תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין כיצתוהנכלה אם יש כיוצא בה נמכרת בשוק מותר ואם לאו אסורה כדברי ב"שב"ה אוסרין ומורים בביצת טריפ שהיא אסור מפני שגדילה באיסור דם עכו"ם ורם טהרה של מצורעת ב"ש מטהרין ובה"א כרוקה וכמימי רגליה אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא כטובה כרברי ב'ש ובה'א אין אוכלים אא בטובה(פ"מ ל ג) החמת בש"א צרורה עומדת ובה"א אע"פ שאינה צרורה : ב ד'יוסי אומר ששה דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה העוף עולה עם גבינה על השלחן ואינו נאכ כדברי ב"ש וב"ה אומריאינו עולה ואינו נאכלתורמיןזיתים על שמן וענביעליין כדברי בישי

[ocr errors]
[ocr errors]

הזורע

[ocr errors]

וב"ה אומרים אין תורמין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הזורע ארבע אמות שבכרם - ב"ש אומרים קידש שורה אחת. ובה"א קידש שתי שורות - המעיסה ב"ש פוטרין וביהמחייבין מטבילין בחרדלי"כדברי ב"ש וב"ה אומרים אין מטבילין גר שנתגייר ערבי

נכי מיס רותחיס ומתכסל פסחים ב"ש אומרים טובלי ואוכל את פסחו לערב וניח6 טפי - כדאמרינן ומתעכס שס כ"ס פוטריס וב"ה אומרים הפורש מןהערלה כפורש מן הקבר - כפ"נ הקדושין דף ס"ג מחנס וג'ס מחייכי' יופסק ג רבי ישמעאל (נ"מ שמעון) אומר שלשה דברים דוחקיס ומוקמינן

[ocr errors]
[ocr errors]

חרדלית. כמו סר דלית . הירים - כדברי ב"ש - וב"ה אומרים מטמא את

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן למעשרות: ר ר"א אומ' שני דברים מקולי ב"ש מחומרי ב"ה דם יולדת שלא טבלה ב"ש אומרים

כרוקה וכמימי רגליה וביהלל אומרים ס"6 מטמ' לח ויבש * ומורים ביולדת בזובי שהוא מטמא לח ויבש : הארבעה אחים שנים (גמ' ל"ג) מהם נשואין שתי אחיות מתו הנשואים לאחיות - הרי או חולצות ולא מתיבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי S עזר אומר (ס"מ) משים בית שמאי יקיימו י ובי'הללאומרים יוציאו : די עקביא בן מהללאל העיר ארבעה דברים אמרו לו עקביא חזור בך : בארבע דברים שהיית אומ"וגעשךאב ב"דלישראי אמ'להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשו' שעה אח רשע לפני המקו"שלא יהיו אומרי'בשביל שררה חזר בו הוא היה מטמא שער הפקודה ודס הירוק והכמים מטהרין. (ס"מ) הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שוחטו וחכמים אוסרין הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת וחכ"א

משקין אמרו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אמרו לו מעשה בכרכמישפחה משוחררת שהיתה בירושלם והשקיה שמעיה ואבטליון אמר להם דוגמא השקיה ונדוהו ומת בנדויו וסקלו ב"ר ארת ארונו אמר ר' יהודה ח"ו שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישרא בחכמה וביראת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בית דין והניחו אבן על ארונו מלמד שכל המתנדה ומת בגדויו סוקרין את ארונו : ז בשעת מיתתו אמר לבנו בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר אמר לו ולמה לאחזרת בךאמרלו אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים - אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן אבל אתה שמעת מפי היחידי ומפי המרובין - מוטב להניח דברי היהיר ולאחוז בדברי המרובין אמר לו אבא פקיד עלי (נמי חכיך) לחבירך אמר לו איני מפקיד אמר לו שמא עולה מצאת ביאמר ליה לאו מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך : פרק ו רבי יהודה בן בכא העיד חמשה - דברים שממאנים את הקטנות ושמשיאין את האשה על פי עד אחד - ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפש ועל היין בן ארבעים יום - שנתנסך על גבי המזבו, - ועל - תמיר של שחר שקרב

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ועל סיין כן מרכעיסיוס וכו' - לשון סר"כ ומקמי סכי פסול - לסוס ליס יין מגתו וכן לשון רש"י

[ocr errors]
[ocr errors]

: ועל קמיל של שחר וכו' - כתב

[ocr errors]
[ocr errors]

כ על

[ocr errors]
« הקודםהמשך »