תמונות בעמוד
PDF

כדין

[ocr errors]

ככו 56 קל וחומר סעליונ6מר רכיס חליס ספילס ולין ! ! קרקקתcכן רע סלח תלמוד ממעשי ועוד 65 תלקה ממן קפי6 ht"כ למס ממרו כסתס וסעמילו תלמיליס סרכס סעל כתפלתו דחוי לרסט ולוי לפכנו : ו! תתמכר לרסס סכך לתרו זה ועל כיוכח כזס כחמר נריקיס ילכו כס ופוסעיס יכסונס קכמיס כל פפרנק כרפעיס סעיפ פלילי עוסק כמעסיקס כמ"ש הר"נסקרכ נריך לגמור כקנס מפורס כמפנקג' פיר נוטל סכר כיוכח כסס למה קרנר דומה לנכנס לכיתן SE תנוריס ולעים במקרר

כורסי fע"פ סלח לקס ממכר יכול לטול סכר כרחי'סתס לכף זכות : ז נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע כלוס מ"מ ריח רע קלט פיקר 6זסרת התנ6 לפסו' כו ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות : נתונים טמן : ו תפילס מן רכ סוס בלפור התפני והגמ' ח יהודה בן טבאי', ושמעון בן שטח קכלו מהם' הפורענית סלל תלמר רסb דאו מקרח מדס ולינס מרס יהור'בן טבאי אומר תעש עצמך כעורכי הריינין זס מעסיו מכניסין הלך כוליתי בסוף פ"נרנ"מ :

וכשיהיו וחלכק עמו סוליל והסעת ז הרחק משכן רט וbל

?cחקת לו לכך 6מר ול תתחבר לרסט סכנו ס6לס קרוב 5 סמרנו לסון פתיחם מן הפורענות כלומר רט פמקרה תכל עליו פורענות סרחקס ונוסע סחינוטכנולה קונין לומר הרחק פסיכוקרון כי פפלוס יכס לידו : ח 6ל תעס ענמך כעורכי קריינין רק תזהיר שלח יתחכר לו ולמר על הסכן רט ועל פלינו טכן כfותן לכסיס סעורכיס ומסריס טענות נעליילין לפני רשע ולס ספניקס רסטי לפי ססכונת קרפט קיח רעת לסכנו. קריינים 6cסור לסלס לגלות רינו לחזר מכפלי הדין ולומר לו ויקינתו היזק נרול לכל סרסע סלינו קרוב לחרס סין כספו עסק כן נסניל סמזכק כרינן ולפ"פ סיורע סקרין עמו • פיח גורס ל6רס סוס רפי 6ף ססוס וסע לסמיס 66"ג לוח מתחכר כעורכי קרייניןכגבולי קרייני' וכתלמיד קיוסט לפני רכומרכך פליו כך כתב כמדרס סמול 0c3 החסיר קריר יוסף 1' סוסן סלח יעסס עכמו כנרולי קלייניס ללכר לפני רכו כפוסק סת וכtס קריר יסודס לירמיס כתן ורקיק חמסי קלמר הרחק קרין פורכי לסון ערכסת טל נכרי' ערכחות של בית רוך ומפי פסו מקספעיל • ולס 6מר קמרחק סקול מכנין התפעל ולמד לחריס סמעתי 6ל תעס עכמן כגדולי קרייניס לכוף נעלי סלס יכס סוס 6רס לסכון כסלסכן רע לפי פלינן מכילו דיניס סיכומו פיו חיקקו ויוקירקו סלחיסכון פמו פיל וכעיני נרחה סכסניקס rn6 לו התנס לסון סמקרל נסרחקס כמו סנ6'קרחק מעלית דיכן נמסליק' לי סקס מוכר התרחק כלי לתפעל ככל סתקרס וכסתחכרות כמו פנ6' נספחניך עס 6חזיקו פרזי' 6ת מטפין כריתד' וסיינו דמסייס ולל תתייcf מן הפורענות כמו סקול ככתוב קוק : ואל תתיcf מן הפורפנות • ונח למר פירלן מן הפורענות כילנר זה מרק עגונה מי פתוח דוחן מן הפורענות לכל חל יתיס: מן הפורענות כלטר עסה המן פתית כוטח נגולל עפרן כהרף מין נסמך עליו הכלחמו • סולפון וקל תקיE6 דרך קייס : ח אל תפס ענתך כעורכי הדייניס פירס סר"נכחותן הלנפיס ספוכיס ולסררין טענות נעלי כדין לפני קרייניס סלסור לחרס לגלת דיני לחסל מבעלי הדין ולומר לו :סנן וכו'וע"פ ספסלת וכריז ברלין 6תפרס עורכי דייניס סיס עכמן מסדרין כך לפני הדייני' וכן פירס"י כפ'כתרס לסוט'רף *"ז לוחמי לוtות מקלחtס עס קרייניי לפתוח לקס פתח בזכותו של זת כהונתו של זס ע"כ'וכך פי' כפיר וכתובות דף נ"נ 6כל מסוף 7כרין לתת למר פנס מחלת רכרי פפרכין. ומסוריןטענות נעלי הדין לפני קריניס ל6 סיס מטעימיס כעכמס לפני הריניס • חלל ע"י פמנלין לבעל דין לומר לוטcס כן הרי זה כסלו קס טועניס כפני הדייניס וכן פירס"יככ6ן נס כפרק ד' לסכת דף ל"ט ז"ל סרמכ"ס עורכי הדייניס ס סנפיס סלומדיס הטענות וסלינין טו סיסיו כקימי' כני 6רסנליניק'ססס מקכריס סkות כפילמר קליין כן פנה כן וכסטפון כעל קרין כן תסיס תפוכתך כך כלוקס עורכי הדין ובעלי הדין לפניק'ולות קורליס עורכי הדיינין כשו עורכי דינין לפניסס פ"ג קלפי וס מלת עורכי מועכת פתי מלות קלינין לפניקס וחינת נסמכת למלת קלייניס כלכר וכספר לך חנות כתוך סמת והכי פירוסו פסול כעורן קרייניס עגנון ניקוין מפסקו הרייניס לזכות לזס קול כסכת מס סדר זק טענותיו - ו6"כזת עורך לת קרייניס לרין דִין זק יעכ'וכת כמלרס סמו כסס סר"ר מקמיל הינקרי וז"ל לחס"ר פיטען לכעל סלין לכרי מיןנמרמת פלו קסרסעיס נמוריס : סלח לפי' רכרי חמת וילפנת קרין כעבור מס Ep6ל כקליס דפרק נערה סנתפתתת כדין רפיחת פחין לס קנכס ססיס כמזונות ונפרעין מנכסי קכעל ויען לקס רכי יוחנן קולה נס מידי לרפוחק כדי סיסיס לכר סיסלה קננת ע"ג • מיכל לי מוס פי' רכרי סר"ן סכתב ולומר כועסת כך והוה ליה למימר מקס טופן כן כדכרי קרמכ"ס סל6 סרעתו לתפיחו פנק לעסות מעפס נקסוס ורכי יוחנן : וכן טול כר"נפרק הכותב רף 190 פקcו ענר למחול כתוכתס לכלכלמר פלור ובריו וטענותיו כל פלין כו סקר לפטר לנסר"כ מין להתמסר ולהסמט מור יחכ5 דמי רלסרמב"סלינו כן 6 דלף סרור וכרי נעלתה כמי 6סור' (ו"ל סר"ר יונת קוכו כמורס סמו56 55 וכרכן כמלור טענת SE פקר לחברו כי 6רס כזה הוf רסט נמור ופניות גרולס קיל - והכל כמילי דחסידות. עסקינן 6לס כמי סמפלר לוטענותיו סנפיו ומטעיס 6ותס ועורן לפני הרייניס ומגלה לו 6ת סדין ולומר סלין רחוי לעשות כן כייקסליקו ע"כ ומלכרי כולס למרנו לסיינו דחמר קקנס כעורכי ככין kc למר סל פעם עכמן פורן סלייניס קיס כמסמע פקעריכק לסורק מכר סדין : וסיכנק ועול ג'כרקרק עכמך סbמר סתכח נל6 פנל

כלפון קלרק 50 קקיק וכוי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

לדון לפניך :יהיו בעיניך כרטיס סל6 יטק לכן בחר מקס תפוס קסול לר"י לחמרינן כנמ' רנסכי יסיס עכ'סקית קרוכן לומר לי: פלוני חסון הול ולס יטעון טענת סקר6ס 6תס וסכר מכסון ! תתעלס וחסר כן נתחרט וסמרעסינו עכמינו לומר כן לין לתסרוקת לו חונק:כזכלו עלית' הן הלין סלס כעורכי הדייניס לסכר לס חסוכ סחני וממעינן מסכל החלו קס פור סמייך לומר גזלן סי' זס bk תfמר סמל טועס קיס ולס לf סי' 6לס חפור יפס סי' פוס' מסוס מכסין 6ל תתעלס נתכוין לנזול חי נכי נתחייך

והיינו רקחמר לתעס עכמך 'מסס סכוע'ונסנ' ל6 למי וכשיהיו בעלי דינים עומריס לפניך • יהיו בעיניך כלומר כפי טלמך סלת'חרס לסקר כסכט ט והוי זהיר כרשעיס וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין חסון חל סעט'הופך כעורכי כרכריך סלס יחמר קליין pc כשקבלו עליהם את הדין :ט שמעון בן שטח או מכל זולת זס מפרי סרי ולפי כן וכן קיק מע'ח 6ס הי' הוי מרבה לחקור את הערים והוי זהיר ברבריך זה 6פילו סל6 לקרונו פרי, קרכר כן קית פלוני זכחי שמא מתוכם ילמדו לשקר : י שמעי' ואבטליון כסליכו רס חסו'וקל לחמר ומתוך הכרייסללו למל כעל קכלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא ר'יוחנן מטוס מכסרן קיינו קרין סו קעריס לומר דכר את הרכנות

ואל רחי 85ן הכי לתת לו לכפות SE תיק: יסמעי'לכטליון

כן להפסיד סכנגרן רמליחוי גרילרק סין ומבני בניו של סנחריב הס וסמעתי סמפני סתיס ורמח רקחיסומק טפי וכן חוסר'קתנילס כ6

62 כל 6רס 33cp חנטליון חנניונקרס כסס זס ספירוסו חכ לקטניס כי טלי מררייק למתני עכמך לכל 6cpינו 6רס חפור 6פי'מדת חסידו' כלפון לרמי קטן כמו חמר רכי יוחנן כר קוינס טליה סין כסן וכיון סלינו מלמלו לטעון סקר 6k ללמרכומרר' יוחנן כשהייתי קטן לייתו טליס וטליתל יכולו קטן וקטנה ססמר מסוס מכסרך 6ל תתעלס ללי לחניכי קיק מתעלס ולס לף כלן לכטליון חניקן סל יתומיס קטניס : לקון חת מכר חסידות חלל רמת לו לתרוית לוק ולקפסיר לק ולסקול סמלחכת • לפי' יסוכמס לסתפרנס חייך לעסוק קרונו וחיכו סלס חסוכ יקייס נמי ומכטרך חל תתעלס כן נרקי כמללכק • סקכטלס מביח'לידי סעמוס : וסנס 6ת קרכנות כעיני 6

°כל לסון רס"י 6'fcceני סלומלי'הימנוויס פיטסו ולל תלמר חרס גלול חני וננחילי לעסוק במלחכס • 67מר 6ף סלח לקרוכיס• עין • 6"כ כל סלח לקרוכיס קול ככלל ליס רס נרכ כקנס פסוט נלקח נסוק וטול סנרל ולס קימר החוקרת רחל פּעס וכו': יהיו בעיניך כרשעיס 6כל סניתס ככל 6כל גנרל רכס חכס וסניח כי מלתס • פירס 6חרוסכס כגדיקי' לס ס6ס כןל6 יספס כטענותיסס וידין כל חיכף זכות תת קרכנות סתרחק מלנהוג פררי על ככור סקרכנות ולס ירך לחמית הדין לכל כסניקס נעיניו כרסעיס ימפס

מקנרת

נטענותיסיסb כל 6'וכרפסות סל כל 6'וכסכיל כך ירך ללכתת קרין גס *5 לכיון מעל כל פניס החקל מן קכעלי רינין קול עוסס סלס כדין וכן כעל דין ססני סיסלו דין עמו קרי הול כמוסו סכך למרן לענין סכועס סעומדיס סס חומריס זס לזס סורו נח מעל 6קלי קלנטיס קרסטיס ונו'וחמרו סס סכועת ס' תקי בין סניתס מלמר ססכוע'סלס על סנייס וכל זס כיון סיסלזס לין פמו פניקס נקרסו רסעיס על סקכלו 6ת קלין וח: פניקס כדיקיס כי קכלת סרין חסר המחלוקת bהיס להס קול מחמת הנרקות סיס נקס דרך חייס: כשקבלו עליקס 6ת סדין כתל קר"ן 65E תחסול וכו'רקוי חמינח כיון דליכח למחסר לין זסככלל וקוי קן 6ת כל החרס לכף זכות כריכה : ט והוי זהיר כדכריך סמ6 מתוכס ילמדו פייסר"כ ככעל סיין סו קעליס וחט"ג דכריסק 65 קתני 656 פריס מ"מ זיל כתר טעמס לסמס וכו' רסייך ולזי 6ף ככעל סלין ועול רוסו זהיר וכו'מלתס כספי נפסיק קול והלכך ילמלו רקחמר על כל מי שיוכל ללמלו קלמר וסכל כמסמע עליס וכטל רין:י שמעיה ולכטליין פי'סר"כנרי ברק קיו וכן כתכ סרמנ"ס כסקלמתו לחכור מסג' קוריומnc'קס כטל מס היו גרי ניק ול6 יתכן כיון ססיו כסיל ולכנ"וכדפי'סר"נ כמשכיר' • ולין נרכטר ללון • כלפירס סר"נ כמסכ'כ'פרק ר'וסנסדרין • °כל סכן להיות חככית לין כרתנן כמסכ'ר'פרק קמל לפוריות וזס 5פון רכינו דיווח כספר דרך חייס : סמפית ולנטליון 6מרו ססיו מקהל נריס וכן מוכח כגטין טיומס 6כל מין הפירוס סקס עכמס קיו גריס ס6ס כן סין לפסר למנותן כסית וחכ כ"ט 6 סכלו מן גריס וכולחי סמן מיסר. היו ולכן קין מותריס למכון כסיל וסגנית דין • חכליס ספירסו כי סס עכמס נריס היו כורחי זה טעות גמור ע"כ: אהוב לת סמלמכס כתכ סר"כ ספייס לו כמס להתפרנס וכו'להסתל מיכועוטיתמללכי מפני סכרת 6לfקכתס כטכת' והיינו מתוך רקחמר ולס 6מר עסס מלחכ' וכקכ קונסטנטנס מביח'לידי סעמוס סכי למר רבן שמעון בן גמליbל כמסכתינו ה'רפיה לכתוכות וסכיתמי רסתס לפסק הלכת6 כר"6 לממר סקנטל' מכיל לירי זימה • וליכל כינייסו מפיק : דמסוס סעמוס ליכס ומסוס וימס ליכס כרפי'סר"כ סס • וחפפר לומר ולוקח כ6סס סייכל זימ' . פרנסיס רעתן קלות להתפתות וכן 6קס מוכח כפרק דלקמן מסנ'ז' מרכ'ספסוק מרכס זימ'ולו כרפו עכריס תגן מרכס נזל : ושנא חק קרכנות פייקר"נ כפירוס 6קר סקרכנות מקכרת 6ת כעליס כלחמר מר (כפ"ק דסוטס)מפני מה מס יוסף (קלס לסין) מפני פניג עכמו כרכנות רט • (וירחיק עכמו מכח סנחה קפך לסוכה מללכת לפירום קפיט גי ?

כ 43 מג א

[ocr errors]

של קולט לרסות פי'סריג כדי לטל בכנות על ידיס ומסיי' מקנרת ל נטליק : 36 תתולע לרשות כדי לטו בכנות על ס סלין מקרנין נוכחוס 62 לכוין עלמן ו6ס כן היה ידיס 6"נפתורם לרסות סלח יעכירין פל רעתיקונן כמו מתני'נ'רפרק בלקמן : ועיין סס :

סחירט לדוח חלומי : לרשות המנכות קרויס רסות מפני יא חכמים קוהרוכרכריכס מס שהותיר (חכמיס ליןקכונת סקרפות כיר'לעשות כרכוכה: יא הותרו כרכריכס סלח תניחו סלין ס6ר כני

מקוס לטעות כרכריכס לס מוותרי' ככך 656 bcס ו תתורע לרשות : יא אבטליון אומר חכמיס סמס תסוכו חוכת גלות כלומי יפול ספק בדבריה'סל חכמי הזהרו בדבריכס שמא תחובו חובת גלות ותנרו, 6ע"פ סכמקוס סלתס מלין יכולו השומעי'לכלל טעות • למקום מיס הרעים וישתו התלמידי' הכאיאחריכ' ct מקו'לטעותית לחום ns' מסר"כ כרכרי הדיוט סלין וימותו ונמצא שם שמים מתחלל :יב הלל ושמאי יגרו' החטס ותפסייכי גלות תסגיחין על רכריולכן הוקי' קכלו מהם הלל אומ'הוי מתלמידיו של אהרן אוהב ותגלו למקו' סיocc לנטיס יותר לחכמיס כמלרס סמוS6, שרום ורודף שלום אוהב את הבריות • ומקרכן סמרליס פניס נתורס סל כטיסורין'סוסן: למקום רתור':יג הוא היה אומר נגד שמ' (ס"ח מכס)אבר כקלכ'ותס כנוי למי' קרטיס מייקרעילפון הר"ן סמרחין שמיה ורלא מוסיף יסיף ורלא יריף קטרא חיי. ויכינו מתוך וכריכס וכריס פניס כתורת סלל כהלכה

ורישתמש סינ'סנוני'וספו התלמיד ס וקס כנוי למיס סרעיס ולסון

קכחייסקריכ'מbותס דכריס מסורס קוס סקמי'סרעיס קס ככוי לפניס כתורסל6 כקלכ': רכרי מינות וימותו כעונס ונמכח סס מתחלל סיס6רן 6ותן ישתו התלמידי'קכליס 6סליכ'כקיסרים כמו סקרלחנטיגכו' רעות נטלות כעולס כמו שקרה לאנטיגנוסחים סוכועס כדוק

חיז סוכו עס לרוק וכיתוס וכו'ויכלו וכו'קס ותלמידיס' וכיתוס תלמידיו ססמר לקס S6 קסיו כעכליס סממפיס 6ת גו'וכיוכס כזת כתכ כמסנת ו'פ'כתרס דיליס נתחכרן עמקס קר"נ ע"מ לקבל פרסי וחמרן זס ספסר פועל עוסק מחכה כתות מיפרחל וכו'וין זס סוס ממס לרנרי קתנל סלינו מיירי כל קיוס וטורק ולערך חינו מקבל פרס ויכחו מן הוק קס חלק מפני התלמיליס הכחיס לקריכס ומכלתי כפי' סרסכ"ס (תלמידיסס ונקרסי' כלוקיס ונייקוסיס על קיוס : יב קוי פייס נוחלין דף קט"ו ע"כסכתינסס חכות דר'נתן מעt'ברוק מתלמידיו של חסין חוקן סלוס ורולף פלוס פירסובלנות ור' נייקוס ססיו סוניס לתלמידיקס לכרי סנטיגנוס 6ל תתיו נתן כינר קיס חתרן חותך סלוס כספיס רוס סניכני לדס כעכריס וכו' וטען התלמידיס וכו' וכן רחיקי כחכות דר'נתן מתקוטטס היה הולך לכל 6'מסס סbל מדעת קכרו ולומר לו כפ"ת:יבורודף סליכענין סנ'כקסtלוס וררפקן: אוהב ומה חכרן 6ין דוח מפורט ומכס 6ת עכמו על סחט6 לך וקוס 6ת הנריות לפי סקס כריותיו של סקנ"ס לפיכך רלו סלכנס 6מר לי cלכול חניך סתמחול לו ומתוך כך כסתיו פונטיס ול • ונס סחרית קלסכק מזס ספניס ול6 מפניס 6חריס כגון מפני נזק קין מנסקיס ז6ת זס וכיכר היה מקרב קכריות לפורי הנחת המגיע לך מתס וקרוב לזס פי'כמדרס סמוS6: ומקרבן כספיק יודע כלוס פעכר עכיר' היס מתחכר עמו ומרחק לו כתורת פי קרינ66סרן כסז'"יודע כ6רס סעכר עכירס קיה פניס נקוכות וסיס 6ותו סוס מתכיים ולומר 6לו קיק יולט מתחבר עמו וכו'. וקנת קסס סות נרחה מתנגל למסמר נתחי כריק זה מטפי סרעיס כמה היס מתרחק ממני ומתוך כן קי' החרכלי לתר ולל תתחכר לרסט ורקיתי כפ'יין מחכות הר"ן חוזר למוטנקוס סתככיס מעיל עליוכסלוס וכמיסור הלך חתי מס ת"ל ורכיס ססים מעין כספית לקרן מתנן גרין פנע כו ורכיס הפין מעון: יג. נגד נמל חכך ממיס מי סנממן לו סמו בלוס רשע ונתן לו סלוס למחר כי: 6ותו קחים לעבור עכיר' מרחוק מתוך סררה ורכנות מקרס ימכל סתו סקרכנו' כקנרק 9 חומר חני ליסין fcf6 ומרfס 6ת 6סון כוסתי תימנו שנתן לי חת נעליס: נגול' מסיכת תרנו'סכו כגילו: (רלח מוסיף מי פלוס נמכר לו תותחים כונס עכמו מן העכירק עיר . וכיס פסיכן מוסיףעל למולו יסיף יסוף מפיו מת סכנר (מר ויכת קרמכ"ס היה מתחיל לולסלוס וסית מתחתס 6לירוקית מרלוק קלמורוסנורסין יוסף כלומ'יח6ף על פניו וימות כלח עתו לספר עמרי וקיס קליס ססוח מכייס גפסו וכו' : יג נגד וללס יליף קסס מלל מוסיף הנכן קטל' קייכ כלומ'רחוי קול סמחכר סמיק פי'סר"כ מי סנמסן סמר וכו'וכן פי'סרמנ"ס סיקרנותו כמו פחמריעס החרן מותר לקרעו כרב ומנגן : וכריס מרקיק פינוי לשון דמתחלס סונס סמק וחסיל סמית

וליסמס ומפרס סכך קו 6ומנגל סמ"ר*5 tס קטררת נגיד וזת מורת על תמונת חכ5חין תוחו כי 6ס חכו סו של כיל קסירת תוכנות תקכרו וכו'וייג גנן סתס לכל סמל כ€*) וכתרים גנר סמל המסן סמו לעסות ל tס כtס סנדוליס 6נו סמית סקית לוככר ויcסר קרח מכלן וקרח מכלן וכtס קססין קרייזי פוסןכתן סקנרסל סנכונס סניתס כס"ן מיס 6ל"ף י ויל דחמר כלסון תרנוס עיין סיף מכילתין : ודרא מוסיף יסיף פי קכית כפ"נ מהלכ' ק"ת כלפי סמרנגו סמל כלומר כי סלומונתגדיל סמו חגר פתית ופן תמר בלננן לה מלמול עול כיסתל יקיק למוליככיל סטס ויסגר לרחס פמעתי מחקר זה קולס פלמול לק ללמוד לזס למר

ודלק

ודי-תמם כתנל קלף המסתמס ככתר' פל קורקכ'סמסתמ' וללח מוסיף יסיף ודחי כי הלומל ופירס קסס מקגן . וכלפי נכליו חלף ועבר מן העולס : תנ6 כלפון יפמעל כתר וים החומר קולס פלמר סלס ילמור • לוק למר והלל ילין קטלה מפרסי' תניח רית "חלמין "נכרס 6חרינל"סלסור לחרס חייך וחין זס כמו יסיף • והכל חייב מיקתי סיס לו זכות לססתמס כתלמידיס סליכן תלמידין וחני סמעפי וריסתמ'כפנל פוליןלו עיר • 9(זה רלח בפירן' סר"נ סמפרס ק6 ללס יליףQ סמסתמס נסס המפורס חלף

קסק מרכס מוסיף : ולכו 65ין לו חלק לעתים : ורישתמש בתנא חלף: יר הוא היה אומר אם אין ודישתמש כתנ6 : פירס יך חס לין חני כי 6ס סין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני י ואם לא עכשיו

סריט נכתרק אני זוכת פגמי מי יזכה אימתי: טו שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור סל תורס ומס סלמר קנס נסכיני : וכסחני לעצמי מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר סקסולח פירס סל תורק לפי לפילו זכיתי לעצמי מה הול פנים יפות : טן רבן גמליאל אומר עשה לך רב ססתס כתר בקרת סל תורס קונות סוס וכמה נחכסוס והסתלק מן הספק • ואל תרבה לעשר אומרות : כי כל קכחריס זולקו חיץ כנגד מס 6ני חייב לעסות:

ין שמעון

בלוס • מורס סמול כסס (6ס ל6 עכסיו כער"ן •

קרין סוסן : טו סעשה0 חימתי כי 6סר קמות 6"6 לזכות מול פי' 6סר לס לס עכסיו קורן קנט • כתכ קרנסלח פחמיר וכו'. רק הלס כרעק כימי קנסרות חימקי ממס כימי סזקנס לס יעלס לירי : טו בית חכיו של רבן גמליS6 • סקול מכיס כדלקמן סקרי קיר עסק תורתך קנט סיסיס עיקר עסקך כיוס וכלילס כתורס מסמירין וכו' כרתנן כפ"כ רכינס וכמסנס פ"נ רעריות : וכספקית יגט מן סלמור פפסק מלחכס • וגס סיסיס עיקר והוי מקנל וכו'•עין כפי' קר"נ פ"ג מסגרי"ומ"ס שס : עסקו במלחכתי וכסתפנה מן המלחכת תעסוק כקוריומכחתי טן רבן גמלי! חומר וקול כן כנו סל קלל: כרחמרי' כפ"ק כתוכ עמר תורתך קכט • פלק תחמיר לעכמך ותקל ל6חריס • וסכת רף ט"ו • הלל סמפון נמליחל וסמעין נקנו חי תחקיר 65קריס ותקל לעכמן 6לס קקס תורקן קכע • לך כסילו'גפני הבית מחס סנק ופירסו סמפרסיס סלכךלה נכתב כמו ל6חריס • וכן סול לומר כמזרח •* • כי פורס קכין גככו סון קכלק מכחן ולהלן לפי סתפלמידי סמלי והלל נקרכת פורום חת פורק ס' ולעסות וללמר רכנייסרS6 • כמו ססכין המחלוק' ביסרלל וכעסי' סתורס כסתימורות - לכן ל6 סייך לכו לעפות. כן היה מלמד (כני יפרסל : חמור מעט ועסק כומר קנל' נכיקן סתורת כל חכס וחכס ל6 קיתר מונכלל כונס כמו סמנינו כלכרסס סכינו יעיל פחמר תחלק ולקחת מקובלת ונמסרס כמו חבל קרלסוניס ולי נרחת סימפוס קל פת לסס • וכסוף ייקח בןבקר ין וטוכ : (קו מקכל 6ת כל לb קיס נמנע הקנס מלפנות סקכלו סקרי עיקר התורק קכלות קלוס כסלתק מכניס לרמיס לכיסך • ל6 תקן לקס פניך וסין כת מחלוקת כסוס פניס כמו סססרין כוס סרמכ"ס בכוסות כקרקע'סכל הנותן פניו כנוסות בקרקע 6פי'נסןכל נרקרמתו לפי' סמסנסי חבל מעיקרח לה קוסי' לכפ"כ מסנס מתנות מכעול' מעלין עליו כלולס נתן כלוס : סלסת חזהרות ח' תנן רבן יוחנן בן זכחי קכל מה55 וסמלי וכו' : ו פרנס הזהיר סמלי כגנר פלסת מפלות סקוכיר ירמיס יחכסינכור. לעסרסומרות • פירס קרינססמפריס מפסרותיך וכו' וסס וטסיו כנגד חכס 6מרינסס פורקן קכט כנגר עסיר למרי קטרין וכו' מעסרותיו מקילקניס • ססטכל מטורננקן : חגור מעט ועסס קרכס : כנגר נכור חמר וסוי מקכל 6ת כל רמנ"ס פרק 6' מהלכות מעשר • וכ"כיס"י כפ'כ רקרוסין דן קללס כסכר פנים יפות -סיככוס יכרו נלחס ככנל לכו קרע• ניניוכפ"ו הערוכין מסייס מס6"כ תרומס רלין לק פעור •

פנינו חיזקו נכור סכוכס לת יכרו : ט עסק לן רני נענין (עיין כפירום קר"נ מסנסו'פ"ו ותרומה וכתב כמורס סמוS6 קורחת מרכר עכשיו - 6ס נ6 רין לפניך ונסתפקת כן. עסס נסס החסיד הרי"ן סוסן וז"ל פימס נעיני למס לס 6פר כתחלס גן רב והסתלק מן הספק - ולס מפסוק עליו ספק נכון: כי מכל וכל סלל לטסר 656 במרק ולימל נחל קטסרקומרופ ממי ה6 רכס כי הוק 6תיס טרפקס לנכיה • קוס מכנין לכלס ולfל תרנס • ולכן לניסומר סתכונת סלפי'סהתכוין לקרנות טכח רמת6 מססיס 6מר כי היכי דלמטיין סיכ6 מכסורס : נמטסרות ולתת יותר מן הפעור סמס מטעס כלומון רעתך ו פרנס לטסר חותלות ססמפריס מעפרות מסופך סינו בכול פ"ני והתוס' נגטין פין דף ל"ס מסקי דלק חסרו bס כמתכוין מן הקלקלה יחס פוחת ממס פרחי ליפן • מטרותיו מתוקנו' סקרנות • מרנס כמתכון מתח רתנן כפיו ותרומות מסנס ר ופירותיו מקולקלי' ולס קעריף פל סקיס רסו ביתן - פירותיו מטונס מפbסתן: מכללרליכל פלסס נר מהגן וסיינו חומר מתוקניסי ומספרותין מקולקליס} יז ולס

וכן פירס קרינסס-ס"מ דחף לרכנן לס גלסר סומך: וקייעה

כשחינו מונק כמתכוין • ומיקולסרמכ"ס סכתכתיסס לסור פה כמתכוין י וכן רכרי קריספס ורכי' כדרך חייס מפרס מפני כחכח שיעור כן נומל (סוכרן סר"כ כמסנס נ' פ'ת רמלי) ססוכר רון תרומת מעסרסיס לס ספור נטלת כחומר • כורסי מעפרנ"ג הכי סכירס לית • (וככיסיתס כנמרח וכמ"סנפירט סר"כ מסנסו' פרק נפרס לככורות) ולכך הותר לפרנק סלע"פ סספירס לן התורה לעפר בלומר • מ"מ S6 פרנס לעסוק כן

ג 43 מג ב כלי

[ocr errors]

כדי להסתלק מן הספק פ"ט ולס קסיס רמסי פנס רתכן ין ול6 מכלי נגיף טוב !6 סתיקס' מי 6סמע חרפתו ושותק: מספרות ומעשרות הול bס לכלל המתנות שנזרע סחרן כמו ולח המרוסקות סעיקר 6ל6 סמעסס ותרע לך שהסתיק' טוכ סכתנתי לסון ירושלמי כמסנס ו' פ"נ למעפרות • ועיין כריס ס6פילו תמורט וסורס וסרכור כתורת סלין לך מרה טינק פ"ד ורמלי לכל רחיפי כפי' קל"ס מסנס ז' פרק קמ6 לתרומו' קימנה לין עיקר קכול הסכר 6ל6 כסכיל המעסה ורוורס וחינו סכתכ לגרסת רחכס 6ליעזר

מקייס נוח לו חס תיק מותק כן נומל ל6 סנירס ליס ק6 ין שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא 65 קיל לורם: וכל סמרכס ! קרנק וכו' וכ"כ סתוספ' מצאתי לגיף טוב אלא שתיקה (נ6° מפקיקס) ולא הכרי' מכיס סטל סכן מנינו

דגטין ולככורות קנ"3 : המדרש הוא העיקר אלא המעשה : וכל המרבה כסו' פפרנק' וכריס וחמר' ין שטעון כנו : ותוס דבריס מביא חטא : יח רבן שמעון בן גמליאל 6מר חלקיס לל תוכלו ממנו

מסרוגי מלכות אומר על שלשהרכרים העולם עומד (נ6° קייס) על אח תנטו כו וסוסיפס נניעת וכו'וסיף פ"ק לכריתו'פנינו הדין ועל האמת - ועל השלום • שנאמר אמת • סל6 נחסרו נס ודחפה נחס

ומשפט שלום • שפטו בשעריכם : פלסנגעת בו ואמר לה כסס מין לינס עד סיתס כרכיעי' פרק ב רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיכור יכן

לוהארם כל שהיא תפארת מיתס כחכיל' ומתוך כך כחת חיננו סנזכר לקמן כסוף

לעושיה

לידי קטל סלגנס ק ספרי פרקין ססותו לס היה כימי

קוק ccלמס לומר לל תוסף ככית סלס סזכירו כפ"ק דסנת כי מספר סמפון סניולולי על רכריו פן יוכיח גן ונכזכת: יח ספולס עומר סוכן SE כסbמר מסמר זה טרין 65 עלס כגלולת רכן דונמק כן זכחי כני 76ס מקקייס וחין זס כמו סעולס עומר דלעיל ; טל קרין בחסנקנ'פית לסנסלרין 6ע"פ פרחיתי טעס חסר כוס כספר לזכות 6ת הוכחי ולחייך חת החיים: נעל קלמת 65c יסקלו עסיס מלמרות מה סנרחה ליכתכתי : טוב מספיקס וכן חיים נעמיקו : ועל ססלוס כין סמלכיות וכין 6רס נחכרן : הנוסחה נספר מרוססמו! וים ספריס גרסינן חלל סקיקס • פרק נ רבי חומר סיכור • סינרור : כל סהול קפלרם וכן נספר דרך חייס : ולא סמורס וכו' כתכ ג'סר"נותרע

לעוסית • ותפחרת לו מן קללס • סיקס כך וכו' דחי 65 כעי פרחים על הקולי • קייס רחוי מיקליס לזס נוח לו : ויסיו כוחין כני 6רס ממנו - ווס יסיס כסילך בכל וכל המרכס לכריס וכו' סקול יותר רחו להסמיכו 6ל ולס קמלות נררן החככעי ונסיטק לחסל משני הקצוות סלס קול מכחתי לנוף טון מסקיקס : יח וכן סמעון בן גמלי: קול כיני ביותר סקפלרת לו לוסף ממון הרכה • מכל מין כני נכלו S6 סמסון סנזכר כמסנס הקורמי ווסו חכיו של רני קול חרס מפמרין מותן כמרק זו : (6ס קול מפזר יותר מן הראוי רכינו הקרוס וכן מתחיל ספר' הפני: העולם עומר פירס ככילדס המקכליס ממנו מפלריס 6ותו • 6כל חינו תפחרת קוין סוכן של כני 6רס מתקייס ומתייסר כוקלפירוס רלה נטופית וחיכו נוח לו סקול כ6 לידי עניות כסכיל כך לכל מרק תקפה חרתנן כמפנק כ'סbסס לכריס 6קריס סטליקס סעולס קנריכות פקיס 6מכעיס כין קכילות וקפיזור • קיח תפחרת וחט"פ ספירס 6ס כריס ססים על בריחת קטולס נטופית סטומר לק

ממונו פנסנילס נכרס כס כל זס ל6 סיס כריך לקייס סעול'נ"כ זולס חלוק:bסס• לסוחיל וקס סכס לסיסס ככרס 6חר 6ל6 תיק • כיס סיסיו סכת לפיתקייס 6חר ססו6 נכרה במחי דל קוק הוק נסכילס כל סכן רמלי לקוק סיק6 נקיותו נזכילס לפיכך מפרסורין ותנן רקכס על יסוכן של בני חרס נחמרו • ולס על סכת סויית סעולס נכלל ספרי תורה - ועכורה • וגמילות חסדיס יוכל להתקייס נכני חלס ולע"פ סליכן מתייסכין כיחל כרחו מנו סלין לין חנות וסלוס- כי יהיו סרידי ה' יחידי סגולס סיתקייס על ידסתסלסת עמוליס סכמסכת סמעון קנריק וחל תפמה מקרייסמין לס נכרס סעולס 6ל6 נסכיל סניכל כני• וכול bמרו לס נכרס קטולס חלק לכוות לזה על פסוק כי זה כל הסלס ועיין מס שכתכתי כמפנק ו' פ"ג דסוטה 4 העולם עומר וניל קייס וכתוכ כדרן חייס סקיק הגירסה הנכונה : שנאמר סמת ומספט סלוס ספטו נסעריכס כוכריה ח' ט"ז • ולטיל מיניס כתינ כחסר זממתי לסרט לכס וגו' כן סכקי

זממתי בימיס סת לסטיב 6ת ירוסליס ולת ניק יסולס 6ל פירחו שס סלכריס 6סר תפסו ונוי וכפירום רפי סכטו בספריבס וסמיך ליס חולי יחנן י' ככחות יעיל יוכ"כ כמדרס bין כסס סרסנ"ס ולח קרן זה? זה רסולי יחנןכטמוס קיטיו

נ6מר סגלו רע ולקנו טוב וקנינו כסער מספט חולי יחנן וגו' עול כפירס"יוכמסנס טבריינית סין סס פסוק : פרק ב איזוהי דרך סיכור לו ק6רס וכו' • וקוי זהיר וכו'. לפי סקרין סיגרר לו וכו' יקוס לכר קרסוק וסלק טוכס קול

רק מסמטלן • לכל חינו מתחייב ל6רס ככן (מלו וקוי זסיר וכו' מחייב קול לחרס סיקס זהיר וכו' לכף היתה פלח רכרי פיקו ליזסו דין סיכור וכו' נלסון נסתר • ולקל כך חער וסוי זסיר כלפון נוכחעחייכו ככן • ורן קייס ועיין מס סכתכתי כמפנק ט' • וסזכיר דרך כלסין בקנה • עיין כזס כרים מסכת קדוסין :

וקני

פומר

« הקודםהמשך »