תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

9 והחולש על סמכס

והלוחש על המכה - ואומר כל המחלה אשר שמתי

במצרי'לא אשים עליך כי אני ה'רופאיך אבא שאוי אומר אף ההונה את השם באותיותיו: ב שלשה מלכי וארבע הדיוטו' אין להם חלק לע"הבשלשה מלכים - ירבעם אחאב ומנשה ר' יהודה אומ'מנשה יש לו חלק לעזהב שנא' ויתפלל איוויעת'לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלי'למלכותו אמרו לו למלכותו השיבוי ולא לחיי העה"ב השיבו " ארבע הריוטו' בלעם ודואג - ואחיתופל" וגחזי: ג דור המבול אין להם חלקלעה"ב ואין עומדין בדין - שנאמ'לא ידוןדוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח דור הפלגה אין להם חלק לע"הבשנ ויפץ ה' אותי משם על פני כל הארץ ויהיה אותם בעה"ז - ומשם הפיצס ה' בעה"ב אנשי-רום אין להם חלק לעה"ב - שנאמר

- ואנשי סדום רעים וחטאים לה'מאוד רעים בעה"ז

וחטאי' לעה"ב אבל עומדין ברין ר'נחמיה אומיאו ואו אין עומדין בדין שנאמ"על כן לא יקומו רשעים במשפ' וחטאי'בערת צריקי"על כן לא יקומו רשעי' במשפט זה דור המבול וחטאנס בערת צדיקים - או אנשי סדום אמרו לו אינם עומרי בעדת צדיקיאבל עומדין בערת רשעים (ירו' ל"ג) (מרגלים אין להם

לעה בשנאמ'וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה כמגפה לפני ה' וימותו בעה"ז במגפה בעה"ב) דור המדבר אין להם חלקלעה"ב ואין עומדין בדין שנא'במדבר הזה יתמו ושם ימותו דברי ר"ער"א אומר עליהם הוא אימ'אספו

[ocr errors]

לי הסירי כורתי בריתי עלי זבח - עדת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קרח אינה שפיסה לעיות שנ' ותכס עליהם הארץ בעול הזה ויאבדו מתוך הקהל בעיהב דברי ר"ע ר' אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל עשר השבטי אינן עתידין לחזור שנאמר וישליכם א ארץ אחרת כיום הזה - מהיהיום הזה הולך ואינו חוזר אף הם הולכים ואינם חוזרים דברי ר' עקיב'ראיעזר אומר מה היום מאפיל ומאי, אף עשר השבטים שאפל להן כך עתיד להאי'להן ר אנשי עיר הנרחת אין להן חלק לעולם הבא : שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותו העיר ומאותו השבטוער שיודח רובה ועד שידיחו' אנשי הריחוה נשים וקטנים או שהודח מיעוטה או שהיו מריחיה חוצה לה הרי או כיחידיוצריכיןשני ערים והתראה לכל אחד ואח' זה חומר ביחידים • מבמרובים שהיחידים בסקילה לפיכך ממינם פלט והמרובים בסייף לפיכך טטונס אבד : ה הכה תכה את ונו'החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום הריאו מצילין אותה (נמ'שנ') החרם אותה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לפי חרב מכאןאמרו נכסי צדיקים"שבתוכה אוברין שבחוצה לה פליטין ושל רשעים בין שבתוכה - בין שבהוצה לה הרי או אובדין : ו (ירו ל"נשנ6 מ'

שנאמר ואת כל שללה תקבוץ אתוך רחבה וגו'אם לס רחוב כתוכס": רחוב אין לה רחובעושין להרחוב היתה רהבה חוצה לה פלטיק גדולס: סקדשות כונסין אותה לתוכה - "ושרפת באש את העיר ואת: שכפוכס יפרו כלומר מין כל שללה כליל לה'אלהיך שללה - ולא שלל שמי"* גשרפיס מלמ כריכיס פלייס מכאן אמרו ההקדשות שבה יפרו ותרומותירקבו כשמיכל ססקדסופ: ותרומות מעשר שני וכתבי הקדשיגנזו (ס"8 כליללה'אהיך ירקנו כנמלה מוקמינן נ5 אמר ר' שמעון אמר הקב"ה אם אתם עושין דין בעי' כתרומ' ליד כסן לממון כסן הנדהת כאו אתם מעלין עולה כליל לפניי והיתה סוb וחל עליס מיסור לעיל תל עולם לא תבנה עוד) לא תעשה eאפילו גנותי: סנדחיומיסו לb סיוסתרומו' ופרדסים דברי ר'יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא?"נשרפין כשמר שגלס ללא תבנה עוד - לכמושהיתה אינה נבנית אבל נעשית מזלזליגן כס כוליסמי לפיכך היא גנות ופררסי ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ירקבו ו6ס תרומ' גידיסרש

[ocr errors]

שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו

רשעים מן העולם, נסתלקחרון אף מן העולס :

פרק יא אלו חן" הנהנקין - הטכה אביו

ואמו וגונבנפש מישראל וזקן

ממרא על פי בית דין - ונביא השקר והמתנבא בשם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בשם ע"א והבא על אשת איש וזוממי בת כהןובועלי המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהןחבורהי זה חומר במקלל טבמכה - שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מית' פטור - הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו - ריהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו שנאמר והתעמר בו ומכרו הגונב את בנו ר' ישמעkבנו שלר"י בן ברוקה מחייב וחכמים פוטרין י גנב מי שחציו עבד וחציו

בן חורין ר' יהודה מחייב " וחכמים פוטרין: ב זקן ממרא על פיב"ד שנאמר כי יפלא ממך דבר למשפט וגו' ישלש בתי דינין היו שם אחד יושב על

פתח הר הבית ואחר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ואחד יישב על פתה העירה וא'יושב בלשכת הגזית באים ליה שעל פתח הר הבי ואומ'כך דרשתי וכך דרשו חבירי - כך לימדתי וכך לימדו חבירי אם שמעו אומריפ להם - ואם לאו באין להם לאותן שעל פתח העזרה ואומר כך דרשתי. וכך דרשו חבירי כך לימדתי; וכך לימדוחבירי. אם שמעו אומרים להם יואם לאו"אוואו באים לב"ד הגדול שבלשכ' הגזית שממנו יצאת תורה לכלישרא שני מן המקום ההוא אשר יבחר ה' • חזר לעירו . ושנה ולימד כדרך שהיה למד פטור ואם הורה לעשות חייבי שנ' והאיש אשר יעשה בזדון - אינו חייב עד שיורח לעשות - תלמיד שהורה לעשות • פטור • נמצא חומרוקולו : ג חומר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »