כלפי כל חרס כי 6ס לישרש בלגן ונסמכו כמסמרס ז"ל חתס קרוס סוס וכו' וס' ועל רס וכזה נכנסו נדחק פנין קללס וככי'קכתוך ססניס לרחי'סכל נעיני זו הוון וון סלולה ומרווחת כי כל ו'פנסייסיר לכל כלי עולס כחסר נכטיכו מפי מרפיס כרכר קרפניס - ו6ס נכפיית חרנהרג ולכון גנטויכן כל סכן נכפיית דבריסbספסין לכסלרנון קונס ופפן נורס יזכרס לטוב' • וסקס חניכיס נכרחו כגלס (קורות נתן כלכס כי זחת קורת הסוס Pics חקי סיס ומפפטיו מכר 6סר כוס כוס כרכר סרמכ"ס וסוליל סתננו לכרסו ככלס - לכן מוטל עליו לפספ רנון קונו כפיסיוסfrס 6תי ספיר ונקט לקן קרס • 9 : 6 סיס כמה מקרלוס הקידמיס 6ליו סנ6'נעסה חרס כעלמנו מכל זק המקרק קול סנס'נגי קמנות סגכטוונקס לכן הכיס לות הכתוך סכן למרן הtכטעס המנות thר מות חותס כי נכנס 6לסיס ots 6פתחוס ולכני נס נחמר הכתוב ולבני נח לפרוס וכריס הללו וfפי נמי פפיר פfמר פנגרס נגלס • וחסר הנסמן סתום חלקיס הנסתר נכתוב וחלונגי בניס 6מר סנקרלו כניס לתקוס והיינ! טפתח rc נ' מדברי התוכחה לסוכיחס ולומר סוס ננרחי נגלס • ונfיזת כנס נגרסו כגלס חלקיס כחומר פקנריסת קיפת כללס 6לסיס לכל סומיל וינס מקיימיס מכותיר וח, על פי סס מקיימיס לינס מקיימיס מפני חזרנוס לותס חלקיס קנת קס קסיריס מתוסר כנס חלקיס ועור מפגין כנס נענת! זהו כפירוס הרמ3"ס נתחלת ספר קורק סתוס ססנס ססכלית חזרנו נקיקו קלוס • ונתעלס נחתתתתת פסול והגת תכלית ססנת השכלית תות הום דיפז חלקיס כפי תחפשי נכס הסוס והפנפן ולפיכן נתחכס סקכס קסלס קזת סל ספר חננס כללס 6לסיס לפי cet חסריס כלמת מיליטת סלסיסי והכתוכסfמר כגלס חלקיס :tתי לומר סכן גנרל- כלומר פטיסייזר כונת הגריסת נחרס סיתס לו הזנה :כלית מנעת לידיעת חלקיס • 36ל לפי סכלמת לו ידעו ולח ינינו וכספיכה יפהלכו ולח יכלת תכונת fל תפעל מן הרלוי זי6מר סנברל! ככלס ולסככלס 6לפיס • 6תרי סתכונס סקיס סנת 6לסיס לק נסלחתי וחין ניס מלח הבנק נלנו וחוזורחו להקרח נלס גלתיקנסמן סתוס חלקיס • זה גרמה לינפירס מסמרו'פ • ולפי זה מדוקדק יפת המסנת סחסר fו הכל כפוי וכו' כמו סfבחר פסנס"ו ועול סנס כזתיסנ"כ חכס יתירק נורפת ניסרחל סלפיס סככר סכנס כמו לכל סוס נגלס חלקיסbסיעססוכו חפפ"כ לח ומחנכן עור כיפר cחת ויתר עז סנקרלו כניס למקו' מהו פחת ומענה ישירה - וככלי סמרת היה הזורת 6פרנקן לתס: וזהו כז כענין סכח'ה' עוז לעמו יתן פרוטוקוויל כפרק כרז חטחת כוכחיס רף קי"י על התורה : שנאמר נניס לתס לס' סנקכס ולח הכיס מקרס כני בכורי ישר! פתוח קורס לפי פלופו מקרח 6פסר לפרסוס ותו החור בלנו סרנה לתוכיח: ממגריס הס סזננס לסוכילס תמכריס וקרחס נני ומנלן לדורות קכליס• לכן הכיס זה המקרח פנחמר 6כל תלות סנגטוינו כק לדורי דורות פו פולס סוק ול6 ימכור לו תפנוררו ונו' סקס חובת הנוף הנותניס נכל מקום ובכל דור ודור (קורfסכניס כן נ°• וכמדרס סתולל פירסנסס קסיו ז' סוכן הניח ההפקרה לפי סכו הודיע לישר: נענתסtתס כניס כמ"סכניס fתס ונו' וכן לעיל כלנס היס עסק חת קורס קודים לכני החוסכפכמסוכן נקמן כלקח טוב נתי לכס ע'ג וסינון לפירוס קרפניס כתכקיתירה נורעס 6כל לפירם קר'נרלס דייס נויפת להסbk נודעס כלומר נלוית לכל מין תרחית מכר סנקס fk סנגלס ותפורסס לכל כלי פלס יכרק יותר מס ספירסתי כלי סמרס היס סתורס סגקרחת חמות כת: תורת ה' תמימה ונו' וכתר כתריס סנותריס מזהב ומפז רנכן פי' כמרר' סמוt

נס הר'יסרחלי ולינרית שלכן קרfככסן כלי חמדתי לפי סמלכו פנת נגרו) הטונס וככריסת הפילס נחמר המות כמו פתקנת תוכנרכת שנת לימר חתרת ימיס 6ותו קרחת וטעמיק פתרנוס ירושלמי ותפרנסוכל וסמיך • ונכונה סזכליס סכריקה וכללס נחתו כפיניו יתכרן- ולכן חתר עליסס כי טוב והיינו רפירי קרינ כי לקח טוב סקיס הכריחה סגחמר בובי סעב ולפי סקטור פיין כלכריס סנסמיס והחמוק מול יתר קרו9

S6 קוכריס קסכלייס הסמרק קיס נגלס • נכן 69 קרלה כלי טוב כמו פנחמר

נגרילה

ככריחה כי טוב הכל קרלה כלי חמדה ומקרח מכל קול זק' סנ6' כי טוכסן למקכל ונו'ונחמד קטן לקסכין • קרי 6ספור כלכר סכל סכינסנטמית וקסמרק כחמרה לכל המכלק 4 טו הכל גפרי וסרסת נתונס וכטוב קטולס נדון על כלל קפולס סול לומר כין יפר כין סחר החומות • ה'ס סעולס וסיינו גמי סכל ומסוס סכי לח נסנס כמפנהו כפחעתק קוס קיס חומר • לפי פקיס כמסכת למסמר מפנה הקודמת סbמר כק חכיכ סלס וכו' על סחומות כולס ככלל לקמפיכס ולקיסילס!קמבוק 6סר בבטון כקס כפר פירטתי

ס לסיר זעכסיו קוסיף תת תורתי, תעזובו : טו הכל צפוי והרשות נתונה טו סכל כפוי כל מה 60רס כל התוכחה ולכולס כסס

ובטוב

כוסית כחלרי סלריס גלר יקרס קכל כפוי וכו' וכטור

לפניו : והרשות נתונה' כילו סעולס וכו'כיסר! כלומות ? הכל כפוי והרשות נתונה כתב הר"ג כסס סרמכ"ס ספי'סכל סל סוס לעסות טון גרט כפוי כל מעסה בני חלס מק סעפס מק חפתיך לעשות הכל גלוי לפניו נלח קלמרכיון ססקכ"ס כדכתיב רוק נתקי לפניך יורט מק סיטטה קסלס וbיכ מוכרת כמפיו סיליק נריק לו רסט כי קרסות נקונס כילו וכו' קיוס חק קרייס ונו' : ומין יריעת קס"יכיריפתנו ולע"פ ססנו סותריס נו יליעק כמו סחנו חומריס יריעת כנו ° 6ין

ונטוב זה & כסתוף נמור וכמו פלין כנו כס ללעת חמקת מכיחקו יתנ'כמו סכ'החקר kוק תמנס לס על תכלית סרי תמכח חיוכ יי16' כן חין כנו כח לקטין ולחכוח לעקוכי קול ודעתו ס' לס כרעת החרס פקוח ורפתו סני' הגל

סמנכיח לומר כי לס מחסכומי מחסכותיכס או לכרי סרמנ"ס נסוף כו'פרקיס סקדיס למסכתס / וסנוי כחכורו פ"ה מהנגי בסוכה * ומפולס נספרו קמורק פרק עסריס מחלק ססליסי וסס קלרין וקרלניוקסין עליו כס"פס'מהלכי קסוכס ח'3 לח

נתן זק הממכר מנהג החכמיס ס6ין 6רס מתחיל כרכר ולח ידע להסלימו וסוס קחל בkcות וקופיות וקניס סרכר כקוסי'וסחזירן (69מונת וטוב קיר)לו נקניק סלכר כקמימות התמימיס ולס יעורר (כס ויניח רעתס כספק ולילי סעס חחת יכס סרסור כלכס על זה עכ"ל ומני חומר סנסן מנקן החכמיס וקס חכמיס ז"ל כי זס סלמר סלס כסליס ססמר עליו סרחכ"וקרי מסנס סלימס פנינו כריס פ"נ רחנינה כל המסתכל כחרכעק דכריס רסו לו כsk לק כח לעולס מה כמפלת מס למטק מס לפניס מס לחקור • וחין 6ני רולקסוס חלוק בין רכרי המכס הקנס ללכרי סרמכיס סכמה 66מר התכח רחוי לו כ!ולס כס לפולס סכמכח סחוסר עליו להסתכל ולטיין ולחקור חסר לו קרנריס ולמה לו לעשות כן וכוס סעיר לכוק כני הלרס טוב היה לו לתנ6 לסחוק כי סמל יכל קרקור כלכס ולית סוקו הכונס התנס סלס יכס סיתור נכנס ח"כ חף רכרי סרמכ"ס כן ססודיע לנו סחין להסיג לכן ל יקרסרו כי לל יסיגי ולני חומר רתנל לירן נמי כסfמר סכל כפוי והרשות נתונה כונתו להודיע ססניס'מתפייסי וכרכרי סרמכ"ס כפי' ולכלורס קל', נסתכל הרמות נתוני וקכל כפוי לומר חסוס (ניל סרסות) כקירק ניר קליס וחין דבר נפלס סכל כפוי ונודט לו יתכ'לסעניס ולהסכיר סוקו העיקר חסר עליו יסול כל סתור'. וקיס קכחירס ולחריס כחסן הידיעה ולסטניס ולססכיר לכל לקודיס תחלק סקכל כפוי מין טעס כרכר כי מס לנו לדעת סיודע כל רכר 6ס גס סככר נורס סתרסות נתונהרס ולמי רמת התנחלהעיר ולומר 6ף ססכל נפוי סינו סותר חת הנחירה • סעס כל זס קכמירל ניר סחרס כי קרסות נתונס וכססנר כן הרי קפיר על קtת • לה קסין לכרי וסיינו טעמל רממינח מסמט סלין כלן קסוכס מרלח כיחר הסוכר - הכל על כל פניס כחסר מוכס מלכריו סנסמריכלסוןסעיפ ככר קפיר על ענין סתירת רכר קכמוס כו עוד רמה זק במיתי מכלתי כמורם רכס פ' כרלסיק כפרסס כ"ככעגין קרינת קין ולכל ה' - חמרר"סנן יוחלי קסת סוכר (חמרן - וbי 6פשר לפה לפרסו לסני לקליטין סתיו עומליס ומקנופסיס לפני המלך לורנס סמלך פירסן - נח רנס לפרסן נתחזק החל על חברו וקרנו • וקיק מכווק ולומר מס יכעי דינח קרס מלכס כן קול רמי לחיך נועקיס לי מן החלמה עכ"ל הרי ממס כרכרי סרמכ"ס סקטיר על המלך יכול לפרטן: כיילט ורחק סמתנcסין ולס קיי למה כל פירמן6t סקסת סוכר 65מרו לי מספר לפה לפרסו וחפ"קלס נמנע הכי סחכס וסכימלהעיר על זה - ומס סלס 6מר קרסנ"י כן פל חטל חרס המוקלס ססיס יכול סקנ'ס (קפריסו ניל סייל כי נקין וקכל רמות הכמירק סקס רומזיס על קיגריס הסניס סכקס קכקירק תלויה יגר טוך וינס'וכמכוחר כמורק חלק שני פר'

'סוף לכר כרמכ"ס קטין חסר רכר ונקג מנהג החכמיס וססלמיס קקכמיס קלקיסולסיס) וכמרים כמך דמעיקרח לחו קוס לפי סיריעת הט"י קיח כנופל ומביט קפטייק ספוס החרס וקרי מין רחייק החרס למעסק לקו מכרחת הפסייס קקי כן כפיית קט"י פיסת הסוס ליכו מכרסתן • סין סייך לומר סיולע מס סעתיר יעסס ס6רס וליכ מוכרח סיעסק כי לפניו ימנין מין קדימה ולימור 66ינו כחוק קומן * וכתב סתריסמוסנינו כתכ סולו דעק סרמכ"ס פגמו כתכרילו יריעמומיליפתנו סקול נוה הגר כעכמו סיריטסו קיח תמיד כקווק (מין פתיל לפניו יתברך לכל קכל קווק וכמו סכפרכינוידיעת קרוק מינת מכרסס וכן ידיעתו תמידי נקוות ולינה (כרקת לכל הספק מכיר הכריות כוס לפי ססין לנו יכולילנייר סין תסיקיליפקו תמיר נסווה חף מר סקול פתיו כערכינו ולכן קסריס קרמנ"ס סחין ידיעתו כיליטמנר (סלס נסתנס כוס וסיינו כמי דתנן הכל

כפוי כלפון עכר כי ככל גלוי לפניו לה מניט געתיר פניו- יורט סוס סלמר קמר"ססיליעת הט"י קיס כלופס ומכיט ספסיס גספוסק קלוס וכו' ין קנר מסקנת דכרי קרניר סלומר סיליפת קס"י כיריעת סחכטנניניס וכו' 6ך מסיס וכל זס חיננו סוס מול רע סוף הרסניוסקרימו נסכרס זקנלוןרכסעריק כספר קסמונות כמסמר קרניטי ממכון כי פסכתר קרוב לזקטנין ילין לקלריך עול • וכלרן קייס כפר

דלקכי

[ocr errors]
[ocr errors]

וכמוב סעול כלן כמרת רחמיס 6פפיר סין הכל פיין כפלס ללסכי תנן לפויולס כופס לפי סיריעת קרעות סחיגו רולס זולפי ססכל לפי רוב סמעסס התרכ'כמעסיס טוכיס נותניס כסס ג"כ כפוי וטופס תיק מסמע סמכק לרחות וכרעות קרי לו רחמיס מרוכיס וסממעט כמעסיס טניס ממעטיס לו כתינוקכט 56 עמל 65 יוכלחבקוק 6' י"נ ע"ב : ובטור ברחמיס פירויחסר וסכל לפי רוב המעפר לפי רוב מעפיו של קעולסנרון מפר'קריגכסס קרמכ"ס לסכי פירוסו סכיון סכן פרס קול גלון מס רוב זכיות

קול הרפו'כתוכ'כטוכסעול' כלי : 6ס רון עוגות חייך ובטובהעולס נרין והכל לפירוב המעשה (ניה הכל נכון וכו) 6ע"פ ספירוס זה ורפניס פירס הכל נכו כל 5 לפי רוב קמפcס) : טו הוא היה אומר הכל נתון טונקוס 65 כמכס כלכריז תפחת בני 6דס מס סעסת בערכון ובצורה פרוסה על כל החיים החנו פתוח' נפירי קרמנ'ס סנידינו סות נמס סעתיל לכפותוכל גלוי והחנונימקיףוהפנק'פתוח והיר כותבת וכל הרוצה לסונו ולתר פרין הס"יעס לפניו : ולס קלמר כיון ללות יבא וילות והגבאים מחזירים תריר בכל יום בני 6לס 6מנס הול כחסר פיקניק יודע מת סיעסת ונפרעין מן הארס מרעתו ושלא מדעתו ויש להם וכטוכ לס כפי סרין קרני קורס חיל הוק מוכרת ועל מה שיסמכו

והרין

ציקס כמו סכסר יקי מררכיו כמטפיסיתיס גריק חי וסט

מסמר 6רן חפיס לנדיקיס כיסרסות כתונת לילו לעשות טוב ורע וחין סס רנר זיכריחתו ולרספיס וחמר סנניח(תנופור')ככ ס'לכל תקליס קמ"ק ט' כלל • וכין סכן קול נטול סעולס גרין להפרע מן סרסעיס עיר : והכל לפי רוב המעסה • כפירוס תמר סכתב הר"ן ליתן סכר טוב לכריקיס • ססחוטל חטס כרכוכורחוי טיעכם לפירוב מפיו של הדס גרון וכו' עיין כוס סוף פ"ק דקלומין הנריק ריק כריק מרכינו• ורחו פיקנל סכר: והכל לפי רוך ומיס סקרמנ"ס מפרס לפי מס סלרס כופל ומתמיל וכו המעפת פי מת bsדס כופל ומחמיר בעשיית הטוב כן סכרו סנרסקו וסכל לפי רוב המכסה לכל לח כל פיסמעסס לס מרונת סתיגולומס קמחלק מחה ותוניס לכרתה כמלת פעמי' ידעתי זו מנין לו סחיכו מוכרת ולסון סרמכ"ס כן קול חומר לנותן חותס נפעס 6חת : וגרסת רמכ"ס היל והכל לפירון ססמעלות לא יגיעו לחרס לפי רוכ גורל סמעסה לכל כפירות קמפשת: 336 69 על פי המטפס : טן סכל כמון כערכון מספר המעסי'וכן כתורס לין סכר וכו' ולל את המקסימר לפי רגלותי רכר נסחינון ערכין כית לחמר רמכטי תמן מוכילין רון קמטסת לכללס לפי גורל המco'ע'כנרסס סמרקרק מלפ יתית: מטרת פרוסת • יסורין ומיתר: החנות פתוחה וכני רונסלס 6מר נלול וכמדרס סמוסכתכגיכסכך נרס'קרתניס מדס נכנסיס סס ולוקחיס כתקפה: ותחנוני מקיף ומלמין לכל לס ערות עכמו קו חלסטר מפי על סרכריו סס לקוחי' מלכרי הכל לטולי כן כני 6רס חוטסיס ככליוס וסקכיס מנקין הרינלע"פסלח כתכס כסמו ורחיקי כמריס סכתכ סס כסס נקס ערכס עתס : הפנקס פתוח לכתוננת התקפות כרי קר'נ 56סקיי רסגורסין (נטול הפולס נדון לכל 65 על פי סל6 יסכח : ותירכותכת פלח תלמר חט"פ מהפנקס פתוח רוב המעסה ומפרס סמכוני כי סעולס נלון בטון כחן כחסר פעמיס סתחנוני טרור וחינוכית הכל לכן חמר וסין כותכת: כרחמיס לכל לס על פי רוב מפסס כני 6רס סחס קיס רולס וכל הכונס ללות וכו' היינו וקרסות נתונה דלעיל סלין סוס יוכ סמעסיס קיק קפולס 6כר ונפסל ע"כ וקוי יודע ומכל הדס מוכרח ללוות פרח כינונו : (לגכחיס יסוריס ופגעיס מקיס נפרעין מן סחרס לפי מטcסכלומר הקנ"ה ותרן קול רעיס: לרעתי פעמיס סזוכר 6ת סוכר וחומר יפס ונתני וסלס יופרו מעוהי חלה מסחריך 6פיק • וון סעולס כסוכ bעל יקל לדעתו פעמי'ססכח וקורס תנר כננל דינו של מקוס כרוך סול סכר ונפסר • ונני ריליס לעתיס ידועיס 6כלו יתברך זכרן

סקס על מה שיסמכו על הפנקס על תחנוני סקול נחמן כנס• ועיין כסוף פרק קמל רקרוסין: טו הוא היה חומר על פנקסי כן היסורים הללו הן נסמכים על מעסיז SE חרס הכל נתון נערכון וכו' : 6ף ע"פסנס זו סמסנס כסניס על כל הנזכריס לפני המקוס כרוך סוס • 6ף ע"פפרס כסכחיס מן העולס וכמסכת כרכרי קרלסוניסbמר תנינ6רס וכו'סחמרן החרס :

וקלין ועל כל קללס סכעולס וכמו ספירסתי סס נסייעת וסמית

:לפיכך פנס הכל כפוי וכו כלס סוס קיק חומר סלין כלן סני דבריס 6לס תכל כמסך זה מות כמו סכתכתי נס סס נסייעקס רשמיל וקנסנס זוסמסנ' ככל כלי פלס מרכרת חפי' הכי נסנס גק סול קית חומר לפי סמסנס זן 6ינו 56 תוספת כיור למשנת הכל כפוי וכו'סלל כל עכסיו לומר חלק מסל על סקפולס גרון כטות וכן פירס סריס כלכל קרול' ללוות וכורסיינו וקרסות נתונס דלעיל וקלמר קול היה לומר כלומ'כטכמו תיק חומר ניסור דבריו לו קכי קלמר קול הים חומר כלפון מחר וכמדרס סמוסל כסס קססיל ו"ל דהכל כתון כערכוןתל כנגרקכל כפוי, כלומר פלפ"פטהכל כפוי וידוט co"י נפוסי רע לה מטלס כר רסעתו מיר כי הכל נותן כערכון כלומר סים מערכות סלס ימלט מילו וכן יס לפרס לפי פירוס קר"נ דרנלוקי רסינפסכון ערכין : והגבאים לסון תר"ניסוריס ופנעיס רעיס ולסון סרמכ"ס מSc על המות וסחר עונסיס וכו' כלסון סר"ככמכולה פרוסה : מרעתו ופלח מרעתו (כמדרס סמו! כסס הרמנ"ס רחית דנרסי פרעפֿןוסח מלעוןוקול עיקר'וסכ חל הנכחיס וכגון התיק לסנינק(פיק דף ו')קיניכלה לקנכי 6ס כן ליקוי במנינו היינו מדעקן (סגס מדעתןחלח כתבות סקנ"ס ע"כ

וקרין

[ocr errors]

ים קינין

והדין יין חמת: פי' הר"נסרין קקניה כל נטרוכים עם וקרין דין למס סלין כקניק כח כטרוניל עס כריותיו: (סכל

כריוקיז פי' קערוך ככח (נטליוק כ"כ' (כמדרס סמו מתוקן סעולס חסר כריקיס ולסר רסעיסיס להס קלק לפולי כסס סרמכ"ס וכמסניות כתוכ וסרן ריין חמת - וכסס סר"ר קכ6 ל6חר סנכו מהןחת סוכן: ין סס לין פורק וכו'מין 90cm ספרייריס גורסין וקרן לין סמת - ויט גורסין וקריין דיין ממת; ומתנו יפס עס קנריק: חס 6ין דרך חרן וכו':סיף פלורתו והכל מתוקן לסעולס פי'

משתכח ממנו: 6ס מין רעק קריס 6חר כדיקיס • והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה: יז ר"א בן וכו' רעק קול פמכס טעס וחקר רספיס וכו' מלכל עזריה אומ'אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך לדכר וכינת סמכיןלכר מקיך קסנון לפיל מסג'יס וכריס ארץ אין תורה אם איןחכמה איןיראה אס אין יראה לכרמכל חינן מרסת לו טעס פרק חלק ועיין כסיףפרק כ' אין חכמה אם אין בינה אין דעת - אם אין דעת אין ולס לין דעק נתת טפס דעריות: יז אס 6ין קורס בינה אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח לרנר ,חין כינס 6חר סס 6ין דרך 6רן וכו' פי' סר"ן הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו - למה ילט טעמו של רכר כחלול דרך חרן מcסו ומתנו יפה הוא דומה לאילן שענפיו מרכין ושרשיו מועטין ירעו ומכל מק'קנינס קיה וכו' (6ס fין דרך 6רן סוף והרוח באה ועוקרתו והפכתו על פניו שנאמר קורמת לפיכך חס סין כינק סתורתו משתכח' ממנו ולח והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חין רעת : לס לין קמס לין כל התנס לומר על קלימק חררים במרבר

ארץ קורס מי סbין לו מה יחכל וחמור סברין סיקריס קלסר

קילך יעסוק בתור':6ס לין לחברו 6cס סתר חומר כן לין נס 6סר מקס לחיקיק כמניחק קורה לין קמח • מס יועיל לו סקמס סכילו קומיל גלין כה סקס סין סלקוחלס 6"ג סיקדיס לו החסר וכל חסרים לו דין פורק • נוק לו מלח היה לו קמח ויקיס מק ברעל : קדימ' כל חכרו כמכח סלי 6פסר סימכל המסומרכלח סקור'.

פניקס מחוסריס נמכח ELניקס לינס נמנליס סורחי סיסלין קרן קיימת זמנית על הקורס וכמס כמסנסני פרק ג' • ht סכונת התכל• סלס לינו לומר חט"פ הנוסח ונותן לחיקיק יפס עס סכריות כילה ירע כרת מה לפסות • כענין ק"ל כפרק קמניס קקי מסן דכעי למהוי חסידה לטיין כמילי לנזקין וכן 6ס מין דרך לרן כלומר סלינן כו' ונוקן יפה וכו' פוף סקורפו מסתכלת ממנו על העון חסר מטח פתוח מחלל סס סמיס סחומריס 6לס זס סלמר תורק כמה מָּקולקלין כעסיו וכו': אם סין חכמת לסין ירלס וכו'ככר פירס סר"נ לעיל כמשנס ט'כמפניכל סלין ירחק סטלו קודמת לחכמתו כריך סתקליס לו סמחסנס פילמר כסכיל סיסית ירל מטח - ויספרם ככלן וסכי קלמר 6ס מין חכמס 6ז 6ט6פ סמחסכתן קוס נקין זירס קפל) מין ירחקו יכסק כי 65 ירט לקוסר פול וכדתנן כמסנס ק' פרק ג' מין כור ירח מטח וכן 6ס 6ין ירחק היינו כמחסכתי חין חכמס כלומר סין חכמתו מתקיימת כללפיל מפנק ט' • והספל ככח או לקודמת סכחלוקת הרלסונס סכקודמפ מק ססקליס נר וקול סתורס סו6 סנס על סוגיית הסני• וקור רון חרזי וכחלוקק סניק מת ססקליס וסוס ורד מרקוס סכק לקיוס השני וקוס סורק • כן נכל זנ"כ כסלוקס רספונת הקריס קחכמת וקיח סיכת הויית לפני וקול ירחתי וכחלוקה סניק מק ססקריס וקול קירקה• קול סנק לקי'ססני וקול חכמה וכן כינס סכת לקניית הרעת סלס לל יכין על מה יתן טעס ולעת' ותרעת סינס לקיוס סכינ 66ס ל6 ילע טעמו של רכר קנס מס ססכין קיס כלס קיקיוכן סקמס סכק חל הויית רמורק • סולסי סים קדימס ומנית (קיוס קנוף,טל קסכלת הנפט. והתורס סכס לקייס סקמח 60ס מין תורה ענוס יענס ולס יקיס קמח וירער וימות: כך ניל. ופזו קנירסל קים עיקרית ויס ספריס נורסין כככס זו כחלוקת קרלסונס 6ס מין ירמה וכו? *וים לפרט לפי פיס לירחה מפנק וקיס

סוכת יותר מסחכמס סולחי סתכלית סחכמס סיס קירחק • הכל קסס ככל סרכיעית רמכן יחלוקי קרלסונס לסחין קמח וכו' ותיק רחוי לסקריס 6ס 6ין תורס וכו' וכורך מיס מיסכלפי סככר סזכיר נכס רספונה בחלוקת רהסונס 6ס מין תורה לסרלו לסור עור כן וסיינו כמיטשמח לל6 קסמיך ככל 6חרונס קולחת לנכס קרלסונס • וסוחיל היס 6חרונס יס פול טעס סלח התחיל נס 6ס מין תורס וכוי סליכ תיק יסייס כתורס וfס גנחי להזכיר כ6חרונס עניו ולפי דרכו מני סותר ולכן למרוק להתחיל 6ס מין תורס וכו' • 66"כ סיס קסיוס ין פורק • ווק סין רלוי לסייס מפוס! העמול נרכר רע כרפירס סרינבסוף מסכת מוער קטן • וסוף מסכת ידיס: דעת פירס סר"כ סול קמרחס טעס וכו' - וח": :"ס טוכ טעס ודעת למדניקן מלות נרדפות : קמח 5 6מר חטיס חו לחס נפי סל הבריכו סיסיו לו חטיס סלן להכניסס לימים קרנק • ונס לל יסתפק בלמס פסולס ליוס לו לסכוע סעליו גספר וסיו חייך תלויס זס קסומך על הפלטר :et כלמכעס סיסיס לו קמה לקנתימים מוכן • לעשות ממנוליס * גס סלר תכסיליס נטפס מקמת : מררס סמולנפס לכ חכות : כל סחכמתו מרוכס ממעשי וכו' לס פי' נס הריס כלוס לפי סככר נסנס כיוכח כוס כמנס ט' ולס כל סמכס סזס bס לסודיט קענין כפסל נחק סוס • ט כתב סרמכ"ס כפירוסו כל פמעסיו מרוכין ככר פירפנו וכיסרנו וכו' :' ושרשיו מועטין קמעסס לומס לפרסיס לפי סקס טיקר ברחמרינן לעיל (סוף פרק קמל) 69 סמדרס הול העיקר 6ל6 סנעסס * מדרס סמו: נס סרמכ"ס :

שנאמר (קיק כערער בערנס וגו': לעיל מיניס כתוך סרור קנגר וגו'6

cינן נוטק כס'

סיומין

« הקודםהמשך »