תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

אC ,

ואם חמיו)וארה (ס"6)הנהרגים "הרוצח ואנשי עיר הנרחת - רוצח שהכה את רעהו. באבן או בברזל וכבש עליו לתוך המים - או לתוך האור ואינו יכול לעלות משם ומה חייבי דחפו לתוך המים או לתוך האור - ויכול לעלות משם ומת פטור שיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש פטו"השיך בואת הנחש ד'יהודה מחייב וחכמים פוטרין. המכה את חברו ביןבאבןבין באגרוף ואמדוהו למיתה והיקל ממה שהיה. ולאחר מכאן הכבידומת הייב - רבי נהמיה

אומר פטור שרגלים לדבר : ב נתכוין להרוג א

הבהמה - והרג את האדם. לעכו"ם והרג את ישר לנפלים והרג בן קיימא : - נתכוין להכותו על מתניו ולא היה בו כדי להמית על מתניו והלכה לו על לבו - והיה בו כדי להמית על לבו ומת פטור נתכוין להכותו על לבו. והיה בה כדי להמיעל לבו והלכה לו על מתניו - ולא היה בה כדי להמית על מתניו ומת פטור נתכוין להכות את הגדול - ולא היה בה להמית הגדול והלכ'לה עלהקטן והיה בה כדי להמית את הקטן ומת פטור' נתכוין להכות את הקטן והיה בה כדי להמי' את הקטן והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדו'ומת פטוי אבל נתכוין להכות על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו - והלכה לה על לבו ומתחייב - נתכוין להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול " והלכה לה על הקטן. ומתחייב ר"ש אומר אפילו

נתכוין להרוג את

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

בקוסם - והבועל ארמית - קנאין פוגעין בו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נאי קנאין - לפון

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכמים אומרים בידי שמים : ישראל - יש להם חלק לעולם הבא שנא "ועמך כולם צדיקים שמיס ימי נקנריס ומינו לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעש'ידי להתפאר ואו סולך ערירי - גדת מיתכיס. שאין להם חלק לעול'הבא האומ'אין תחיית המתי פיקיימיונכרפיס - וסולד מן התורה ואין תורה מן השמים - ואפיקורס - רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים חחיצונים

[ocr errors]

פרקי כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »