תמונות בעמוד
PDF

כלי מקוס

ג ול6 fמרו עליו דברי תורת וניכת המזון סמכרכיס על ונספריס סלנוכחיך זה הפירוס כרכרי סר"כ כסוף מפנק ו' taלחן וכחיילי תוכן וספיר כי למרו עליו רכריתורת כך ועוד רחיתי סס נספר מרום kint כפירס"י סהעתיק כמסג זו פמעתי: מוכחי מתי' תקרונות טיח וכתיב ויכמרו לבעל פעור וכחון גת סנמכה כתוב כתפנק נ' כפירש"י ז"ל וילוס וכו' כי ויוכלוזכתי מתיס: מלחו קיס נוחת ועי6 קרויס נוחת רכתי' נטל טליוסכר על 6ותן עסק ותמרי לה ל'סכך. כמו ופכות גל תומר לו :

וכני נס כפירס"י כדרך חיים נסכיל סלל סזכירו סתו של גרש"א שלשה שאכלו על שלחן איולא אמרו עליו כתוך זה הפירוס וחי 65 מקוס כרוך סול על ceלחן: דברי תורה כי אכלו מזבחי מתים שנאמר כי כל מסתפיני חכס 6מיג ללקמן וכתיב וילכר לי את הלחן שולחנות מלאו קיא צואה בלי טקוס 'אבל שלשז מקומו ולס כחוכי סס כלו' אשר לפני ס' מין כורכר שאכלו על שלחן אחר ואמרו עליו דברי תור' • כו מפגה החכריכןרסכינ' רוית כרכרי תור'נקרל cלחן מסר אכרומשלתנו של מקום ברוך הוא שנ'וידברי זה ולפי החסד ווטרינרים לפני הפסום חומרייפרסו השלחן אשר לפני ה':רו"ח בן חכינאי א'מ'הנעור קתס סכחמריסנכרו וירוס טל מקר' קול יונה • לכתיב בלילה והמהלך בדרךיתיר עג'והמפנה כיס ומפנס כי כטל עליו ול"נ כל מקיס והמוכת פן סלס 6מות: 6ל לבולבטלה הרי זה מתחייבכנפשו: הרינחוניא 6סר הזכיר לfת סמי חכס איך תקרי חמות 6 סמוגן: כמן בן הקנה אותו כל

המקבל וכרכתיך יעול כיל לרש"י יפ6ס למקרן פלס כננו

גריסנית לכל מקוס וגומר קורס נכיליס וכתוכיס וחמרילת מקרר מסכת ונמרס סכריך נכחן • לפיכך לח פירקנו כלוס כי לין כריך לסוס פירו' לרס לדכר כהן טל קסלמן: ולו קרוי פלסן 6פר לפניק' כן דכסויס מיך וברכתיך ולין לך קביעת פכר נרול מנת כן פירס רפ'4 :ף סנעור כלילת המהלך כורך יחידי ומחסר ברק בעיני וכורך חייס כתכרכספריס פלגו קנרס" ומנין כלכו לכריסכלי : הרי זה מתקיים כנפסר • לפי סלינס סוf פלפילו חסר סעוסק בתורל סיסכינת עמי ותקכ"ס קוכע15 ומן למזיקי'- והמתלך בדרך יחידי סוח נסכנת מפני הליסטי' סכר סג' יזכור וני' צרכ6ן • ולגרס' זו נוכל לומר פמפרס וכמה פגעיס רעיס ו6ס תיק מחג נרנרי פורת קיפת רסיככ6ן כי נטל עליו כמו לסכות וכו' וכגמר) פרק קמס מסמרתו ;

ת עול רנרכות דף י' וכי מסמר דלפי'6חר סרי מכעיס • תרי מכתני

מיליה כספר סזכרונ'סולח מכתכי מילית - ע"כ וכל המוסיף כחסר ותקכ"ת קופט לו סכר לחולמפוטי סניס מסכר 656מפוס וכחסר פיתסליס קרח כתריס כרכתינ כי נטל פלייררסיכן

לתרווייסו כמו וסכות וכן כמי נטילת סכר ולסכי פירס ליס קרח כחחל מסוס רמיכית תילין כמכל סכן לפניס . גשלשה פfכלו וכו' פירס כמרסcמוסלכס לכ תכות רכקט סלסס לכפסוק ססכיס לרחית • פס מוכר ג"כ מסלפת וקס

כחכס ותכסן וסנניח והחסיד ז"ל נתן טעס למה tbtקני סניס סעסקו כרכריס ויסיו כרוכיס כפונגיס 6כל כסקס סלסת סיס לסס לסליסי לסוכירס: וסרטניס כתב כי נקט סלפת לפי ססתי סלחן חיכ' סלפת לזימון • עיר : ולא סמרן עליו לכרי תורה • כתכ כריכוככרכת סמזון סמכרכין על הלחן יוכחין ידי חובתן וceנג כסלו fמרו עליו רכרי קורק והברכות מונ' • כי הטוב ניכנס תקכות ונמכח סין כגנר b cbcמת לקמן ועור סקס כנגד חנין סכן הרסונס מסה תיקנה פעל סמו נקראת סחורת סנ6מר זכרו תורת מסה • ורסנית יסופע הקנס והוחרמפון לספרי סגניליס וססליסית רול וסרות תקנווקס רbסוניס לספרי הכתוניס ולחמרי לס כגנר מקרח מסנת נמרי ניל לפרס על קן הנורס כפ"נ דערכין דף כ"ס נסכימף לכם חלו בתי כנסיות ובתי מדרשות • נרחס הפרחה הגפן 6לו כעלי מקר' יפתח קסמדר 6לו כעלי מסנסי סגנו הרמוניס אלו נעלי נמר'. ופירס"יסעור גדול מפרח • כן מפנה מפורסזיופרמן התקריקננו הרמוניס גדלוכל כרכן וכו' - וכן 6קת מוכח כסלר Ebc5 נרכות סתפנית מפורטת יותר מן הרסונס סלין כרcfוני חלל סוכרת המזון סcoיון חותנו ונסניק קרן טונה סהנחילנו לחכול מפריק ולפנוע מטוכס וכפליסי מפורסת עול יותר סמתפלל כל המזון זונינו פרנסינו וכו' - נס על כנין המקום פתיל תכלית הנחלת סחין כי סס כעכור 6ת ס' וסע"פ שהכנתי כיוניס לסרמות ברכת המזון לרכרי תורת חב"ן: מי נמי ממ"ת מכל מקיס ל6 נתיסנס רעתינפסק סוסלכחת י"ח נכן רודחי דרכי סמסון לסו נסכי מיירי • רסטו כרטיעי עסקינן פמינןמכרכין כרכת תי:זון פריס מלו עסס מןהתורה • ומילי הלכות מילי דחסידות ננס כדחמרי'כפר'הגנניס מלן רכטי למהוי חסידי לקייס מילי לחכות ולשון רש"י ורגילין כני לדס לפסור עכמן כנרכת המזון : כאלו חכלו מסלחנו של מקוס סמעלק עליסס כסלו הקריבו קרכנות • על רירן מת סחר"ל כתניס מסלחן נכות קל זכוי מדרס סמוסל • וכינוי מקיס לסקנ"ת מפורס בפרק נ' משנס ט' : ווהמפנה לכו לכטלס וג'ל ומפנק • וסיל גרסת סר"כ סכ"כ העור וכו' (מחסנ וכו' • וכ'ככמלרס סמו36 על לשון סר"כ דנרס ומפנה ול"ג וסמפנתי וכתב עור כסס קיסיר אלסטיות קו פנפל כספריס סכתכ והמפנה • כי 5 ימנע חוהנטור מפנק 6ו לו 6ס מפנק הינו המפנה ולי 5ס למס יתחייכ ולית נגרריפרקוניה • כ"כ וכסס קרפניס כתר הנעור כלילס ולפי' ככית והמתלך בדרך ולפי כיוס וכפניקס ביחילי עסקינן • לכל סין גורסיןקנטור כלילת יחידי ומסתכן לפי סחוקיס פוגעיס כו • כ"ג

ומלכרי"ץ

[ocr errors]

וכתב כמדרס

הנדכרין יסכקייס גרסת והמפנס וכן לפי' סר"נ מנחס ה עול מלכות מפ6 מלך ופרי':ורן חרןSni וסורק הפרנס' פגמורס מו וחיןנקלרין ונריך סיס עסס לגוס' עקרית לפי סמלחכתו ממכרכס : הפורק ממנו עול תורה : החומר ומפרס הנעור בלילה ניזוק רלס לכרס ליליס bk לסינת'- 6ז קסס עולס סל קוק ומיני יכול לסונלק: ועפרק סתיו יוסכין לגרסה כרfמרי' כערוכין וקמפנק לנו לכטלס ולפי'ניוס נלין גרסינן: כפות רוסין פרס פחותס מעפרת סגל'כמרגלי' וכלו' פתוח נמשךחקר הנטל.

עד מתי לעלת קרעה הוסת ומנק: סכטול מכל סגפור המקכ'עליו עול הורמעבירין ממנו עול מלכועול יכס יסופט וכלכ סרי • בלילה, היינו חטיפ סלינו דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו ומנין 6פי' סמטת פנחמר מכקס קנטול כל סלינו ישן עול מלכות ועול דרך ארץ:ור' חלפתא איש כפר כקרם חלפי' יספוט סלסה לו לומר לו עוסק כמלחכתו. חנניא אומ' עשרה שישבן ועוסקין בתודהשכינה רייני' (סני נעלי ריניס : סגל תורה cין עמס מלסכ' שרויה ביניהם שנא'אהים נצב בעדת ומנין אפי ומנין 6פילו סלסס סכחמר סופ"גטל'ולגרס'ומפנ'כריך חמשה שג'ואגורתו על ארץ יסדה ומנין אפיישלש' נלנורמוSp חרן יסרת החס לדחוק רסס רלס קלמר רק שנאמ' בקרכאהיס ישפוט ומנין אפי' שניס שנאמ' והלויר וסמיס סקס cbtס והמפנק לכו לכטלס בלינק אז נדברו יראי ה' איש רעהו ויקשב ה'וישמע וגו' כל חין יסר' טל יסור קורן מסוס רחי הכי קנס מטמט ומנין אפי' אחד שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את הס מקיפיסי סרי לך cbcc סמפל' כן לכטלס כדי שמי אבא איך וברכתיך :ן ריא איש ברתותא אומ' קרין נולס לי גמי מכינו סייטן עיר ועיין מס תן לו משלו שאתה

ושלך 5:55 קריין חגירת חגורת סכתכתי כמסנס ז' :

חזונסהס cbt קלמיס ויס ה עול תורה מתמדת הקרחי'קרמנ"ס: מעבירין ממנו ספריס סכתוב כהן ומנין 6פילו סמסת סנ6מר וחגורתו פן

וכו' לסון סרמכ"ס וחמרו חרות על הלוחות : מירוק 6רזיסרק פלרס חונרכילו 6חת סיס כס ה'חככעות כלל על הלוחוק ר' סחירות מתולדות סומן ועניני המלכי'. למי לנכעות סכיר קירין לנולניכרcf מקרל סול חומר הכונס סמקכל ועושה מה שנכתב על הלוחות עין •

כסמיס מכליותיו כלומ' הסכינס סקילכtמיס יוררת למסה מתו6ל 3סס סר"כ מפקית הינקרי ססרמכ"ס גורס סגל'חרות לחרן כtססס לנורס פיסקיס כתורס : ומנין לפי'סל:ה פני על הלוחות קרי חירות ע"כי ונכונה Sסון זקנגריית6 לסגן כקרכשתיסיספוט • סהלייניס סס סלסס: כי נטל עליו לסון חכמיס : וכל הפורק ממנו עול תורה: פירס קרינסלומר סכן תרגוס וסכות ותטיל כלומר שהסכינס סוככת עליו : קפה עולס סל תורס וחינו יכול לסוכלת - ולfו למתחיי'כנפטר ז סן לומסלו • לח תמנע מלהתעסק כחפני פמיס כין כנופן דלפיל כמפנה חמור מנותנין עליו עול והכל כפורקי רורסי כין כממונך (סלינן נותן מסלך לו מגופך ולס -מממונך) הליק' 6ל6 רמתחייך כגפסו רחמין קיינן לס יפגעו נו לסטיס סותר וממונן סלו 8 לו מזיקיס מתחייככנפסו ולמן קיק נורס מעככו

כמו ולן חת למכס לנפשותיכס חדרום כרפירס"יtס לכל 6פסר מלח לרעוכל רע לכל סכח נותנין וכו' ולא יוכל מלט ממשל טוליקרנו נרחה לי : ועשרה סיופכין ועוסקין כסורס למין הריב עטרת סקין יוסכין כדין נרסינן וכן מנינו כפרק סרנין כריני ערכין כריינרים סנהדרין יפניס ולסיכסקכלו עליסס חי נמי יסיר מומחה עיין שס כפירוס קר"; ועיין לקמן : ומנין לפי' חמסה ורסנ"ס כתב מנין כלל וי"ו וכן כל מנין סכתוכיס כלן כלל וי"וקס כתוכיס כמסג' מררccתו וניל מפוס ללח פיך לקשר הענין ולומר ומכין הלס 6ס כן סיס ככר מונס קייס סכןסוס ול6 נקס 6ל6 מכיןיפ ליסמך מן המקרו כלנו כל כלן חין כלן מונח קייס כל וקול מכקס למכל הדין כעכמו מכך הוח לכן סיין ספיר טפי למתני מבין כלס ויין סלין לוקסור למשל חלל ענין כפני עכמו סוס : המשה סנסמר וסגולתו וכו': כתוס' פרק קמ6 לסוכה דף י"נ מקיימין גרסה זוי וטיין לקמן וס6 לכתב הר"ב כסיס סס חגורת עוסקיס כתורה לע"נדגרסתו סיוסכין כדין עסק הפורס נמכ"ס קול כמילק'כסיו אפילו פניס וכו' - ומסר ל6פילו תרי פּלת מכעי' מקו רקימ6 דינס סלמס כעלמס קוס 65 יח סכינס קמ"לן לרינן כפי

היינו תורק • כי מסחר לחפילותלעס עסרת מכעיס כפרק קלמל סכינל (כתי'תלתל ער ריתני • נמרח פרק קמ דבָרכות דף ז'וסרלתמר סתס קלמרי לס ולס 6תמר קתס חמס וכמדרס 6מוכתב דכעפרת גלעיר", עומר כביכול וקסיופכי' מס 66"כ נחמסס ללס כתיב נכס: ומנין 6פי' 6סר עיין מר סכתכתי כמפני ג': גמ'דכרכות קסתס סל תרי מכעיס וכו' : שנאמר ככל מקיס ונו' • ככר כתכתי נטיל מס סג"לנות רקכס ליכ' למגרס סנ6מר יפנגרר וגו' והיינו סנמכח נכון

בפירוס כר"נ כי נטל עליו לסון סכן וכו' - וכן כפירס'יכעדותו סל נעל מדרס סמול ולס כדינו חסר דן לנרסו כפירש"י ללעיל וכמו סכתכתי סס כס"ר ולף על גג לקפו' מקיימין גרסת וחגורתו כסמסס כמו שכתבתי לעיל - ולוס מותלי רתמר כנמרח פרק קמ6 דכרכות יף ו' מנין לססס וכו' סכלמר נקרב לסיס יספוט • וכלותס מימר' סכמס סיתס נמי ומנין לפילן חסר פיוטכ ועוסק בתורס ססכינס כמו פנחמר נכל מקוס וגו': מקס ליכח למפמע מטוס לליכ' למימר דמתני'נ'

דלעיל

מק

[ocr errors]

מתמייננפס סמתוך סכחתן בריינאי משו'ר"מ או'כל השוכח דבר אתר ממשנתו וממיין כרינס קרי קוס יום3 ופגנתו עולס ולוולינמי כן, אשר ראו עיניךיכול אפיתקפה עליו משנתו תלמו ומררכל בניין יקיריון קרו

מס נ6ס 6ילן זס מס נחת ניר זס קול קרין לכל שיחק כטלי de דלעיל התמר קכיוס נרחס יותר לפירוט סריג סקרי מפרט פלנר כקוק סרין סולכי דרכיס לרכר כמה פרומיס נעינסס וכמקני'לקכלס נרס סיוסכין כדין וח"כ 6'כמיסיוסכ ודן קיירי ויס 6ומרי'רסcמועינן רכות' רט"ג רט"י כן קול מכרך כריך וכרפירס"י לפיל קלכן קל להקמר קתס לענין יופכ ופוסק סככה לו כעולמו לפ"פ כן מעלין עליו כללו מתחייב כנפטר כקוריסמקניידלעיל קוק וקנס קפה סקס כנמר'סוחיל ומתני' מפני'סיפסיק (ומסנקן :ניר

קול מלי קמ"ל כיון למכינה פנס המחריסס כמו נירו נכי ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך ו6"ת (לנרסס לחמרן לגרפ ניר : ח כל קסוכס דכ' 6' נתנו לך ריש אומר המהלך בדרך שונה ומפסיק קכס סנכור וילוס קיכן ממסכתו וכסכיל סלח חזר ממשנתו ואומר מהנאה אילן זה ומהנאה ניר זה סייכו כליין קון לה קפית עלית מעליס עליו כללו מעליעליו הכתוב כאומתחייבנפשו: חרדוסתאי דחיקו כמי כססמע קטענות קול כל לסתיר לק מחסור מעלה עליו הכתוב כצו מתחייב בנפשו שנאמ' רק כרר ולומ'כיון פלין פור עמו וככה'תקלק כחה על ידו • השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכ'את הרכרים שיוכל להיות מריין מוכרין מתקיים כנפטר לפי פ6ותס לומ'פן יסורו מלבבך כל ימי חייך הא אינו מתחייב קול יותר פיקיירומס ומעיין מפני סיקס מסמרתו ועכשיו, בנפשו עד שישב ויסירס מלבו : ט רבי חנינא בן כלכר מסחר סקול פוסק bסכח'ליג'מסמרתו: תקפי דוסא אומר

כל כתור' סbע"פ סקול יחידי עליו מסנת פריחה קטק

לפטר וקרוב קול סקול נורס עליו ומתוךקקוסי סכק סכח' כפס לקייס כנפסייכי חייס סס למוניקס קרי כיס למוכיחיסס 6cb"כ ללון כריך עיון ומחסני ט כל ז וכן כדור קול חומר כי ממך קכל וגו'על מותו מעסס סקכן כסף ווקס לכית סמקרס לומר

דוד פסוק זה רס"י ומסוס דליכ'למרסי ורנמל לול 66ני סהתנור לכית סמקלס פרס"י כות פלי* בפרטות וקיק נקניק ס'6לקיס ונו'ס"נ רכיס סלכי לכך לס 6מר כמו סכלכי ממך קכל וגו'לפי ססינס רסיס גמורס לרן סויס: רבי יעקב לומר כן הגרסה נספר מדרסtמוש ופמכח כחול פוס ר' יעקנ קול חכיו של ר'ליעזר בן יעקכ ססמרו עליו מתפנק

קב ונקי וכןניל לגרום ליל ר' שמעון כבר נסנו לכריו לפיל מסג'ג'ולי מסוס ררמי לקל דר'מחיר ססוכס וכו'קוק ליס c5נוקו 6חר רכרי ר"מ וכיס דרימ קדיס לר". בזמן °כמו סתרסק כסוף פרק רביעי מקעסרק פרקי'סכסקלמת סרמכ"ס לפירע קמפניות) וכיון פקס סנויס זס 6כל זה קוה לי לסקליס דכרי רכי מחיר 6ע"פ סכתכס כן כמו סכתכקי כפיק רמכות מפנק ו וחירוי"ל וכיון דרכרי ר'טמפון סס לומיס ג"כ לדלעיל מינית מפנס ר'סמהלך כרך יחידי וכו'קלכן פמכלכין פניקס ופול נרחת לי דמעיקר6 65 קופיל סוחיל ורילוסתחי המרק סמדרפ נססר'מחיר ולמר"מנופיס קלכן ספיר מקדיס ר"ס: המהלך כורך סקול מקוס סכנס וי"מ ולסורוקס bk ת"ק ככית חלה רכלרך סכיסי חילן וניר ולפשר סיפסיק : ומה כלק כירות. ללס תימס לוקח חילן סקול רולקו מרחוק ולומר מס נלס סוסו ולחי סמפסיק חלק 6פילו ניר סנזכל ככרו כקול מתוך חפילו קכי קוי קפסק דין חייס: מעלה עליו הכתוני פי'כדרך חיים וסמיך ליס 6קרס לרק ססמר לך רענן לקמן וכן כתב כמדרס סמולל כמסג'דלקמן לכל נכהן מפרס לסמיך לִיק על פסוק סקוטפיס מלוס עלי סיס חיוב ל"ו • לרפוק! כל ספוסקיס מל"ת ועוסקי כלכרי סיחס וכן מתרגוס וסכקין פתגמי חוריית6 מן לוס לכסון מטול מילי רעלמס וכיון סכן קול מקורנס מלק'רפפיטס

הוח ול"ג לסזכיר סכתוכ כסליס וסמך על סמכין כי 6ין דרך קקנס לפרס וחפסר גמי כסול קורס סיס חילן כמו וכל טיח קסרק - ספירסו סמפרסיס חילן וסיינו דנקט מק כלס מילן זס עיכופּירס"י כתיכ קכח ר"ג מעלה עליו הכפונלקס לס כתיכ קרס

עיכ וכן העתיק קריב מעלין עליו וכו' וכל כמסנס דלקמן סעתיק ג'כנוס קליוסט"פ דסתס מייתי מקרח לקסמר ונו'וסס דלס קנן סכר מתחייב כנפסו סנ6מר וכו'כרעפיל מסנסו' שb תכן מעלס וכו' כלו וכו'נ"ל רקכס ל6 סוי bk ספסק דרך ערסי ומיר קול קור! מכקו 6כל לעיל קלמר מפנילכולכטל וכמלרס פמוחל כפרס כסס קרסkמופונינו ללסכי קלמר קכס מעלס וכו' להורות סרכי תניכס כן חכינחילכר כלים חסר לו במקום והזמן הנחת ההתעוררות ע"כ יולפיקפני סכתכ הרב לקכ'כמכרך וכו'מעיקרח לסקפיל (סלרכס למעליעליו קוי קלום ללמוד תורה כנגד כלס : ח כל קסוכס ללקויי הפיימקמק פכלות וכמו פלפרס כס"ו וכמדרס סמkr כתכ לפי' מחמת פקוח טרור למכור טרף לכיתו לפיקני מתחייב כנפסוני מקרח מלס קולקשר על סיסכן וננימין נפטר רק מי שתקפו וכו':דבר 6חין לך רכר חקל פלין תלויס כו לכריס רכיס ולפיכך כרכר קלסר ססכק נתקייס פן תשכח לת סרכריס מורס סמוסל ולי נרס'וכתיב הפמר לך ושמור כפל והיינו לתת סמיר' לכל רכור! ער סיפר ויסייס מננו כלומר סיסכ ויפג'לכטל'וכזתיסירס מלכו ולעיפ פסיכו מתכוין על ידי כן יסורו מלכו להן כל כתיכ פן מסולס מלח פן יסורו ומחליקס מפגע וקכי לייק ליפנס למתני'מרלח קתני יכול לפילו לה קסירס לפי פלק כפמעט מלס תקפי, כלכר חבל קסרק

מה א דממילס

45 1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

דממיל6 נמי כחוקוס ופן יסורו כך פי'כורך חייס ות"מגריך ט כל סירחת מטר קודמת לחכמתו • 63ני פמעתי פמקדיס לחלק בין הסרידתכל עייפיופן נטל לכין קמפנילכו לכטלס כמחסכתו ירחק חכלו לחכמתו ססוס מוסג כלכו סלמור כסניל * דלעיל עמותת גרסה רגרסינן והמפנס רקוק מלתח כספי נפט סלסיתירס חטס ווק ע"667מרו תחלס סמחסכת סוף סמעס' ו וקתני טלת רמחייככנפטרו, הכל 9 קתני חלק מפלס עליו חכמתו מתקיימיסהחכמי מכירתו למת סלכו חפן וקול נקנק מכתוב כולו וכיולפיכן חני

בס : וכל סמכמתו קולמק חומר לג' חלוקות ברכר חרס כל שיראת חטאוקודמת לחכמתוחכמתו מתקיימי ליכס' קטלוEחיכו לומד פיה bמתכוין לססיר ר"ת מלכו וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו • אין חכמתו עטפות סוחיל ולין לככו פוני :חלוקס זו לס מיירי תנה מתקיימת • הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין להיות ילס מטס חין חכמתו דילן ולס ר'חנינס כן חכינחי מחכמתוחכמתומתקיימת וכל שחכמתו מרובה מתקיימת פמתוך ספיק לכל זה נכלל כל הפורק עול ממעשיו אין חכמתו מתקיימת:יהוא הי'אומר כל מונעת מללכת 6חרי סרירות קורס ד' קנינח כן חוסל. שרוח הבריות נוחה המנורות המקוק נוחה הימנו לכו קול קו כתס ומלסת * חלוקק סניית סחינו מתכוין

וכל

נמניחס כל סמעפיו מרוכי ; ומכקס פיסור דברי תורת

מחכמתו קכס מיירי סורין מלכוססכחס לכלולס מכחס קוס ניחח ליס רק סרויס יותר ככטל' מכעסק סתורס ומכקס כמכוס פפי ולעיל ככל פירקי וחזור עהכטלס וסן קמפנק לכו לר' חנינסנן תכינתי וקלמר ומתחייב כנפסו וקחלוקת תפלו קודמת לחכמתו סיירי הפליטי סיס סfינו רונס יותר ככטלת מכליס 6כל כסכח רכר כטלס לילו יוסכ כטל ומתרסלכות סנוקר כמנות לו קעoc : מלחזור על למולו וחלוקת זוסיס למתני'ריקן סיסכ ויסירס מלכו וסיינו סע"י פיטננטל קנת י כל פרות קכריות נוחה סוכריס מוסריס עיכן מלכו כך נ"ל : ט כל פירחק מטלו קורמת לחכמתו וכו'כתכ סרין קימנו כל מי 6חסון פמקליס כמספכתו ירחק חטלו לחכמתו וכו' • וכקכי מיפרן ללא פליג חוקלל סמר כפרק למטת מידות סקול מקור דלעיל מסנס קילין כור ירס חט6 דקכל כמחסכס סחמר ולס כפועל סלין כור יודע חיזהו חטה

למעלת סיירת ממני לכל כמקסכת יכול לחסוך ולירס מכלוכר פיסית מטל ועיין לקמן מסכתי"וכמרע מדייק ריoc לפיפל למליוקל בריfc מסמט 66ס כחן כלחת מין חכמתו מתקיימת מליוקח וסיפח מסמט רחס כחו כלחת מתקיימת וקירורקל חמרינן סגוזרין טליו 6ס יקית חכס לוטפס ותסקס לס מר כל פירות חטלר וכו' 6לס לכטל סגזירס קסיס וסיכחק חטלו קורמת לפילנקנזירה סיסיס טעס מקיימין כילו חכמתו כרfמריכן(קופ'מנילה) ולקומינרסס פייעס'ופתיה ולס סכמתו קורס בו התחיל ול6 למר ע"ח לכפות הג'אע"פ פסגזירס פייס חכס מכפסין חוק וסין חכמתו ממקית'טל קעון ספר חטס סלס למל תורת c9מת והיינו לשמור ולעשות (נתוכל להתקייס הגר'נפר פניניטפיקס חכס ולס כלמוד התורה כיר כננל סכייוס כחנפניקס כהחל מניחיס מותן כפי טכעו כפי הנזילה 66ס סיה פיסית חכס מתקיימיקס פיסית טפט חיג' מתקיימי פ"כ וכתב עור דלית לניפי כל פרסת סטלו קודמת לחכמתו חכמתן מתקיימת וכלין יכתת קטלו קורמת לחכמתו חין חכמתו מתקיימ' וכרכור כל סתכמתו וכו' לוחס נרסו ז4: שיראת חטחו כי מין כריק כפרן 6פריט6ס טוכולס יקטס וכק"ק פירסק מטלופירס מן סחטה פקוס מוכן סיחכס וס קסיס לקוס ליס למימר כל פירחתן מתחט'קודמת וכודרן חייס ועיין כרים פרק דלקמן כר"ק סכוכסת יגרו : כל סמעשיומרוכין מחכמתו כקב קרינהכי מיירי סזרים כמכות עסת ולית קורמין מכעי ליס כמו כירfת חטלו וכמלרס סמטכתנ כססר'יונק רקטליך לפסר פיקיון מטפי מרוכין מחכמתו סמיסמינויודע היכן יעס' bס כמס סמקבל על עצמו לעסוק כל סרכריס 6סרינירולוקחכמיסלמיסור ימין יסמ, קרי זה מעסיו מרנין מסכמתו כי מעפת מעל'עליוכלו קייס כלספור כולס כיון סכדעתו לקייס מס סיbמר לו סחכס וכן מפור'כחכות לרכינתן רקנן סתס כסמפסי חרוניס מסכמתו סכfמר כעc'ונסמעססקרימו נפסק לנפמע וקכלוסכר כbו עסוקכל קלי ccמען כל פחכמתו מרוכ'ממעטיף סלח יסמר 6סנס הלכ'וחקיימנה עיכ וכפתימתורן ספיר המרוכין קינותורמין כענין נעפיונסמוסל רלס נקע קודמיןלפיפל"ה סיקרמו קמטסיס כעלמס סקרי חינניורעס bk סקכל'סיקכל עליו לעשות קיס סתקל'וכפמקכל קרימקכל קכל יותר ממס פילמר לפולס ולפיכך תנן מרוכין סכיון לתסמיענו ז6ת ססקרימיקיסקקכלי וסקכליקיס כמרכימקסכתוכסכי נמי לין מקוס לפוחלי*

נמכרו חכמיס קרני כלומות סחכמסיקס מרוכ'ממספיקס וחכמה'מתקיימת כמו פנזכרת coסלי כדרך חיים ותירן ומסכקינו כסתס כני 6רס וכו'יופור קיר רקכי כחכמת התורכלכר וכוללילן מפיקרס חינ'ס6לס לכיון המרוכיס תות כקכלת לפטר החכמיקס קיימו וקבלו עליסס להתנהג על פיססכמיהתיל סילמלת ולפיכן חכמקס מתקיימת כקס: וכל פחכמתו וכו'יס מחליפיס וגורסי' כל סלין מפפין וכו ולין כורך לחופו התירן סקרככונני כלפירסת סטס וכו' וסייך נמי הכח וקל להכיכר פלרם:מוחל : • כל סרום קכריות נוחות סימנו פייקר"נ כל מי ס6סור למטס כידוע סקול חתוך למעל'וכן פירס"י וכמדרס סמיחל כסס סרמנ'ססכלמר ומכח חן ושכל טוב כעיכיונו' ולומר וחסר קימפולס וער עולם על ירמיועכלסמסוך פלין חוט On חסר ניהו'ססו6 ירח פמיס: נוחה הימנו וכקלי ליפגל קנונסוף מסכת פכיפית רוח חכמים נוחה הימנו וסס כקכתי לסון קר"ס ולסון רס"י ספירפו כענין

החוקת

למעלה: סינקסלסחרית ססולך וסופר ספונת ק"ס עוכרת : קחוקת טוכק' וכפר'קולע רמ"ח פירסיפים נחת רוח לחכלי ויין SE נסריס' מוסך לכו 6ל6רס וכתיב למפון ליין תמת נסרי יסרלל כמעסיו סלוק ולעתס כוחה פליקס וקימנו על ידו • ומכיל 6ותו לידי סכרות : ושיחק קילליס מכטלת 6ת סכותיס ע"כ ולסוכו כפ"ק דקדוסין סוף דף י"ווקלי מקסי הפכיפי'מין מלעסוק בתורס וסיכת כקי כנסין'סל עמי קלרן סמתכנסיס רוח חכמיס וכו' ומרכיב סני ספירוסיס כיסר מין דעת רוק ומרכריס כלכריס כטליס :

חכמיס נוסס עליסס כמעטיו יא המחלל 6ת קקרסיס וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום כלותר סין מחזיקין לטוכס סמכיס קדמי מוכח לידי פנול - נוחה הימנו רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של וכו' כמ"ס כסוף סכיעית ונותר וטמס •

קו סמועל שחרית ויין שלצהריסי ושיחת ילדים וישיבת נתי ותמסני על מס ספירס רס" ונקנ' נין כקלסי מוכח כין כנסיו'של עמי הארץמוציאין את הארס מן העולם: נפרק לגיול קמח כמקכל כקרצינוק קניס: וסמכות יא ר' אלעזר המודעי אומר המחלל את הקרשים מכפלי קפונק סלין רוק 6ס קמופלות ימיס 50 חול והמבזה את המוערות • והמלבין פני חברו ברבים חכמים נוחה הימנו פלין קמופר עופה נסן מלחכס 6ו והמפר בריתו של אברה'אבינו עליו השלום והמגלי רוח חכמה וחסידו' כקרכו : מורן כהן מנהג חול כחכילס פניס בתורה שלא כהלכה : אע"פ שיש בידו תורה על כזן•לכן רחיתי כמסניף ופתיה : והמלכין פני חברו ומעשים טובים * אין לו חלק לעולם הבא : כתוכיס כסוף סכיעי סקניה כרכיסמתכיס פניו מחלימו

יב רבי

סס כמסנס רוח חכמה ו תקלה ולח"כ מתלכנו'סקנס'

וכל סלין רוק קבריו' וכו יסני סקיקבוטו' 6חת לחון וחקת לפניס • וכסמכייסין 6ק נריכס תרוייסו למי מכל ריס כל סרוק וכו'קות סמיכס קו פלוס • כתחנס קרוס מתנועע לנו חון כמי סמתמלס מימה כלcלין וכו' ליכס למסמט דספסר פלין רוח הכריות נוקס ופניו מלרינות • וכסלינומוכח טענה כיכריסיר קכות הקול קימכוכסכיל סקול גוטק מחל קנה האחרון מהחסידות • וספילן מעל פניו - קול לולג כקרכו ונכנס קרוס לכר פניס מפני קכירות המקוס נוקס קימנו קמ"ל יוסי מכח סיפח כל סלין הנער ופניו מתכרכמיס ומתלכניס• ווק פחמרו כענין וכו' הות למיכל קס כל סרוס וכו' ליכס למסמע • לפי סלפסר (תסלכנס) רקויל סומקל וחתל חיור: וימפר כריתו סלס מל סרוח הכריות נוחה הימנוי לפי סמרחק כעכמו סימניטקרת לו Snt ומוסך ערלתו לכסות המילה כרי סלחירות סקוס וכקרכו יסיס 6רכו • קמ"לן יוסימן מונקק סוס כסניספניס מקול : וסמנלס פניס בקולק • סמרמס פניס ופירוסיס נתור בין החיוב • נין הפלינס וטעמס רכתיב ולק רוחי חתן כקרככי פלח כסלכס כנון מתרנס מורטן ל6 תתן להעביר למולך קרי רות קנריות רוח הקוקוס ול6 קתני פרוק כל הכריות נוקת ומורטן ל6 תתן להענר פרמיותר ומין זה פטיטו סל מקרה וכו'. ללס קייסינן למיטוטס כרססכחן כמררכי סכחמר ורנוי ובכלל זה כרורס לרפות של רופי פייסחר מגלס פניס - סכעיז לרוב לחיו - ולס לכל 6חין וכו'מדרס סמוt: ויין סל נכריס• פניס לעבור על דברי תורה נפרקסיה ניר רמר ומין לו כוס פירס קרינ מוסך לכו סל מרס וכו' כיכסחרית קורס רוק פניס: 6ע"פ סיס נירן קווק ומעטיס טוניס ולח קור כתסונס עכל מחמת הסינקי ונערבככר סוס ינע מנקס לכות וכנסרי תקחו מעריכי'סכילו - סטיפסנו עליו יסוריס ומת כיסוריס קורס נכסו כיותר ער ססוס סמס לגמרי קרן קייסי אין לו חלק לעולסיכ6 6כל 6ס חור בפסונס קורס מותו • יא המחלל חק הקרסיס וכו' לין לו חלק לעולס הכל • מילן רער

סטומר

ונכלל ספיקורס רתכן כריס חלק דין לו חלק

לעולס סכח ליתנקו לכל קניי כיככמלרס סמולל • וכרין חייס סכתב מפטר סקן ככלל סין תורת מן ססמיס דתנן סתס ועיין לקמן כסמוך' וייל גס כן רקנסו לפרק חלק מפילו יסכילו כל התורה וסתנות מין לקס חלק לעולס קכח • הכל קני וככ6 לוקח חס חני זכחי וחני מייך • וחלו סמס וסנכלל קחונות מכריעיס לכף חובה ופירוס זק נרחק עכ"ל ועיין מס סכתכתי כסוף פ"ק רקרוסין ילקמן סוף פרק ו': הכחלל 6ת סקלסי" וכו' ינפרק חלק דף נ"ק ת"וכי רנר ה' נוי וכו' מכלן 6יר לעור סמולטי למחלל חס סקרסיס וכו' כלסון סמסנקי ופירסי רמחל5 ימכיס ככלל כי כוס וכפור כפירס"י לקכל לסמלכין לה קתפֿיכ כפרק חלק • ולח ידענס קיכל מפיק ליס מקרל פיני לכל ננרסת ספריס סלכן סיתס נמי כפרק חלק - וכמדרססמולל מפרס רחיתית ככלל כירכר סיכות סקרי מכות חכירו כרכיס • ומין לך לפיקורס גרול מות טכולי נרקקסהול נכלל כי לכר ק' כוק לפי סכרס ככרס ככלס חלקיס וסרי סוס רכר ס' כלומר ענין ה' וללמוכר יהמר על ענין כמו פלח רכר קוק (טול כי וילמר קלקיס געפי חרס נמי מסמר קוק • הני כירכר כ'כות

כדחמרינן כפרק ו'דריק דף ל"ני והעתיקו קרינכרים פרק קי כרטיק נמי מלמרקוח וכתין כרכר ס' סמיס נעסוקתניס ליגו : והמלבין וכו' • כפנקר"נ המקכיס פניומחרימות קלה וימ הניסיון והמחדיס כמסנס : וכן נמכס כמקנת פירס"י : והמנלה פניס כתורס וכו' • כתכ סר"ן כנון סמפרנס ומזרעך ונו' ומין זה פסוטו So מקרל • וכך פירס כמסנק פי פרקר' רמנילה • וסס קרכתי והכס"ו: ומ"ס פור סר"כובכלל זה קלורס ורסות סל לופי מסייס רסיכמנסה פקיס לורם למה לו למסקלכתוב ותמנע סיפק פלנט: אף על פי סיס כילו פורק ומעסיס טוכיס לין לו חלק לעולס סכס • כתב הר"ן

מס קור כתסוכס וכו' סעיפ סכלו עליו יסורין וכו' • לסלו סקר עכירות יסורין עס סמיקה ממרקין וכמו סכתכתי

« הקודםהמשך »