תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

או נגנב או אבד נשבר והואשמת או נשבה או נגנב כפירת ממון: (ו) חייב .

[ocr errors][merged small]

או אבד * נשבה והוא שמת או נשבר או נגנב או

אבד - נגנבי והוא שמת או נשבר או נשבה או אבר אבר והוא שמת אונשבראונשכ' או נגנב משביעך ני" ואמר אמן פטור : ו היכן שורי אמר לו איני יודע מה אתה סח - והואשמת. אונשבר או נשבה או נגנב או אברי משביעך אני • ואמר אמן חייב אמר לנושא שכר והשוכר. היכן שורי אמר לו מתי והוא שנשבר או נשבה נשבר והוא שמת או נשבה נשכה והוא שמת או נשבר - נגנב והוא שאבד * אבר והוא שנגנב משביעך אני ואמר אמן - פטור מת - או נשבר - או נשבה - והוא שנגנב או אבד • משביעך אני ואמר אמן חייב אבד או נגנב והוא שמת או נשבר או נשכה משביעך אני, ואמר אמן פטור (ירו ל"ג)(זה הכלל כל המשנה מחובה לחוב" ומפטור לפטור • ומפטור לחובה - פטור * מחובה

לפטור חייב - (ס"מ)(זה הכלל - כל הנשבע להקל על עצמו - חייב :

מסכת

- להחמיר על עצמו פטור) :

סליקא לה מסכת שבועות

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »