תמונות בעמוד
PDF

פרקיז קורת 50 פלייס הכולטק מתוך קניק וכל69 דלתס וכמניןfינסטענס ע'כולל קסיס רסס 6כטריך וכרגרסי'ברי' לפולס 6ינו חייב סכועס רfוריית' ערסיטענגו רכר סכמרס 6ר פרקיז מס כסף לכר חטוב וכו'וקכל סיכ'למל'כמה כסף ומ"ס סכמסקל סוסכמנין ויולס לו כמקנה סמלים חוכמקנת המקל סר"כוכגלס דמלתח חיכו חייכערסיטענכו וכו'ויולס כוכמקל' לו מקנת קמנין : ן סמלוס חת חכרו על סמסכון בעסק עליו קמלס וכו'ליסנס לכריית'ולמתויי טוטנוכית זס מלח רלח תימ' סומר סכר לס סנס מסככן

וכיון דחמר כי זה מלח וות נטעי הלוחתו לל סנס מסכנו שהנחת אתה נוטל פטור זה אומר עד הניז וזה אומ' מחזיר לו חסרי נרס'סחסרון סלק כסעת הלוחתן ולס 6נר ער החלון חייב : ז המלוה את חברו על המשכון וקרי קול כזה חומר על הזין חן נגני (קיק סמסכון כננל ואבד המשכון אמלו סלע הלויתיך עליו ושקל היה זה חומר ער קחלון קמיל החוב ינ6 מסכנו כסוכן שוה והלה אומר לא כיאא סלע הלויתני עליו וסלע 657 עד סיולס כרכר סכמלק ולין לסס זס על זס כלוס היה שוה פטור סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה וכו' וכתבוסתוספ' לטעמם ומס החום יתר על המסכון והלה אומר לא כי אא סלע הלויתני עליו וג'רינרים וכטין חסידק מלח מעט tnנס גות למנוס מת ססיס היה שוה חייב סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה מקרים מלח וחין ילוט מס החוב יוקר ולס סמסכון יתר והלה אומר לא כיאא סלע הלויתיךעליו וסלעהיה כיניקס • 6"כ כעינן סיזכור על החור מסלס מלוס ללוק שוה פטור סלע הלויתני עליו ושתיס היה שוה מרק כקודחתו • ער כלן : ולס נלכו כסונס ססומר והלה אומר לא כי אא סלע הלויתיך עליו וחמשה חייב לסון סרין לדיון דקי"ל סכר פטור נס קמלות פטור• דינרי' היה שוה חייב ומי נשבע מי שהפקדון אצלו קינן פטור(כמ"סנס ונטנ'סכחונס נסכו: ונוכה שמא ישבע זה :

ויוציא כן לעיל)על כרחיןכססרקיכו חננו כולו : סקל חני סלע :

פירות מיירי (וכ"כ סתוספי) כח כי לס כן קיק חלל סלע הלויתני עליו וני רינריס קיק סוס וכלומר על החלון וקרקיכו כפסיעתי • (וכפית) סלומי לך חיים • סירי קוס קולה כמקנת הטענק סקסלט סוס 6רכעס עסקי' ומה סקנחת חתק נוטל כמינכנון זס קול כלומ'סמלת דינרין וכיון סקנות מיין ליסנע כמה קיק סוס סמסכון פלו ססנחת קריקנס כמקומו סנתקלקלו הפירות וכעינה לסלומי וסמלות חיים ליסכע על המסכון זינוברסון (6פ"פ סמסלס לך : וקמיקני מס והנסק סתס נוטל למס פטור וקרי כסחנו למין מסו'לחייסי'סתס מינין נון בוינג'ומסכיעין 6ת סמלוס רוסיס ספירות קולחתוילועס • וטלין קול עומר כה * וניל קסנה ס6ין המסכון כרסותו וכמו כן מסניפין חק קלוס כמס דהיינו טעמס מסוס סכספה סקולחת יוכח מפיו כעינן סקרס קיק סוס : סמסיסכט קלות תחלס ול6 רקיק כסומל ויוניל כלכר סכמלק • מיכ : ז המלוה חת חכרו על סמסכון • סמלוס 6ת סמסכון ויפסלנו לעלות ולסכוטס • וסל רתכינן כחכ הר"ננעסת עליו סומר סכר • כל סנס מסככן וכו' כסיפק מי נסכע מי נסנס תחלס קלמר: מי סספקלון חכלו

מי שהפקלין חכלו מכוחר כמסנס "פ"ו רכים : ושקל פי סר"כ חני סלעי קמלוק סקיק סמסכון סגלו נסכע סלין סמסכון כרסוקו : מיין מ'ס כמסנס ו'פיקרסקליס: והלה לומר לה כי ak

פרק 1

סלט הלויתני עליו וג'רינריס היה פוק חייכי כתנסר"נסתרי

קול קולס כמקנת סטענס • ולס 6מרינן פלח הודו לוסיתחייך csלס לו 66"כ סיחזור לו מכונו• וכל עול סלס יוכל לחזור למסכונו כמלס סל6 סולק לכסוס חיוב מסוס רמסכון לחו פרטון קול ויכול שמלות נכון לכוס סיסלס לו סוכן חט"פ סרונס לעכב סמסכון לכל כרמי סוי מחומר • נעוכר כלל החמול וחטיפ סלפסר ס6ין ניר נזקקין לכוף חוק קלוס כל זמן סעוכר כלה תחמול • קייכו כדי לכוף 6ק סמלות סלח יעבור עבירה זו כסס סמכין חוקן ער סקכח נפטוכחומר סוכת מיני עוסק לכל לין הלוק נפטר מחייכו ככן • קיין נכס לכחת ילי סמיס נפרעו 6ת ספורף: הכי מסיק הר"ן: סלע הלויתני עליו וסתיס קיק סוס וכו'פטור • לוקימנ6 לס כגמ' פי המפקיר דף ל"ק כמסמינר כוס למלוס סלינו כרפותו bס לסכן מתוך סכריך ליסנע ססינו כרפותו • נסכע נמי כמס קיק סוס עיינלגול • 6ע"פ סכסיווי מין מחמינו היינו מסוס לכח קיס ניק כגוס ומלות חינומלמין לכוס רקיס ליס כגוית מסוס רמקייס ניס וסלף בוגריס יפרס רחי לסורגונדורכלי סול לה היו מכריכין לו מן הסמיס סיק6 bות לכל גוס סמלמין למלוס bלכר דמקייס כיס תומת יסריס תנחס • סbס ל6 פלוס נחמןױסרקול לס היו מטסרין 6ותו מן ססמיס וכתכסר'ן ולית חס כמחמינן סמלי מחייכיס למרות סכועת סלינס נרפותו (כדפי' סר"כ) י"3 חט"פ ססחמינו : כיון שנתחייב לו זה סכועס מפכיטין נמי לק סמלות • סתס סנט זה ויוכיח קנס ספקלון • פ"ס • ומללח לוקימג' קכיכככח דלעיל כמלמינו מסוס סכי דייק הר"ן סקס רכופין עלות לפרוע חטיפ 66ין מחיר למסכונו כמ"ס לעיל כסמו : מי פהפקרון לסכלו • חט"ג לסכן כמסכון חייליכן תני ליס כלפון פקלין • מפוס ונכל פקדון דינח הכי • ס6ס טוען הפותר חכרוכו לפטור מתפלומין מחויב לישכע ס6ינן כרסותו • כך נרחק לי חלק וקוקלי דח"כ כגמ' לסמפקיד דף לית דרך סוכם חמר הכי ונסכע סלינן כרסוקו חמחילס מפיק ליס ממתני' מלפני פקלון ולס מסכון דליירינן כיס : שמא יםנט זה ויוכיס סלס 6ת קפקדון • (6"ת ולמק סנס קטעס רנסנט קחלק • ולס פנת ,הטעס רטיקר

טכוטק

סbס קפקדין דכר פכל מינו פרק ז כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא מכני, סכעל סכית

ולינן נותן

0

[ocr errors]

תנועה ומסתיס דסתס נתן עיניוכס פירוז הרמכ"ס כפירום! פרקז כל קנסכעין נסכעין ולח מלמין 65 תקנה תורת לפי סוס סטעס כולל כל מסכון לכל טעס סמס נתן פינין כק

לתוכס ליסנט נטול 62 לנתנס סיסכע ול6 יסלס חינו כולל כל מתכון פ6ס תיק המכון לפין זקן לו חתיכת דכתיב ולקח כעליו ולח יסנטמי שעליו לפלס לוס נסכע : p כסף סלינו כליס ולס כנדיס שיפנקס רקמות וכיוכח כקן לין נסכעין זכוטלין סקקנו (קס חכמי' ליסנע וליטול וכלקו מפר' כלן סעס סתס עיניו נתן כס

לתו לקמן כמתני' : החכיר ע"כזכ"נכרי' פ" מס' סtת

ויוציא הלה את הפקדון : תקנו לו חכמי' ליפנט ולטול סוס ומלוינסוק לקנו' כמותו

• ואי נשבעים ונוטלין כפועליו וליבו נוכ'והני מילי כגון פירות לו יריעות 36 השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו חשוך ער כסקוכטן כזמנו סכיר יוס כמר וסל פחמן קסות בכל השבועה והחנוניעל פנקסו • השכיר כיצד • אמר זמנוכל הליל'סחריו נסכיר ענינס לו קורות סלינן לותן לי שכרי שיש לי בירך ? הוא אומר נתתי לילת זמנו כל קיוס ססחריו מכויירות וכו' וכתב המניר והלה אומר לא נטלתי • הוא נשבע ונוטל

לכל קענען 6חר זמכו כעל לע"פ סלח נתכ6ר כגמ'כרחי

דבי

הכית נסכס קיסת ופרעו נכון דלמה יחסך קלה וכן"

ונפטר ולס סכרו סלחנטרי' כיכ ומפירם המפנק רחינו סכתכסר לי זה ממונה עלתס : כמי סין הזכיר נסכע ונוטל רמתוך סיכול לומ'לו: ל6 סכרתיך ויוציא קלקלת הפקדון פי'קר"נויפסלנו לעלות ולסכועס, מעולס . יכול לומר לו כמי סכרתיך ונתתי לך סכרן : הוס

וכפי'רס"י וקקפו התוס'וכי עירי תקנה לרמזיעי 62 חומר נתתי לכל חומר גו סניס קכנתי לי • והנה חומר לה טעמו סמס יוכיל קנס ספקלון ונמכל סכועס לוס לכטל' ע"כ קננתי ל6 חסר נסכע כעל סכית סכועת סקורק סקול כלכריו וכן מסיס קרי"ף ונמכח סס סמיס מתסלל :

לן פרק ז נשבעין זלה מפלמין : כתב סר"כרכתיב ולקח

כעליו ולס יסלס וכו'• גמ' • זפי' קרין ריס6 דקרס סכועתק'קקיס כין סניתס 6ס ל6 סלסילו כמלחכת

ולקח כפלין 6ת ססכועס ולחיסלס • וסלי ל6 יסלס קרס יתירת קול דכיון דכתיב ל6 סלק ילו כמלחכת רעהו ממיל6 מטמע דלחר סנועס לל יסלס ולס 6ינו ענין כלן תנקו למולק מקכת ועל חסר וכמולק מקנת סריס כיון רממוני חיז לית גניק ומיון עכיר להמתמוטי סימס יסכע קתוכס ויטול וכער 6סל נמי סר"ח סלס 6מרק קורס סיסכע קנתכס לקכמיס 6ת קער bk יסכע סתוכס ויסיס סכועתו כמקוס ער ויטול כעל פי סניס פריס • קמ"ל. ט"ל : ואו נסכעין ונוטלין ססכיר וכו ומקסס קכל וסס נסכפין ונוטלין טפי כנסו וקח סיכל פוגמת כתוכתה ועד חסר מעירס סקיס פרועס ומנכסי יתומיס וכולסן דקתני לקמן כפרקין מסנס וכסס 66מרו וכו' • ותכן נמי כפרק סגול כחרס מפנק נ' המכיר כניו וספריו ניך 6חר וכו' יסנט כונס נתן ויטול ותנן נמי בפיס לכתוכות מפנק ת'קמוליל) הוכחות על נכסי cfקן • יסכס כמס קוליס ויטול וחמרי 69 תכנסו לכולסו קכח רמדקתני שר ליכח למימר דתנייפייר • וכתירו סתוס' דקכס • ולפ'נ'רכ"מ דף ל"ו דלס ססיכל6

bמין כננלו רחוי ניסנע ומוכיח קול חתן ככלל פכיר הוס לס מתיסנקמכיר כליו וכו' וכפיס לכתיכו' יף פ' מסקי דלק חסינ ח חוקן סכרין להשמיענו לנוטלין דלס תימס 6ף כסכועס לח יטלו וו קפונמות ולכותק חי לחו 6 :מועינן תות למינס לנוטלין כלח סנופה • והנסון מוכיח כן לכסני רקכח קתני נסכעיס ונוטליס מסמע לחתס לbסמועי'רנוטלין • אינפוגמת ולכוקס קתני ל6 יפרט ל כסכועס • מפמפ רחת6 c65מופי' רכלח סכועת סין נוטלין, וקרין סקפס על זס מסככנלו יסור על הסכועס רקספיר • 6טן דמרינס לית ליס למסקל כל סכועס מסוס רסות ניק מחויב סכועס פחיל ומפלס כמ"ס סר"כ כמסנס ג'פים רכים וחירן כוס הרמב"ן רלי נסכעין ונוטלין 6כולי מלתח קחי • וספונתת כתוכתר דסיפל וחברותית ככנין זס נסכו • bk מפוס לתננקו קתס כפ' סכומר קתני קכ'כס סלמרווס ללח קתני קסיס רמכיר כפיו מסוס ול6 דמי נהגן ללל סקיל 69 ממר סכרסותן • וכן מוכיח קונחות על נכסי 6סתו ממס סקסכיס כלכו סוס נוטל ע"כ: השכיר כיכר וכו' - כתב סר"נ מפני סכפל כיס טרור כפועליו והני מילי כסקוכעו כזמנו וכו'מפורס יפס כמסנס י"ג פיט ונ"מ ומ"ס סר"כ ולס סכרו סער נעריס נמי וכו'• ח"כ סכרוכעדיס 6c bkין עליס סעסס עמו מלחכס נמי מין הזכיר נסכע וכו' רקח מתוך סיכול לומר וכו' כן מוכח מפירס • המגיד פר' 60 מהלי מכירות ומ"ס סר"כ דמתוך שיכול לומר ל6 סכרתיך מעולס וכו' ו6"ת וסיכי 6מר מנו ככס"ג לק6 לכן לה מייסי'רכטל רכית תסקר : !6 ק"ק למתוך פסול טרור כפועליו סכור ספרטו ולח פרעו • וכיון סכן כי היכל מנו מחיקוי זכי מסוס דליכס מגו סrלק לק טרדת פועלים יל סכי קלמרינן ולחי כי טטין ספרטו ודחי קוטל קלמר וכרי נמוך קול דקי מסתפקח ליק וטעין כררמי ל6 סוס 6מר מלתת רירס למספקי כס רכנן מסו'טררס וקוס טעין רכס סכרו כלל יקר"ןוכ"כ סתו'? הוא חומר נתתי כתב סר"ן • קכל 6מר ליס סניס קכלת לי וקול הונגר לה קנכתי חלק 6חרנסנס כעל סכית סכועת

הקורס וכו' ומינו נותן לו 6לס 6סל ווק כסכרת הרי"ף לכקלינק לספקנו כלוס : סכל קניחו על רינו לחס קול מורס מקנת נמכט סכועק

קלוריותם

: 692 לחן: ר' יסולס לומר ולין סלכ'כר' יסודס (65) נזכיר רחורית: ולס כופר בכל נסכע סיסת וכתב הר"ן וס"ת ולמת ולס כנגזל ולס כנחכל:ב למסכנו סלח כרסות וכגון סרחוקו לה תקנו כקלינס (ככופר נכל) 6ע"ג ורכירי לס סנסי ימפני כריס סנכנס לבית חכרוולין נידו כלוס ויכס מסס וכליס תקנת הסכיר סנוסס כפסו על סכרו לתת פקלוס רכנן לפגוע קחוכי לו תחת כנפיו : קרי זה נסכע ונוטל סקרי סלכריס מכעל קנית מרי' (כנים הר"נכמסכ'ין פ"ט ונ"מ ר'n' מוכיחיס ססעריס מטיליס

ולני לקינן סכוע'מפני תקני טמפכנו סל גרסות . וסו6 ר'יהודה אומעד שתהאישס מקצ'הודא'כיצד אמר פכיר A הני מילי קיכ'סקס הטעין לי'סחיךכמידי להמיר לותן לי שכרי חמשי' רינ'שיש לי בידך והוא אומר חולקי'על כל השכירות וחי ניק לכל 6ס טעין לי' נכס: התקבלת דינר זהב : ב הנגזל כיצד היו מעידין מתימן כעל כית לומר וכספ' וכי קסי נוכח במילי אותו;שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשוהוא אומר פרעתי פסק' לית לחיותית דל סמיר ניק • לחוכל כלי נטלת והוא אומר לא נטלתי (גמ'ל"ב) הרי זה לפכיו לגמרי חבל כי פליגי כמינית ליסכע וליטול . 6 נשבע ונוטל ר"י אומר עד שתהא שם מקצת הודאי נקנינת חי חפפר פיקיו יפנע סנקכט ויפטר: גקרי כיצד אמרו לו שני כריס נטלתי והוא אומר לא חולקי' !ס כרכר מועט סקרי וק כסכט ונוטל

ולוקל נטלתיא אחד:ג הנחכר כיצד היו מעידי' אותו מכירו' של פועליס ידוע קול סקסכלת. כמקוס ס6פסר שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול ואמר לו חבלת בי וליכל נקסוס (כפירה) כלי סחכל נעלמו מסוס קכי כרי' והוא אומר לא חכלתיהרי זה נשבע ונוטל • ר"י חייו לסכיר. ולפיכךלס תקנו סכועת הכל כמקוס סלינו אומר עד שתהא שם מקצת הוראה כיצר אמר לי סכועס 6כל כעל קכיס ע"כ: יכול לחכול כעכמו וניכר חבלת בי שתים והלה אומר לא חבלתי בך אלא רבי יקולת חומר טרסתס6 66חריס עזר לו כגון סעלתי אחת:ו ושכנגרו חשוד על השבוע": כיצד אחת

פס מקנת קולחת לרי לו נסיכי כנכו וחין סס 6חר שבועת העדות ואחת

שבועת יכולת לל תקנו סכועס לטול סיוכל לומ' סמל חסר עסק

סלס כמקוס סיס סכועס על בוטל כלה סכועת המתנע - והפכות חכמיס על התובע (כסלו)קסנייס כלןרס"י : נ למשכנו סלח נרסות

פירוס סלל כרסות כעליס וסל6 כרסות נ"ר המגיל סוף פרק נ' מסלכות גזילס כסס קייג חכן מינס ומים קרים וכגון סרווקו עליס וכו' וכליס תסוניס וכו' - כורעת התוספ'. וקרח*ס* ללילחו קכיסלח ידעו העריס פסוליס כלל סין כעל סכית נחמן כסכועת סמס לח הוניל 62 6כניס חוברורות לו עסק עכמו כמוכיח תחת כנפיו ולה קוניס כלוס : הרי זס נסכע ונוטל כתב סרמכ"ס כפירוס משנת רלקמן רקנס קנסו חכמי' לגולני'כלי פלס ירכס סיזק כני 6רס ע"כי וכתב סר"נ רחס טוען כרכר סחינו חמור וכו' יסכע קנסכע ויפטר • וכתב כן הטור סימן כ'כסס רכ תחי וכיון סהר"ר דעתו ססעריס כרין סיטילו פרחו כליס תסוכיס לו ליכל למימר לטעמל רמוסרין לו סכועס כמ"סכינסס סמפרסיס רנסני סתרי כל מפסיל ללפטר רעפר חוברורות כיס וכו' !6 טעמ6 כמ"ס מסר"רפולק כהן ז"ל לפי ס6ינו מכחיסקעריי בפייסקוס לומר סלח נטל יותר ממה סרחו חו סקין כליס סלו •לח הוי גלן ליפסל לסכועס : ג הנחבל קנס כסוכל כרי 65c ירנת היו בני חרס והקנרוקס • סרמכ"ס וסרלכ"ר כתב עליו כפרק ס' מסלכות סוכל רלס קוי קנס bk סbין בין בני חרס חכל כעכמן • על כן לה החמינותו לוס כסכועס : שנכנס תחת ידו פי' ידו בסוקו • סמניד סס : הרי זה נסכע ונוטל • כתר קר"נ ולוקח וכו' לכל וכן' סעלתס לו נסיכת כנכו דכפיכת סיניס לחו חכוך כותל קול • רט • ומ"ס קרינולין סס 6חר סיוכל לומר סמל חהרעס ול6 קסיס רסס כןיקכעסו חותו חסר דקיק סמל חסרעפת על פיו לכחכל Se6c לחכול בו כלי סיתכע לוקי מידי והות לחייסינן bמל סכל כעכמו וקכי סית'כנמי • ודרכס לסחר חמר ליק' הליכ6

6חר : ו שבועות העדות כתב הר"ן קסס סרסכ"5 ° 16 מסן מוכח רטנר טליק כמויך ללמc66תלי ולחו מזיר קוח וחיכמורת פרזיר רידט הוס ול6 העיר • חין חלס נסמן לסוויס נפסיס רסיטל • והעלת רכריך עיון וערירי לחוק-י' רכל פתיה עלות קרוב כל כך רחי 6פשר לתלות נוסכחת לס חמרינן ללנה Fc6לי °וסכיס כחיה לרכר) וכמולס סקזיר נמי מסכחת לק לחטיב רלין 6רס מסיס עלמו כסע • הני מילי לפסלו לעלות 6חר לכל זס bמחייג עכמו ממון סירי קוס חומר סbינו יכול ליפנט מפני סקול מסור סוס ליס קולחת בעל דין לסמניס לנכי ממון לסוללת כעל דין כמסס פליס דמי • עכ"ל קר"ן ונרת רוקח נרניח6 ליס לתוכס סיסכע ויטול: חכל כללו סכי יכול לומר לו ססכע והפטר: סוקולת ותtלס להל נכי קל זכות קול לו כמס סחומר סקול חסול רכשנועה רחוריית' קיס לן לל6 מפכינן: והסתל מהפך ליס כסנמינסו סקול מסוריז קיח רעת כרמית פכתר הטור סימן נ"נ וז"ל: ליניק6 ליס לתובע וליסנט ולטול • כי למר קנתבע חסור חני נסכע ונוטל • כ"כ לכל הרמכיס פרק נ' מסלכות טוען כתב רחין 6רס כעת חפור ער ויכוח עליו עדיס סקול עכר עכירת סנפסל כס כל סמילס מפי עכמו סקול חזור וסעכר עכירת סנפסל כס 6ע"פ סחוסין לו וחין רחוי לעסותו על כתחלס 6ס נתחייך סכועת מסכיעין אותו סקרי חומריס לו 6ס 6מס 6תס לומר תסכע ולס מפני סעכר עכירק לסור לך להיפכע: ולס סקר לתס חומרי קולס ננעל דינן : טיב :

לפילו

:

ואפילו סכועת סוס כתב סר"כוסכועס כטוי 65 קתני וכו סכוסס: ו 6פי'סכועת סוס 3ס מכעיס סכועי טרופ וסכועת

לכ"פ סכפחוינרו וכו' מינוקסול נכן טל סכועס קפקלון רחית (כקו) כפירק ממון לפני רט לסמי' ולכריות של (לשעבר) להוכיח סקר מפיורס" ומס"ק לכל כטוי סעכר וכן 6פי' סכועת סול דחינו של רם לסמי': סכנגלו נסנט ונוטל

וקנס סכועת סוס כל ררמי ליס וכל סכועס לסעכר נמ': סכועת כטוי לקתניכסכועת כטיי דנקנ'כגון סוכל ולח מוכל משחק כקוניס • ומלוק

מיכל למיתר כי חיסתכע • כרכית וכו'עיין מס שכועת הפקדון ואפי'שבוע'שוא היה א'מהן משחק כקוסטל חיסתכע סכדמתו כמשנתגי פרקלסנסדרין : בקובי' ומלוה בריבי'ומפריחי יונים וסוחרי שכיעי קיס לקיימו וחט"פ(מכפלו) שכנגדו נפנט ומטל יולס שכנגדו נשכע ונוטל היו שניהן חשורין חזרה ינרו ועכר עליק ליכוקטור

fמר מתוך ס6ינן השבועה למקומה דברי ר' יוסי רמ"א יחלוקו :ה ככן על הסכועת • מכל כטוי יכול ליפנט מסלס כמ"פ והחנוני על פנקסו כיצד לא שיאמר לו כתוב על רלסככר לכלתי ולס 6כלפי קר"נ סמסנס כי פ"ת דכים פנקסי שאתה חייבלי מאתי'זוז אא אמר לותן לבני למי לפנועת פול פסרי קולי כדי שלח יפקיעו ממנו ממון • סאתים חטין תן לפועלי בסלע מעות הוא אומר סכום הפקר מפיו : קיק 6' סמי ססיס רוכס קיס מלור לו נתתי • והן אומרים לא נטלנו (רס"י נמי) (שניהם מהן מcחק כקוכיס • פנס פרוטה ויתכס כל 6סר לו נשבעין) הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין אמר פסולת רחוריי' וקתני פסונס ניקל מולק מקנת כמק סקיי בן ננס כיצרו (רי"ף ל"ג) (באין לידי שבועת שוא) לרכנן : מפריקי יוניס• לית ויתחין סכוטס ומתוך ואלו באין לידי שבועת שוא אלא הוא נוטל שלא דמפרסי 6ס סקליס יונתן סלינו יכול ליסנט יקח כל בשבועה והן נוטלין שלא בשבועה ליונתי חתן לך כך וכך והיינו 6סר לו כלס סכועס • לכך

ואמר מתוק ומית למפרסי, סמנדל תקנו סיסכע סכנגר מה fcין כן קתס סוק 6cינו יכול ליסנט יוני'מלומלק הכיל יוני לכית כעליס וחנקן נזל מפני דרכי 65 מחמת סקול חפור חלל עתה כתביעת זלינו יכול ליסנט, סלוס : וסוחרי פנייית עוסיס סחורס מפירות סניפי'וקפורק מסכתסמלורט ל6 סנריכן ליסכס סכנגרותוס'רקכל ולנית: למרק לחכות ול6 לסחורה : חזרת (סכועס למקומס סיס חזרה קסכועס למקומה חזרה למקויב לה ויטלס מק דמפרטי כגמ'חורת לסיני: למנועי סר סיני טקסניע הקניק

פתגעו בו כלי סכועת לפי סקול מסוים סכועס וחינן קיסר? לל תנזל • וקול יפרע מן הכופר ממון לחכרו לכל יכול ליפכט • וכל המחויב סכועס ומינו יכול ליפנט מסלס ניר חין נזקקין לח לסכועס ול6 לפרעון וחית רמפרסי חזרת

ין לו על 6ותו סתכעו זולת חרס סקס: וסלכס כר"ס למחוייך לק • על זס סקולס כמקנת וכיון סלינויכול ליפנט כר"י דחמר יחלוקו סרמכ"ס ומ"סר" חומר יחלוקו הכי מסקי ספרי חסור קוס יסלס: (ה סניתס נמנעיס ונוטליס מנעל כנמרח ור"י קול לממר יחלוקו • וק6 דפסק כרית לנכיר סכיק רחל חנוני פועליס ל6 מסימנו לי כסנופה) חת * מכוחר כרחיות בספר הרי"ף • כל הטור סיי נינגקכ כסס החמנתינתו רלח 6מרת לי נססרי קן לסן • רנקלי וסרח"סספסקו כר"י ליחלוקו : ה לא סיfמר לו חמרי ניק חנונילה מהימן כן כסכועס • וכספניקס נסכעיס כתוב על פנקסי וכו' • חלחכומן סיס רגליס לרנר סכעל כית ונוטליס מכטל סכית נסכעי' זס כפני זס • כי סיכי לככסוף מורס 66"ל קן וכו' • רס • וכתכקטור סי' כ"ח כסס סר6"ס סנוני מפועליס • לו פוטליס ממנוני : חלו והרוכלין לילי מרתון על פנקס (65 קתני החנוני חומר לכעל סכיק לתת סכועת סול סקרי על כרחך 6חר מכן נסכע לסו6 ונמנ6 סס לכנרת וכו' לומר פלנו סומכין על מס סנמנ6 כפנקסו חט"פ סמיס מתחלל : 656

6לו חלונוטלין כלל סכנעס סספועליס טועניס כרי : קולו הינו טוען כרי • כיון סbחר כך

מין מכח בפנקסו • קרי קול ככרי קיכל דליכח רנליס לרנר ספות לו כעל סכית וכו' וסול כקל שנתן וקול מלתס וסכיס ולזלינן כתר פנקסו הכל כעלמס לה : תן לכני וכו' 5סון קרין וקל דקתני פועליס וככיס • רכותל c6מוטי' רלח תימח (קל) למחויך חנוני סבועת • קינוכורמחת פועליס חכלו ססוס נריך ליתן לפוליס • 6כל קיכס רbינו חייב לסלס hk לחנוני כלנו סלקל רעתן פיטול חנוני כלס סכועס" קמ5 כ"כ וכיון דכחו בכל מתגיין ניק דסוס עולים לומר זו : כסלע מטות כלומר כסלט סלתן לך פן לסס מטות פיוכל הפועל להוליס מותס בפרוטרוט • ועיין כמתני' ולקמן לתנן גרינר מעוק: וכמסנס' פ"נ למספר סניכסלע מטות : סרמכ"ס פ'ט"ו מס' מלוק וקטור סי'כ'6קעתיקו קן לפועלי סלט : והן נסכעין ונוטלין ולחקוק כחומר קלויתני וליני יודע לס פרעתיך(כדתנן כמסני ז' פרק כקרח וכיק לחייך לסלס) לקכס כיון למפסיד כעל סכית סכיר ליס קיק ותקנו רכנן סכועת סיסכעו פועליס קרין ז אמר כן ננס כינר חלו ומלן בחיסוכו' • כהעתיק קרין • וכן קנרסס נסיס • עין מיסרים פרק קתb רנ"ת : כיצד 6לו וכו כיכר 6לו ו6לו בסיס לכ"ר ליסנט סכועת סו6 מכיניקס הלית נהול רחינו מסקר • רס"י : אלא הוס נוטל סל6 כסנופק וסן נוטלין סלח נפנועק : כן קול ככל קנוסחות ! וכן העתיק קר"נ: 6כל קרין העתיק bk סוס נוטל כסכועס לפי ססין קיומו

נרול

וכן פועליס

יום

ריעו מברטנורה שבועות פרק ין סלכס ככן ננס: ונתן לוי וספירות ככורין ומונחיגרסו' ברור וכן נוטליןכלח סנוטה: לקות לית (כמנה) הלויתני הרכי'וסין מוחזק נתן לו חנוני ולח כעל קכי' : ונקובסנפלי' ולfינו יודע לס פרעתיך: ונתן לוי הפירו'ססגכיסן לוקח פיק קעcו גמטות : סכט כעל סכית סכועס כין סל תירק וסנין כרסות סוניס סמניל פרק ו'מהלכות מכירה. מכל ויטול וכיון לחנוני מולת סמכר (ספירות קס קון לחנותו כעל לסרין ללקמן סין גרח''פגניסן סליק. וכן גרנק רעת הר"ן הבית נסנ' ונוטל : 6מר לו

ישכע כעלתנית • פירס נתתיו לן והולכקן לפיך ואמר לחנוניאןליברינו פירות • ונתן לו אמר לי קרין כיון סחנוני ביתך • הלן הפירות סנכורין הן לי את הרינר אמר לונתתיו לך ונתתו באונפלי מולה tמכר ואינו פוני ממנו ומונחיס סלי סס סנפתי כfן ישבע בעל הבית • נתן לו הדינר אמר לו תן לי את 6לס דיקן • הר"ן • למוכרן ותלת טוען 6לו קס הפירות אמר לונתתים לך: והולכתן לתוך ביתך אמיניק נתתיו לך והולכפן קפיר' סמכרת לי נרינר • ישבע חנוני • רבי יהודה אומר כל שהפירות בירו• לתוך כיתן פי' מגיני קומיל וסנוקס מולס כפקח ירו על העליונה אמר לשולחני תן לי ברינר מעות . טוען שמספק ספיק כך היה החנוני כופר שלח מכר 6ת ונתן לו אמר לו תן לי את הרינר אמרלו נתתיו לך סכח יו כעל קכיס וחין כילו אויפנע תחנוני סכועס כעין ונתת באונפלי ישכע בעל הבי נתן לו את הדינר רינרי וfמר לו תן לי כרגר סל תורס ויטול : ר' יסולס אמר לי תן לי את המעות אמר לו נתתים לך פירות ועכשיו חניק לך חת חומר וכו' ר' יסודס לסיפל) והשלכת'לתוך כיסך ישכע שולחני ר'יהוד אומר קריגרי ונתן לו 6ת הפירות פלים ומת' וכין כזו כין כזו אין דרך שולהני ליתן איס'ער שיטו'דינרו :ז כשס וסוליכס לתוך ביתו וחח"ג נעל קכי'נסכע ונוטל וכיון שאמרו. הפוגמתכתוכתה לא תפרעאא בשבועה חור חליו ופרע לו חת קרינר סהפירו' קס חון לקנו' הני ועד א'מעידה שהיא פרוע' - לא תפרעאא כשבועי וכעל סכית טוען • לח כי כל הפירו' הס ניל'כעל קכי' מנכסים משועבדיס • ומנכסי יתומים • לא תפרע & קורס סנתתי סדינר 65 וכל מספירות כילו ילו על אלא בשבועה • והנפרעת שלא כפניו לא תפרע לקחתי פירו' מיילס ול העליונה ותוח כסכ'וכושל : אלא בשבועה'. וכן היתומים לא יפרעו אלא נתתי לך סרינר 6ל6 כסכין חמר לו סולקני וכו'ססמועי

בשבועה

הלן הפירות פקן כרסנת • קנס פלונקס לר'יסול' ורכנן

קרניס קר"ן: ישבע חנוני נין כמעות של סוכסני - כין כפירות St חנוני לסי 6סמועינן פי'קריב קומיל וסלוקח מור'כמקח וויל הר"ן מסוס לטענת' פלונתייסוכחנוני קיר כפירות חמרו רכנן רכי חמר לו נתתיס לסנוכי מעלים נסו טפי

לסגוני מעליס כסו טפי • לפי פלדברין 6ין לכעל קכים לך והולכתן לתוך ביתך • יסכע סחנוני ניטול לפי סקמנוני סוס לכרס כפירו'סללו וכעל סכית מורה לחנוני סקן סלו • עשו ליתן פירות קורס סיקס קליג' לכל נפולחני סלינו עסוי cokנתן לו סריגרכסכילן. אמר לסלחני וכו' • סינפסמעית ניתן החיסרין קור'סיקת הרינר חימ'מולולולרייקור'רלעולס גכורין ומונחין כרסות סרכיס ומ"ס סר"נ כריכותס לfי 6תננר נעל קכי'נסנע ונוטל - ולי 6תמר נקל כקל קלמר ר'יסולס כססיכסל קלמרי וכו'• חנל כסנוני טסול כסוי ליחן הפירות דלעולס נעל קניק נסנט ונוטל . מעני סלין ססלחני עטרי קורס פיקח המעו' מסוס ופירי עגילי למרקני וכיון למרקני ליפן כסיסרין ער פיקח הרינרי 6כל כסגוני סקוס עשוי ניקן 65 מטרי (קו • נמר' וסיינו טעמ6 לר"י לס 6מר כסנוני הפירות קורס סיקה קמעותי חימר מולס נסו לרכנן נריכל נקסוס ליסנ6

67מר כסולחני • לפי סדרן סחכוני להקיף ht ולין הלכה כר'יסולק : ן קפוגמת(כתוכחת מוניס', סטר לקכל מורה החנוני סכ6 מכר נרקפת • קר"ן: ותוספות: כתוכתס ומורק סנתקכלס מקנתה לה תפר') 62 כסכועס bס וכתנו פול סתו'דנסיפל 65 מניר"יסולס למימר כל סקליפור טוען סכעל נתקכליכולתי על חיסומר וכו'ומנכטי'מסועכריס כילו וכו' לפי טלפעמיס כעל סכית נותן ליסר נפרוטות • ומנכסי יתומי ונפרעת סלח נפנין כולסו 6כ6'קיימי כעס ותפס ל6 סייך למימר כל סכחיסר וכו' לפיכן תכf ליסגה פלין חי משי כפר'ס כסכועס • כך קיתומיס לינס נפרעיס וליכ'למטעי: מעות פרוטות של נחושת רפ"י, ולחו דוקס הנס כסכועס יתומיס קנפרעיס מן קיתונוי' ל6 יפרעו חלה פרוטות רסס רני יקוות חיסר קלמר כל מטכע fל נחום כסכועס ' ומיירי מתני'כנון bcוקיתוניס סכליס להפרע מהן קלמרי ועיין כפירופ סר"כ כמסנס ז' פיר למעסר סכי : חומריס לין לנו יודעיס 6ס פרי לכינו זר קסון • 6ס ל6 ז כשס פלנרו • מסנס קיס כמסכת כתובות פיטרס" לכל 6ס טענו חמר לנו זכינו 655 לוס סמעות הללו יוכל ועיין סס • ועיין מ"ס כריס פרקין כסס סרמכ"ס : נתחייב כחוכ ות מעולס: קרי היתומיס סמוכיbיס סטר חור ומנכסי יתומיס • עיין מ"ס נמשנס ו' פרק י' : על היתומים הללו נפרעיס מס סלל כסכועס : סכל קלנמר וכן סיתומיס • פירס סריג יתומס הנפרעיס מן היתומי לס לויתי - כלומר לפרעתי רמי וקס לינס יכוליס נקכחים

וכו'סכל מס ליס כסיי מנות וכו'ולין חרס מורים ממון העלייסמעיליס סחכיסס לוס המעוק הגנן ול6 סנו ונסכוע' עקים עליו סכועס וכו'ולס למי למתניתין ו רחורת סכועק מיקת סקכי יפומי'

ו 34 לר א למקומס

« הקודםהמשך »