תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

לא מתיבת המיכסין - ולא מכיס של גכאין - ואין נוטלין מהם צרקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק: ב נטלו מוכסין את חמורו - ונתנו לו חמור אחרי גזלו לסטים את כסותו • ונתנו לו כסות אחרת - הרי אלו שלוי מפני שהבעלים מתייאשין מהן המצילמן הנהר אומן הגייס אומן הלסטים אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו -, וכן נחיל של דבוריס יאם נתייאשו הבעלים הרי אושלו (נמ' וכן) אמר ר' יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאןיצא נחיל זה ומהלך בתוך שדה חברו להציל את נחילו ואם הזיק - משלם מה שהזיק - אבל לא יקוץ את שוכו על מנת ליתן את הדמים - ר' ישמעw בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אף קוצץ ונותן את הדמים : ג המכיר כליו וספריו ביד אחר - ויצא לו שם גניבה בעיר: ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול ואם לאו לא כל הימנו שאני אומ'מכרןלאחר ולקחן זה

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סיף

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

זה הימנו : ר זה בא בחביתושליין וזה בכדו של
דבש נסדקה חבית של דבש ושפךזה את יינו והציל
את הדבש לתוכו אין לו אא שכרו - ואם אמר אציל
את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו שטף
נהר חמורו • וחמור חברו שלו יפה מנה - ושל חברו
מאתים * הגיח זה את שלו והציל את של חברו *
אין לו אלא שכרו ואם אמר לו אני אציל את שרך
ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו : ה הגוז
שדה מחברו ונטלוהומסיקין אס מכת מדינה היא
אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגולן חייב
להעמיד לו שדה אחרי שטפה נהרי אומר לו הרי
שלך לפניך : ו הגוזל את חברו או שלוה הימנו
או שהפקיד לו בישוב לא יחזיר לו במדבר - על
מנת לצאת במדבר י יחזיר לו במרבר :
ז האומר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ז האומר לחברוגזלתיד הלויתני - הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי לך הייב לשלם - אבל אם אמר לו איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני - אם הפקדה אצלי פטור מלשלם : ח הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריותו - לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן ושלימה היא פטור: טאין לוקחין מן הרועים צמר וחלב (ס"מ) וגדיים - ולא משומרי פירות עצים - ופידות - אבל לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה (ירו'ליג) וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון - וכולן שאמרו להטמין אסור ולוקחין בצים ותרנגולים מכל מקום : י מוכין שהכובס מוציא הריאו שלו - ושהסורק מוציא *

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »