תמונות בעמוד
PDF

רוע מברטנורה עדיותפדק א תוספות יום טוב קלו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

על הכסף וחלמימתירין :י הפורט סלע של מעשר שני בירושלים ב"ש אומרי' בכל הסלע מעות וב"ה אומרים בשקל כסף ובשקל מעות הדניםלפני חכמי אומרי' בשלש דינרים כסף וברינר מעות ר"ע אומר בשלשה דינרים כסף וברביעית (נמ"ל"ג) כסף

ברביעית מעות ור'טרפון אומרד אספר"י כס שמאי אומר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה: יאכסא של כלה שנטלו חפויו ב"ש מטמאין וב"ה מטהרין שמאי אומר אף מלבן שלכסא טמא כסא שקבעו

בעריבה ביש מטמאין וב"ה מטהרין שמאי אומא העשוי בה :יב אלו דברים שחזרו ב"ה (ס"ל) להורות כדברי ב"ש האשה שבאה ממדינת הים ואמרה מתמנעלי תינשא מת בעלי תתיבם וב"ה אומרילא שמענואאבבאה מן הקציר בלבד אמרו להם ב"שאחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה ממדינהים לא דברו בקציאיא בהווה חזרו ב"ה (ס"6) להורות כב"ש ב"ש אומרים תינשא ותטול כתובתה ובית הלל אומרין תינשא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עדיות פרק א ר"ע מברטנורה

או תוספות יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אי ולא תטול כתובתה • אמרו להם ב"ש התרתם את הערוה החמור'לא תתירו (נמ"ל"ג) את הממון הקל אמרו להם ב"ה מצינו שאין האחים נכנסין לנחלה על (ס"מ) פיה אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובת' נלמוד שהוא כותב לה שאם תינשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליך חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש : יג מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובר את רבויום אחר ואת עצמו יום אחד (גמ' כדברי) דבריביה (גמ' כש"מ) אמרו להם ב"שתקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכולי ליבטלוהלא לא נברא העולם kאלפריה ורביה • שנאמ'לא תהו בראה לשבת יצרה "אלא מפניתקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בצרצרין - וכותב שטר על חצי דמיוחזרוב"ה (ס"מ) דות כב"ש : יר כלי חרס מציל על הכלכדבריב"ה וב"ש אומרי אינו מצילkא על האוכלין ועל המשקין ועלכלי חר' אמרו להסב"ה מפני מה אמרו להם ב"ש מפני שהוא טמא על גב עם הארץ ואין כלי טמא חוצץ אמרו להם ב"ה והלא טהרתם אוכלים ומשקין שבתוכו - אמרו להם ב"שכשטהרנו אוכלין ומשקין שבתוכו לעצמו טהרנו - אבל כשטהרת את הכלי טהרת לך ולוי חזרו ב"ה(ס"מ להורות כדברי ב"ש: פרק ב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

פרק ב רבי חנינא סגן הכהנים העיד ארבע' דברים " מימיהם של כהנים לא

נמנעומלשרוףאת הבשר שנטמא בולד הטומא עם הבשר שנטמא באב הטומא אע"פ שמוסיפיןטומא' על טומאתו הוסיף ר"עמימיהם של כהנ'לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטכויום כנרשנטמא' בטמא מת - אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו : ב א"ר חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השרפה. אר"עמדבריו למדנו שהמפשי את הבכור ונמצא טרפה ש"אותו הכהניבעורו וחכ"א (גמ'bין לb רמינו) (לא ראינו אינו ראיה אלא יוצא לבית השרפה :ג אף הוא העיד על כפר קטן שהיא בצד ירושליוהיה בוזקן אחד והיה מלוה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותטיס ובא מעשה לפני

- חכמים והתירו לפי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »