תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ה סעבדיס ספטרות וסקרקעות וכו' דכתיב על כל דבר פשע כלל על סור על חמור על סס על סלמס פרט על כל fכלסי חזר וכלל_כלל ופרט וכלל bתס דן bלb כעין ספרט מס ספרט מפורש לכרסמיטלטל וגופו ממון 6ף כל דיב במיטלטל וגופו

ממון יגbו קרקעות שbינן

[ocr errors]

6 ה ואו דברים שאין נשבעין עליהם - העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן תשלומי כפל ולא תשלומי ד' וה' שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם רשמעון אומר קדשישחייב באחריותן נשבעין עליהןושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן: ורמ"א יש דברישהן בקרק' ואינן כקרקע ואיןחכמימודים לו כיצד עשרגפנים טעונו' מסרתי לך והלה אומר אינן kאחמש • ר' מאיר מחייב שבועה "וחכמים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סטעס לעיקר "... - שכועס . *

* * *

[ocr errors]

תוספת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ט

. ויוציא הלה את הפקדון : פרק ז כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין " ואו נשבעים ונוטלין השכיר והנגזל והנחבל " ושכנגדו חשור על כשתובעו כזמנו שכיר יוס השבועה והחנוני על פנקסו - השכיר כיצד - אמר זמנו כל סליל'שמחריו ושכיר לו תן לי שכרי שיש לי בידך ? הוא אומר נתתי • לילס זמנו כל סיוס שמחריו והלה אומר לא נטלתי • הוא נשבע ונוטל • מכל תכעו 6חר זמנו כעל רבי סכית כסכע סיסק ספרען זנפטרוbס סכרו סלb כעדי' נמיbין סשכיר נשכעונוטל דמתוך שיכול לומ'לו לb שכרתיך מעולס . יכול לומר לו גמי סכרתיך ונתתי לך סכרך : סוb bומר נתתי bכל מומר לוסניס קננתי לי • וסוb bומר לb קננתי66kחד נשכעכעל סכית שכועתסתורס שסוb כוכריו:

וbינו נותן לו

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »