תמונות בעמוד
PDF

יום טוב נה התנור עליו וסו6 רוחב מלמטה ולר מלמעלס: וספסהעליונה ומפרס כירי' סמדר מספר פנימית סעוכי כותלי המנוי נכלל S6 כילחי סעלית התנור יפני קיס כמלת התנו' וכריך סירחק הSEסה טפחיס • טור סי'קנ"ס. וכן כתב נ"י : נסיס זה מן הכותל נ'טפחיס מתחתיתו : סין חרכט מספקו נ לא יעמיר חרס תנור כתוך סכית וכו'סרמכ"ס כפ"ט מס' העליונה לפיסתכל התנור מזיק לכותל: נ נוכס ר' 6מות • סכניס וכן קטור סי'קנ"ס כתכו קכית והעלי'סל סני' מלל מפי התנור פר התקרה

לס יטcס וכו' ונ"מ כתר כדי פלח סקז קחור כתקרק: שהן ארבע מן השפה : ברא יעמיד ארס תנור קטו' ומסתכרס רספי'כל 6' עד פיקס תחתיו מעזינה בתוך הבית אלא אם כן יש על גבי גובה ארבע נניחו כריך להרחיק פיפורין (טיס סל טיט) נ' טפחיס ' אמות יהיה מעמידו בעליה • צריך שיהא תחתיו הלכו מפני הסכני' סמעככי' אל תכער תקרת תספונס מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח • ואם הויק עליו ע"כ וח"כ מתני' כפלין סל עליה ועל גכיו נוכס ר' משלם מה שהזיק • רבי שמעון אומר לא אמרו כל סכניס סתעניין ולח ידעתי חתו': וככירס cסופקין קדר' השיעורין האו אא שאם הזיק פטור מלשלם: גלא מי הכריסס לכן י"ל התוס' על קבלה וחין עוסין כתוכס יפתח ארם חנות של נחתומין ושל צבעין

פ"ו וכ"ק דף ס'6 • 65 קיסי גדול כמו שעושים אוצרו של חברו ולא רפת בקר - באמת ביין התירו יעמיל חלס וכו': סיכו' כעככ לקנור: ולס תזיק חסר סbי

אבל

עליו כעל סענית מס קנית פס כל השיעורי' הלגו מסלס

Se 6' וסעלית פל ליר בית מס סמזיק - ולע"פכן מעככין עליו בכל השיעורי' הללו סמס מעמידו כעניק • כעל סכית מענג וכקונטריס פי' לענין כני ידליק נתיקס ו6ין לו מה לסלס וחין הלכה כר"ס : ג כיין סייר סמעככין עליו • וכמו ספיר' ניסח דקו דומים בחייך התירו פרעסן סיוכלמן הונות SE כחתומין (Sc נכטיס חינו דמתני' כפרק לח יספור ע"כ : מעזיבה עיין כפי'סרין קסי פיין סתחוס p.כית ליין סכ6רן יסרS6 וכמקוס סירוט משנת ר' פ"ק לסוכק: ובכירה לסון סר"נcסופקין קורס סתחוס מזיק ליין חף תות חוכר סb ין לס יפתח חנות Sc על חללת - וחין עושין כתוכס היסק ניול וכו' • סין כוונתו - כנפיס Sc נחתומין :

חנות לומר רמסוס וסופחין קדרת פל קלעת זין עוסין כתוכס קיסק

וכו'. רק כתנור גמי סופתין קדרה על חללס סל6 מילי מיני קלמר כירת • קול cסותיס וכו' : וסלר קלמר סמין עושין וכו' וז"ל רס"יכירס • חוף הים כלי חרס ctופתיס וכו'וחין עוסין וכו' • עין • ומכל מקס למיתני דברים פרק ג'רסכת פי' קרין ורס" התנור נקלט חומו תוכו טפי מכירה מפני סרוס כר מלמעלה ורחב מלמטה ' ולי חיתח כלפי' קכח תיפוק לי ותנור היסקו גרול וממילס חומו נקלט יותר מככיית : וי"ל דלענין קניטות החום לח 6כפתלן בין היסק נלול נתיסק קטן 69 כל היסק נקלט כתוכו לפי היסקו • 6כל כסרחן מלמטה כמו מלמעלה נתי לומר 6ין החופקנט 6 ינח ממנו • נין סיסית פיסק מועט לו מרונס וסור רחיתי כנ"י ססכיס ירוסלמי לכירס כמין סוכן היה עסוק • כלור ספיחת מן סנר • וכ"כ הטור סי' קג'ה נtס סרמכ"ס ו' כיון סככירת מין פתיחת על גגו !: מן קנר * ופֿין פרנק עול ממנו (ל"ל לסרחיק חלס כסכיל ססוס סיפרוג' טפחיס עיר: חן ז"cג' טפחיס נרמס סקול טעות סופר סקרי מלמטק תגןבקריח טפ • וכ"נגניוככירס טפס כין למטלס נין למטה : רבי שמעון 6ומר לח חתרו כל הפיטורים וכו' - כתר"נ ולין סלכס כר'ס • וכ"כ סרמנ"ס וויל קרייף וליקח לורני סמעין רי6

6וקמח נסטי נפרק הבית והעליתי עין רגס לומר כתחנת ה'חורבן שמעון בן גמליסל וסתס • וכתב עליו קרח"c של סונרך נרחית זו נכללו הכי הלכתל ברניס • וסכי חומר כי הרי"ן ז"ל הוכרך לרחית זו וכלטרה לה יריס ליס 6ת ידו לעסות רלס כר"ס מסוס וכפרק י' רנ"ק מנת ר' ר"ס חומר הכל לפי גונת סרליקת נסיעורק ולס סלכת יותר מפיטורת פטור * פסקינן נסריס כנמ'כותית והפתח 6לחו דחוקמח כסטס ודחי והכל נמיים לפסוק כמותו • רקס הינו כרטיס לככס קמס וכשעברה יותר מסיפורין הללו סיתס פפר וחית השתל לחוקמל נסטה תקפה לך נמרח נופל רכניק פסקה כותיס וסכל מוקיס ליס כסטי . קופה זוכנר קוקסה (רי"ף עלמו ופירקה ספיר סזס ככ"ק : וז"ל ולי קס*6 לן מיס סתס גני תנור רקח יקינ רכנן סיעור' וחפ"ק חס הזיק מסלס ס סקזיק ומ"ס קכז רפטור (ח תקסי לך הכ6 דלפי כורן sco' קח מדליק • וקס מרחיק כסיפורה • וקף עברה מדליית יתירפיטורת - נקי מוקס • 6נוס הו6 רמליהוה ליה למענו קלכן מכס כידי סמיס קיח • ולפיכך פטור • רלח יכול לספרות וקס נכי תנור כיון רתליר הול תדליק לכעי ליה לעיונימי חיכס סויקת לחכרו נסלק קויקס וכיון דלס עניד הכי פופלהוק • ולפיכך חייך •

תרם ריח רכנן פליג עליס ור'tכתנור וקל יתינ סעור לפטור • (הכל) לינקו גופייקו קל יקכי סורק (פטור • כ"ס ומסוס קוטיס דרכנן דרככן כלחוך לל סיני מחלקיס כרכרי רכי שמעון חלק

קינו לומריססלכס כמותו הכל כמוסתס • סוכן מונרן קרי"ף להכיל רחיק מה6 רחוקמיס כסטס : ג אוצרו ( חכרי ומגי סתחוס מפסיק פירות סלולר • רמנ"ס פרק ט' מקל' סכניס : באמת טיין מ"ס במסגק 6

פרק

[ocr errors]
[ocr errors]

על סירחיק

[ocr errors]

פר' ו'רכ"ה: אבל 85 רפת בקר'ססריס קסס ליין רס"י : חנות כחנר6' מכני חנר סכל לפתוח חנות כחנר כלי קסלר חנות סכחנר כתב הר"ב ח' מכני החכר סכח לפתות וכו' מעככי'עליו ולח מקול התנוקו'סל ניתרכן ו6ע"ג דקול קכס

וב אקסי'ללתני לס יפחת 6לס חנות כחנר וכו'כדתנןכריס מחמת חמריס הומלס מני מחי מפוס יגדיל תורה ויחריר ולס וככר כקכו פטור וסמניל ונ"י כסס קרסנ"ס דרקרק רמרלס לינו מלמל קתנוקות ורק אל חימנו'ח חסכון לו משכורת מני תנן סכי סמס מינית 6פילן

מחי ולומר לו מיני יכול לישן חנות סכחנר סגעטונרסות אבל לא רפת בקר חנות שבחצר • יכול למחות מפני התנוקות - סנכנסיס 6פי' הכי יכולין למחות כירו בירו ולומ'לו איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול יונחיס: ו מי שהיה כותלו ולימר סכורין ליינו סיכולין היוצאין עושה כלים יוצא ומוכר בתוך השוק סמוך לכותל חברוכמיןנמ"ס לגו לקכל ועכשיו חין חנן אבל אינויכול למחות בידו • ולומר לו איני יכול זכח לעסות כותל פני כננו יכולין נקבל : יכול למחו' לישן : לא מקול הפטיש' ולאמקול הרהים ולא כופל חכרו על טיעסס הג' וכו' מקול סנכנסיס וכו'. מקור התנוקות : ו מי שהיה כותלו סמוך כותליס כמין ני"ת הרי מכרו לכל סיכויכול למחוק כו'לה לכותל חברו • לא יסמוך לו כותל אחר מעכב עליו • מקול ספטיס וכו'כתכ קנגני

אלא מבנגלור' חמנת כר פיסיק פ"ו מהלכות סכניס סקיק:'

המקוס כין סני הכותל רחל לסרמכ"ס מס טעס לין טענתו טענת כקול הפטיס והלח יותר ויוכלו ללוט נורני'סוריס'סרגל כקרקע הסמוך לכותל מחוקי מונע הפינק מקול סנכנסיס וסיוכחיס וניח6 ליס דמתני' יסודות הכותליס ומעמידה 6ותס : ולוקח נכותל נינה לו כסתחזיק (כדחמרן לעיל נtס סרסכ"6) ולפיכך מכל קככנסי נכותל חבר מכשיר חרס'רלס רפונסוניס ולל נתחוק הקרקע וסיוכסין סין 6חריס • סין חזקתו חזקס : 6כל חוקפו חזקה , כל כרכו על ידי הריסת קרנל • סכל ככוקל חכר פכעיר ; כמללכת עלמן · ע"כ • ונרסס כי סזוקי דעת קר"נ ורש"י

סנה ספירסו כקיל סתנוקות לעין וכל מחמת חמריס וכו' סמע מינית וסכרתס לסחמיר ככל מ6חריס : לכל בחוקמות דמתני' היה כהחזיק ולחי ללס פי'כן סר"ני ול"כ 6פי'כלל

החזיקו לין יכול למחות כקול הפטיפ. וכן כתב המגיל כסס סרסנ"ס רכזת קוס חולק על הרמב"ס חט"פ סמכס לריסb כהחזיק קיינו ברכותס 6פי' קכי יכולין למחוק בקול הנכנסיס • חבל כסיפ6 לקול הפטיס פי' כלה כחזיק מין יכול ימחות - ok סכתכ טעס חסר לחלוקנין קול הנכנסים וקול הפטיס: רקול סנכנסיס לחו קול ממס קלמר חלק מפני רכוי גררן - כלומר ינו יכול לעמול וליסן מפני רגל סרכיס סמרכיס עליז קורן : ולא תקול לתנוקות - פי'סר"כbל כית וכן סעכ"פ ססיס יכול ללמלס

ככתי כנסיות ובתי מלרשות המיוחליס לכך 6פילו סכי5ס מטרחינן ליה • כרי סיסיו סמלמריס וכוייס • נ"י : ו ומי שהיה כותלו סמוך לכותל חכרו פי' סר"כ כמין נח"ס יוכ6 ליטות כותל פני וכו'וכן פי'תרכליס ניס לתמוס דלמלי

נפקח מינס קלמר מי ססיס לו כותל כמין גל"ס לתני ס יסמיך כותלו לכותל חכירו חלס 6ס ק סנדיק ר'חמות ותירן מסר"י פסק כין נטיע סי' קנ"ה לקח קמשמע לן רחי"פ ססיס סס לרחוכן כותל תחלת עסויס כמיןנל"ס וסיס כוכעת רוב קעולס סעוכריס סס מלילך סמוך לכותל ממעון • ר6טו כסופטני עסקינן דילכו סמוך לס וינטרכו לתכלסכל כל חורן כותל רחוכן ססמוכס ולחזור 6ח"כ פניהן ולילך יין העכרתו • 6פי' קכי כריך רחוכן לקרמיק ר' למות כפני לכנות כותל סעניננו כותל סנטון • ונסכות לין לכי מתייסר למטוס רמין רוב עוכריס וסכיס סס • מגרט גרע נס חותן ימועטיס העונריס סס סלח יוכלו עכשיו לעכור כל3 . 60ס לין כלן כותל סליסי לפעמיס ימכחו בני חרס סמטיילין פסי מתחין כן כסכותל סליזי נבנית * 60 סמקוס נר מטייל כו' ולכרי מקררית יפת רכתנרכקרמכ"ס 6ין מחייכין להרחיק לה סהול כעין כיית פסיט' רליתנסי לסוניות קנפ' כמ"ס כסמיך כרכור ומכנגדן וכו' • ונס לסון כמין נ6'ס פכתכו קריב וסרמכס כיתל כגמר' רידן •

כל המניר העתיק כן - וכגמ'סלכו חיתה הכי מי סקיק כותני וכו' : וקמס סיכי סמיך ומסיק הכי קתי מי שקית כותלו סמוך וכו' כרחוק די חמות וכפל • וכתנקטור סי' קנ"ה וקיסמע לן דחפי'סיס לוככר פס כותל זס ימיס רכס ונידום הקרקע קידס סגפל 65 6מרינן ככר נילס סמקוס קרוס • ומין כריך פול רון:6 ויכול לסמוך bס 6פי'סכי ל6 יסמין ע"כ. ונס כותיס לפקפק רמלי בכותל לקות ליס כותל ככר • ר6טוחי 65 קיק כ6ן כותל כלל מי ל6 נידום ג"כ : 6רכנגל סכן פקיר cc מהלך ברניס • כסלין כותל כלל העוסק מקוס נרי וגס התוס' הניחו כקוסים על גרסת קנמ' ולמסינפח מינית לכטריך לתקני ססיס לו כותל - וכנ"ימפרס מי ססיס כותלו סמוך לכותל סכרו סקרטרו לסמיך : לת יסמין לו כות חסר סמוך לכותל עכמו ססמן • 62 6ס כן הרחיק כו' מסוס סריפס הכח סכין סניכוסליסkו מעלס לכותל סל חכרו סמחוקו. מקסס הקרקע רמפוס הכי מקל רולסמוך מסוס ריסה זו (לפי ספיר ליפנס רקחמר הכל והקס • פ"כ (ר"ל ונגמרס טעס רכריך להרחיק מפוס

ולוופל לקכי מעלי לסתס) וכתב ספירוס זה סוס טל פי גירסת קנסוניס ונס קמנירהוכיחק הפירוי נקנרס : לא יסמוך וכו • כתב סר"נ ולוקח ככותל גנק חנככותל חכר סכעיר ק7פס : גמ' : וכתב קמרזי מים 55מוך לעיר סרסק מקרי (פסיס) פנק מתלוליק דפים

לכתוכות

[ocr errors]

. הזחילס

יפנה סומך • ולינו גרין לסרחיק • וכן 6ס לל קיק ככותל לכתוכות • ע"כ - וסיס מסנס פניס כפרק ט"ו לחסלות הגרן ר'ממות לו יותר חינוכרין לקרתיק סכותל; סתום התלוליות וכו' 6תר חרסות • תחליסנות וכו'. ישנות טפס פחות מורכט חמות חיבו גרין חזוק : וכחלונות מלמעלן סנס לכרי ר' מחירי רכייסודת חומר פלין 6רס זוכרת,• ומלמטן ומככגרן 6רכע חמותיקיתס לו חלון למעלה ככולו. גלפירופו חני תמס דחי מסתס סוס ליס לפרctפֿין 6רסזוכרק כנס חכרו כותל כנגר החלון

כרעת רבי יהורה לכל ר"ת מלמטה • 6ס נסחר מרtb אא אם כן הרחיק ממנו ארבעה אמות • והחלונות ורכייסורק הלכה כר'יהוותהכותל. עד - קחלון פחות מלמעלן - ומלמטן - ומכנגדן * ארבע אמות : וכן פסקי סס סריג ותרמנ'ס פורנט למות בנוכת • קרי ה מרחיקין את הסולם מן השובך • ארבע אמות נס כחכורו פרק ז' מהלכות זה כופתו למעט הכותל כרי

כדי שלא תקפוץ הנמיה ^ ואת הכותל טומסת מיוחסים לחלק פלס יעמוד על רב הכותל

מן רוכיות לענין טומח' פייכל ניפקין כפרהחלון: מלמטן

ולס לינין לווtc : 6ף לני קיקת המלון למטס נכותל כופס חת חכרו (סנכיס סכותל 6טנס רגכול ססיס פנת לענין טומלת נfמרק, גלה לענין סכנה בננדו כנוכה 6רכע 6מות מן החלון כדי סלס יכיט כן : לווטה • ויותר מסתנרה לומר דלף כלן יסנת כס6ין 6רס ומכנגדן הנרין (הרחיק הכותל מן החלון די חמות כדי פלה מוכרת מרלה פירסו כנמרי חיון היה יפנה !6 כמפמעת פתיח יספיל סורו :ה מרחיקין 6ת ססילס מי פיסלו פוכן bל יסנס וחין 76ס זוכו כתחלת בנינת • וחי כסניס תליס קות יוניס נחנרו סמוך לכותל סכין פתיחכרויוכס קכרן נקטמיר ניק כנמרס לפרס • וכל סגן רהPCל לבידי לכפר וסמיך פולס חכל הכותל • כריך להרחיק קפולס מן הסוכן 6רכע 6פלינקר דרכי ממיר ורני יקולס החתלות נממילה הלכה כרכי מות כלי פלס תקפון הנמית • וסיל חית קטנה מן הסולס יתגרתי ומס סכתנ הרך וכן 6ס ל6 קיק בכותל סכרו חרכט לטובך - ותהרוג 6ק היוניס :

חמות . °כן כתכ סרמכ"ס כפירסו • ור"ל כלורן וכן סוQ6 כסליס כחכורו פ"ט מסלכות כניס) ומר סכתכסר"נ לו

יותר • ניסנס לסן יותר מיותר • וכפירוס הרמנ"ס כתב חן יותר כחלוקת הפניית ott הכותל 6רכע למות לו יותר : אלא 6ס כן הרחיק ממנס לסון סמניר c4 מקפיס כמה נסתעכל רחוכן לסמיון נתרחקת זו • ופירסו סכמסנס סיל רוקח גלוקת מן התלן דכסתמל גפתעכר לו חרכע 6מות קרקע חן לכותל לדוופרי וחברו הלוקת מן הלוקי נריך להרחיק ר'חמות שכבר נסענו לו: ע"כ - וכתר כ"י סכן כזוכה מן ההפקר זוכה גיל גר' חמות סמיך (כנינו - כדין קנת מן המלך • עיכ' וכתב עוד כמתני' לנקמן רמסוס סכי 6ף לר' יוסי דמתני'י"6 לפרקין והלכה כמותו קכח cחני רטעמס מסוס רכסתעכרר' חמות • עין • וסתוס' כתכו להכל גירי דילית הול דמיר כססמן הכותל מונע הלווcotc"ת מורת ריי: מלמעלן פי' הריב רקחי סחלון סקנס למעלס: וכן פי'סרמכ"ס : ויותר נרחת כפירס"י ולמען תוסס על הכותל • סנרין סינגיסנת מלמעלן פל החלונות וכו' רקפת6

6תי ספיר מ'ס רמלה • וכן כחינן • תס ככנלן דייק טפי : מלמטן פי' סר"נ בית המלון למטס ככותל כופס וכו'נתנניס וכו' ר'6מות וכו' • ויש מי שכתב דרוקס כסלס הרחיק לחות סכותל 6ס כדינו • הכל 6ס סרחיק ריחוק גרול 6ס תניק כותלות חמות מחלוכו סל זק כל סכן פירסק

פס נהריה . ולפיכך פי' תנח לכריית6 סכריך לסגכיס כלי פלס ינין וירות • המניל פרק 44 מהלכות סכניס : ומכנגדן. ר' חמות פיר' סר"נ כדי פלח יספיל הורן • הכי תכל עלה רמתני'. וכנמר' פריך ותיפוק ליס מסוס לווסר •

(דמסתמה חיורי כעיר סוסה רומיל וריסס מי נמי כית לית בית רוסס לרכיס כמו כגנס • תוס') ומסקינן רקכל לחו כנגדן ממס 6ל6 סנונסנסתי רוחות החנון - פני כקליס זס ככנרות • כנן סהכותל החלון כו • קיה ממזרח למערב וקול כונת מפני גדי החלון פני כותליס ססולכיס מכפון לדרוס • ופריך וסלח מנין •

עופה רק כותל מוררין ומספיעו לכל החלונות על סbינו רחוי לו לעמוד עליו ולס לסזען עליו וכתבו התוס' דלל מני לפנויי נמננית כותלו ר' חמות רכיון רקחימן הנו • וורן הכותל לרחנר סל חלון - יכול לעמול כסוף הכותל ולסתות ולתכן עיכ * ורעת קרמכ"ס ונהננקת נמי סני נסיעור 6לו ד'6מות סכין פני כותליס הללו יש מחלוקת רקטור כתר נסס הרח" מלכר רוחב החלין • וסרמנ"ס כפ"י ונכין מסלי סכניס כתכ והחלון כחמנע קרי ויש לתמוס על קנ"י פלס העיר כזה סהרק"ם והרמכיס מחולקיס גס ו6פסר רעתו לפרס נסרכרי סרמכ"ס כרכרי קרלס • 6כל מכחתי כתסו' קרינ"ססי' רכ"ת סהכין רכרי סרמנ"ס נס כן

פעס החלון הן הן חמות וכתר סכרכריוכן עיקר ומ"מ כתכתי כמקותו סער נוכרי תר"ס ולין ק6רין ככלן : ה פרחיקין 6ת ססולס מן הסינן ולפי' לר"י דמתני" רפרקין • רמורק ר' יוסי כגירי דיליה • רומנין כפרי למנח ליס

יתכק נחור וקפכס וסוס נרמל דניריקן 6סור • ולע"ג לנרמס ככיזקין פטור מלסלס (ועיין כפי' סר"נ מפנה רפ"ולככורות • וכנ"ססס נסיר) נלסון סר"כמי סיס לופונן וכו' סמוך לכנת כו' ובו חכרו וכו'כרין (הרחיק יסולס מן סוכך מרכע למות וכן לשון רש"י : וס bסון סטור סי' קניה קיק לסכרו סוכן סמוך לכותל וכו' וכל וכו' נריך להרחיק מן

הכותל

ומסניכמריר

ו ניפול

[ocr errors]
[ocr errors]

הכותל מויר ר' 6מות פ"ס • וסכי מסתברח רחי כרמסמע מוחינת סוס ככור גרול קמנוח על מורן הכותל ומימי קגנזכי מפירס"יוקר"כ הוק מסמע דחפי' סומן ססולס לכותל מתס• פפוכו • (6ס כותלו מקנן על פני חנר חכרו ומזמינה פלין וני ונס הסוכן סול סמוך לכותל ממס רסרי. • כל סים ר' חמות כריך לסרחיק ממנס 6ס נ6 לכנות כותל כנרת מרכט 6מות : בין הסונס והסוכך וזס קסס רקס כמיק פלך מקסוליעל קכותל, כלי פיקס ווקף 6ס סולס • לעלותו התקן מזחלתו לנקותס : הסוכן' ומהר"י פלק כהן

מספר ומכרורות הנופלי' כק כתר לייזר זה וכל חלק מן המזחילה ארב'אמות כדי שיהא זוקף את הסולם ומעככיס לפ קלוח קמיס : יוכל לקפוז נקפינקלס' לס מרחיקין את השוכך מן העיר חמשי אמה ולא יעשי מרחיקי' מת הסוכך מן העיר : חסן גירי רילי' ע"כ : ארם שובך בתוך שלואא'ב יש לו חמשי'אמ'לכל פסיונים מפסידיי זרעוני המזחילה פירקר"נקוס רוח 'ר'יהודה אומר בית ארבעת כורין * מלא שגר קגגות ; חלה 6"כיס לוג'

כנור גדול וכו' היונה ואם לקחו אפי'בית רובע הרי הוא כחזקתו חמס סלf יפסידו היוננסדק ומימי קנג וכי' לתוכו וכוקל•

ו ניפול

חכרן :נית 6רכע כורין כי' תמכו על סחרן ועל סס זס

כור לכל רות וקכור 6לסיס נקרח מזמינה: ארבע חמוק כרי ססיס זוקף רק קפולס סמין ומין סלכ' כר'יהודה: מלח פגר סיוניס • מרונת פריחתן כסמכר ונתן לו זקיפות קסולס כסלרן חיילי וקמשמע לן לכעי נפעס 6חת : ולס לקחו כמות ססו6 עס הקרקע • 6פי'מין לי 6רכע חמות - תוס' וסרמכ"ס מסיס כפרק ט'מסלסכניס כל סכינין bk כיס רוכע הקניקרי קול כחוקקו • סקרי החוק כדין משנתינו הומיל והחזיק כס למסמע סכססוחזק כמזמינת כן קרמפון כן : החזיק נס כהרחקת 6ויר ר' חמות לסעמרת הסולס. וכקכ המגיד ססרסכ"ס כתכ כסוף ימיו ססלין כרכריו רמזחילס חוקס לעכמק לכל תקינס • רחי לה מתקן לס גס סיל חינק מקלחת (סוקת מיס לין כלן • קח לפס קרכר רומס חלון קעסוי לסורס סקיס רחוק להרחקת כותל ר' חמות כחכר חכירו • ותחילת נס כן להרחקת ר' חמות עיכומטוס סנסתנכלו 6רכע ממות • מסוס סכי לין זס ענין למחלוקת ר"יורכנן רמתניתין יח • נ"י: כרי סקיל זוקף 6ת ססולס • גמ' למתני' ללפיל פרין ותיפוק ליה מטוס רוסס ומפני הכל נמלי עסקינן כמוקילס מסופטת סתקרת הגג משופעת ויוכ6ק להלן מן הכותל לתוך החכר והמזחילה בסוף התקרה - רלי מסוס דופק הל קל 6זיל נלקח תותה : מרחיקין לק הסוכן מן העיר נ' חמה • ולקסיג'עלס כגמ' תס היס לתנן כסוף פרק ז' רנ"קרלין פורסיס וכו' 66"כ קוק רחוק כ' ריס דמסתפרחוני טפי • ופרקיכן מיסט סיטי טוכח • כרסייקו כחמסין 6תקל מליין - כתב נ"והכח נמי מורת ר' יוסי למתנייי"6 : לסכל מסוס סן דיוניס ורמו לסן הפורו להתחייב על נזקיקן • וספכינן להו כח5ר * קו 6לו לגמרי 6סיפ bסיכן סלו לגמרי נחייג נקן מטוס נל (כרתנן כמסנס נ'פרק כתרס לכ"ק? מיהו מפני דרכי סכוס מיכל: חמשים למה • פי'סר"כ סלח יפפילו זרעוני קננות • ופירסרס"יקננות מכל מין לסניק כן כפירוס קרין • 6cפפר

סקיס כתוכ כן כפי' רס"י פלפני קר"ג וסכוונס כמו ספירשו התוס' ר"ל מפני התכולה הנטטית כגגות העיר כלי פיינס . לכל כתנוחה סנסרות ליכ6 למיחם לקרוב לעיר לפי ססלות רחוקות מן העיר 6לף 6מס כרתנן (כסוף ערכין) מִין טוסין מנרס סוק • ולס סלק מגרסעין • qt סמת מפורס נמסנס ג'פ"ס לסוטס • וS6סיס? (כך לסון זרעיס סכן קול : כנמ' 6סכתוכ כמסנס ז'רקרי למה פכטרס זרעו : ולא יעסה חרס סוכן נתון שלו וכו' • 6ע"פ סיס לו סכין הסוכן נכות הרכס סיוכלו לאכול מסוס - נ"י - וסתו' פירסורקות למיכל וכתכולת סכרעת כרן ומכופת נס לין גרין וקרחיק 6סמועי'סיפס מסוס רכסלות סכיחס סכוחר • לכל כפיר רלס סכיחל כולי קקי סימס לס : רבי יקולת חומר ניק 6רכעת כורין פי'סר"כניק כור לכל רוק • וכן פי' סרמכיס ומסייס כקרוכ וכרחה לי סמסר כלשונו. וכן רחוי לסניס וסול סיעור רט"ג חמק (CCסכיעיות' על רע"נ 6מס וסס סכיעיות בקירוב כלפוכו סוף פר' כ' רכלחיס• ולס נפסך לסמוך על מנין כ6 וחסור ע"פ המסורות שמסרתי לך נפים לעירוכין - וספר הנחמן על רכרי מכן כיס רוכט רמשנתינו כתב עליו ניכוהו סיפור עפר חמות וחומס 6מס כקירום • לכל גס סס קיכור bסון סו6 • סחסר על פטר חמות וחומס למס · כנ"ל : מלא סגר קינקיפי ) קרין מרינת פריחתן פעס 6חת • וכפירס"י • וכתכו סתוס'רלי פליני ר'יסודה ורכנן כסנר קיונה כתס לוי • 6 סכרי רכנן כיון רכסתסיס חמק מליס כרסייקו תו ל6 מוקי טפי ור'יסודס סכר רכמלח מנר מוקי • ע"כי ולין פריסת חסת כמיסט

סייטי דהיינו ככריחות הרכק זה חסר זס סקוס על סלסיס ריס • וחסר יכוסו סויסכו למסוריקס נסוככייס שנר פי' סר"כ ורסי עריכת וכו'. נערוך פי' סלוק מלסון סגר כקמס וכתיכ יסלחו ככלן פויניקס וללכרי רס"י וקרין

נרות כרכרי 6 פכתר קערוך לפיל מתח על פנורק פפלתי כפי ססוס ענין סמיכה ולילה כמו תרנוס נכלתך לפחכלי

(ככלתך) מסנרל למיכל • סין • וקרמכיסס'סנר היונק קס נכור סיוניס סמפריסיס כיקר כמו סגר כלפיך : הרי קול כחוקתו לטעכיכן ללוקח ונימס קוקן שלקחת ממכן, נתפייס עס סכיניו במעוק פר פכחותו • חינמי

לחולי

[ocr errors]

וניפור • נול : קנמנ6 נקוך סמפיס 6מס • סל סוכן : לוסילן 6סיל גליק : גמ' • ועיין סיף פרק דלקמן : בין שני סוככות • בתוך חמסיס לפניקס : ז מרחיקיס ת ו ניפול פירו'סר"נ נוזל כלומר נוזל קטן סמררת ברגליו קמילן מן העיר לפי סנוי סוס לעיר כפיס מרחב ככוי לפניס :

וחינו יכול לפרוס • רכל סמורק חין מורק יותר פרון וטקמ'ענפילן מרוכיס : bילן סרק • ננחי כוח לעיר : מסמפי'מס (דחי יכיל לפרוח דלת מפלמ'פרח) כלכך הוי SE ונותן למיס • מי פקעיר

בעל הסוכן לליכל למימר אלו : ספק - קולן וחינן ו ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של נלך כתר רובל רעלתי ונית' נותן דמיס -רכיון ולינס הוי כעל השובך הויץ מחמשי' אמה הרי הוא שי מוצאו מעוברי דרכי'נפל ויס6

St רכין זס קודס וכין זה קוס נמצא בין שני שוכבות קרוב לזה שלוקרוב לזה שלו מונקו • רמתני'מיירי כפניל קולן • לאחר פקנז חמרינן מחצה על מחצה שניהם יהיוקו : ז מרחיקין את כל כרמיס ס6ין רון עוברי ליק לנעל קלילן חייתי בחיי האילןמן העיר עשרי וחמש אמה ובורוב ובשקמה ורכיס לסס• נ"י : פסלילן קלס (סקול : ח חמשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשי' חוץ מחמסיס חמס • קרי גורן קבוע נירן סיס כוכרי אמה • אס העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים •

קים של כולסומטוס גדול פזוריי 6ותו כרחת קרין ואם האילן קדס קוצץ ונותן דמים ספק זה קרם • דורסי לס כסנקו סוככין • גורן קנוט • וסbין הכרי נרול ספק זה קדם קיצץ ואנו נותן דמיס : ה מרחיקין כיון ככרות הינו מררת יותר וחין בו לזרו' תמוז כרחת לה גורן קבוע מן העיר חמשים אמה לא יעשה ארם מסממיס קלכן על כרחיך קרוס מככבת ככרי וסתון גורן קבוע בתוך שלו - לא א"כ יש לי חמשים אמה מעוכרי ורכיס נפל ולייחס נרף משין • קרוי גורן פ6ינו לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו : סלין נזס סימן סיסיס כריך קנוט : קמס' 6מר מפני

כדי

נסכרין • וקויטל מוכחו • המון שמזיק 6ת כני קטיר •

כ"ל נ"י • ותמיתני על כסהול זורה : ותכירו סל חכרו ניר קיס סריסת פסורסיס מסר"ר פולק כין סכתן נסט סימן לס רטעמ6 מסוס בימות הקיז

כרי

רעוכרי ורכיס רונס עכו"ס הן . וה6 כמפנינ' פיג רכימ

מוכח רלין גבולות סי'ול"כ 6פי'רול עונרי ררכייסרסל סרי: בין פני סוככיס קרול לזה שלו מתני'כסון מיירי סקיני המוככין סוין זס כזס כרfמרי' כנמ' רלי לו הכי טוב וקרוב סולכין

חסר סרוג כוכתר הרינג כריס פ"ו לסקליס' והכל כמי ליכח למיחם לרוכז רעלמס וכסכיל סל כרמיס קיס מתני' נ"י : ומרחיקין fת סמילן מן העיר כתב קר"נ לפי סנו הוח לטיר וכו' נמ' וסייס הטור סי'קנ"ס לפיכך מין דין זה נותן כחולה

לחרן ע"כ: ונילס דף כ6רן יסרחל חינו נותן חלס כזמן ססיס כין יפרחלי וכ'כנ"י ססוח הנכק6 למפיקס ע"כ - ומפני כן סוח סcoמיט co"ע לתעתיק התפנק 65 כפ"ס מסר"ו פחלק מסוס bחינו נותן כחולהלחרן ספרי המתכר קסיס כ6רזיסרמל תית : עשרים וחמ חמת - גנת' פריך ותיפוק לי רתנן כסוף ערכין רחין עוסין סרת מגרם - ולס מנרס פרס * וסמנרס 6לף חמס - וכמ"ס 193 סנס ס' : ומפני הני מילי זרעיס לכל חילנות ענריגן • וסכ6 מסוס נוי סביר לה : אבא 6סול חומר וכו' כתכ סרמכ"ס כפירוט והלכה כמותו - ול6 ידענ6 טעמ6 - וכחכורו רים פרי מתלי פכניס לס סעתיק

וכרי פֿכח סלול כלל: קוצץ ונותן רמיסי וליכותן דמיס וקוריקון לעולס ריקון ומי יקין דמי רקדירס רני פוקפי לס תמימס ולח קרירס גמ' . •הל וכתכ קרנינותן רמיס מי ססעיר סלווכן סון יס"י כל שעיר קיס 5c ימיר סלס כלומר כל מי פי: כן זכות כעיר • וליסנס רנותן סהול לסין ימין * דייקס : ח גורן קבוע פי' סר"ן סיס כו כרי נרול טווריס חותו כרקת • (פלין הכרינרול וכו'. מסייס ג'יללו קכעי סויקו סלפי סעס נסתלק - ועול סמיכו קולך למרחוק ותc\' קיוק מועט זה - לס חזר לחייכו לקרמיק כלל • ולפ"נ רלככר 67תי לידי גרמח רגיריס לס סיסיליה • וכתב עור לעיל במפנק פרחיקין 6ת ססולס וכו'. לסף ר"י רמתני' י'ה מולה לכל לקוק גרמ6 דגירית - ולפיכך 6סור לתנועתו מקרב סמון ורחכק לפרוח (פל) סורעיס : לא יעפס 6רס גורן קבוע נתון לו וכו' וfע"פ סלינו כמקוס סיזיק בני 6רס ומכל מקוס כלי סלס ריק הנטיעות וסגיר • לח יעפס ל6 כפים לוקרקס ממפיס מות לכל רוח-כ"כ נ"י וכרכרי, ומרחיק מנטיעותיו וכו' טעמה דלק יעפת קוס - וכן לסון סרמכ"ס כפרק י' מסלכ'סכניס ל6 יטפס 6רס גורן קכוע נתיך סלו וכו' כרי סל6 יזיק לנטיעות מכרו לו לנירו - ע"כי וקטור סי'קניס סעתיקס CSתי כנות וללכרין להיעפה לוס וכו' נמי כפיך סעיר קיס • וקשיח וקל פו למס לי. והרי כמסנס ס' (נבי סוכך מכריכין לה התוס'וג" כמ"ס סס bי מסוס וי"ו רומרחיק רותקת! - נ"ל דלק קפיל דכי היכי דחסכחןסי"ן כמקוס ויין כמסנסו' פ"ק דכינת מספר כירס מיכן סוח כמו סכתכ bס סר"ג. ועור 6חריס סכתכתי נפרק י דערוכין פנמליכו לפריס פסrין כמו ויש קיס - יף לתת 6ל תתמה על סוי"ו כמו זי"ן סיס : ומנירו כתכסר"כ קים קריפס וכו' כדי סימוקו פרסי סקיניס וכו' - כרכתיב נירו לכס ניר ומת קורעו סל קקונים רש"י - ופי'סר"ג פסוס כעפס וכל ופקלקל קניר : נפיוכתכו סתוס' :

ב 5 טו . לך

:

« הקודםהמשך »