תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

א "י י

- י . - "יי . * שהם טהורות באהל המת וטמאות במשא הזברבי אלעזר בן צדוקאומר אף במשא הזב טהורות מפני שלא נגמרה מלאכתן : ו שלשה דברים אמר רבי ישמעא ורא הודה לו ר' עקיבא השום - והבוסר " והמלילות שריסקן מבעוד יום - שר' ישמעkאומר יגמור משתחשך - ורבי עקיבא אומר לא יגמור : ז שלשה דברים אמרו לפני ר'עקיבא - שנים משום רבי איעזר • ואחד משום רבי יהושע - שנים משום ד'איעזר - יוצאה אשה בעיר של זהב " ומפריחי יונים פסולים לעדות - ואחד משום ריהושע השרץ בפי חולדה ומהלכת ע"ג ככרות של תרומה ספק נגע ספק לא נגע . ספקו טהור : ה שלשה דברים אמר רבי עקיבא - על שנים הורו לו ועל

אי אחד לא הודו לו על (גמ'כסf) סנדל של סיידים "שהוא טמא מררס - ועל שירי תנור. ארבעה שהיו

אומרים שלשה והורו לו - ועל אחד לא הודו לו " על

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

משפט המצרייס י"ב חדש" משפטיגוג ומגוג לעתיד לבא י"ב חדש - משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש • שנאוהיה מדיחדש בחדשורייחנן בןנוריאומרמן הפסה ועד העצרת "שנאיומדי שבת בשבתו : פרק ג כל המטמאין באהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית רבי דוסא בן הרכינס מטהר - וחכמים מטמאין כיצד הנוגע בכשני חצאי זתים מן הגבלה או נושאן ובמת הנוגע בכחצי זית (גמ' ל"ג) (ומאהיל על כחצי זית או נונע בכחצי זית) וכחציזית מאהיל עליו - ומאהי"על כשני חצאיזתים מאהיל על כחצי זית וכחצי זית מאהיל עליור'דוסא בןהרכינס מטהר וחכמי מטמאיןאכל הנוגע בכחצי זית ודבר אח'טאהיל עליו ועל כחצי זית (נמ"ליג) (או טאהיל על כחצי זית ודכאחר מאהיל עליוועלכחצי זית טהור א"ר מאיר אף בזה רדוסא מטהרוחכמי' מטמאיןהכל טמא חוץ מן המגע עם המשא והמשא עם האהל זה הכלל כלשהוא משם אחר טמא משני שמות טהור:ב אוכל פרור אינו מצטרף דברי רבי וחכמים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עיין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכ"א מצטרף מהלליןמעשר שני על אסימון דברי ר' דוסא וחכ"א אין מחללין מטבילין ידים לחטאתי דברי ר' דוסא • וחכ"א אם נטמאו יריו נטמא גופו : ג מעי אבטיח וקניבת ירק של תרומה " ר' דוסא מתיר לזרים - וחכמים אוסרין - חמש רחלות נזוזות • מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז דברי רבי דוסא וחכ"א חמש רחלות כלשהן : ר כל החוצלות טמאות טמא מתרבריר' דוסא יוחכמים אומרים מדרס כל הקליעות טהורות - הוץ משל גלנילון דברי רבי דוסא וחכ"א כולם טמאותי חוץ משל צמרים: ה הקלעשבית קבול שלה ארוג טמאה י ושלעור רבי דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאין - נפסק בית אצבע שלה - טהורה בית הפקיע שלה טמאה : ו השבויה אוכרת בתרומה רברי ר' דוס' וחכמים אומרים יש שבויה אוכלת - ויש שבויה שאינה אוכלת - כיצד האשה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(ס"b) האשה שאמרה נשכיתי וטהורפאני * אוכלת (ס"מ)(שהפ"שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדי' שנשביתי והיא אומרת טהורה אני אינה אוכלת :

ז ארבעה ספיקות ריהושע מטמא וחכמי מטהרין

כיצד הטמא עומד וטהור עובר הטהור (נמי עוכר) עוטוד והטמא עובר, גמ'עומד) טומאה בר"היוטהר' ברה"ר יטהרה ברשות היחיד וטומאה ברה"ר ספי ננע ספק לאגגע ספק האהילספקלא האהיל ספק הסיטי ספק לא הסיט - ר' יהושעמטמא - וחכמים מטהרין : ח שלשה דברים רבי צדוק מטמא וחכמים מטהרין מסמר השלחני , וארון גרוסית ומסמר שלאבן שעות - ר"צדוק מטמא - וחכמים מטהרין: ט ד"רברים רבן גמליא מטמא וחכמים מטהרין כסוי טנישל מתכות של בעלי בתים . ותלוי המגרדות - ונולמי כלי מתכות - וטבלא שנחלקה לשנים ומודים חכמילרבןגמליאבטכלא שנחלקה לשנים - אחד גדול וא' קטן הגדול טמא והקטןטהור:ישלש דברים ר"גמחמיכדברי ב"ש אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת - ואין זוקפין את המנורה ביום טו"ואין אופין פתין נריצין אלא רקיקין - אמר רבן גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין גריצין - אלא רקיקין אמרו לו ומה נעשה לבית אביך - שהיו מחמירין על עצמן ומקילין על ישרR להיות אופין פתין גריצין וחרי - יא אף

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »