תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

להם הכמי' והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאש' זמם לעשות לאחיו והרי אחיו קיים וא"כ למה נאמ'נפש תחת נפש יכול משעה שקבלו עדותן - יהרגו ת"ל נפש תחת נפש הא אינן נהרנין עד שיגמר הדין : זו על פי שנים ערים או שלשה עדים יומת המתאם מתקיימת הערו'בשנים 'למה פרט הכתוב בשלש' אלא להקיש שלשה לשנים - מה שלשה מזימין את השנים אף השנים יזומו את השלשה - ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים ר"ש אומר מה שנים אינן נהרגין עד שיהו שניהם זוממים - אף שלשה אינו נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין - ומנין אפי מאה ת"ל עדים ר"ע אומר לא בא השלישי אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באו - ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחרת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי צוה : ח מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או

פסול עדותן בטלה אף שלשה - נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה - מנין אפילו מאה : תלמוד לומר עדים - אמר ר'יוסי במה דברי'אמורים

* * בריני

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שא• שנאמר על פי שנים ערים • דבר אחר על פי שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן י מי שנגמרדינו וברח - ובא לפני אותו בית דין אין סותרים את דינו כל מקום שיעמדו שניס ויאמרו מעידין אנו באיש פלוני שנגמר רינו בבית דין של פלוני ופלוני ופלוני עדיו - הרי זה יהרג - סנהדרין נוחגת בארץ ובחוצה לארץ סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית ר'איעזר בן עזריה אומר אחד לשכעיס שנה. ר' טרפון ורבי עקיבא אומרי' אלו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »