תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כפרו חייבי"על כל אחת ואחת השביע עליהן חמש' פעמי בפני ב"דוכפרו אינן חייבין איא אחו: אמר ר' שמעון מה טעם הואיל ואינם יכולין לחזור ולהודו': ר כפרו שניהן כאחת שניהן חייבין בזה אחר זה הראשון חייב והשני פטור - כפר אחד והורה אהר הכופר חייב היו שני כתי ערים כפרה הראשונה • ואח"ככפרה השניה שתיהם חייבות מפגישהעדות יכולה להתקיים בשתיהן : ה משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעירוני שיש לי ביד פלוני פקדון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פי) אי וגזל ואכילה שפועה שאין אנו יודעין לך עדות אין

חייביןkא אה'שבועה שאין אנו יודעין שישיך ביד

פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה חייבין על כל אחת ואחת - משכיע אני עליכם אם לא תבואו

ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון חטין ושעורין -.

וכוסמין' שבוע"שאין אנו יודעין לך עדות אין חייבין אלא אחת שבועה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ביד פרוני חטין ושעורין וכוסמין חייבין על כל אחת ואחת: ומשביאני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק - וחצי נזק תשלומי כפל תשלומי ארבעה והמשה - ושאנס איש פלוני את בתי י ופיתה את בתי ושהכני בני ושחבל בי חברי ושהדליק את גדישי ביום הכפורים הרי או חייבין: ז משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעירוני שאני כהן שאני לוי שאני בן גרוש"שאני בן חלוצה שאיש פלוני כהן שאי פלוני לוי שאינו בן גרושה שאינו בן חלוצה שאנס איש פלוני את בתו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

bת עליו : יא וסס יודעיס לו עלות - על מפי על וכו'

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- יי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »