תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ט שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ועל שאין בה ידיעה בתחלה - אבל יש בה ידיעה בסוף אמרו לו מהו (ג"מ מומרסיס רכי) שיקרבו זה בזה אמר להן הן אמרו לו א"ב יהיו של יום הכפורים קריבין בראשי חדשים אבל היאך של ראשי חדשים קריבים ביום הכפורים לכפר כפרה שאינה שלה אמר להן כוין באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו: וועלזרון טומאת מקדש וקדשיו י שעיר הנעשה בפניויום הכפורים מכפריןועל שאר עבירות שבתור'הקלות והחמורות הזדונו והשגנו' הודע ולא הורע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות ביד שעיר המשתלח מכפר : ז אחד ישראים ואי כהנים ואחד כהן משוח - מה בין ישראים לכהנים ולכהן משוח אאשדם הפר מכפר על הכהנים - על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש אומר כשם שדם השעי הנעשה בפנים מכפר על ישרk כך רם הפר מכפר על הכהנים - כשם שוידויו של שעיר המשתלח * מכפר על ישרkכך וידויו של פר מכפר על הכהנים: פרק ב

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ואחד וכו' - ועיין כסוף פ"ק דכ"ק :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »