תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

יא אף הוא אומר שלשה דברים להקלמכבדין בין המטות - ומניחין את המוגמר ביום טוב ועושים גדי מקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרים: יב שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרין. פרתו יוצאה ברצועשבין קרני ומקרדין את הבהמ' ביום טוב ושוחקין את הפלפלין ברהים שלהן רבי יהודה אומר אין מקררין את הבהמ' ביום טוב מפני שהוא עושהחבורה אבל מקרצפין וחכמי' אומרים אין מקררין אף לא מקרצפין :

פרק ר אלו דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב'ה ביצה שנולדה ביום טוב כש"א תאכל - וב"ה אומרים לא תאכל בש"א שאור בכזית וחמץ בככותבת . וב"ה אומרים זה וזה בכזית : ב (גמ') (בהמה שנולדה ביום טוב הכל מורים שהיא מותרת ואפרוח שיצא מן הביצה הכל מודים

שהוא אסור) השוהט חיה ועוף ביום טוב בש"א

יחפור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יחפור ברקר ויכסה ובית הלל אומרילא ישחוט אלא א"כ היה לו עפר מוכן ומודים שאם שחט שיחפור ברקר ויכסה שאפרכירה מוכן הוא. ג בית שמאי אומרים (ס"6) הבקר לעניים הבקר וב"ה אומריס אינו הבקר עד שיובק אף לעשירי כשמט'כל עומרי שרה של קבקכ ואחד של ארבעה קבין ושכחו ב"ש

אומרים אינו שכחה וב"ה אומרים שכחה : העומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש ולבקר ולכלים ושכחו ב"ש אומרים אינו שכחה וב"ה אומרי'שכח': ה כרם רבעי ב"ש אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור ובית הלל אומרים יש לו (חומש (גמ' ליג) ויש לו (ס"מ ל"ג bk יש לו) ביעור בית שמאי אומרים יש לו פרט - ויש לו עוללות - והעניים פורים לעצמן וב"ה אומרים כולו לגת : ו חבית של זתים מגולגלים - בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב

וכית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל שנתייחד עמה אחר שכתבו לה - המגרש את אשתו ולגה עמו בפונדקי - בש"א אינה צריכה ממנו גט שני ובה"א צריכה ממנו גט שני * אימתי בזמן שנתגרשה מן הנשואין - אבל אם נתגרשה מן האירוסין - אינה צריכה ממנו גט שני - מפני שאין לבו גס בה :ה ב"שמתירין את הצרות לאחים זבי הלל אוסרין חלצו - ב"ש : מן הכהונה וב"ה מכשיריןנתייכמו כיש מכשירי) וב"ה פוסלין ואע"פ שאו פוסליןואו מכשיריןלא נמנעו ב"ש מלישאנשי מב"ה - ולא ב"ה מלישא נשים מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו או מטהריןואו מטמאין - לא נמנעו להיות עושים טהרות או על גבאו: ט ג'אהים" שנים מהם נשואים לשתי אחיות וא' מופנה מ ת אח' מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר יואח כמת אחיו השני - ב"ש אומרים אשתו עמו" והלה צא משום אחות אשה " ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט והליצה ואת אשת אחיו בחליצ' - זו היא שאמרואי לו עלאשתו - ואי לו על אשת אחיו : י המדיר את אשתו מתשמיש המטה - ב"ש אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת המפלת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומפי'סיס נמל המפלת לאורשמונים ואחד ב"שפוטריןמן הקרבן . וב"ה מחייבין סדיןבציציב"ש פוטריןוב"ה מחייבי' כלכלת השכת ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין: יאמי שגדר נזירות מרובה והשלים נזירתו. ואחר כ שילדס נקנס - וגיל סמוניס לארץ כ"ש אומרי' נזיר שלשים יום וב"ה אומרי נזיר ומ' שסיתס רbויס למחר בתחלה - מי שהיו שתי כתי ערים(ס"מ)מעידו' אותו נסכימכפרתסי ספילס כ"פ או מעירים שגדרשתים" ואו מעידים שנדר חמש * נוטריס מוסקרכן מלייס ב"ש אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות - וב"ה שניסי bע"גללbחר מלbת אומרים יש בכלל חמש • שתים שיהיה גזיר שתים : סול - סומיל ולילס סימולb יב אדם שהוא נתון תחת הסדק ב"ש אומרים אינו וב"ה אומרים אדם חלול - הוא י והצד העליון מביא את הטומאה הרבי יהודה אומר ששהדברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה דם נכלות

מייושגיחי מנדס פסול מידי השכיח למפוסי יולדת נקנס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »