תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קרבן שזה מדבר ומביא קרבן - שבועה שלא אוכל ואכל ושתה אינו חייב kא אחת שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייבשתים: ב שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין אינו חייב kא אחת שבועה שלא אוכל פת הטין ופת שעורין ופת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ואחת : ג שבוע'שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב אא אחת שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה חייב על כל אחת ואחת : ר שבועה שלא אוכל ואכל אוכלי"שאינןראויין לאכילושת'משקין שאינן ראויין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכלנבלו' וטרפות שקצים ורמשים חייב ר"ש פוטר אמר קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום והוא אכל נבלורת

וטרפות שקצים ורמשים הרי אשתו אסורה : ה אחר דברי של עצמו ואחד דברי' של אחרים ואחר

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ככלל

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

מרבוי הכתוב - אמר לו אם ריבה הכתוב לכדיריבה הכתוב לכך: ונשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור לקיים ולא קיים פטור שהיה ברין שיהא חיי' כדברי ר' יהודה בן בתירא אמר ריהודה בן בתירא מה אם נ"b סכועות)הרשות שאינו מושבע עליה מהר

סיני - הרי הוא חייב עליה (נ"מ שכועות) מצוה שהוא

מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה אמרו לו לא אס אמרת בשבועת הרשות, שכן עשה בה לאו כהן" תאמר בשבועת מצוה שלא עשה כה

לאו כהן שאם נשבע לכטל ולא ביטל פטור : ז

שכועה שלא אוכלככרזו שבועה שלא אוכלנה • שכועה שלא אוכלנה - ואכלה אינו חייבאלא אחת זו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות - ועל שגגתה קרבן עולה ויורד - שבועת שוא חייבין על זרונה מכו'ועל שגגתה פטור: ח איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם אמר על העמור של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה - ועל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

האשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר (ס"מ)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פ ג וברחוקי' (ס"מ) וכקרובים בכשרים ובפסולין בפני ב"ד ושלא בפני ב"ר מפי עצמו - וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד : יא שבועת שוא נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרוכים בכשרים ובפסולים בפני ב"ר ושלא בפני ב"ד ומפי עצמו חייבין על זרונה מכות - ועל שגגתה פטור אחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרי'חייב כיצד (גמי ורי"ף ל"ג) אמר לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמר אמן חייב : פרק ר שבועות הערות נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקין ולא בקרובין בכשרים ולא בפסולין ואינה נוהגת אא בראויין(ס"מ)להעיד בפני בירושלא בפני ב"ר מפי עצמו - ומפי אחרים אין חייבין ער שיכפרו בהן בב"ד - דברי ר"מ וחכמים אומרים בין מפי עצמו ובין מפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בב"ר:

ב וחייבין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »