תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ככור 56 חנויס כטניס וסקליס •סכסון נפרדיס זה מור סין עיין מ"ס כזס כריס פ"נ דטסרות : וקרקב"ד מפרם כלות נתן ככינה סקיס סישר טומסת חוכליס לטמ6 6חרי' 6ינו • ססנינו כמסני ח' פ"ס רטקלות • רי רוסל חומר סוכל פרור מכטרף ולס האטמלי' ונגעו כקן טסרות בסין ככורין 6ינן 6ינו מכטרף. מיירי ע"י מסקס כלחיתה קתס: מחללין מנטרפיות עם זה לטמס קטררות כיון ססין נכל חסר נותן מעסרסני על הסימון לכרי רכי יוסל • רררים ונרת הכסף כפני עלמו כקטור טומחת

נידך • ערנות כל רכר-נגרר אוכלין : 6סימון עסוי כמות וחכ"א מצטרף מהלליןמעשר שני על אסימון רכרי ניר נמ' פיררכ"ל דף פ"ו המטבע קיינס bk סערין לו ר' דוסא וחביא אין מחללין מטבילין ידיס לחטאתי וכמשנס כ' פ"ק רמפכז טכנו עליו כוס ולין פורין דכריר' דוסא • וחכ"א אם נטמאו יריו נטמא מעפר פני סתס לס כרכנן כו מספר סני וכתין וכרת גופו : ג מעי אבטיח וקניבת ירק של תרומה' ו' לחטאת פי' קרין לוי הכסף כידך דער פיס עלין דוסא מתיר לזרים וחכמים אוסרין חמש וחלוח מטלות וכו' סיפרק כורס: מטבילין ידיס לחטנזק גזוזות • מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגזדכרי חלומות היס נקרח' חטחת מי סנגע כחוכלין ומשקין רבי דוסא וחכ'א חמש רחלות כל שהן : ו כל נכסלט כרח' רחמנ6 חט6ת טמרי' וכיונל כהן מרכריס החוצלות טמאות טמא מת רכריו דוסא • ותכמים קיס: רמנ"ס: אם נטמלן סמטנלין לק קידיס ולין אומרים מדרס כל הקליעות טהורות • הוץ משל

הוץ משל ידיו נטמס גיפו פי' סר"ן מטילין כל הנוף הרי זס גלגילין דברירכי דוסא וחכ"א כולם טמאות חוץ במעל' פסו וכו' עיין כמסנס משכיל ידיו כלכו וכסר ליגט משל צמרים :ה הקלע שבית קבול שלה ארוג • ה' פינ רחנינס וסתס סתס כי הטחינסון'מספר הפרה טמאה • ושל עור רבי דוסא בן הרכינס מטהר • לן כחכמיס :ג חמש רחל על הטמל : 6ס נטמחו ידיו וחכמים מטמאין • נפסק בית אצבע שלה טהורה וכו' סנויס כמסנס כ' פרק נטמי גופו וכריך טבילה לכל בית הפקיע שלה טמאה : ו השבויה אוכית י"ח רחלין • ועיס : קנון • למטלה עסו כמי כתרומה דברי ר' דוס'וחכמים אומרים יש שכויה. והחוצלות טמסות טמר מטלת סbס נטמחו ידיו אוכלת • ויש שבויה שאינה אוכלת • כיצד

מות פי'סרין נטמס גופו מסbין כתרומס

האשה

מחללחות וכו' • להן ספק וקופיס : גי מטי חכטיק

סכין (לטיג דמררכנן קורעוני' וסמסק' סכתוך ססכטיס: וקניכת ירק עלין מעופפי' מיטמלין חטיפ ס'ין ליס כית קנול (כמיס סרינ גרים פיס סמסירי' מן הייק • מנס מנס ופרס כל 6חת מכס וחני לכליס סכל קיכס רלית (קו נרנפל עשויין לסכון' תוס' פיק ונכיר מסכי 65 bסיכ נו סזי פחות פגניות: כל ססן לחו לוקח לסוכה דף ו' ועיין פיט רכליס מפנק ו' : ופחות מtפי' פלעי 65 מחייכי רכנן כר6סית קגו • לג) מסוס וחכמים חומריי מדרס ג'ון קר"נ דחזי כמי סכינק יוסימס שרי רוסל יקינפיטורס רכת קרי קנ6 לסיעור' זיטח דרכנן כל לף מרום גמ' סס : גלנילין פי' סר"ן חכנט סין • (תסלט מסקרוכיר מעיס ומסקל כל מעת ט"ז גרעיני. סחונריס וכו' - וכ"כ כמסנס י"ח פיה רכגעיס גס קרפניס פטורה: סובלות ממכללות עסויס מנמי וכיוכס נוויס נקס פירוט סס כך : (מפייס וסולס יוס כנור מן ותגליוניס עיכ ספק סכיכ :טמסות טמס מת - 6קריים לקן כיס קכול מכל כח (כפירוסו סככחן נרחה ונורס פתיניל ומפרס פריס מלק טומ6ת מסככ ומוסר לפי סלין רחוית לסכינה ול6 ליסינס : מורכבת מן פתיל גיליה ארוג טמלק • 6פילו ר' דוס6 סנר וחכמיס bומריס מלרס לחזו כמי לפכיכק: הקליעות - סוטין טמ6 מסוס לרונן כל פסול • קרחכיר ועיין זה כפי'סר"כ מעס' עכוק :'טקורות 6cינן חפוכות חריג לין זס כגל : חון וריס פכ"ו ממסכת כליס : ושל עור רני רוסו בן הרכינס מטל נלנילון סקניטות סל 6נגט פסונרי' כו פכגוהוק חסין : מטסר רקל סנט קסמים קלע לחן תסמיס קול כרי לעשותו כלי כנס טתחות לכלס חסיניס כנר חוץ מן הקליעת סטופי'מוכרי לפי ססינו עסוי (6

%) לזרוק כוסכניס • ומעסה מקל כעלמס קלמר לקורנס 6נולות סל כמר : ה קנט • טזורקיסגו קוס עוסר קרחכיר: בית קפקיע • פייסקריכ קכיס יר הכניס כמה דלק 6מר קולט כחכן יקלענק בתוך כף הקלט: סלוסו כנוכוי ורונה להפקיע וbי . כלומר להוכיח ועיין בית קכול פלק • סמקוס סמסימין כו תוכן פרוניס cobליך : כפירוס סר"כ כריס פרק קי רנוסכת סקלי' כרכור פל קפקיע • בית חככע חלק כמין נקב קטן סמכניסיס כן הלככט : בית

ומס סכתכתי פס הפקיע • הנית יו סחוחו בו כtמסני תקני בחור • (רוכה והשבויה חוכלת כתרומת דכרי ר' דוס6מר ר' יוס6 לספקיע ולהשליך ק6נן: ו הסכוית • 6פת כסן סנסכית •

וכי מה טסה לה הערכי הלז (דערכיי' סטופי סוכרת כתרומס - ולס קייסינן

פתח זמת רק זעה קכין ירלו לטוכס וכו' וליכותס נקטיק תוספת)

וכי מפני סמיעך לק כין וריק פסגת מן הכהונה (כלומ' מין כוסנין כהן הפקר לסונסן ככעינת חלה לשחק פמן רפ"י • (פ"ג לכתוכות דף כ"ו) :

לו א הספק

[ocr errors]

36 1

והאשה feמרת נסכיתי וכו'הכי סתס לו קכחכמסנס ס' 6מל העכו"ס כלכלית נטפלת זונק ופסלתנן התרומה :

פ"נ וכתוכות : שהפה וכו' • כ"ח כ"נ וכן נרחק סרפה 66סר כוס קפה סתמיר כסס והחגיגות כtלמרק ססיס נייסת הרמ3"ס וסס ל6 כן חין לי לפרס על העיקר נסכיתי כן יס לססמינ'כסחומרת וטהור'סכי : ן קטמר טומר סכידינו קפה bcסר וכו' • חי חיתילנרס ליס נהריח כמפק: מכורע עומ'תחת החת, חותחת תאילן: וטהור עובר דרך סס3 ז ארבעה ספיקו' וכו'

ספק נגע ספק לה כנע לו כינרקטת עומר (ס"מ) האשה שאמרה נשביתי וטהור אני אוכלת ספּ'קלקיל הלילן והסקיל על וכו' פירס סר"כ מכורע טות' (ס"6) (שהפיטאסר הוא הפה שהתירואס יש עדי' סניסס ונטחה הטסו ספק וכו'ומסנס זו פנוי' מתניכי שנשבית • והיא אומרת טהורה אני אינה אוכלת : לח סלקין ולח נטמ'סרי ספי פורטסרו'וזס מפרס הר"ן ן ארבעה ספיקות ר'יהושע מטמא וחכמי מטהרין חי : 6ו ססית הטרור עומר עוד פי' חקר ופיס : ה כיצד הטמא עומר וטהור עובר הטהור (נמי טונר) והמכור' עוכר ספק פני : שלשה דכריס רני כרוק עופוך והטמא עובר הגמ'עומד) טומאה ברהי וטהר' טומחת כרסות תמיד וטסרת

מטכנס וכו' פנוית ברהיר טהרה ברשות היחיד וטומאה ברהירספי גרת"ר כגון חנות הפתוחה כמסכ'ס' פי"כרכליס ועין נגע ספק לא נגע ספק האהילספק לא האהילספק לרס"ר ספק נכנס ספק לח וכמסנס ללעיל מינק מ"ס הסיטי ספק לא הסיטר יהושעמטמא • וחכמים נכנס: מן ססטקרה כרקס נסתיקןנסיך ומסס כמסת' מטהרין : ת שלשה דברים רבי צרוק מטמא והטומחת ברס"ר קרי סני הסלחני דרכנן מטהרי מטוס וחכמים מטהרין מסמר השלחני • וארון גרוסית ספקות 6חרות : ר' יקושט רשמיcעססקרק'עייןמים ומסמר של אכן שעות *ר*צרוק מטמא : וחכמים מטמ6: וסכר סוחיל ורת'י כוס כמשנה ה' פיל וכלי': מטהרין : ט ר'רברים רבן גמליאמטמא וחכמים משותפת כפפק טומחה זו * ט ארבעה דכריס רין מטהרין כסוי טנישל מתבות של בעלי בתים הויספק טומחה בריא וספקו

מטמ6 וכו' ותלוי המנורות וגולסי כלי מתכות • וטבלא טמל : וחכמיס מטסרין * סנוק מפני'ו'פיין רכליס' שנחלקה לשנים ומורים חכמי'ליבןגמליאכטכלא רסנרי הומיל וספק טומלית וע"ס וכמסנס נידסתס מיס שנחלקה לשניס * אחד גדול וא' קטן הגרולטמא כרק"י מcופפת כל - הוי נסתיקן כסייפתח רשמית : והקטןטהור:ישלש'דברים ר"ג מחטי'כרכרי ביש טפק טומ'כרייר - וספיקף ישלשה הנריס רכן נמל•! אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת • ואין טהור • ולין הלכה כרבי

מקמיר וכו'סגויס זוקפין את המנורה ביום טו'ואין אופין פתין גריצין יהושע : ח מסמר הסלחני כמסני ופינ רינת וע"פ: אא רקיקין • אמורכן נמליץ מימיהן של בית אבא סלחני תולס כו כף זוקפין פיניס ונס ננכה לא היו אופין פתין גריצין אא רקיקין אמרו לו ומה קכסגיס והמתינו פירסו q6 חורקפת סרמכ"ס נעשה לבית אביך • שהיו מחמירין על עצמן מסמר קכועס נסמור פלפני וחרי פי' קרן עיסס גחלת ומקילין על ישר, להיות אופין פתין גריצין וחרי• ceלחני (העמי" כן תריס וכג' כמו וסנס נ' סלי

יא אף

סמכות ומטקוין רכנן מסוס מרי טל רסי' סרמכ"ס

בחמיסרכס לקיקט: כן וכערוך (הטעות) לכן סיס כס קיס ורסומיס עליסס סמות (סtעות) ותחוננת כוסמר וכו מכווניס 6ת

הסעות וקורין לוכלע"ז 6ורלוי", וכערכי !!בלח"טס : וחרון סל גרוסות תעופי מריפוס SE פול גרייס סליסיס לסן כמין סכין פל •ן : ונרוק מטמ6 חותו חרון רחורת כלי עליו : וחכמים מטהרין" כלי ען העם! לנחת רוח • ולינועו לטלטל • ור כרוק סכר פעמים מתקניס 6ותו לטלטלו ולין הלכה כר'כריק: ט טני כליסל מתכת סכעלי כתיס מסימי נו נרוט6ותסגרי כלי מתכות ור"נ מטמb תכסו • לסכר קול כמי חסון כלימפוס וכסו נמיים לוכית קכולי : וחכמיס מטסרין לסכרי כיון דלל כעסס bk לכסות חינוסטון כלי: ותלוי קמנררות • מפמריס סקוליס נקס המגררות כנתי מרקנחות והנכנסיס סס כל 6ס' לוקחמנררת (ומנרל) כת רגליו ונופו : ונולתי כלי מתכות • סגריכיס לסוף כנררו ולהקים כקורנס חוסמחוסר חונן חן פֿון 6יכן טכנליס לדברי חכמיס עד פתגמרמללכתן : טבלה נחלקס לפניס ככלfלחרס סט נק (כוכין • ונעסית שתי חתיכות פות ס6ין 6חת מהן נוזלת מזכרתתי נפל פליני ר"נ וחכמיס והלכה כחכמיס : י (6ין) טומנין חת החמין כיו' טוב לסכת לסכריכים חין חופין hk ח"כ עירכ נפתולין מנסלין fit מין מירן על סחכסיל וחין מותנין 66"כ היו לו חמין טמונין מערכי"ט וכית סילל סכרי לסופין ומכטלין יטומנין על עירוב של תכסיל נלכר : 6ין וקפין - מנורה סל סִוליות סנתפרקי חוליותיק חין מחזירין חותן • רקו ככונס'ויס כנין ככליס ונ"ס סכרי מין כנין ככליס: נריכין ככרות פסוק : hk רקיקין ככרות דקות וסכרינ"ס חילופין פק סרונס כי"ט מסוס טרקל • וניס 6ומריס לופין פת מרונס נייט

סכזמן סקפס מרוכס יפה קיר גלפר 8 (קרי • פסק

0

[ocr errors]

נדולס קנלפת על נכי נחליס • וין קלכס כר"ג ככל מת וכפריך ערך ח כלומר חברות גדולות קרליוק למלך :Q סמחמיר כדכרי כיס: יא מכנדין בין המטות פלוכלין סס יא אף הוס לומר סלסס וכריס לסקל וכו' • סניק כמתניים . ורנילין קיולקסג על גבי מטות ולחכול : מוגמר לכונס ע"ג פ"נ רנינה. וע"ס : יב שלשה וכריס רני

נמליס כרי לקריק נק • 6כל לגמר 6ת סכלי וכרי הכל חליעזר בן עזריס מקיר וכו'סניק כמתניתין מ'פ"נ ונינה : מסור : מקולס כרעיו וכני

ועיין סס : מעיו תלויין כלור) חולק ל יא אף הוא אומר שלשה דברים להקל מככדין בין פרקי ביצה סגונדק כסכולתו והיו עוסיס זכר המטות ומניחין את המוגמר ביום טוב ועושיסגדי

ניס לפסח וכתיב כיס רספועל סקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרים:יב שלשה וכו'כ'ס חומרי' שחור ככזית כרעיו זעל קרכן מקולס דכריס רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרין: הכל נסנס כריס פיק רכינה כנכור סכלי זיינין עמו תינוי פרתו יוצאה ברצוע'שבין קרני ומקרדין את הבהם' ועיין סס : ג בהמה וכוכע נחסת וקילס ונחסל: ביום טוב ישוחקין את הפלפלין ברהים שלהן רבי סגולות ני"ט וכו' ער טהור וחכמיס חוסריס •נסלסקן • יהודה אומר אין מקררין את הבהמ'ביום טוב מפני לסור ניחל"ן וכולסי סכן כינור מסוס 6סורי גומות שהוא עושה חבורה אני מקרצפין וחכמי' אומרים קול רק) לפרוק רוסמוS6 ומונמר מסוס דלסן לורן

ר' לכל נפס קול פלינו לה פרקר אלו דברים מקוליבש ומחומרי ביה כפרק קיוס הכינה דף י' וכן למעונני'כיות לו למי מריחו

ביצה שנולדה ביום טוב בש"א מייתי התס כריית'טנר סגול רע גדי מקולס מפני סגרחק האכל• וב"ה אומרים לא תאכל בש"א שאור ככזית כייט מותר ול6 מייתי מתני' כלוכל קרמס כחון וסלכס וחמץ בככותבת • וכ"ה אומרים זה וזה בכזית : ליכס • חלח ולחי ללינ לקן כחכמיס : יב פּרתו יוכחת ב (גמי) (בהמה שנולדה ביום טוב הכל מורם כמסני לח כקמס ולל פרויד ברנועי סכין קרנית לנוי שהיא מותרת ואפרוח שיצא מן הביצה הכל מודים הכל מודיס סקיס מותרת וחמרו חכמיס cmחו קו שהוא אסור) השוהט חיה ועוף ביום טוב כש'א ולק סייך טעמ6 וחינת תכסיט לס ולח פרתן

יחפור דיכנס דרוקח לידת כיכר סל רני •זר כן עזריק סיתס

חפים הכנת מס' רט"י נירה SE 6S6 סכנסו יעל סלח מיסקנס נקרחת על פמן : ומקרדין קוכנה לגדל לפרוס • לחלוכמנחת כמעי למס לינק מנדלק כיוס טוב כמין מנירה קטנה סל כרזל bסינית רקו • מסככין לפרוס וגס טובה יותר לכול - לגלולר סוף טוכ לסכינק :: ומגרדין כס 6ת הנקמה - ולע"ג דעכיר מנורת : כרחיס סלקן• ורחוי לכל רכר 6ס נסחטה חמו ונמכח כמעי ממו • כמו לקר: קטנות קפליות לכך: מקרנפים כמנרת טל מן ססינית קלילי: כ"כ הר"ס סס ומ"ס סר"כוסוח סידוע כעוכר סכלו נסות ולין טיפין חכורת : 6ף לס מקרנפיס רנזריגן קרנוף 5 חדסי • קרלסוהרי"ף סס וטעמ6 להילחו הכי הרי קול (טו) קירור ומין סלכס כר' 6לעזר בן עזריה • 6 במקרריס ככפל • וכלו לומרסיו (כמו פכתכתי כריס פרק קמס ור"ת) 6ת סנרמס כלכר: מסוס לכקס קיס לי: נסטתיס דר'פלטון ריקת יולרס לחממת חרסיס ונסה לפסער • סרמכ"ס נפ"ו דחמר דכר סמין מתכוין מותר • וקיימ6 לן כותיק • וחכמיס מרלי מלכלות ספורות : ואפרוח פיכח וכו'סתוס 6סור רפליני פליק פכרי כרכי יהודה הלמר רכר סbין מתכוין 6סור פירס סר"כ מסוס סרן לעוף כיון סלח נתפתחו פיניקס • וחין כן הלכה : חתרנו מכל הסרן הסורן: כרחית כגמ' דנינה

פס לכל פרקי כיצה סכוללת כיוס טוכ כי"ט סל6חר סכס מיתת לקקים רגיליעזר כר' יסולס סיס רס"ל 6ף כחול 6סור • עסקינן וטעמייסו דכ"ס רחכורי פח מיכל וחלי הכח 65

6סרינן חל כי"ט • ח טעמה כדחמר ונ החס מסוס דכל כינת רנותילרס הלידכם מתמול במרק לקונמכס הלל רמי פנימי סגולל היה מוכנת לחונכלמן • חכל לפרוק סנת מכינת לי"ט והתוית למרה (היה גיוס כספי והכינו * חינו מוכן חגג חמו • פוקנת כוס וכן סעתיק סרמכ"ס כריס וסתס 6סי קול קוליקול מכין לסכת וחול מכין לי'ט: די"ט פ"ג מהלכות יום טוב : השוחט חיה וטון נייט וכו כמי חקרי סנת ויןי"ט מכין לסכת : ולס סכת מכינה לי"ט • מטנק זו סגויס כפ"ק רננה זסכנה דנינה 6ע"נ רכידי סמיס היה מקריח הכנת : 6חור ככזית לענין סכינק ג'עלה פליני רזה וזה נכזית פרפתס סכתוככסרור • סחור ל6 ימכח ככתיכסוסייס כסמן כי כל לוכ3 תפתלת לומר לך זהו סלור : זהו זמן כזה כן זה כי פליגי לענין כיטור כ"ס סכרי מוכתב רחמנח לתרווייסו סחור וחמן ס"מ סיפורו של זק לח כסיפורו סלזס ולל ילפינן ניטור מ6כילת יוניס סכרי ילפינן כיסור מחכינס : ג הכל מודיס סקיס מותרפ נהול סילוע כעוכר פֿכלו לו חרסין: וחפרות סיכה הכל מוליס סקול 6סור מסוס סרן קעוף: הסוחט חיה ועוף - הכל לסחוט קיר ועוף כי"ט ונמלך כניד כיכר יעשה : כית סמי חומריס • כ"ו מוריס לו מישחוט לכתחלק ויחפור ברקר נעון

2

36 לו. ב

[ocr errors]

סנקכ' ופ"ס: ג כיש חומריס סכקר וכו' פנוית ברים, פיס לו מכעור יוס כלומר שיעקור אותו ממקוס נטיכהו ויעלה פרק ו' רפלת ועיס ועיין מ"ס נסס התו'כריס פ"ס לכתוכות: עפר ויכסו נו ומיירי כפרוח נכון כעפר פיחות קרחוי לכסות הבקר והיגנפלס ופירנקר כמו הפקר כמ"ס כסס סריס ס6ינו מחוסר כתיסס : דקר יפר סנותנין כחרן לסון ירקור

והרחניר מסייס פס וכן כלפון תורק בקורק פקיס 6ת פניקס 3 פרפר כירק מוכן קח: לחו חמלתיקו הכיס כלומר מופקרת קיס סלינק

וכ"ה קחי מלח מלקק כמגפי PCA לי: 65 יומתו כי לא יחפור ברקר ויכסה ובית הלל אומרי'לא ישחוטא נפסל ליס וקני קלמר ולספר

טיס וכפי הפשט א"נהיה לו עפר מוכן ומירים שאס שחט שיחפור כיר' מוכן הוס ולס סנו 6ל6 כוח רקחמ'סכי לכל החכמי' ברקר ויכסה שאפרכיות מוכן הוא. ג בית שמאי ספוסק מערך י"ט : חכל ז"ל העזיקו דכקורת מלקית אומרים (סיה) הבקר לענייס הבקר ובה אומרים קוסק ני"ט 6סור • רליכה כוח • כלומר נקריחה תסח אינו הבקר ער שיובקיאףלעשירי'כשמט'כל עומרי למימר תסתמול רעתייעלו כמו סכקר הריננמפנקי"ר שרה של קב קב ואחד של ארבעה קבין ושכחו ב"ש ולס רחוי לכלוכו בינספרין

פין רמבות : אומרים אינו שכחה וביה אומרים שכחה : ר קוק רמז חס מותר לכסוק כו י העומר ססוס סמון העומר שהוא סמוך לגפה ולנדיש ולבקר ולכלים חיילי דחוי לקפוכי נית (כלו

לגפה וכו • ושכחוב"ש אומרים אינו שכחה וב"ה אומרי'שכחי: כו בינת סקיל לית נתי ומכס' שנות נמשנס כ' פ"ו לפחס ה כרם רבעי ביש אומרים אין לו חומש ואין לו כו: ג הפקר לטניס הפקר ומ"ס: ה כרם רכעי וכו' ביעור ובית הלל אומרים יש לו (חומש (גמ' ל"ג) ויש מי שהפקיר לעניים ולה סנויי מסנס נ' פז רפחת לו (ס"6 ל'ג & יסלו) ביעור בית שמאי אומרים יש לו לססיריס דין ספקר c לו וע"ס ועול תיל סנוי'כמסנס פרט • ויש לו עוללות . והעניים פוריםלעצמן חיכו חייל ללקט סכחס

נ'פ"ס למספר סני: וביהאומרים כולו לגת : ו חבית של זתים ופחת עלה כמטסרות וכתין וכיה חומריס כולו לנת מגולגלים • בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב • גלקט ופס. לעניולנו תפזו' והל מלת' נמי חומרי

נכית חותס מת תיל תעזור לוקס• גנ"ק סקוח מחמיר לכל

עמדת על עוינת חקר'רקיינו הענייס מסוס גזל כיול קנית קרחכיו: ו אינו כריך לנקר קפקר פסיס כזו מת לענייס ולס לעשירייף הפקר לענייס: כתב סר"כ ולע"פ סיפוקל קיוכס מסן וכודמוהל מכפי'כרכן ער סיפקיר 6ף כמפיריס כסמטס וכקי'וסכיעית תשמטנת כמסנס ס' פ': למכשירין : ועיס• וכ"ל לקניס כלסון סר"ן ונטסתר מס ת"ל ונטספת לימרו על נטיפס 6חרת לקיינן פוקל כחי"ק דסכי ק"ל קתס כמכסירין ועול כמסנסני פיט קפקרסקיס כסכיעית • מס פנימית לענייס ולפסיריס - 6ף וטהרות ובמקורות פרק ז' מסנסניור': ומייתי לה נמי הכי הפקר לענייס ולעפיריס: כל עומרי קסרס על קכ קכס סין בפרק כ'כ וסכק רן קמ"ו - 6ע"פ סכ"כ גס כן סר"כ כמסכת כל פומרי הסרת כל חסר מסן קס ה' פרק ט' דטסרות ורחיקי כמו כן נסיכפירוס רס"י וכתוס' Eכחו• סרי זס סכחק • יותר על כן אינו סכקס וכן 6ס קין פרק קמח ריכמו רף ט"ו - ועורכתוס'פיק לחנינת דף כ"ס• כל סטומריס סני קכין נחסר מסמנס קכין סכחו • קריוק רפ"ק רסג'רף * ולמנס לכרי סריג נמסכי'חקר רפוןסרמכ"ס סכחת • יותר על כן חינס סכחס :

סכחת • יותר על כן חינס כחס : ו לנפק גרר מכניס סככסן כת3 נ"כ ככ"י סכל כפירוסולטסרות ומכשירי כחייתי סחורות זו על זו כלל טיט: ולכליס • כלי התחרית: ניס גן כחכורו פרק י"6 מסל'690 • וכן כערוך הועתק כחי"ק : חומריס מינו סכססי פלוגתייסודכ"ס וג'ק כעומר שהחזיק כו :

ומוריס להוליכו לעיר • וכתנו כגרינפס הוכנר קנריס • וסכקו סס

פנס 6ומריס לינו סכחת • סקרי וכק כוי וניק 355 חומריס וכחת'פי' 6חר כיס fומריס (חינו)-כיס 6פילו כעומר סלס סחזיק כו כלל לס סוי סכחת • סומיל והניחו לגלוכו המסויים עקיר לזכרו וכיה חומריס סכחת כל זמן 656 מחזיק כו' ומודיס כ"ה סלס החזיק בו ו6ח"כסכס סחיכו סכקת: ה כרס רכעי פתוח כריך פריון 6ס נ6 לחכול חון לירוסלס וס"ס לכל ען מסכל : ין לו חומם • דלל כתנת פורס כו * פסכעליס מוסיפין 6ת החומם כרן סכתנס כמעסר סני: יליןליכיפוריינו חייכ לכערו מן סכית כערב פסח 5c רכיעי'נפל פגיטי'כסמנערהמעסרו כרכתיב כערתי הקרם מן הכית : יש לו תומסוס לו כיעור נ"ה ילפי קרס קרס ממעסר מה מספרים לו חומם ויש לו ניעור • 6ף כרס רכטייס לנחות. ויס לו ניטור • כ"ס ל6 ילפי קרם קרם ממעסר : יס לו פרטים לו עוגנות בחולין מסכי ליס

הטניס פולין ליכמן הפרט והעוללות סלקטו • וחוכלין חוקן כמקומן - ומעלין ירמיס לירוסלס: וכיה חומריס כלולנט • קסוס וילפי ממעפר וסכירס לסו מספר סני ממון גכוס סוח הנכך דין לענייס חלק כוורורכיס יעולליס פס סלר קײן וקכעליס מעלין הכל נירוסלס : י מגולגליס ככוסיס כמלח כדי למתקן : מינו גרין לכקכ קסנית • וסס"פ פקמוהל היוכח מהןנף על גכן • הינו מכשירן נקכל טומלס • הלל ניקל ניק כחותו מוקל קיוכס ולכן כעינן מסקס

לניסק

וניח6 ליס וכתיב וכי יותן מיס על זרע • כתיניזן יקרון ומודים 66ס נקנת וסתמוס ספריס סמיס טסורס ולי קשיח יותן - מס יתן וניח6 ליס - 6ף יותן דניח) ליס: כריך לנקני כך התיל רנרסינן ככליס פרק (יי"ו) חכי סנקנס לעסות מעסה לגלות רעתיס דלסניח6 ליתכלותן מותל סיסי' וסתמות מריס סכילה למס סתימ'סמרי'הול סתימס ומגלת כף פל נניקויקיס ורוני סוח סיגל רן נק סעוזס כחניק: כ6קל המקננמיך פתיל • קתס לfו כגלוי ועתח קליי מלקח• וסתמות סמרי' סיי6 טסורי

של כסתימס תניה מלתח מכיון פנקנת גלי רעתי' דלל ובית הלל אומרי'צריך לנקבי ומורים שאם נקבה הנכ'כל מילי וסתמכיל ויו ניח6 ליה יפון 6ין 6ותו וסתמוה שמרים שהיא טהורה הסך בשמן טהור וקחי כלפי נכסיס : 6כל המותג מכשירןלקבל טות ': ונטמא ירר וטבליב"ש אומרי'אע"פ שהוא מנטף לענין כפר •

כיון pc'י רע"פ ססו6 מנטף טהור טהור וביה אומרי' כרי סיכת אבר קטן * ואם היה טורס התסמיס נכקעת המ"פ ססמן נוטף מכסרו שמן טמא מתחלתוב"ש אומרי'כדי סיכת אכר קטן הסתיכנס והמסקה חינן

חדר סטנלטקור : וב"ה אומרים משקה טופח' ר' יהודה אומר משום תפקייס נס ה: גלי רפתית מיכת חכר קטן6ס לה נסחר כ"ה טופח ומטפיח :ז האשה מתקרשת ברינר ולס נמי לית לתפק'סרחנ 7: מן הסמן פל נזרן hk כדי וכשוה דינר כדברי ב"ש וב"ה אומרי בפרוטה - שהיא טהורה • ופעמיס פיכת חכר קטן טהור ויותר ובשוה פרוטה - ובמה היא פרוטה • אחר משמנה חומרי' בהחלט cc הטרורת מפיטור זק טמל כסניל באיסר האיטלקי - בית שמאי אומרים פוטר הוא על רנו פלינו מוכשר כמו קסמן סנטמה כרטתלו • את אשתו כגט ישן וב"ה אוסרין : איזהו גט ישן סנכר כמסכת מכפירין וt3חרטל נסרו וטמסוקו •

כל סרמכ"ס: אף על פי פקוח והזמן ספר כפרן לח טהר

תנטף טהו' וכטל עיג גופו כמקוס סחין לך מסקס מקכל טסר' כמקות 6k המי' כלכופי מס 6c"כ כפפת ופ"ס וכרכות°coנ'נ' סרחכ"ו כסס ירו':Q הפקה: ניf cומריס כדי סיכת חכר קטן טקור טפי מסכי אכן קטן וסו6 ה6ננע הקטנה ונוfככטות היו קרתנ"ס • טמ6: מפקת טופס (ימטפיח) cc לחלוחית בכף ער סרפינט וכריס פיס וסכת דתנן נמי כס"נ ומפרס כס לנכש ככן יוחרת יונק נת לחלוחית נס היל • סין סלכס כר'יסוד': קטנה סנרל • וכמ"ס סרנסס • ועוד פירסוbס נקטן כן ז כדינרונפוס דינר מסקל גרינר ליו סעורות כסף: פרוטת יומו - והכי חיתל כנמ'קתס וחולי רמדלח מייתי קתס מתניתין חני פפורק כסף : חיסור מסקלי ר' נרעיני סעורס ונקרס וסכח ומפרטת בתי ככה"נ • קוס לסכירס ליק לקרפניס הטנקי על tס ססיס מטכס קייכס כמיטליס: כנטיסן. רדיק' כפ'מפרזיכן הכי • 6כל 65 סכס bk כמשמעתי ומסתמי כרמפרס וסול סכתר לגרסת 6סתו • וור שנכתך הנט חבר קיר סוס לסכין • וכחכורו סוף פ"נפתלי טומלת לוכלין נתייסו עס כית סמלי סכרי bס 6מרינן נזירת פתח יחתרו המתין לסון סמסנס hcn'כ כפרק **המהנכות פכת וכפ"ס ניטס קודס לכני - 6ס יסתת 6ת הנט סנת לו סנתיס נין לכלי' פפנת נ' חנן כדי סיכת סכר קטן - ופירס cc קרין • כתיני לנתינתי וקילת כניס ממנו נתין זמן זה • יח"ל ותריסיכמונtבת וסע"פ סלח הוכחה כנמ': חכל סרמכ"ס ינרזנינו וכסירסו זמן רנט קורס ללידת הבן • יהיו סגורים התפיק סס כפירוסו וכחכורו פרק י"ק מסלכו' כליס כריסיכת סנון לימסעף כפינתי וקוי פנס סיחמרו מן הפנוית גולר • סוס קטן: כרי סיכת חכר קטן פירס הרנויותר מסיפור ופסק ההלכה לחיר6רס 6פתו כנטיסן וחס נוס והלך זה טמ • נניל כסמן סנטפח נקטמלו וכסלר על כסון קנפל כמדינס למרק • תג6c כן לכתחלס : וטתחתי וכו' וכן כתכ סרמנ"ס כפירוסו • ונרמין וכריקס

ולנק סחרס מתמתח מקשפן ונריך לומר רמיירי כטומ6ת ידיס •

כלו' bcס ננעו הידיס נסמן נטמס! הכל נוף החרס חי ספסר מיחזור ויקטמ6 מן ססמן 6Sc תיק טמל • 62 תמכו נטמ6 כ"ה(°ניל וה) 6ין 6רס מקכל טומס מחר כמו סכתכתי כרים ג'ירוכיס - ולין לוסתן נעסס סכ כדמוכח (כריס כליס) וכן נרמין דכרי קרחכיורכטותחת ידיס מיירי • ולסון סרמכיס כסיף כי מהלכות טומלת חוכלין • קרי קוס טהור כספיק מקולס • וכן נסיפס כתכ סן סמן טתח וטכל 65 טסור קtפן וכו' ולס לחו וכו' נטל כתיפיטו סרי ססכרתו על ידי טכילת הפרס נטקר הסמן • כפי התכליס הפנוייס נמסכתיכו - וכן פי' הרחב"וי ולח ידעתי לתת כתר סכימססרוכיר מפרס מפנה זו כענין 6חר מפירו' סרמב"ס : ומ"ס קרן סין לך פסק' וכו השנה ס'פ"י רמכפירין : ואם קיי סמן טמ6 מתחלתו וכו' - ותק רמפלנינןכין טמ6 מתחלקו לטהור מתחלתו - תפני סטומfתו חוסכתן • 6"כ גזירת פתח יחמרן רחינו סמן טתח עונה על טסרק כתקות: הרחכיו : ז כרינר וכו' סטיק בריסקרופין • ע"ס : ובית הלל חומריס כפרוסקי וחס פחמר כי קכלס קריסין מסחר קוו כית סמלי (חומרה - וסמלי תני לה הכל נכי חומרי ניק סללויס לומר הלה הכי 6תסל ככית סתורסוכו' : תו' ריס קרוסין יטיין מה שכתבתי מסנס ו' פרק ח' רכרכום : בית פמלי חומריס פוטר סוס 6ת 6סתן כנס יפן וכו • ככל # פנויס נמסנס ו' פרק ח'רנטיןועים :

מנרס

:

« הקודםהמשך »