תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

הכל כמנהג קמדינת • כתכסר"כ לחתויי סתר'רנסיני לעסו' סכל כמנהג המדינה. הכל ללקויי לפרק לנקיני לעפו'מקיני

מחינס כלולכי גפניס וכו' • נמי • וסקסו כתוס'כרכור גלולני גפניסי וענפי עליס סעוסיס כפי המנהגי וכנר המתחיל כגול וכו' ולמס לחתויי כמנסג כל המקומות כמו ספרס קמחיכס ענס סלס יוכל 6סל מיס לסכיט נס חנרו פנקנו • ולומר ר"ת רווקל כסונס ולופכס • הכל פחות מכלן "היזק רקיק פמיס סיזק • ונוכל הכותל והמסיכה לין כחות 6פי'נסני מנסג סליוט הוח•

מחרכע 6מות : זה נותן ני סין סולכיס 6חריו ע"כ • לכניס כונים • הכל כמנהג המדינה בגויל • זה טפקיס סכופל סגול כריך וכתנסות חסרי סקס תלמה נותן שלשה טפחים • וזה נותן שלשה טפחיס טפק יותר מכותל הגזית 65 גלן חסר סמנסג ככל כגזית • זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים כסכיל ר6סי ססכני'סכולטו' לכריס סכממון • ורfיתי ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים: לחון פסינן חלקי': ונכפיסין כנ"י ספי' וססותפיס 6ע"פ בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה זה נותן טפחייס סטוכי פנוסניס כיניקס נפחות לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של כות. הכפיפיס טפח יותר ממנין בני העיר כל 6חר שניהם : ב וכן בגגה - מקום שנהגו לגדור מכוני כותל סלכניס לפי כסלו לין מנסג כלומר כיון מחייבין אותו. אבל בבקעה מקום שנהגושרא פֿמcי' הריק מכון לריס פלק הפנו עליו כמעמל כני לגדור אין מחייבין אותו אא אם רצה כונס לתוך מכלן סססנ' טפחיס וטפס העי' הלכך ינתנו כמנהג בני

שלו כלמכ'סנותן טס טיט לחכרן סעי'כמו סנסגו כל 6'לכנות

וכותל קעBו מכניסי נותן כסלקס וכן נרחס לעת סרמכ"ס עיכ • והמגיל כתכ כפ"ג לכנס פנימה לתוכי קכות'סקילג'טפחי' • ו6"ל טיטכמכע : מהלכות סכניס ספירסו ז"ל לפי מנהג המדיני מס סנוסגיס סמקוס ולהכניס של סניקס • קל קמסמע לן דלע"ג דנפלר ספוקפי' לכנות כBחולקי' ניניכס וינו רונס לומר לפי מנקן קלכני'לרטוקל דקל מניקו • ק"ג רקרי'חר ופנינסו לרפופיק סחר בנייני הטרמפיס ע"כ - ומ"ס פריך והיזק ריק סמית מהו דתימס לסר חירן המוביל מחכירו עליו קרחית • קמ"ל : קייק פיין כמפנק ללקמן מר פכתנ ונונה הכותל וסמחינה נ וכן כננסי דיק וכן כגנס סתס כמקוס סנקנו לגרור סול • כותל קרי לSc חנניס ולכיניס ומחינס קרי לסל פולני גפניס • ומחייכיס חופו פלקי פקיס 6ס לגיור : 6כל ככקעס סתס וכן עוד לסוכו כפי' מסנס נ' מ'ס fין פחות פר' חמות כרתנן קרי קול כמקו'סנסנו פלה לגרור ומין מסי כין לותו • 669ס כמסנקג' • ועיין מ"ס סס : בגויל זס נותן נ'טפחיס • רנק חכרו לגרור כונס נזון פלו :

ועוסק וקל רלס קלמר כנול ו'טפחיס מסוס ללה נטעס למימר סbק לכל 6קל • (6"ת למליחנטרך למתני מרת נול ונזית • כיון לתנן סכל כמנהג קמרינס • וטל רחס נתנו יותר מ6ס כגול לק יפו • וכן גכולס חלל כפתור המפורן נמפנקינן : לכל נפקות ית16 דלפי' 6ס נקנו כלולכי גפניס וכו' • קוס'. מכל קרח"ס כתכ רחף כפחות 6S יעסו רקיס לסו לרכנן וככיר מקני לס קלי : המקום נק6כניס ' פי' קרינקס קמשמע לן רע"ג ונפל וכו' מסו דתימ6 נקוי חיון וכו' קמשמע לןי נג' • רסותפין לס קפלי לתרדי • (6פילו נ:פסה גרסותו קרליס • ועיין כריס פרי כרס וככל מניעה • וכתבו התוס' ררה דממרינן מקו רתימוכו' 6ינו חלק מסכניס י סגל

מקוס סכותל לפולס פפיטל סחולקיס לותו וחיילי ונקט קלכניס נקט סמקוס נ וכן כננס מקוס שנקנו וכו' :לפון הרי קני קלמר • וכן כננס סתס כמקוס סנהנו וכו' • גמ' • ללילחו סכי קשיח

וכננת מסמע דחיסתתר לו מחייכין • וככקעה תשמע לחיסתמס מחייכין י ולס ננס חמירה מכקעת : מקוס פנקגונגלור • אכל כחנר 65 6רכר תנ6 מקוס סנסגו כלל - מפוס רחמיר טפי קיזק רחנר • מסוק רננס וטעמ רמלקס וקזיק רחיס וחני פהול מסוס חסמיטו פל 6לס סמיר טפי התקפילין כו יותר מכננה • פקוס מסוס עין קרע כלחול • נ"י כריס פרקין כסס סרסכ"ס :, מחייבין לופו • לסון סר"כ מחייכין לופו פלקי מקוס 6ס לגרור • ויל קרמכ"ס כפירסומי סמכר גנל סקס ו65 זכר שהיה מעורבת עס גכת פלוני מחייכין ללוקח לטעות מחינת הגדר ולפילו כמקוס סנסנו פלה לגרור • לכל מי סמכר ככקעס סקס סין כופין חת הלוקח לגרור - ולפילו כמקוס פנתנולגלור • סתס • נקעס כמקוס סנסנו פלה לגרור : ע"כ • ונ"י סי' קכיס • ונס נכפף מפנקפלו פ"ג מהלכות שכניס כסליכו פלקרמכיס כדין זס וסמר פנרוק לופתוח מפרס סמסנקכן 6ין ספק פלס עלס כוכרונו פכפירוס קרמכ"ס כקון כן כקליס • וחלק מילת הטיפ פמפרס כן למסכתינו נרחק לי רחכתי נריכין לנו למה שכתב המגיל כטעס סלכר מזה דומה לקח לתנן לקמן סוף פרק ו'כלומר לחכרו חכי סלי 6ני מוכר לך • מקכל עליו קלוקס מקוס סגדר חרין וכו' 6ל6 פקוס כתכ רמקקס למר

כרמכ"ס זס סרין • ולינגן • כי לקס לותו מתסנסינו וbת כפירופו כת אבל ככקעס • פי' רשיסרק לכו • כנסייס נ"י פתיח פלק תכולת סלין העין פולט כק כל כך כמן כגנל 6ס כת ירק ירכס : אלא 6ס רונה כונס וכו' וטופק מזיק • 6כל כחנר סלין כו דין חלוקת 65 קקיכו קויק ? כיון ל6סיסנו לין חלוקת

יכול

[ocr errors]

:

[ocr errors]

טוב נג ועוסס לו חזית • סימן לקיכר סקכותל סלו • ותסי'מפרס כנמי יכול כל 6סר לכוף 6ת סנרו • מטוס חכרעמיזכו לין סלוקס סטס ר6ס סכותל חמת נסיך לכר חכרו : ול6 לכרמל • סמל 65 עכיל תקנתס כך כתב הר"ר יוסף הלוי ולח ידענס bממי לה יטות נס חנרו מן קנופלו • ויחמר סקכותל של סניקס קוס מהניכיון לסימן טוב קוס יולס סיין נית כמחות ר6פי'נקוכחי לכל כסטס לנו סגרו • ולינו טוס לתוך סלו סוי סי' סככותל מקני (כדלקמן) ולס כסכיל bלק נחוברים' 6פי' נסיע' נמי שלו וסיקלפנו חברוקלופי

לה קוי פנס ניק לי נסו לקני מיל'ירע: ועופין חזית מכון שלו • ובונה ועושה חזית מבחוץ -לפיכך אם נפל דינח • וסגן רתני רינה • ומכחן • ניוליס ספניקס הכותל המקו'והאכני שלו אם עשו מרעת שניהן פני תקנתה • (כמ"ס לקמן פסו חותן : ג סין מחייכין בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן כס"ר)קרח"ם חותו • רקס ל6 מסני ליס לפיכך אם נפל הכותל המקום והאכניס של שניהם חוית פי'סר"כ סי'וכו' . מידי פערין קרקע סלו פתוח ג המקיף את חברו משלש רוחותיו • וגרר את

וז"ל קרמנ"ס פירום לכל הסנרר 6ת סרכיעית הראשונה ואת השני' ואת השלישית אין מחייבין חזית מקוס כלומ'רנר קנרו' רקספּ'ודחי 6קני לי' מחייכין אותו ר'יוסי אמר אם עמר וגרר את הרביעי'מגלגלין (קולים למי קול הכותל : חוקן לסלס מחכס רמי קנין עליו את הכל: ו כותל חצר שנפל מחייבין אותו אם טסו לגרעת פניקס וכו' כזול מכל 65 מני יניחותיו לכנותועד ארבע אמות יבחזקת שנתן ער שיביא

וכופין חזית מכלן ומכלן החמר לית לרילי סני לי ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין ופרכינן כגמ' ל6 יעסו לחזה כמחינת סל קנין - ולי 6פסי אותו • סמךלוכותל אחר אף עיפ שלא נתן עליו ולסס ומסנינן לס כריכס נינית סb גרר חנניס : את התקרה •

מגלגלין he רמי קלייחל מנייתו ופניי מגלגלין עלין 6ת סכל - מחכי

דילית - כלומר סנכנס בתוך יניחותיו כפי מס סנדר ' וסיינו לליכ6 בין תנ6 קמ6 לר'יוסי SE חכרו וטפת סס חזית ולי לס עכין סכריס 6מר ריליק והנכק כר' יוסי

ומין כריך לומר 6ס קנקן קול סנוב רוק קול • סכי קל 6כטריך למתני סיעסס גס ססניופרכינן וקנה רביעית • רגלי רעתיס לניס' ליס כמס סגור חכרו סמגלגלין תקנת כרמלי קמשמע לן כתמי' • וכי מפני רחנת רמלין פליז חת הכל: ומלס לחכרו קלייניסותין : ו כותל חנר • חיכפל תכ6 למתני ק6 וכסלמל ריס ועופה חזית • תנח רינס סל פותפין : ער 6רכע למות לכקכי סגי ליק להזיק רמיס : וכקעס fין יכול לכופו 655 כונס • וליידי מנח תקנתס ועוסס כחוקת פנתן כשזה קוכען חני קיניס' וזה חומר ככר נתתי חזית מסי' רמסי • 6 סיפר רינ6

65 קני רסס פסיט'רלס עם חלקי נחמן עד סיניח קקוכע עליס שתכעו ולס נתן' המשפט מרעת פניקס נונין כסמלע למר רכינה רכה כהוכח - פי'רס"י זה גלוי לכל סחונ'עליו לסייען • ולס קיס זס כונתו מסלו .6 מסיכת נסריס וקמשמע לן רמקני סוית ולה ממרינן קופלה היס מכיסו לכית דין: סמן לו כותל חקר • לחקר סכנ'סלסל

רטינס מעלויק קונס 65 ידע : למעלת מלרנט למות סוכה • ולס רנס לסייטונסנכרתו ועושין חזית מכלן ומכלן • לסון הטור סימן קנ"ס יעסס סמך הסני כותל 6סר כנגדכותל זה כדי לסנן ולתת תקרת כל 6קל וסת סימן כוס לכר חכרו מכוקל לכותל • סטפ סלל נתן עליו עליין התקרה ג המקיף לק חברו מסלס רוחותיו • סקנס סלס סרות סכין

מגלגלין

פרק חכרו: לסלסת מכריס וגרר 6ת ססתן נמכל

פרקו סל למכעי זה מוקף מScסת כוחותיו • רס" : אין מחייכין לוקו • כתב הר"כ ול6

65 6קני ניק מידי וכו'bכל 6ס גרר וכו'מחייכין וכו'כן הוה נתגלס סכפי'רס"י ומסיימי הכי וחטין לחמרינן לעיל לסתס כקעס מקוס סנתנו סלח לגרור קול - קני מילי נין כקעס לכקעס - וכותל נכות לרגע חמות לסס קול רלס כעינן מחי טעמס לליכס קייק רחית • מכל כסכיל סיזק נרמות סל6 יכנסו לסלס כריך לגרור גרר 56 עפרה טפחיסרמונט מלכנוס הנהמות ; ו כותל מנרסנפל: לסון נ"י כותל חכר 6תסכימו עליו מתחנה לכנותו למענק מרכעס חמות וכפל מחייכין אותן לכנותו פור'6מות וכו'סכל למעלה ממרכעס חמות סין מחייכין לותו (לעיג רמתחלת קסכיס לכך - הסתל לס כעי • ע'כ וכן כנוסח: 6חת מסרמכ"ס פ"ג מהלכות סכניס • כמ"ססס קכ"ת • וכתכניסי קניו ועל 6רכע למות מסמס למעלה ולמטה וכריסb קתני כותל חכר סנפל מחייכין אותו לכנותו ערר' חמות : וסרר קתני ערו'

למות כחזקת סנקן - ע"כ : כלומר וסלר קתני פררי חמות וכו' 6פילו כתקלת כנין סכותל • ודו"ק : עד ו'חמות -לפון קרינ רנסכי סגי ליה לקזיק רסיס • כמ"ס כמסנס ת'פ"ו רעירוכין כסס סתוס' : בחזקת פנתן פיר'

קר"נ ער פיכי התובע עדיס פפנעו ול6 נתן • וכן פירס"י • וכתב פרחים רימי קיס רמסוס סלל נתן פיר כסע' פתכען סוס ליס לעולס כחזקה 656 כהן • (6פילו 6מר כפני עליס 6יני רונס ליתן לך • לנפח 6סתמוטי מסתמיט ער לקור בית זווי-וחז נתן לו חלל קכח כגון פכלו עליס וחמרו עמנו קיס סמעון כמקוס פלוני מיוס סכחל כמוכן כנין כותל זק ויורשין מגן פלס פרען •

יך א מי נמי

[ocr errors]
[ocr errors]

ב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ליגמי כגון סטמר סמעון כלין וחייכוסו נירלכנות על חרכט. מגלגלין עליו 6ת לכל דגלי דפקיס רניח'לית נתננות לקליך• חמות וסרן טל כווי כ"ו • קרי קול בחזקת סלס נתן כדין בחזקת סכת כתן fס כסתרספון וכעו לדין לחזר מסמך לת גזלן: מגלגלין עליו חת כלי כתב הר"ג רגלי ועתית רניתס כותלו לכותל רהטון ולומר לו תן חלקן כמס ססננתתי לותו • ניס כסנכסס לין • וככי ק6

6S

6מרי' זס נקנס ווס 65' וזה חומר נתתי חלקי חינוכסמן bk כעלי' סלין מפפט זה גלוי חסר פטור מונ6תיס כרכנן

ומר סחייכותן ניך חינוכסוי דר'יסולת מפג'ני פרק כתר' מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן ער שיביא ליתן :ה כופין חותו 6ת כן הככח מניע': וכתנכ"י ור"ת ראיה שנתן : ה כופין אותו לבנות בית שער החכר סינו רוג'נסים מכני כמס קנחו למחייכיכןליס י"ל ורלת לחצר - רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החנר: לכנו' לחכר כית פער לכיון סי' לו תני כותל כו' ההצרות ראויו'לבית שער-כופין אותולבנות לעיר להיות סומר הפתח יוסל bס חמו' הוה ליה כחכרו וקול'לו חומה דלתים ובריח : רבן שמעון בן גמליץ אומר כלל ומרחיק לתכני הפות ולע"פ דל6 6מר לית חיון לא כל העיירות ראויות לחומה ' כמה יהא בעיר. הרכיס מלסנין כסכר: ורלת תקנה לך חנון ברור לן ויהא כאנשי העיר • שנים עשר חרש • קנה כה בית ספר החבר: לח כל סחכרו' :על דעת כן נכחום הי' לו דירה. הרי הוא כאנשי העיר מיך : ואין חולקין רחון' לכיק פעריחכרמליכי כל זמן פירכ'יכן כתב המגיך את החצר: ער שיהא ד' אמות לזה • וד' אמות לזה סמנכ' לרשות קרנים לינת וכתב טור נ"י ול"ק fמס: ולא את השדה ער שיהא בה תשעה קבין לזה • רות לכית סער •

:מין מגלגליןעליו סמ'כסיקיס 6ת ותשעה קבין לזהר'יהוד'אומ'עד שיהא בה תשעת הלכת כרסכיג דחפי' 6sינת ניתן ל6 יסמו'קורותיו כחותו חצאי קבין לזה • ותשעת חצאי קבין לזה • ולא סמוכס לרס"ר ומנין וריקי כותל: 50 דמכל מקוס כיון אתהגנה ער שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה רכיס ומיילו (ולקו) : 65 כל פנטסיה כותל זה מסיני לניתו רבי עקיבא אומר

בית ספיירות רחניות לחומת • חיים. ורני מניח כתוספת6 :

עיר סלינה סמוכה לגבול בחוקת סל6 נתן : 6ייריכנון דידעינן דקריס חד וחרלית החויכי חינתכריכי לחומה • וחין הלכ' כרסכין דחפי'חינת

לחכריתי וקיס מסרקל • כרמסמע ליסנס לין סמוכה לגבול החוכיס כריכ' לחומת רומנין דנוקרו וספו תחייכין 6ותו ולכן הוי נחזקת סלח נתן וחין נריך להטמיך גייסות : ויקס כחנפי קעיר •ל6cת עמס כפול : טניס עטר כסעסה חזית. תוס': ה רבן שמעון כןנמנית חומר הרס.וקלירנ6 לניידי נהוג עלמס סלסיס יוס; י חין מולקין : כתב סר"נוחין הלכה כונן שמעון בן גמלימל • וכן כתר חת החנר לין 6חד מן השותפין יכול לכוף חת חכרו לחלוק סרמכ"ס ועיין מ"ס נפ"ח לערונין וכן כתר נר לקכלס רקס החנר פרסיקתנו חרכע ממות לכל 6סר נון ססותפין חוז כל מקוס סנסנס רנן פמעון בן גמליסל וכו': לחו כללה הו): מן ספתחיס סכל נית סכחכר. נריך לפני פתחוך' 6מות ויהא כנסי העיר: כזן הרים 6c5ת עמקס כפול וכרפי לפרק מ6cומעל חמורו נחון מחתן ר' חמות כריך סיסית

רס"י וכתכ כ"י סימן קס"ג כלומר למס• רחלי לנרקיה נחכררי חמות חסרות לכל 6'מן השותפין c5חר סמיסיס וחן זמניס fחריסים ליחסכ כונסי העיר ותוזכרו כנמ' נסריס • יקיס כחנר דין חלוקס: רייקורת חומר טיחכי קנין - מר כי

עין • ועיין כפי' סר"כ מפנס ק'פ"י הסנהדרין : סתריה ומרכי לתריס ול6 פליני כחקריק דר"י היתה פוסק ,י אין חולקין חק תחנר ערסיתס כו 6רכע חמות וכו' • מכוס'פרק כק טיחכחיקכין כסרת כת ט'קנין כחמרייהו לרבנן פירש הר"ן חין מן הפתחיס וכו' - ובכל פוספות

כית קלמר יכין סזכו מן ההפקר בין סלקחי • חנירסר • הים לעת קרמיקנטור סי' קע"כ: ולא חת הפרת וכן' • מסוס דס"ל תכניר מסכי ל6 ססין למטרת עלית נ"י ומק סכין

סר"כ ופסק הלכה כדי עכוויוס 6' וכו' לס ס"ל לסתוס הכלפרס רתכח בחרן יסרל קחי • חבל כננל פסק קלכס וכו' רלח דמרו כנמרח פיפור רעכולת יוס 46

62 כככל • לז לחלוק על מסכתינו • סותר"כנמשך חזר לסון סרמכ"ס כפירוסו • וגס פליוקפת

חן כחכורו פרק 6'מס'סכניס כתר מזה הפסק על כככל ותק שהנקתי כפיר' קרין. חוזריעת • כן הוס כפיר' סרמכ"ס כסריס • וכן מוכח כסוגיה .. 6מנס כחכורו לה הזכיר לה חריפה וכן סול כטור סי' קע"ס - ומ"סירנוכיוכח כוס • וכן כתוב כפי' סרמכ"ס ור"ל כגון פרדס Sc חילנות סיליק כלי עבודת יוס 6חר לכל 6' • וכן סדר פמפקין 6ותו ככלי וכו' : כדכתננזבורו כסריס : תשעה קבין כתכ סרמנ"ס סו6 קרקי פסנטחת נ'6לפיס c3נע מלות וחמסיס• טקסס חמסיס על חמפיס כמפולס ריס פרק י' • וכסתכה חמסיס כחמסיס יקיס נ'6לפיס תיק • וכל סלה ccה קכִין, כמכל לתפעס קכין מוסיף פול סיעור קני סלק: תשעה חלקי קנין וסוח סטס 6לף תקע"ה חמת • וכפירום קרמכיס חלף CF"ן : (הול טעות סופר פנריך להיות לך תתעיק סקול הסנימן ג' חלפין CP'ן :

ניק

[ocr errors]

ה

0

3

בית רובע מקוס לזרוע כו רוכט הקו : ופסק ההלכה מין דיין בית רוכע • פירס סריג רובע הקנ • וכטטח כית ט' קכין חלוקת בקרקעות העומדות לחריסס ולזריעה 62 6ס כן6cר פתוח סלסת פיס סכע מסות וחמסיס 6מס : הס ל"ן לכל 6חד מן השותפיס קרקע כדי עכורקוס 6חלכחריטה(16) רכיעיות • סכמכר tbc5ת חלפיס ccמחות יסיס לכל רוכט בוריס וכיוכס כהן : מורן וטרקלין מיני פלטין קן: כרי מוחק : ושחרו קין 6מס לסלפיס ושס רכיעיות - יעלס לכל לזה וכדי לזס כדמפרס 561

רונט לרגע חמות וחומס • סלחקר סיחלקו זיטול ל בית דובע ולא את הטרקלין • ולא את המורן ולא סכן 6רכע פעמיס ל"ו הן חזר חלקן • ריק כחלק כל את השוכך ולא את הטלית : ולא את המרחץ ולא קו"ר • ויסחרו ו' סמות סרן החומוס מקוס דחוסיקרה את בית הבד: ערשיהא בהןכרי לזה : וכר' לזה פליס חומפיס ולכן מס טרקלין חומורן • פישלר זה הכלל כל שיחלק ושמו עליו חולקין • ואם לאו

ואם לאו סכין קיפניס סכית רוכט כקנתו • cס ססיס ככולו: אין חולקין- אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל הוס מחת חמה וחcn חמות בזמן פלין סניקס רוניס 6ין בזמן ששניהם רוצים - אפילו בפחות מכאן יחלוקו על גוהקירור כתב כן וכן יכול לחחל לכוף 6ת חכרו וכתבי הקרש : אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו : קרחה מקיס סככר כיור כן חלוק טל כרחו - הכל יכול פרק ב לא יחפור אדס בור סמיך לכורי כפרק כ'מכליס וסס כתל נכופו לענין נוד חו חנוך :

של חברו ולא שיח : ולא פתוח עסר חמות וחותם על כלומר קנת חלקי חוּ מכור לי מערה : ולא אמת המים • ולא נכרכת כוכסין עסל 6מות וחומס וכן כתר חלקן כמת ססוס סוס : אלא אם כן הרחיקמכותל חברו שלשה טפחים • פול כמסנס ס' כפר' רנקין וכתבי הקלסי מורק

וסר

וכשתחסון נחפֿכון סמסרתי ,נניליס וכתוכיס: ל6 יחלוקו

כן כפרק כ' דערוכין לק ולוקס כפקס נכרך סחר חכל בכרכי'קרכס : כל ספר כפני המכס מרתו כי 6ס קיר חמו וסומם כמו פכיחרתי עכמו הסרנו חולקיס :

כינר עפה החמות לחומסיס יקין ניח חומסיס על פרק נ לא יספור כורי עגול: פיח חריך וקנר: מערת נ' תומפיס •, והכל ניחכניס יסיו כ"ומות וקומם

מקורי כקירוי : נכרכת סכוכסין חפירת וכל כית חומסיסיס למס נמנ6 כ"ק פחות חומסיס סס מלת. מרוכעת • ומינסמיס פתקכליס על עסוק לככס כגריס: 02

6מות והמסת חומסין קן 6רכע חמות וקמנית כרכרי סרמנ"ס לס כן הרחיק מכותלו • מכות כור! קלמרי וכותל הכור(מין סנכרן מחס וחרכעלמס וחותם חמת: לח הפּסיר: בזמן טכיו) פחות משלשה טפחיס כמכל מחלל כולו לחלל כור סל סין פניקס רובין - כתר קריב הכל יכול לכופו לענין נון 96 חכרו 6פס טפחיס • ולסור לחרס לסמוך לחל מן הנזקים. חנות כלומר קנת חלקי חן מכור לי חלקן וכן לסון סרמכ"ס לסוף המכר שלו כסוק • סלס 6"כ קרחיק הסיעור קרחוי • כפירוס : ומסייס ספיכם גור 6ו סגול • קנה 6ו לקנה וכן ולע"פ פלין לחכרו פס כותל ספר ימלך חכרו ויכנס כנר קנוכר פירסרס"יכגמרל רף י"ג 6

cהוסיף לכלר נור מלסון קליני סלן ובמכח זה מזיקי :

כלומר קיז רמיס וכו' ויסיס מפגין נולולילנס • 6נל קרמניס 6לס סזכיר פירוס קוז כתכ כי סימן קע"ח (ככ"מ פרק ח'

מתנ' סכניס סמפרס נור חן חנוך כפירו' קערוך והיינו מסך לוחמסין (יתרנוס וימשכו וננידו) סהול לומר לו חני קולז כן רמיס נער חלקן 6ו תמכרקולי כשר זה קסן לו סמכיר לך חלקי נזק רסן ועיין כפירוסקרינרים מסנס ז' פרק כתרס - ומס סכתכתי סס : אבל כזמן ספניקס רוליס וכו' יחליקו כרתנן כריס פרקין ולס הדר תני ליס קכח 6b מסוס רכעי למתני סיפח וככתבי הקרס 6ע"פ ספניקס רוניס ל6 יחליקו נמירף ג': וכתבי הקרס כ"ו ספריס והיו רגילין לכותכן כנליון כס"ת שלנו לפיכך ננחי סרכר נחקכן רס": לא יחלקו כתב סר"ן

ולוקל) וכו' הכל ככרכיס סרכס וכו'לס רנו קולקין וכסתס סכי עניניס וכל חלוקר כריך להחי ולקלי • לפיכן

רנו לין לס רכו 65 • גמרס דף י"ג עיר : פרק נ לא סיח ול6 מערת • וקול קלין חריכין ננעינין (דתנן כמפנתה' פרק ג' לככ6 קמ6) וקני נקט חנן כור וככל

מקוס וניל לשנות סיס וכפרק כתרי מור • מטוס קכי לח מכריך קכח לכור ופיח ומערת כרמלריך לסו כפרק י' וככ6 קמ6 דסתס לס סוס ליס לתנ6 למנקטינסו לנגכור כיון דכתיככור כקרח ty סוס ליס למתניכור (חודית • תוס' ולא חמת סמיס 65 נכרכת סכוכסיןכריכס לחי תנח חמת סמיס מסוס לקכיעח. לכל נכרכת סכוכסין רלח קליעה(סתכונס פעמיס מפתנת לחומכות חסרת) חימ6 65 • וחי תננכרכס הכונסין • מטוס רקוו וקיימי ("ולחכוחן קשה יותר מSc מיס חייסי רס"י•) כל 6מק המיס לס כריכה: גמר'ומכור לס סמעיכן לסו למני למימר רכור ופיח רעמוק ן טפי כעי סרחקס ניי לכל הנן לס פמוקי כולי תלי קוס למינס ללח כפי הרחקת ג' • ולי קנה הניקות חמינ'רגור וסיס רעמיקי טפי נעתרחקי

יותר מנ' תוס'וריס פרקין : אמת המיס מפורס כריס מוער קטן : נברכת כריכה - קרמכיס : מכותל מכרן • כקכ קריב מכותל כורו קלמר וכוי כמכח מחלל וכו' טפחיס : וסל דנ6 קלמר כפירוס bk

6ס כן קרסיק יך ב .מבורו

וסל.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

בכורו 6סס טפחיס לססמועינן דכותל נור סתס סלסה טפחי' וסונסיר • 6ק כותלי חפירתו : הנפתי פסולת הזיתיס 65חר ונפק' מינסלפקח וממכר נמר • ולפיכך פוסק קרפניס פנמכרו ככית קכד: קסלעיס לכניס סקלור יוכל מתן: סכל 6ף ככותל כנין דעלמס 6לס למתניתין לח חיירי 6ל6 נכותל הלו קסיס לחומס ומרפין חת הכותל • ולח נכותל רכור קלי נורו • (הטו-פיי קניק סונורסל כסיר ליתס & נכותל נורו קסתס: זרעיס קסיס לכותל סמחלידיס 6ת קקרקע ומפלין ותס סכת' סר"נ 6סור לחרס

ספר קיקוס : ולת קמחריסק לסמוך חקר מן הנזקין וכו' וסר בסיר' מרחיקין את הגפת • ואת הזבל", ואת חט"פלין ורעי'כגון פסורם סמלימלך חכרו קינג' גלר המלח • ואת הסיר ואת הסלעים • מכותלו של חילנות קפק לכותל : מי מינר סלו פירו: סמל יבנה חכרו שלשה טפחיס : וסר בסיד • מרחיקין את רגלי'ממסמסיס 6ת קלכיני' כור לסל כמפני ר'לס קייסי הזרעים ואת המהרישה ואת מי רגלים מן הכותל פתן סל טיט יכס • לכן סמל יכנס. וכן מכוחרנפירי שלשה טפחיס ומרחיקין את היחים ג'מן השכב: המטיל מיס סמוך לכותל הרמנ"ס

וכן הסכמת שהן ר'מן הרכב • ואת התנור שלשה מן הכליא • עשו מלכיניס נריך לסרחיק הפוסקיס דל6 חסרו לסמוך

שהן סלסה טפחיס (ככופל סל 656 ככור וכסדק העשויה

הכניס מרחיק טפס ופל חכן בכורות סקי6 סרק נית הסלחין סכריכין להפקותה תמיך וכגמ' קסס כנין כונתח סינו כריך להרחיק כלל: הרקי' קסיס לכותל ואפילו לר' יוסי דמתני' יח להלכה כמותו (לומר סזס סופר סמנידיס 6ת הקרקע כגלגול חכיטתן: מן הסכנתיל סרחיס כפון סלו וזה נוטע כתוך סלר הני מיני התס לכעירכס רקס סתקתון': קרכן היל העליונה הרוככת על זו • וקיס קנרה נטע ליתנסו לסרסיי למוקי ליס ככור 6כל סכח bמר ליס לל טפס מן התחתונה : סלסס מן סכליס • נסיס פכוניס מטיט מרלן ומר לקח מסית קל מרפי' לס כחרער (עיין כסמון 8 ומכניס 6תוסיניס

התבור וסד נסיך מפמע מטוס מים ומלחלח סקרקט קול לססירי

ותימ6 לר"י מקל לחמרינן כל מרח ומרק וכו' (כמ"ס לעיל) וחומר ר"י ללח קלמר 6ל6 מ6ותס סעס מתסלק התיזק

וכיון דכתחלת הסיזק הוו גירי דילי' מודי ר" • ומיקו חי כמו מסוס מים • A5 קיק כריך סרחקס נ'טפחיס תוס' ריפ : מרחיקין 6ת סנפת וכו'. כתב קרינסכל חלוקסיס לחומס סמוכימין הכל • רס"י : הסלעים פירס סר"כ 6כניס

מהחור יוכל מקן: וכן פירטיס • ורמינן כנמרק חריס פרק ו'וסכת לתנן מין טומנין לס כנפת וכו' • ולס תני לסו לסלעיס נהרייתו • ומסיק ריתס ל6 קתני סלעיס י מסוס רנוpcכי לס לקדירת פירסרס"י סתסכרין 6ת סקלירס • ורית פירס רקנל סלקן מקנקל סמלכל ועל פי הירושלמי פירסו קתוספת רקכי קחמר רסתס ל6 קתני סנפיס דסכ6 כסף טעמה המרחיקין מסוס הכל רלין קפלעיס מרתיחין מלח מפני סכופין כפר קיחות ומלקין לרעית הכותל • ותו כמינין יסתס תנן נמי ול6כחול - וסכח 65 קתני ומפנירמול מין כו קכל 656 כסנותנוכו רכר חס: וסר כסידלסון סרמכ"ס ורכריס 6ל מרפין חת קכותל כסנונעיס כו • ולפיכך כריך לסול כסיל עין ירקרק לפרס כסנונעיס כו כלומר רלס 6מרו וסל כסיר כסהרחיקנ'טפחיס 6ל6 כסנונעיס כו - דלו סרכסיר קתני וכן כתכ כסריס כחכורו פרק ט' מהלכות סכניס• חוסר כסידי וכן כנמרח • רפסיטליס כנמרס לסיפק לו פרנסיך קתני וכריסס חכמיס לקו וכתכו סתוס' לסין נרות רגרסינן כפיפל 16 סר כסיד רחס כןלל תכעילית כריס • לורסי מרלח תנן נמיסו סר רוסו רוקח קתני • וסס רפפיטל ניק כנמרס רסיפל קוק חוסו' סיינו מסוס וחין קריזק כלכך מרוכס סלס יועיל לו סיר לחודית • ע"כ • ולפי זה טפו המדפיסיס ססרפיסו כמקנת משניות סופר • חבל כנוסח מסנת דירוסלמי רחיתי נ"כ סנדפס חו סוי ככי סימן קנ"ס רחיתי מכוכר סכתו כסעיף ."נ רחכעיג) סיס כסיפס ולס נרי:6 - וליתר • ונס סוס כעכמו כסעיף ז' לח העתיק כן : הזרעים נמרח ותיפוק נית מטוס מים • סנריך לססקותן תמיר' וכיון דחי 6פסר לזרעיס נלס מיס למס לי למתנינהו קח תכח ליס הן רלחנות על כותל • ומפני תכח כס"קחי רכתיב למטר השמים תשתה מיס: המחרישה מרפס חת יסולו ונופל • רס"י : מי רגליס כתר קריכ ממסמסיס 6ת סעניניס וכו' - לכן המטיל וכו' וכלכריו מתניתין ככותל בכיניס מיירי • ועיין מ"ס כסס רס"י כריס פרק כתר וככל מניעה כרכור קרחויות להסתכר : ומ"ס המטיל מיס נריך להרחיק • 65 קסיס מקרf רכתיב והכרחי להחל משתין בקיר • bok רררן (הסתין בקיר (וסתס קיר לחו דנונמל קיס • ורמית מקירות נתיס ופרסת כניניס נ"S) דהכי קלמר קרן 6פילו מירי וורכית לחתוני כקיר 65 סכיקגf ליס ומרי ניקו כלכח נמי : ופירוט נוכל כחיס סלין קרמכ"ס פרק ט' מסלכות סכניסולסוןנ"י כותל סל קנניס ככו עינסלט ומיסו ככותל לכיניס ל6 מסני כוכמס • ספרי הלככיס עכמן נמוקין והולכין : שהן י' מן סוכני פירס סר"נהיל העליונס וכו'והיל קנרת טפח מן התזונתי וכן לסון יס"י ור"ל סכססיס רוככת ומונחת על התחתונה קרי קיס קנרס מכל כר טפס 6' סכל כל קרומל ססתחתונה רחבת יותר מהעליונס סול פני טפחיס ואת קתניר ג'מן הכלחי • תנור כלי חרס קיס כריף כככסן כbר קלרות ופיו למעלס וסנס לקכטוכלין פופת בגין טיט כניס מיסיק ללכסיס ומוסיפין 6ותו עליו סליכטננו סוליו נחכנת קרק. רס"י ופין רפ"ק ורפ"ז רכליס ופרק נ' דמויות משנה ח'סלס פי' קרינסטופין כסיס : שלשה מן סכלי •

ומפרס

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »