תמונות בעמוד
PDF

מזכיר סלע"פ סנחלקו ככמס דיניס מ"מ עיקר הקורס קכלות ח! פחות טוכה לטנסן לומר הרל' קערת לרפי ולפי פסו6 וכמו סוכרתי כריס פיק:כי לכן נוכרת לrס כן ינחק לסור לה הניח 65 מקרח ול6 מסנ' הלכ'ולחנות סלח למרקיה לומר סטילס כרכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יוס ccoי מלמד פתקנת כן : נור סורגרסי'ולח כור סיר כלומר ככור טוס כפיר : הקניק עס מעס' כרחס סלס לין מקנלין יפרש 6ת סתורס ססינן מוכר טעס כן קול חיכו סוכת רכר 6מתלמולו : 6סלי יחזיר העול לתוקוונתו •

יכרתו מחוסר כמדות טובות נמכרה עכסיו סקונס גדולס תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה ער שכל העולס לומריס מוטלת עליו ולח כטונת קול תלמידים היו לולרבן יוחנן בן זכאי ואו הן ס"6 לס עליו חסרי מי פירתו • עוס'רסי: חמשה תלמידי גרסי רכיבכולסון) ר"א בן הורקנוס ורבי יהושע בן על פס ססיל נרת' לגפיקס היו לו לר'יוחנן כין לה מנת חנניה * ורבי יוסי הכהן ור"ש בן נתנא• וריאכן חכס ספיתת מחורת על כל רק הנלוליס סנמסר' נתס ערך הוא היה מונה שבהןר"א כן הורקנוס בור סיד כתי מרופות סכעירה ולומר סקכלס 6מנסהרנסתלמידי' (ס* סול)שאינומאכר טפה ר'יהושע אשרי יולדתו לקס נכקסס מכס נקפו 6חריס היו לו מרססמוקל ר' יוסי חסיד ויש בן נתנא ירא חטא ור"א בן ערך רחמי'על סעונ' הוק פכמעי

6ס סרוכין : אליעזר בן מעין המתגבר • הוא היה אומר אם יהיוכלחכמי סיסית מכס ומיי' פולר 65 הורקנוס לפי סתלמידיו סיו ישרא בכף מאזנים אליעזר בן הורקנוס בכף שניה לונילי, ערפתו) פניקמורט קירלס נסמן רס"י : בור מכריע אתכלסְ • אבא שאול אומר משמו אס יהיו ברי סלה יכנסו כחזנין חלק סיד וניח סוד וכתב הרי כל חכמי ישרא בכף מאוניס וריא בן הורקנוס אף דברי תורה : חפיר סעוס' והכי גרס ולל כור סיר כי עמהם • ור"א ב'עככף שניה פכריע את כלס: ט לפני מסורת קרין פירס פטל נור סיל ר' כור שלסיר ומ' אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה ס"6 טוכס) מחמיר על עצמו וחוסר עליו סכס סכוס . חבל נור סוד שידבק בה הארס ר"א אומר עין טובה ר' יהושע לכריס המיתרים מירחקו ססלוס יפה ומעמיד קמיס אומר חבר טוב ר' יוסי אומר שכן טוב ר"ש אומר סמb יכסלידי חטס לחס ליז סגל יכלמו כקרקע הרואה את הנולר ר"א אומר לבטוב • אמרלהם כן מלי רנותית לפי' כס וכסלמותו סיו' וכל חפר יו"ד רואה אני את דברי אעזר בן ערךמדבריכם שבכלל החרמפפר (קיות ירח חסי: כדרך כקי העי"ן מררם סמו דבריודכריכם

אמר

מעין המתנכר • לכורוחב עסס סרסכין י וכפיר?•

כוסיף פלפול וסגרות פירוטל רף נ"ה הועתק כור סיר כגרסת הספר :

לכל סלול סופר מפמו טל רבן יוחנן בן זכחי : שאינו מוכר טפס כלומר לענין זה סוס סדומס לכור סור ועזר כן ערן כסף סנית מכלתי כתוב כל פסול 65 נחלין

ולס נכל כליכותיו לפי סס ככור הות כמי לגריעותח סלין על ה"קיפניסרכריס 6מרס רבן יוחנןכן זכחי וייס חמת מימיו מוקי'כמו כ6ר מיס חייס הוסיל ו 6ינס bk מכונסי' דלענין סכקיסווסזכרון תיקי'ציפור מכריע ולמנין החריפות כלס כוכעיס כלל • ועור ססולכי'מטעס קסיר ולפיכך הוכין והפלפול קיסר' מלעור כן פין מכריע : ט עין טונס • לכלר סליכו מחכוטפת מדרס סמוחS : חסיד פירס סר"נ מסתפק כמס סיס לו נחינו מכקס וכריס יתריס וליכו מקנה סעוסס לפניס נסורת קרין • ועיין מ"סכסוף מסכת סוטה : נטרולס סיס לחכריו יותר ממנו: מכר טניסתוכיחו כפרוחיה ירא חטה • פי'סר"כ מחמיר על עצמו וכו' ד6סס כן תחי מותו כוססוכר סחיכו תגון : סכן טור • עכו חכלו נין ניוס

רב חיף וכו'כדלעיל מפני ה' ועיין מס סכתכתי כסוף בין כלילתי ולו חכר טור סינו מכוי לגלו בכל עת : קרולה פיטס : ויעזר בן הורקנוס לף עתתס: כתכ סר"ן תקנולר כופק ומכיט כמס סעתיד להיות ומתוך כך נתכ6 סמכס כתוכ לסכל 66:S לח נחלק ט5 ק"ק וכו' • ומ"ת כיון מקפג קפסר מכות כנגרסמרק • סכר עכירס ככנר קפסו': סרכרי סכ'סליל כלועל רכרי ק"ק תופין להזכיר כי k g6יעזר לנטול לפי פסנכ יוס סמניע לכל סחר כרת ותוח הפקור כן הורקנוס 6ת סכחת חותן 6פי'קול ככלל וכו'. לכל סממנו כוכעיס כל הפעולות • (6ע"פ סים לפעולות לכריס ספיק סרכריו רt;נת כחו לה קונין לפרס סכסbמר וכל מיוחדים מימ הכח המעורר לכל התנועות רוח גלר לפיכן חכמי יסר! 6ף 6ליעזר כן ערן עמסס נכלל מררbCEול : חמרר'אלעזר לנטוכי ומפני זה חמ'רכן יוחנן בן זכחי רוחה ט צאו ורחו. כיחמרי כעלמס כפק רק וסכח• וסמכוין

חני ככל זס יכיל'הtגל ותפתוטטו להתכונן כעיין ולהשכיל היטל • ווסו לסוןרחו כמו ולכי רחת הרכת חכמס וכמורס סמופסהר "6 נורס כרלסונס כלו ורחו סספיר קרן סוסן סכן היה כניסה ככל הספרים נטוליטלס וככל מחוזותיק ומפרס לפי פחתו כמו היה קורן הטוכס - למר (תס כחו הכל כדין יפס מר נחו כי לסינור עמו רע: שידכק כס ס6רס כתכ מדרס סמוסל קריר יונה ז"ל פי' כיכוריסככל סטוכות והיסרות יס לסרכס לה רינגרק חקת לקיות כתcלס לעולס • כי טוכ לסרס ללקוז כמרק לסק לעולס כספות ונקל 6ליו להסיג מתנה

קטוכות

:

קני חת לכרי 6לעור כן ערך מרכריכס : ליון קיף דרך ריפת קטינות הסמוכות כלס מפיות כו כמס מדות וליכו סלס כלקי פיתרחק ממנה קסלס סולרן 56c5 מקס זס ולל סכין מתוך מקס ט"כיוספז'יסק עג'3 וחומר חני סעס וס יתייסיסbפ"ת דכריס קרספוניס סרדין הרעה קיל הפן היין הטוני לפי פרו החכמיס 6מרו ליז ריח ררן יסרק וכו'. קנס רכי פקיס פלח כל מק סקול טוב יהיה הפכורע כי מדת החסידות וְקוס 6קריסס חזר וחמר כרתנן כריס פרקין 6יזהו דין ירק וכו העוס'לפניס מסור'קלין קיק

לפי סקול לס 6מר על מוה טונה, ומי הינו חסין אמרלהם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרח'ממנה חחת פיוכקנס סכל ידו ומעמיד דבריו על דין תורה הארסיר"א אומר עין רעה ר' יהושע אומר חבר רע יוסס כלמור 6ל6סו6 חומר הינו רט ו6פסר קיק לומר ר'יוסי אומר שכן רע ר"ש אומר הלוה ואינו משלם סככל מרק וכר' 66רס מורר cbc להסתפקות וריח עין אחר הלוה מן האדם כלוה מן המקים בריך הוא • פועל וכוסה הייתי דין טוכס היה דין טונס כקסת שנ'לוה רשע ולא ישלם וצריק חונן ונותן, ר"א אומר סיכור לו סיכחין כה סכך רחו קיתרונו' 6ינת דין רע לפי לנוע אמר להס רואה אני את דברי ר'אעו'כן ערך סיפעל וסיעסס ולכן ר'לומר סלינו מזיק לסוס 6רס כוס מדבריכ'שככלל דכריורבריכ: י הם אמרו גמ'ליג) סיכור ולק -קלמר פידבק וכן כפור המלות לפיכן שלשי דברי ר"א אומר יהי כבוד חברך(ס"ח תלמידן) כלקכח : הלוה וחיכו הוכן לסלול מקס חיזקיה חביב עליך כשלך ואתהי נוח לכעוס ושוב יום אחר מסלס כתר קרין קו קפן העין רעה מיתרחק ממנס לפנימיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים • הרולס 6ת קנולר וכו'. ולס קורס: הנוק ולינו מסלס • והוי זהיר בגחלתן

שלא

חמר סתס מי סbינו רולק הול הפן קרולה סת קנולר

סת קנולר לפי סלפסר כו' סי לס יסלס ל6 ימנחמי סיליגו ויקיס מוטל כרעכי ולס 6מר סיניל עכמו בכל קנולר • ונריך לומר סמ"ס לעיל ומתוך כך סתס מי פמינו רולס fת סגולר לפי סלפסר לחרס סליכו רוחק מספר וכו' 6ינו עיקר פי' הרוחס 6ת קנולר ל6 פמתוך כך לחת הנולד פלח יכ6 לידי תקנס סיכיל עלמו ככול הכולל קתוח: כתפך נס כן condנ וכו' לכל עיקר כונת קרוסס לחת קנולר וכריק מוגן ונותן סקניס ססוס כריקו סל עולס חונן ונותן כוח מת סמפרס נופת ומכיט כמס פעתיד להיות וזה נכל למרות מה פלוס זס ממנו וכל פרט לו נמכר הלוס נסחר חייך פניני ועסקיי ועל סמפון כן מחכוכו' 65 סיין פיניל וכו למקוס : י קס למרוסbפס וכריס כרוך 6רן ובמוסריס : וכמדרס סמיסל כתככסס סר"י לירמס ס6ס סיות סתרומס 6ת וכמלות • החלו כענין המסור ומותר ורפטור והחיוב וכריס הכולל קיק וון טינה כלפי רוחס כנולר סינס סיח רעה • קרנת חמרן • חי נמי מלו הסלסס לכריס לוי מרנח בפומייהו לפי סמכינן לנסיס קרכס פעס היות טחינס רוליס חת קנולר תמיד: יקי ככור מכון חביב עליך כסלך וחמתי יקל זס כסל6 לס סולכיס כררן יפרק מוקנסיס פמקיימים קתורת ot5 מתי נוח לכעוס • פלס לתת כוח לכנוס חי ספר לס קזלזל סמיס ל6 לתקוס סס סכר - וכל מפח סוס עונס 6ל6 לסמס • ככנור חירן • קרי רכור חקל: (פוכ יוס 6חר לפני מיתוך קרי סולת הים העכורה היותר מלימה סכעכולות ולכן ל6 ממררכי פתיס • וססליסי' קני מתחמס כגנר חורן SE חכמיס וכו' סור פמפון סררך קרעת ריח מי סחיגו בולס 6ת הנולר פ"כ: יוס 6חר לפני מיתתן . לפי ס6ין 76ס יולע 6יpתימות - המקום קול ניקומו של עולס : וכן קול 6וגנר ומתקת יעסס תסוכס קיוס •סמל ימות מחר: והוי זהיר כנחלתן שלח

זרועות טולס • חנל קעולס לח יכילנו • סנחמר תנקן קסמיס וסמי קסמיס לf יכלכלוך רס"י : וצדיק פירם

הר"ן תקנ"ס פתוח כריקו SE פולס סנ6'כדיק ופר קולf וכן והתסכדיק על כל רכל עלינו' סרמכ"ס : יהי כבוד חברך חביב עליך כמלך : ול6 פליג כרתנן לקמן פרק ו'מסנס"ב כבוד חברך כמורה בכך והתס כחכריס סקס חכריס כתורה דרך חייס• (כמדרס סמוסל כתר רים ספריס רגרסינס כחן יקי ככול תלמידן וכו' וכתנ רסיס לנרוס כנור חכרן כסלך סה"כ 6ס כוח נסכע סליקפיד על כנורו • נמכח סלף לככור מכרו חיתום • וזה (דלי דלינו וכן למר דוד המלך ע"ה הולך תמיס ונו

' נכות נטיניו במחס ולת ירקיס' יככר : לומנס כתלמיד יכרק קיטס 6מרו יהי כבור תלמיון כסלך : כי ריו לתלמיד להיות כרנו : ע"כי ולינרחק דפי מסוס החלה לריח 65c חמר התקנו פיקח סכין עליו כסלו חל כסככור עכמו חניך עליו והיינו רלנז קלמר יסי ככור חכרן כעיניך כשלך - וסיס כלסון קנרת יחלח וכמי סנס ככור עכמו חביב עליו קול מוכר ולכן ק6ריך לומר חביב עליך: וקרע פכן סול ססרי כמפנקי"נ ססמר רבי יוסי ירח ממון חכרן חניך עליך כסלך וכיסלקירטון סלס ידית חרס מפזר ממונו ומחכרו סיתס נס כן רסלי לפזר ולחנך ממון חכרו: 6לס סלח לנר רכי יוסי כלפי 6ותו החרס ול6

fמרללה בפני פנס ממונו חניך עליו : g6 כלן לענין ככול גס כן 6S 6מר חלל כמי סנס ככולו סניק עליו : והוי זהיר כנחלקן: פירס כריך סלל תנסג כקן קלות רחם • וול סרמכ"ס כפתתמכר לחכמיס • (6ל לכסיסמעלות 6ל תתנענע עמסן • ו6ל תתנחת עליקן • 6כל תקית חכרתן לסודיע לקס פתתקרר בעת פיקרבוך - וחל תוסיף להפקרל פליקס יותר ממה סיקרנון • פלח תפסיר כונתס כך ותספוך סקכתס לסנסק • ולס עניין מקס קמפלי bפר פקוק • וקמפיל וקכמי סמתחמס כלס סbסיסנ רחוק ממנו יתנת בקומו ולס יוסף (התקרכ יסרף :

ג 44

מר ב פנסכיקן

שנשיכתן נסיכת פועל וכו' כלומר ספעמיס סס מזיקיס תנהג כקן קלות רחם: 650 תכוס • פלס לפנס טל ילן : נסיכי .

נפעל סנס וק כמו הנסיכי וfמר ססיל סופל.רפותו קסס לפי ססיניו רקות מקומות ושקיפות ונריך פנסיכת הפועל טרפוחתת קoc : ולפעמיס סלינס מזיקים הרופ' לחתוך הכפר כלומל ולהרקיד הנסיכה: עקיכת טקרן בפעולת סלמתיות כמו פקינס כלכו' וfמר ססיל כעקיכת קrס מכפיכת נח: ולחיסתן ירכורן: לחיסת טרף * כסכל עקרו • ולפעמיס סליכן

היוכח מפי קסוף סוף מזיקיס כי 6ס כלכור כלכלי שלא תבוה שנשיכתן • נשיכת שועל • ועקיצתן נפטר סקול בוסטי פי' 6חר

ולמר סוס כלתית הפרף • עקיצת עקרב ולחישתן להישת שרף וכל דכריה' הסרן קזס 6ינו מקכל לחם גרין גרסתלי וסמכ' ג'לטו כגחלי אש : יא רבי יהושע אומר עין הרע. וְצר כפ6ר נחסיס כדכתיב חסר

68לו סלסונות תס כינוייס הרע ושנאת הבריות מוציאין את הארי מן העולם : להישמע לקולמלתסיס-כך לחרמו' וגילוייס סמתו יב ר'יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך תלמיד חכס לס קקניטנו דרכון לפי סכן נמנ6 לחכמי והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך : וכל תכח לפייסו הינו מקבל הגמר' כינוייי כמוסות מסיק מעשיך יהיולשם שמים : יג רבי שמעון אומר הוי פיוס: יא עין הרע • כמי להפך פולסי לנור'כפ' סזקן זהיר בקריא'שמע ובתפלה • וכשאתה מתפלל• עין רעה • סלינו מסתפק דף מ"ז וברכפרק מרוכה תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני כמה פסלו וחזר סחר לכרי' מזרקינסי Sפוקן כנזר' המקוס ביה שנאי כי חנון ורחום הוא ארך אפים 6חריס י ויס מפרסיס טין לפרוני ר"ג היו לי הכינויים ורבחסר ונחם על הרעה ואתהי רשע בפני עצמך : קרע סמכני טין קרע כממון כמשנתינו ג"כ גלסוכנת SE

יך רכי מכירו חוככניו ומזיק לו : בילוייס • קרמות וסמתופ

וסגלת קכריות סנ6ת מנס כלסוכות סל חכמי המשנה : לחישת פרף : פורק כפיו (רמנ"ס פי' סמולס סכרק קכריות וחותך ליפר יחידי • ולני כלפי סיפליס כדרך סעוסיס סויס סללו זס לזס • רס"י : שמעתי סוס קסס סמכים עליו פנחת סכריות • ונורס סקכל שרף פי' סר"כספיףזה הינו מקכל לחם כfrר ניסיס : סונסיס לותו : יב התקן עליך ללמור תירס • 69 פחמר כדכתיס 6סר להישמע בקול מליזיס דקרס ללפיל קומיל חני חכס • וחכי לכל חכס •

תורת חוורת לסכסניס מינית מסייס כמו פתן חרפיטס לזכו תהליס נ"ז ס'זמים סלק וסיני כריך לנקס 6חריס : וכל מעסין יקין 5:"c

6ף מרינכן תלמיד חכס 6ס תקליטנו (קכח לפייסו 6ינו מקכל כסעת סלתה פוסק כחכילס וסתית • ונדרן 6רן - לה פמכוין פיוס • ומסייס קרמנ'סולתה קרע העניןגחזי סספריס כנגל ליקנות גופן חלה פריס כריס לעסות רכון קינן : יג הוי רכו 6ליסע נפל כתבי מטינף כותבחר מדברי חכמיס כענין זהיר כקרילת סמ: • לקרותו בעונתו - וכן כתפלס - להתפלל ר'6נסיס מכורטיס וכן עס 6חרי' וכלן התבור הנזין הסיני : כל הפלס ותפלת כעונתת : קכע כחרס סיז עליו חוכס דכר וכל דכריסס כגחלי cf.46 קלות סכקניתיכי פורן נשר סל קכועס וחומר חימתי לפרק מעלי חובות • חי כגי קכט •

"חכמיס כנין יחול ס5 פנויס * ססתס 6סגרת היל • כחלס סקכוע לו לקרח פרק ג' פרשה חתת החומר מותק הכחיתתית כנרתת על 6תכס כס כ(ותגןכמשנס ג'פ"ק רנדה כקרילס כעלמס • ומינו חומרק כלפון תחנוניס כלוס סמוכקt פניקת כליוס 6חר מטמ6ת כנרת) וחכמי'נזרו 6ף 6ס טבעת רחמיס : כי חל חנון ורחוס הוס • רונה בתחנוניס ועל ידי פסלי גורן על יסור פנויה 65 פנס טסורס ולס סכל טמ6ס התחנוני רוח מרסס מיל: : תהייסט כפני עלמן • ! תעשה רס"י : יא עין הרט • פי' סר"נ כמו מין רעה ולומר דכר ססיוס ולתחר תרפיט 6ת לענמן כו • ורמכ"ס פירס? תהי שמוכיחין חת החלס מן סעולס וחיןנריך לומר סיתרחקתfלס וסע כעיניך' כלומר ל6 קחזיק עכמך כרשע פרופון כן 6תס ממנו ולפיכך חמררייקוס לפיל סתורן סיתרחק ממנסה6ר' יוכל לתרבות רעה לגמרי • וסני סמעתיק קרייסע ברנר כוס חבר רע •ותו חרום יותר"פ כמלרס סמו! : יצר . זס : סקפרוס מן קככור * ותעמוד בפני ענמן : סרט "רוב התחוק • סרמכ"ס : ושנאת קנויות • כתב

יר לפיקורוס קרין סקרמנ"ס פי' סמולס חכרות קנריות וחוקל ליטניקיריי וז"לרוס קנפס ורוב חולי הפרק הסחורה שיכיל החרס למסור כלות עיניו ויסנו וייטב לו מכרק החיק • נתתגורר כמדברות וביערות : ויבחר לו מקיס סbינו מיוסכ זה 6כלס לס מכר פריסוק רק לרוע חותס וקנחתס כזולתסוימיקו פלוס כל6 ספקי כייסלס נופו ורמות טרס עקו • ע"כ - ומ"ס טור קר"נ 6דס קסה סמניח עליו פנחת קכריות כתוב כמדרס סמול פיס מפרסיס סככל מקללין 6ותו ותחול עליו קללתס: ויכל מן העולס • סקרי 6מרו חז"ל 6ל תתי קללות הליטקנה מעינין וכו': מוציאין חת ס6לס מן סעולס עיין כפ"ומסנקכ"6 : יב יהי ממון חברך חביב עליך כסלן • עיין מ"ס כפסנתר : וההקן ענין ללמוד תורה סלינה ירושת לך • פי' סר"כ סלח תלמר סוליל וחכי חכס וכו' תורה חוזרת על לכסניס סלס וכו' סכן דרסו ר' נפסיק לה ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך 6מר ק' מעתה ועד עולס כפרק ו' רכימ דף פ"ק וקי"ל רוקני מילי הטמפקן עלמו לנזמתקיימfכו יותר מכוולקוי וחי כחו סכי • לו : ין הוי זהיר נקריחת סמס • וכתפלת - לפי פקס

קבלת

:

יך להפיקורוס5פון ספקר סמכות 6ת סתורס ומחtינת כהלו קבלת עול מלכות פליס ועכורת לויתברך לפיכך הזהיר קול הפקר ח"נמסיס עכמו כספקר וחינו חס על נפסו לח!C עליס כיותר וכמור' סמול כתב דר' יונס גרס הוי זהיר כק"ס מת ? תכל עליו רעת על סמכות 6ת סתורס 6ן לומליס : ורע יותר מכתפלס ופי'קטעס כיזמן סתפלס סו6 רחנ ער 6רכעס לפני מי לתת עמל כתסוכ'זו סחתת מסים לספוקורן'סלח יפתת טעות וזמן ק"ס קנר כותיקון עם הנץ החמה וזכו לסון לוי נכן לגטןr 5רעתו : טו

זהיר כי כריך זהירו' נלולס : קיוס קנר חיי קע"סז קנריס יר ר"א אומר הוי שקוד ללמוד תורה (נמ'S"ג) ורע ע"כ. יר הוי סקול ללמוד קס: והפלחכ'מרוכס הפורק מה שתשיב לאפיקורס • ורע לפני מי אתה עמל תורת מת סתמיד לחפיקורס פרוכת מלון מלס : ונטל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלילך שכר פעולתך: רבינו יונה ז"ל פי' סוי סקור הכי רוחק סנ6מ' וקניי נו מו ר' טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובוז זיני כלמוד התורה • כרי יומס ולילס : טן לה פניך והפועליי עצלים והשכר הרבה ובעל הבית רוחק : ספרע לססיכ ל6פיקורס כ"כ המלאכה לגמור: 65 סכרן טז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא נמררם סמו! ונהנינו למדים סקכ"ס לגמור 6ת כלה כלי אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה ללח גרסינן ורע • וכן נרחת מפסיד סכרן 6ס לה נותנים לך שבו הרבה • ונאמן הוא בעל מלאכתך כפי'קרמניס לל"ג'ודע לכך

שישלם לך שכר פעולתך : ודע מתן שכרן של כס"ל נרסינן ודע מה סקסין לומר וליגונוטל סכלס לתת

צדיקים לעתיד לבא : .. וכו' - וכתב נמרר'סמול כot גן קורין ליכט, על כריך פרקג עקביא בן מהללאל אומר הסתכל הר'ס מוסכינוי, סלכן מר

בשלשה דברים ואין אתה יודע מה התסין חמר מה לעתיל לכל: נטולס יכס :

סתזים לספיקורו'רעקן חתת פרק ג

כיריעת סלימה ול6 תסיס תסוכסך 6ליו מקובלת 6כלך 6ומלומדת מחקר • כי כן לו תנכס 6ותו - ע"כי וכסתרו מס סקסין הודיע שלח קלן לקס 6כלס הקפות לתס על סכרתס • 656

6ס יכולו לין ויקשו לך רע מת ססינס fמנס 6תר 65 תתחיל - מדרט פמei : שקוד עיין כפי'סר"כ כמסנס טופי כפרח דסוטס : לאפיקורס פי'סר"ג bפון קפקר סמכזס חק התורה • וכן סמכות לומדיק • (כדמסייס נפי'קסני • וכן פי'כקליס כריס פ'חלק : ודע לפני מי מתס ממל • פי קרינ כתסוכס זוסחתת מסים לספיקורוס סל6 יפתה לכך לנטות פֿחר רעתו - לכאורה לפירושו לפני מי מוסל על הספיקורוס • הכל נרחס פרגרין מועתקיס מפי'סרמנס וקוס מפרס ולפני מי מוסל! הס"י ז"ל סרמכ"ס וחמר סעיפ סתלמול רמות הומות לדעת מין תסיל פליקס ססמר סל6 יעלת כלכך לכר מן הרעות התס • ורט סמי סתעכור לפניו יורט כפון לכו • וסוס חמרו ודט לפני מי חמת עמל ריל סיכון לכו כסמונפסס"י ב"כ : ונאמן הוח נעל מלחכתן סיrלס וכו' כתב כמלרס סמכסיף פרקין כסר"ר יונס ז"ל סמתפbמר ר"6 וכסמן וכו'ל6 פליג על מסמר ! תתיו כעכריס כמסג' ג'רפ"ק - וככר כתכתי כו נרי' פרקיןכלית וסוי מחפר • ומים חין ענין זס מקוסר לרכריו קרcfוניס • ומנחתי בנח"י מונס רגרס ומי הוס כעל מלחכתך ותן 65 מידי: טן אם למדת תור'קונק נותנין לך סכר הרכס •לפי סbמר לעיל וקסכר קרנס וימסך לסרס מזס לומר קנה 6קכל סכר הרני כסbלrין פעס 6חת - ולחרכן לני יומננטל מתורת • כי ככריס ליסכר סרכס לקכל לכך סמר סס למדת תורת ירכה נותנין לך שכר פרנק רחי לחי הכי לס • ססרי bלרכת ים לך תוכם כעון כטול קורת כ"כ מדרס סמולל ומקיסר נזק קל רתנן כסוף מנחות נחמר כעולת העוף 6ת ריח ניחוח • וכמנחס 6סר ריח נחום ללמרך חסר המרכק וס'סממעיט וכו' דהיינו זה סמקייכ מנחס מסתכל עני כרפירס"י כפרשת ויקרס • נפש כי תקריב קרבן מנחם

מי דרכו לסתנול מנחת יעני - טיט • ונוס הו6 cחומר התנס פון סין לפי סתעני עוסק כפי כחו וממונו • לפיכן פות מעוטו לפני co"י כמו תמרונת סל עשיר • לכל ורחי מיסנכוח: לעסו'קרנת וינוסק מועט ודחי ftינו סוס לעוסה מרובת וכן כמיכססעני עוסק יותר ממנחת • ודחי ססכרו ניכיותר גרול ול6

fמרן ססוין סמרוכס והמועט! כסנעריך נ"כ המנרניס מסערכס וכדחמרן וכמתני' נמי רחמרן לס למרס תורת הרנסניכול הו6 6ומר • וכיונ6 כזס פי' כדרך חייס ועיין פ"ר מפנתי' : נותנים לך סכר הרנק • לכל תשלומין לס פיין לומר קרכס כי 6ין התשלומין רק מס סרfוי לסלס ולח קרני דרך חייס : ונאמן סול נעל מלסכסך

פילס לך סכר פעולתך : ול6 תעלה על דעתך סכסזקכל סמתנס סרמוזה כמתן וכקרנה פינוכה מסכרן מררם סמוש : ודע מתן שכרן של גדיקיס לעתיד לכ6 כלומר מס סחניחומר לך ונסמן וכו' לין סכונס כריסתעכור סימ לקבל פרס רק

כונתן הי6 ז6ת סתעכלתו דרך יריע לכר וכדלעיל ויס גורסין סמתן שכרן כסי"ן ולחותת גירסל יין רותח למימר רספי מתן פתיח המתנה בקחי עלמס ליכו • ולכן ! תתמת כרחוקן סנדיקיס 6ס מרעה? רעקיכלר • כן כתוכ כמדרס סמוסל : פרק ג עקביא בן מהלל6ל סוכר וכו' כזמן קנית תיק כרתנן כמסנק ו' פרק ה' רעריות hcין העורק ננעלת בפני כל 6דס

מימר: כסכמה וכירסת קטל כעקכיס כן מה(965 : 6פילו קכי ל6 רנק נתפסיק כין סלסלת הלל עורכי

[ocr errors]

וכנן

[ocr errors]
[ocr errors]

וננו ו6ח"כ חזר לסור קקכל'וסזכיר מחמרי הלל כדי להסמיך פרק ג עקביא מטפה סרוחה טפת סכנת זרע ' ו6ט"9 איז רבן יוחנן בן זכחי סקכל ממנו ולח"כ סזכי'מסמרי תלמידיו

סכסע'העכור ליגה סרחה סליכ'מסרות וסמן לסן מחמר ר' טרפון פתוח לומר למחמר ר"ס 6חרון נרחס הזה עד לחקר ניימיס וכססריס לינס דחוף להורים התלמידי': דע חזר וזמר מלק לע לפי סלפני חי חקק עמי' מ"מ קרי לק טפק סרוק'מפני ססיס קרונ'להסריס מ"ר כססי וכו' 6ינו נססתכנות ורלייק

חון למעי ק6פס וקמסקכל מוrep כי 6ס סיחמין זה בא לידי עביר'רע מאין באת ולאן אתה הולך לפני סכל מטפק סרוחת גלול מן כרך ידיעס מלרססמוסל :

מי אתה עתיד ליתן דין וחשכון מאין באת מטפה הנלוורמסתכל סעתיל לילך מאין כחת לה חקר הולך' סרוחה ולאן אתה הולך למקו'עפר רמה ותולעה למקו' עפר רמה ותולע'גמול

סbת קמקו' סכח מפס ולפנימיאתה עתי'ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי מן הקחות וקסמר'! כממון כלי fין כמו מלין כלן ומלכים הקב"ה: בר' חנינא סגן הכהנים אומר ומסתכל עליך ניקן דין בלנסיס וסbת סמקוס סינס הוי מתפיל כשלמה של מלכות שמלא מוראה וחסכון פורס מן סמטל ולינו לסס כלסון חנק כמו חנה איש את רעהו חיים בלעו ר' חנינא בן תרדיון אומר נכס נמניר': נכסלמ'Se מפניך לך וחנת מפניךמכרס' שנים שיושבין ואין ביניה' דכריתורה הרי זה מושך מלכו' ומפי'סל מותו'הפו' : תסליס קל"ט ז' וכפסוק 6 לצים שנ' ובמושב לצים לא ישב אכל שני שיושבין חייס כלעו לכתי'ותעס'חוס סניקס פלנס כגכעס חנה ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם שני כלני היס מק רגיס סכיס כל מלך מלין קכח • ריך חיים אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשבה' וישמע קנרול מסנרו כולס 6ת חכרו זמרת להן יחלף קמוכה : ויכתב כספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחישכי שמו חף כני 6רסbמלס מורחיSt אתה הולך כירלוס קולן אין לי אא שנים : מנין שאפילו אחר שיושב ועוסק מלכו'כל הגדול מחכרונולפ לכית טולמו ומתקרר בתורה • שהקב"הקובע לו שׂכר • שנא ישב בדד לת חכרן : ירמי ק' ליס fל S6 המיתת כייוס המות מיו' וירוס כי נטל עליו :

ג דני

רעהו קריכסן סגיס: וירוס קונדו קול פמיני סגולו קול

לסין קיל רמתס רקס כװן מתקרב והולך חל קמיקה • ועל כן נקט לסון סוות ולס לסון עתיר מדרססמוסל : השוני יחידי סקול סונס למקום כפר רמה ותולעס ול66מר סיקיה טפר רמה ותולעה * סגן המר הכתוב כי עפר נכס: : כי גטל טליו כחלו

סקס וחל עפר תסוכ• ורך חייס : לתת דין וחשכון - תחלק דין קfמר - ולפיכך נתינת כל סתור' כונת קיתה סקדיס דין וחסכון • וחמר לתת לין סלס יעסס סטס מתחייך מוס רין. לכן סייך לומר פסול כעכורו כלנו: د الأم נותן קרין • כי מי סכח פל קערות מתחייב מזה דין ולכן חמר ליתן פרין • וכן מס סfמר כנ"ג נפ'הספינק נכי תרי לווי עתידין יסרסל ליקן סרין עלייס ר"ס : נ כשלמה טל מלכות • סוf המלך טס סרין ויועליו סמנתיניס מלכותו ועוסיס מספט כרן • ולפיכן לס 6מרכפלוס המלך כן פירסו סמפרסיס : הרי זה מוסכניס רלין ליכנות גדולה ממי סחומריס לו מנה וסוכיס סעס 6חת וכל סתמנת יקית פלך וקול כטל • ולחי מתליכן מן הזקוניס ומנוק מותס כן פכטל מלנרי קורת חקר סיורס הזכר קנלול סזת חינו כי 6ס לז• וכן חמר רחכס לוי לקס לכריות מעלבונה : פורק קרי קרת קמכטל מוכרי תורה כולל : כן פי' כמורטסמוכtס החסיר ז"ל • עוד פי'ומלקלק לפון וחין ניניקס וכו' ססכנס . כסיוסכיס 6ע"פ סעוסקיס כתורס כל 6' ו6' לכרו סכל bין כיניקס פלין מתחכריס יחר לגמול כסכרת וסין זס כי 6ס סכל חחל מקניל ומתלונן כלכו • על ידיטק ולמור חכרו וחוסר סחין לו תועלת כקכרותו עמו ולפיכך bין כיניקס רכרי תורק ו' פלין ומריס כיחו קוי כללי לניס יקרס • 6ע"פ 6לין פולס פס ומלפלף • וסרמכ"ס כתנרלייתו על סמושכלניס יקרס כל מוסך סלח ילכרו וכרי תורה • ומסוף כפסוק לפרחמר כי 6ס כתורת ה' וגו' כסלו חמר bמפני ססית חפלו כתורת ה' ל6 יסכ כמוס3 לכיס 6סר סין כותורק ה' : שכינה כיניקס ספך הלכניס כי סס סכת סbינס רויס פני סכינה • °כדחמר נסוטה סוף פילי כחכורין) 6מנס 6לוקס לקפך כי התכניס לפי כמותס קסכינס מתרחקת מקס • כל סכן כסייקס וחלו חפילו כחייקס סכינס סרוק כיניקס ג'ס במיתתס מדרסtמו: :

ועוסק בתורס סקימיך 6ינו רגיל להוכיח דברי תורה מפיו • ולפיכך לח סיין לונגר חכלו ועוסק כרכרי תורק כמו סקול מגלסניס ססס מלכריס זס עס זס : שהקדוש ברוך קוס קינן כן סכר סנחי יסככרר נילוס כי נטל עליו - פי' סר"נ כל נתינת כל התורה כולס סיתס כעכורו כלכר וכן פי' סרמנ"ס• לכל גרסתו כגרסת סספריס סכתוב כמדרס סמש כפס קרמיק • וכ"כ כדרך חייס ריס ספריס נורסי' מנין cלפיי 6' :יופכ ופונה פמפלה עליו הכתוב כשר קייס לק הקורס כולס סנחי יסכ כרך וילוס כי נטל עליו - ע"כ: ולנירסת קספר נרחת מה שכתוב מורס סכום כסס קרפניס סמפרס כי נטל עליו ססוסלך עליו סכר מטלס לו הרי הוא כנטל סכרו כנר פמוומן סוי כ"כ' ועיין כפירס"י סלעתיק כסמוך פמפרס פירוס מחר י. ורליתי כמלרס sמוסל סכסכ bסון קרים כמו פרוס לפנינו (פי' עוד כי נטל עליו לסון סכן תרגוס וסכות ותטל כלומר סקסכינק סוככת עליו לקנינו מכל כרק (כוקס להיות כל על רספו פ"ס :

ולספריס

« הקודםהמשך »