תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אם השבח יתר על היציאה - נותן לו את היציאה ואם היציאה יתר על השבחי נותן לו את השבח : ה הגוזל את חברו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו (ס"מ) אפילו למרי לא יתן לא לבנו - ולא לשלוחו אבל נותן לשליח בית דין - ואם מת יחזיר ליורשיו : נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש מחללו על הקרן ולא מחל לו על החומש מחל לו על זה ועל זה - חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אינו צריך לילך אחריו - נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן - מחל לו על זה ועל זה חוץ משורה פרוטה בקרן צריך לילך אחריו : ז נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש - הרי זה משלם חומש על חומש - עד שיתמעט הקרןפחות משוה פרוטה וכן כפקדון שנאמר בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם היכן פקדוני אמר לו אבדי משביעך אני ואמר אמן והעדים

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן כפקדון וכו'סריוס מפלסוכו' - וכן לענין דיני נפגע וסויס - וכן מפורש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »