תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נחומר בדברי סופרים מברבריתורה. האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור חמשה טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב: ר אין ממיתין איתו לא בב"ד שבעירו ולא בב"ד שביבנה אא מעלין אותו לב"ד הגדול שבירושלים ומשמרין איתוער הרגל - וממיתין אותו ברגל שנ' וכליש ישמעו ויראו ולא יזידון עוד דבריר"ע רבי יהודה אומ'אין מענין את דינו של זהאא ממיתין אותו מיד ובותבין ושולחין שלוחים בכל המקומות איש פלוני בן איש פלוני נתחייב מיתה בב"ד: הנביא השקר המתנבא על מה שלא שמע ומה שלא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

משום לא תענה ברעך עד שקר. ומשום ועשיתלו כאשר זמם דברי ר"מ וחכמי אומרים אין לוקין אא ארבעי' משלשין בממון ואין משלשין במכוכיצד העידוהו שהוא חיי' לחברומאתיזוזונמצאו זוממין משלשין בניה אבל אם העידוהו שהוא חייב מלקו' ארבעי'ונמצאוזוממין כל אחד ואילוקה ארבעים : ר אין הערים נעשי זוממין עד שיזומו את עצמן . כיצר אמרו מעירין אנו באיש פלוני שהרג את הנפ' אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי נהרג זה - או ההורג היה עמנו אותו היום במקום פרוני אין או זוממין אבל אמרו להם היאך את מעידין שהריאתי הייתם עמנו אותו היום במקו' פלוני הריאו זוממין ונהיגין על פיהם ' ה באו אחרים והזימום - באו אחרים והזימום - אפילו מאה כולם יהרגורי יהוד'

ואינה "

[ocr errors]

:

אומר איסטסית היא זו שa גלי עליס זונומין וכיון דגלי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »