תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

4

וריזכריה בוהקצבעלתנוקות שהורהנה באשקלון. ורחקוה בני משפחת' (ס"מ) ועריה מעידים אותה שלא נסתרה ושלא נטמאה אמרו להם חכמיס אם מאמינים אתם שהורהנה האמינו שלא נסתר' ושלא נטמאה ואם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמאי אל תאמינו שהורהנה: ג העיד רבי יהושע ור' יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה - שהעיסה כשרה לטמא ולטהר לרחק ולקרב אמר רבן שמעון בן גמליאל (נ"מ ל"ג קבלנו עדותכם אבל מה נעשה שנזר ר' יוחנן בן זכאי שלא להושיב בתי דינין על כך הכהנים שומעים לכם לרחק אבל לא לקרב : ר העיד ר' יוסי בן יועזר

איש צרידה על איל קמצאי דכן - ועל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ו

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כי

ועל משקה בית מטבחייא (ס"מ ל"ג) דאינון וליה : ה העיד רבי עקיבא משום נחמיה איש בית דלי שמשיאים האשה ע"פ עד אחרי העיר ריהושע על עצמות שנמצאו בדיר העצים י (ס"מ) אמרו חכמים מלקט עצם עצם והכל טהור : ו אמר רבי אליעז שמעתי כשהיו בונים בהיכלי עושים קלעי'להיכל וקלעים לעזרות. אלא שבהיכל בונים מבחוץ . ובעזרה בונים מבפנים - אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית - ואוכלין קדשי קרשים" אע"פ שאין קלעים - קרשים קלים ומעשר שני •

וריקרב כמיתא מסתאבוקרוליה יוסי שריא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- t"

שקדושה ראשוני קרשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא: ז אמר ר' יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבוי ורבו מרבו הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחקהמקורבין בזרוע ולקרב המרוהקין בזרוע משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקוח

בן ציון בזרוע ועור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »