תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שקרבבארבע שעות: ב העיר רבי יהושע ורבי נחוניא בן אינתן איש כפר הכבליעל אברמן המת שהוא טכוא שראיעזר אומר לא אמרו אלא על אבר מן החי אמרו לו והלא קל וחומ' ומה מן החי שהוא טהיר אביר הפורש ממנו טמא המת שהוא טמ'אינו דין שיהי אבר הפורש ממנו טמ'אמ'להם לא אמרו kא על אב'מן החידבר אחר מרובה טומאת החיי' מטומא'המתי' שהחי עושה משכבומושב מתחתיו לטמא אדם ולטמ'בנדי"ועל גביו מדף לטמ'אוכלי' ומשקימה שאין המת מטמא :ג כזית בשר הפורש מאבר מן החי - ר"א מטמא - ורבי יהושע ורבי נחוניא מטהרי עצם כשעור הפורש מאבר מן החי רבי נחוניא מטמא - ור"א ורבי יהושע מטהרין • אמרו לו לר"א • מה ראית לטמא כזית בשר הפור' מאבר מן החי אמר להם מצינו אבר מן החי כמת שלם מה המתכזיבשר הפורש ממנו טמ'אף אבר מן החי כיית בשר הפורש ממנו יהיה טמא אמרו לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בשר הפורש מאבר מן החי שכן טהר'עצסכשעורי הפורש הימנו אמרו לו לר' נחוניא מה ראית לטמא עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי אמר להם מצינו אבר מן החי כמת שלם מה המת עצם (גמי ל"ג) כשעור הפורש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

הפורש ממנו טמא אף אבר מן החי עצם כשעורה הפורש ממנו יהיה טמא אמרו לו לא (נמ' ל"ג) אם טמא' עצם כשעוריהפורש מן המת שכן טמאת כזי' בשר הפורש ממנוי תטמא עצם כשעורה הפורי מן אבר מן החי - שכן טהרת כזיו? בשר הפורש ממנו אמרו לו לר"א מה ראית לחלוק מד"תיך - אוטמא בשניה או טהרבשניהם אמר להם מרובה טומא' הבשר - מטומאת העצמות שהבשר נוהג בגבלות ובשרצים משא"כ בעצמו'דבר אחר אבר שיש עליו בשר כראוי מטמ' במנע ובמשא ובאהל חסר הבש' טמא הסר העצם טהו' אמרו לו לר'נחונימה ראית לחלוקמדותיך אוטמא בשניה' או טהר בשניה' אמר להם מרובה טומאת העצמות מטומאת הבשר שהבשר הפורש מן החי טהויואב'הפורש ממנו והו' כברייתו טמא - דבר אחרכזית בשר מטמא במנע * ובמשא ובאהלי ורובעצמות מטמאי'במגע ובמשא ובאהל חסר הבשר טהור * חסר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

חסר רובעצמואע"פ שטהור מלטמא באהל מטמ' במגע יבמשא דבר אחר כלבשר המת שהוא פחות מכזי טהור רוב בנינו ורוב מנינו של מת אע"פ שאין בהם רובע טמאיןאמרו לו לריהוש מה ראית לטה' בשניהם אמר להם לא אס אמרתי במת שיש בו רוב ורובעורקב תאמרו בחי שאין בו רוב ורובע ורקב : פרק ז העיר רבי יהושעורבי צדוק על פדיון יא פטר חמור שמת שאין בולכהן

כלום. שרבי אליעזר אומר חייבין באחריותן כחמש סלעי של כן וחכ"א אין חייבין באחריותן אלא כפדיון של מעשר שני: ב העיד רבי צדוק על ציר חנכים טמאים שהוא טהור שמשנה ראשונ' חגבים טמאים שנכבשו עם חנכים טהורי'לא פסלוצירן: ג העיד רצדוק על זוחלין שרבו על הנוטפים שהם כשרים מעשה שהיה כבירת הפליא - ובא מעשה לפני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

חכמים והכשירוהו: די העיזי רבי צדוק על זוחלין - . : שקלחן כעלה אגוז

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ממנה לחון דין זוחליסיש - למיס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שהן כשרי מעשה באהליא ובאמעש' לפני לשכת וגזית והכשירוהו ; ה העיד רבי יהושע ור' יקים איש הדר על קלל של חטאת שנתנו על גבי השרץ שהוא טמא - שר"א מטהר - העיד רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות שאם נלח את הראשונה יוס שלשים שמגלח השניה יום ששים " ואם גילת יום ששים חסר אחרי יצא שיום שלשים עולה לו מן המנין: ו העיד רבי יהושע ורבי פפייס עלולר של שלמים שיקרב שלמים - שר"א אומר שולדשלמים לא יקרב שלמים וחכ"א יקרב אמר רבי פפייס אני מעיד שהיתה לנו פרה זכחי שלמים - ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים כחנ: ז הן העידו על ארוכות של נחתומים שהן טמאות - שר"א מטהר הם העידו על תנור שחתכו חוליות ונתן הול בין חוליאלחוליא שהו' טמאשתי"א מטהר והם העידו שמעכרין את השנה בכלאדר שהיו אומרים עד הפורים הן העירו שמעברין את השנה על תנאי ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטולרשות מהגמון בסוריא ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצ'רבן גמליא (גמ ל"ג)(וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת) השנה מעוברת : ח העיד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ועיין סוף מסנס מ' פרק 6'רנטין : ח מוסף

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »