תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

מה טעם מפני שיכול לחזור ולהודו':ג היו חמישי

תובעין אותו אמרו לו תן לנו פקדון שיש לנו בידך' שבועה שאין לכם בידי אינו הייבאא אחת - שבוע' שאין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחת ואח' ר"א אומ' עד שיאמר שבועה באחרונה - ר"ש אומר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד - תן לי פקדון ותשומ'יד גזל ואבדה שיש לי בידך שבועה שאין לך בידי אינו חייב אא אחת שבועה שאין לך. בידי פקדון ותשומת יד וגזל ואכרה - חייב על כל אחת ואחת - תן לי חטין ושעורין וכוסמין - שיש לי בידך - שבועה שאין לך בידי - אינו חייב kא אחת שבועה שאין לך כירי חטין ושעורין' וכוסמין חייב על כל אחת ואחת ר' מאיר אומר אפילו אמר חטה.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

חטה ושעור' (ס"מ) וכוסמתחייב על כל אחת ואח' ראנסת(ס"מ)ופיתית את בתי והוא אמר לא אנסתי

- ולא פיתיתי משביעד אני ואמר אמן חייב ר' שמעון

פוטר שאינו משל' קנס ע"פי עצמו אמרו לו אע"פ שאינו משלם קנס ע"פ עצמו משלם בושת ופגם על פי עצמו: ה גנבת את שורי והוא אומר לא גנבתי משביעך אני ואמר אמן חייבגנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי משביעך אני - ואמר אמן פטור המית שורךאת שוריי והוא אומר לא המית משביעך אני ואמר אמן חייב המישורך את עבדי והוא אומ' לא המית משביעך אני ואמר אמן פטו אמר לו חבלת בי ועשית בי חבור' והוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי בך חבורה משביעך אני ואמ אמן חייב אמ' לו עברו הפלת את שיני וסימית את עיני והו'אומר לא הפלתי ולא סימיתי משביעך אני ואמר אמן י

פטור זה הכלל כל המשלם על פי עצמו חייב י'

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

."--הטענה פטור כיצד שתי כסף לי בירך אש לךבידי

אא פרוט' פטורשתי כסף ופיוט'לי בידך אין לך

בידיא פרוטה חייב טגה לי בידך אין לך בידי

פטרכנה לי בידך אין לך בידי אאחמש ם דינר

חייב מנה לאבא בירך אין לך ביריאא חמשירינר - פטור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »