תמונות בעמוד
PDF

שבועות פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ריהודה אומ"עד שתהא שם מקצ"הודא'כיצד אמר לו תן לי שכרי חמשי דינ'שיש לי בידך והוא אומי התקבלת דינר זהב : ב הנגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשו'הוא אומר כלי נטלת והוא אומר לא נטלתי (גמ'ל"נ) הרי זה נשבע ונוטל ר"י אומר עד שתהא שם מקצת הודאי כיצד אמרו לו שני כלים נטלת * והוא אומר לא נטלתי אלא אחד: גהנחבל כיצד היו מעידי"אותו שנכנס תחת ירו שלם ויצא חבול ואמר לו חבלת כי והוא אומר לא הכלתי הרי זה נשבעונוטל * ר"י אומר עד שתהא שם מקצת הוראה כיצד אמר לי חבלת בישתים והלה אומר לא חבלתי בך אלא אחת: רושכנגדו חשוד על השבוע'י כיצד אחת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שבועת הפקרון ואפי'שבוע'שוא היה א'מהן משחק בקובי' ומלוה בריבי'ומפריחי יונים וסוחרי שביעי שכנגדו נשבע ונוטל היו שניהן חשודין חזרה השבועה למקומה - דברי ר' יוסי רמ"א יחלוקו: ה והחנוני על פנקסו כיצד לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתי'זוז kא אמר לו תן לבני סאתים חטין תן לפועלי בסלע מעות הוא אומר נתתי - והן אומרים לא נטלנו (רש"י נמי) (שניהם נשבעין) הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין אמר בן ננס כיצדאו (רי"ף ל"ג) (באין לידי שבועת שוא) ואלו באין לידי שבועת שוא אלא הוא נוטל שלא

בשבועה והן נוטלין שלא בשבועה

w ו אמר

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.-לי • ואמר לחניניאן לי ברינר פירותי ונתן לו אמר לו תן לי את הרינר אמר לו נתתיו לך ונתתו באונפלי ישבע בעל הבית. נתן לו הדיגר אמר לו תן לי את הפירות אמר לונתתים לך והולכתן לתוך ביתך ישבע חנוני. רבי יהודה אומר כל שהפירות בירוי ירו על העליונה אמר לשולחני תן לי ברינר מעות. ונתן לו אמר לותן לי את הדינר אמרלוגתתיו לך ונתת באונפלי ישבע כעל הבי נתן לו את הדינר אמר לו.תן לי את המעות אמר לו נתתים לך • והשלכת'לתוך כיסך ישבעשולחנייר"יהודאומר אין דרך שולחני ליתן איס'עד שיטו'דינרו: זכשס שאמרו. הפוגמת כתובתה לא תפרעאלא כשכועה ועד א'מעירה שהיא פרוע' - לא תפרע אלא כשבועי מנכסים משועבדים. ומנכסי יתומים - לא תפרע אלא בשבועה - והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה". וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה

תיק סעשוי למעות : ישכע כעל סכית סכועס כעין של תורס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אי שא בשבועה שביעה שלא פקרני אבא - ולא אמר לנו אבא - ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע' רבי יוחנן בן ברוקה אומר אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב הרי זה נשבעונוטל - אמר רבן שמעון בן גמליK אם יש ערים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרועהוא נוטל שלא בשבוע': ח ואו נשבעיס שלא בטענה. השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושא והנותנת בתוך הבית ובן הכית אמר לו מה אתה טועניני רצוני שתשכע לי חייב - חלקו השותפין - והאריסין - אין יכול להשביע נתגלגלה לו שבועה ממקום אח "מגלגלין עליו את הכל - והשביעית משמטת את השבועה :

פרק ח ארבעה שומרין הן - שומד חנם

והשואל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן גרין לסיות וחייב קרכן

[ocr errors]

שמינו כרשותו כמ"ס כסוף פ"ו עיין שס :

[ocr errors]

והשואל - נושא שכר והשוכר שומר חנם - נשבע על הכל - והשוא\ משלם את הכל נושא שכר - והשוכר * נשבעיןעל השבור ועל השבוי"ועל המתה ומשלמי את האבדה - ואת הגניבה: ב אמר לשומר חנם * היכן שורי אמילו מת והוא שנשבראונשבה או נגנב או אכר נשבר והוא שמת או נשבה או נגנב או אבר נשכה והואשמת או נשבר או נגנב או אבר י נגנב והוא שמתאו נשבר או נשבה או אכר " אכר והוא שמת או נשבראונשבה או נגנב משביעך אני ואמר אמן פטור: ג היכן שורי אמילו איני יודע מה אתה סח והוא שמתאו נשכר או נשבה או נגנב או אבר * משביעך אני ואמר אמןפטור היכןשורי אמ'לו אכד משביעך אני ואמר אמן והעדי מעידין אותו שאכלו משלם את הקרן הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. היכן שורי אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והערים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הורה מעצמו משלם קרן - וחומש ואשם: ר אמר לאחר בשוק היכן שורי שגנבת והוא אומר לא גנבתי והעדים מעידין אותי שגנבו משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמש'ראה ערי"שממשמשין ובאין אמר גנבתי אבל לא טבחתו

ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן : ה אמר לשו היכן שורי אמר לו מת - והוא שנשבר או נשבה

- או

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »