תמונות בעמוד
PDF

לף לרורות כן: (כתי תורות כסני לחמי תוד'וסיי נוסחי'6ות' כפרס'6ספקליסכטיס סים: ובשתי קורות כתנ קרככסני נתקף סכיל עד סוף הנכול סמקדסיס וסס bוכליס קלקת לחמי קולק גמ'רחמר-קרח והטמירק ספיתולות גדולות • מחי וטורפיס קסנית ועל פי נניח כלכלת • ועל פי נכים נסיפה • גדולו'ימס ממין גדול ממס לימס פריס bk גלולו'כמיכן(מחותן וסיינו דתנן הפנימית כלכלת וקסכונס נסרפְת ומנחמיק גן מין סרין קכיל גלולות ולח קטנות) מי חיכח חסינות' קמי סמי' חכליינמר לכקיר ניומעמיד

והמגן (נסוף מנחות) כלומר ניתורות גדולות : ונסיר • של ע'א ובשתיתודות ובשיר וכ"ו מהלכין ושתי כעולת כסתי לזה ריח ניחות ספיר סקין לומריס לרוממך תורות אחריהם וכל ישר אחריה הפנימית נאכל' וכלמר כפולת העוף ch'ריס ק'כי דליתני וכית סניסטית והחיצונ'נשרפיוכל שלא נעש'בכל אוהנכנס לשם ניסוס מלמר 60'סמרכס ו6' סלח סיס bס ל6 מלך • ולס אין חייבין עליה: ג נטמא כעזרה ונעלמה ממנו סממפיט וכו' פירפו קקופי לוריס ופומיס קקלוס'סקרטומא' וזכור את המקדשנעלס הימנו מקדש וזכור ולפיכך לס קוק לי' לסתפלר סלמה קנית כרסול' קרסס לטומא'נעלס ממנו זה וז'והשתחוה או משה' בכרי ככן כיון סמכות כז'כמן נות נסעתת ויקדס' לעקיך לכל : השתחואה

6ס מתכוין לסס סמיס ע"כ וענולס רנחתית כן חכליס

(ועיין מיטנסון פ"נ למכו) נזכר כעלמ6 קות :

ג & גרולר סכקולס ומלי נקו חמן דתנן(ריס פ' במנחות) קתולק קית' כלה וכו'דחלוק רחמן נטמס כפורק וירט סנטמר • קיו גרולו'מסל מנק : ובשיר כתב הר"ן ססיר סכין חומריס סרוממך ק'כי דליתני פירס וקפתקות • נקעלס זס כלפי קול מומור סל חנוכ'קכית לכן לומר 6ותו • כ"כ וככריית6 כנמ'מסייס סירסל פנטיס ער כי פניס לכיס סל6 ססק : לתת ק' מקסי עליון סמק מעונן וחוזר ולומר מזמור לדול ככרחו מפני חכסלוס כנו ת'מס רכו סו כרי (גו'לכל הרמנ"ס כפירוסו ומכורו פ"ו מסל' כית סכסירס לf כקכ ניב חלל מזמור לרוממך

וכקכ קכ"מ כסלמס מק רנו גרי ניתח וליכ'למימר רס"ר פלח סין חומריס bס כימי עזרס פסין נייס מתלוננים על הכנין 6כל סיכל דלין כריס מתלונניס לין חומרים חותן לכל יום נסתר מסמע דלעולס 6מרי'ליס וי"ל דנמי לס 6מרייליס לס כסיס כריס קנלחמי'נקס וכתיכ מתן יעוף יומ'ונו'יפול מכון q וגו'עכ"ר לין ספק חבלי להסתמטי* מ'ס התו'כטעס למס לין 6ומריס יוסכ נסתר 6ל6 ער כי 6תס ק' מקסי רמי לחו הכי לח הוק קסיס ליס מיוסן נסתר טפי ממת רנו גרי סכתכו וו' וכתיב לעיל מיניס וסלמת רספיס פרח'רמסתעי כסויכיס סקיי מכיריס נסס כסעת הכנין סכל מסס ולילך נס מסתעי נקכי ע"כ : וביד מהלכין ונונמי למימרס דנ"ו קמי תולס 6זלי וסכתיכ וילך חסריסס סופטיס וחליפריקולי ה'קנ"ו מהלכין וסמי קולות מהנכין וכיר ססריסס כלומר רתני נ"ו מסלכי'נסלר מפרס כינר סקי תודות סיו מסלכיס קקנק וקנ'ר מסריקס וח"ת וחממיל6 חסיכמלך ונכיס וכו' • וייל ללין סכי נמי סקס לס היו מהלכין כלל bts קס רקנן כמלך וכו' עיפ מלך קלמרי'וכן לסון סרמכ"ס כפ'ו מקל ניק קנקירק חין מוסיפין וכו' bk פ"פקמלך וטיפ קנביס וכסוכיס ותוניס • ע"פ סנהדרין סb וכו'וכל ללח כתכרסוריס (תומיס ע"פ מסוס רפפיט'קוח רקורים ותומיס נקכי עבידי מיקי tcsיס כסס : הפנימית כלכלת פליני פנלינגר' סו 6מר זו כננו זו קיו מסלכות כלומר סני כסניס כוססיס לותס fס לכל זה וקוים הפנימית קן דמנקרנת לכל חומס וסלמר זר חתר זו וקוי הפנימית הן למקרכס לכ"נ ומ"ס סר"כ וטיפ נכיל כלכלת וכו' הכי מסיק כנמ'כלומר cפֿין טעס נרכר למק זו נחככת ולמה זו נטרפת 6 טיפ נניח כרוח סקלס כסוכן הליכח למימר רחיכונס כי לתיק קלסס סמקוס והפנימית היח לח בכסל'כיוכח נסלכן נחכלילסס כלל קל לו סניס : וכל סלח נעסס וכו' • כתכ סר"ן וכית סני סעיפ סלל קיק פס לח מלן וכו' סקלוס'סקוס סלמ'קנית וכו'עיין כפי'קרב מסגי'פים לעריות ומ"or c נסיך: אין חייבין עלית וכן סול בכל הנוסחחות וים נפרס לסכיקלמר קנכנס למקוס פלוני וקנכנס למקוס פלוני וסנכנס וכו'כולס

סין חייכיס על סמקוס סנכנס כל 6חר וחקל:ג נטמא בטורק פירפוקקוסירלכטריך לbסמועינן ללס תימס רלס קייכתו התור' ברק 68 לגטמס כחון לקרח כל כנוג'ונו'וכל יתסטל רק מסכן מיטמ6 וגו'משמע דמיירי כלותו פרחו לסמסטר קולס פיטמס לס המסכן ע'כ וכנמ יליף לס ף לנטמס כפניס מרכתיך חת מסכן ת'טמ' וכתיב חת מקלפליטמ6 וקרי מסכן לקוי מוקדם כדכתיכ ועטורי מקלס ושכנתי בתוכס וכקיס ככל חפר מני מרחק מוסך 6ת תכנית המשכן ומקלס 6קרי מפכן וכקין ונתתי מסכני כתוככס (כל הניתן כתוככס קרוי מסכן) ולכתוב לו חילי ולילי מסכן חו חילי וקידי כנקרס ילפינן רכין כמסכן סנמס בין כמקלס סהול כית עולמיס מחייכו קכתוב של לס fינו ענין לטומ6ת פכחון תנקו ענין לטומ6'סנפניס וכתכו סת קימה חמסי לס קתני סתיס סין פס כיון דמכריכין קרחי לטומb'סכפניס וי"ל רמתנייעל חייביסלח נטומלס פֿכח ז• טיל נטמא כטורת כתר קריר וידע סנטמח עיין מ"ס כריס פרקינסס התוס'וכסס סרמכ"ס: והשתחואה לו ccקק וכו'כל

לו כלרוכ'וכו'פטורין הלכ'למסס מסיני קס כמי סנטמס כתון הטור'רס"י : והשתחואה פי'סר"נ כלפי פניס 6"ט פי סלל פקס מן כריעה כעלמס : נמי °וקים ק"ג חוהשתלות כלפי חון וסוס הסקס וגו' . גמרק • (פירס יע"

ו 31 לא א מחייך

[ocr errors][ocr errors]

מחיר מסוס פרייס עיני וסלין עמו לי6 6ו ספרי תנן סו ססתחו' כלפי חון וכל הסתת כדי הסתוו6'caעור תפתחויי המסנט רעיקר חיוכס מסוס פרייס קיס וק6 קמשמע לן תנמי קול כדי פיקרס חרס פסוק זס כיפור ויכרעו 6פי'על קרנפי וקסתסוייק וכלפי סון כעי סקייס וסי לס לס 6כל לח רלס וסתסו (לולות לה' כי טוב (כי) לעולס חסרו וסוס פסוק לחיים מלח כספייס סיס פמס קספחות ולפ"ז ניכר ביניהן .נדנרי סימיס: 6ו סכס לנכמרוכס סינחלו דרך לרונת פים דמרי ליסנ6 וכנמרס 6ל6

קלרק ממנו לכלת ולפי' 65 גליסנ6 רמיתנין מר מפני בא לוכארוכה חייב בקצרה פטור זו היא מצות סקס תחל'חייך :ובסקריפטג' חריס'ומר 6סיפ'וחין לתסרי עשה שכמקדש שאין חייבין עליה: ו ואיזו היא קיכס לל6 תסתחוס ולל סת כזה ומה שכתב הרינופטור מצות עשה שבנדה שחייבין עליה היה משמש עס יכס פולרן קנר'פטור : ז

:תחוית ר"ל סתייס ומ"ס הטהור' ואמרה לונטמאתי - ופירש מיד חייב סיס תכנת עסק שכמקום כלי פיקרס פסוק זה ניסור מפני שיציאתו הנאה לו ככיאתו : ה ר אליעזר ריס כלן ויסלחו מן התחנה 65 כמסירס ול6 כ6ריכוז אומר השרץ • ונעלם ממנו על העלם שרץחייבי כל טמה : סחין חייכין עלי' גרמניס : שאין חייבין ואינו חייב על העלם מקדש ר'עקיבא אומר ונעלם נ"ו פר קטלס רכר פלס פליס לסון סר"כניר פר ממנו והוא טמא עלהעלם, טומאה חייב ואינו חייב פנגן וכפופקור'ונוקורולר קטלס וכו' כרתנן כמסנס ר' על העלם מקדשו ישמע אומר ונעלם ונעלס שתי סיכס כחסוכי סין מכיסין על פינ רקוריות och מפורס: פעמי'לחייב על העלס טומא' ועל העלם מקרש : סגנת קורלו פר הטלס רכר ומצות עמק פנגרידמב פרק ג שבועות שתים שהן ארבע שבועה על כור: רוקיז קיח מ"ע

סכנרס סרומי לזו סכמקום עליו 6פי' כסעת נרתק קהל שאכלתי ושלא אכלתי• שבועה שלא אוכל ואכל סקירט ל קטומסת מפנה עליו גמ'ופירש! סקוס'מעלין כל שהוא חייב דברי רבי עקיבא • אמרו לו לריע כסיתר לידי כניסי לססנגו דריס רקס וקקי חנטריך חיכן מצינו באוכל כל שהו שהוא חייב שוחחייב • כ"רכסוט' זו קייכיס עליק למורס כפרק החולן (כמו אמר להןרבי עקיבא וכי היכן מצינו במרכר ומביא פר הטלס וכר: קיק מסומם סכתכתי טס כסופו) דחפילו

קרבן פס טסורק סנכנס כסיקר נסטגרח'קלסין תופסין כת

למרק לו נטמחתי עכשיו שחייבין עליס פי'סר"כ חס טנגו ניר ומ'כמפורט כמסנס ופי'מיל כקופיקחכר חייכ bk יעמל כל ריססער סימו' סלכי

ו'פ"נ רקוריות : ה רבי חניטור חומר הסרזיכעלס ויפרופ כלל קוני ווקן קעסס פכנרת : ה ר6° חומר הסרן וכו'כתכ סר"ג דסמר קר'חוכגכלת סרן טמס וכו'ללמדך וכוי ונעלס וחמר קר'חוכגכלת סרן טמס ונפליממגן וקרס יקירת .רחנו fc6ר מחייני קרכנו'ממיין רי6 6פי'לס כורע לו כחיזת הוח.

קוס • לקס לטיל כתיכ סו נפct tר תנע ככל רכר טמסופרן סטל פסטל כרתנן כמסכ'כ'פיר דכריתוק גמ': ר"ע חומר נכלל רכר טכח קולסלס למלך סbסירט סנטמה ורתי וחינו וכו'חיילי לכעי למכתר נסמ'(חיק למדרס רררסי' כמ"ס כריס יוליחס כפר חס כנכלי תינו חייכ קרכן 6ס 6כל קרס • ער פ"ק כרכור סטומח" וכו'כתר כמי סרן כותנח תניר יסמעS6 סתסיס לנידיע'כתחלס נפרן נטמ'חונננלס נטמס : וריט

כל פרסס סנ6מרת ונסנית ל6 כסני656 נסכיל רכר סנקסרס סכר רכיון לידע ולמי סנטמק חפ"ג דלת חתכרירוז לי'הטימלי הכתומים הרב דסלכס כר'יסמעל מפוס דכגמ'פ"ק דף ד' סנטמס 6ס כפרן לוכככלת • חיים ותרוייקוּ פטרי פל קעלס דרכי ס"ל כותית כן כתנתפים פרק י"ס מסלכות מגנות

מקדס: ור' יסמע6ל מקיין נסלכס כר'יסמעמל : פרק ג שבועות סתיס ססן 6רנע : 6ין לרקרק וקכס פרק ג שבועות סתיס:סfוכל ופלס fוכל : סס הסתיס מפרס סתיס סאן קרנבריסל • וקור

המפורסות דכתיכ לסרט סולסטיג דמnc' דיני הסכועות וכידיעות מפרס מיני דידיעות כריסס • וסלר • לסכלילס לוכל• לסרט • לוכל • לקטין : סלכרתי ופל6 מפרס סתיס ססן די • תוס'פ"ק דף ג: : שאכלתי וסלס סכלתי קס קסתיס הנוספות ממררם חכמיס : מרכר ומניח אכלתי כתכ סרינסס ססתיס הנוספות ממררס חכמיס כר"ט קרכן כסכיל כטולדנורו וכיון דמטוס נטול יכולו כמתני'רי : היכן מנינו כחוכל כל סקו ססוס חייכ • נמ'.

קול ולס וסרי כמלס (כרתנן מסכס כ'פ”ג למכות) כריס פלני וסרי הקלס ססול חייב מעילס כסוס פרוטס כרתנן כריס פ"ס דמנילס ו6פי'כפחות מכזית תס כעינן סוס פרוט'סזסוסעורי• (הל מפרט רכ'ע מודו מדפירס סר"כ לקמן פתלומר לה סוכן דעתו לסור עכמו ככל סתוס סמע מיניי דמפרס °סכועס סל6

fוכל כל סקול (הכל כל ססו6 לכיע לכיס גופרס ממי ככריס דתי פירס"י ככריס כסfר 6סוריס דמי כריס טעמו מbי מסוס D7פיני הפרס נמי מיקומסכיס לסריס עלי : וכי היכן מנינו כמרכר ומכיל קרכן כלומר

מלכר

[ocr errors]

0

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סוס 6ף זס כטול הכורו קוס סקלומר לה סוכל רעקו למסור מדכר וחוסר לק6

6סכחן סכועת העדות חלה רקקס מרכר עכמו ככל ססוס: סכועס סלס fוכל וסכל וסתס 6ע"נ רפתייה וקוטל הול• וכן מסכסק מנרף לר"מ כמסנס כ'פיק דכריתות ככלל 6כילת חיכו חייכ 6ל6 חסת • לקוק ליס כסוכל וסור (שס כגמ' ר"ז כריית' לר"ס סכיר' ליר רמגרף מניס קרכן וכן ,לוכלכתעלס 6': סלח סוכל ו-65 למתסיקו לקופתי סכועו' נזיר סחני דלק מכיס קרכנו על בכורו coS תרניי ניק סמכס ולפין רמכי למר 65 סוכל

גמ' וכו' :

שלא סוכל לתסר ליס נסתית רפתית קלכן שזה מדבר ומביא קרבן • שבועה שלא אוכל וסכל וסתה הינו קיין חלה נכלל חכילס וכי קור וסמר ואכל ושתה אינו חייב לא אחת שבועה שלא אוכל לחת כתב הר"ן סעין קולס cf6תס סוס לן למימר ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתים : ב שבועה ופתיק ככלל מכילה מפרס רלין סכועת חלק על סכועת שלא אוכל, ואכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין כגמ' דילפינן מקוס כמו (icכיסכס כיון רלמר כריס' אינו חייב אא אחת שבועה שלא אוכל פת הטין ופת סכתכתי כמפניג'פיס ליומ6: לה 6וכל וסדר למר לח שעורין ופת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ואחת : ולי כעית לימ6 סגר ר56 סרגלי לעתיס 7קן לכיל' ג שבוע'שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב מינים נמכריי נטעו' מירי לאתר כריס' 6כילת גרילת. לא אחת שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה וסילי ולכלי ופתו (פירטר קיל : ב חיים על כל חקק חייב על כל אחת ואחת : ו שבועה שלא אוכל קפו' לכלסוניקוי קרולסכיל• ולחת מרקחמר פק פת על כל ואכל אוכליישאינזראויין לאכילושת'משקין שאינן טטימה וכתר קרן נtס מין ומין : סית לחלק לחי ראויין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכל נכלו על הלכות גלולות רלוף פיג לאסור עליו מיניס כלעוותו וטרפות שקצים ורמשים חיים ר"ש פוטר אמר קונס וסית כן קרח • מכטרייסנרק A5 • ק"ל למימר פס חטיס אשתינהנית לי אם אכלתי היום והוא אכל נבלות רמקו רתימה כנדריס סלך וכן סל סעוריס • וכן סל וטרפות שקצים ורמשים הרי אשתו אסורה : ה סקר פון כני 6רס ולח קרו כוסמין : ג סכועס סלס אחר רברי של עצמו ואחר דברי' של אחרים ואחר לקו חינסי קכי . קמ'': לפקס יין (פמן ורכס כגמ' דברים שיש בהן ממש ואחר רכרי שאין בהן ממש• ו ואכל נכלות וכו' כתר מוקי לס כגון פקית. זכרו כיצד אמר שכועה שאתן לאיש פלוני * ושלא אתן

קרין ורלניין מסרב כן ולומר לו בחופתה שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן : שישנתי לחכילה תן לי לחנירסמכה מתי יין (פמן ורכס היילו ושלא ישנתי שאזרוק צרור ליס : ושלא אזרוק : מסרינהו וכ'כרס"י וכלומי לומר סכועס סל6 לפקק טמן שזרקתי ושלא זרקתי רבי ישמעא אומר אינו חייב וסוחיל וחי לחו, ורחמכס ותו לדכי 6סמכעי למסי לא על העתיד לבא שנא' להרע או להטיב אמר לו חסרינקו קו רbויין להכיל'• ומסרכ כו bסקכט • יין סמן רבי עקיבא א"כ אין לי אלא דברים שיש כהן הרעה קלכך יס כלן מקוס חיוב • ורכס לתת לי סמט מינית והטבה דברי שאין בהן הרעה והטבה מנין אמר לו וכרמסיק לקמן • דקייגו ו ולכל גכלות

מריבוי

נכולל רכריס סמותרין" מס חייבי ורחויין לחכילס סןחי

וכריס קססוריס כן נרחק לחו דרחמכל 6סרינקן: ר' שמעון פוטר ומוסכט ועומר קול לי לפרס כדי ללח תקוס לך דרך חור הלכלורה רכרין פליקס ופלונתי וריס ות"ק נכולל רכרי' סמותרי' עס לכריס קרספוניס סס סליכס המסקנה כפירס"י וגרסתו למפקינן סbסוריס כגון כלומר סכועת סלק סוכל סמוטות וטרפות •

כנמ' 6ל6 כורכס וכו' וחייכ לפי' כלס כולל כתריס כיון רנסנט ק"ק סכר מגן לחיילס סכועת חזקוטות' סיילס נמי לטרפות • סתס סלח לכל קרי כולל רכריס המותריס ולסוריס וכו' (מחי ולחסור חל על 6סור כחסור כולל • ור"ס סכר חין חסור חל טל וכתנסר"נ קכח רככוללנסריס קול כגרסת סרי"ף וסרמכיס לפור נ6סור כולל ולין סלכ' כריס: 6סקן 6סורס סהרי הכל לגרס מסכחת לס וכו'ולין נסחריך : רבי סמטון פוטר • חוכליס ולפי' לר"סי לטעמי ופטור נקמיית'לbו מסוס ללחן כתר קרינרלית ליס 6סור כולל - ועיין מ'סנסוףפ"ק וכריקו': כני חכילק כנסו 6k 6ין סכוע'חלק על רכר 6סור: ה וחסר קונס 6סתי נהנית לי גרין לפרס כנוירי ללס מסונכרלקי דכריס סל 6חריס כרמפרס 6חתן לפלוני: סלין כסס ממס כמו סכתכתי כיוכס כזס כסס סתו' כמסנס ר' פ"נ פרי נוני מסמע • כנון סינק ומסמע ססין כססקנלס • כנון לנדריס ועיין שס כפירוס קר'נדרים פין : והוא לכל •

פלזרוק וכרין פירס כן כסעת ססכועס רלס לס כן סוס נדר סנגקום

וגורי סננות מותריס כרתנן כפרקנ'רנלריס כמסנס כי : ה שאתן

פלוני נמימחי חקן • שימ6 כרקס לעני: מוסכט ועומר מהר סיני הוק • סנ6מר נתן חתן כלומר ותכולקמן

נסכט לקייס המכוס • ולס קייס פטור : מתנס לעסיר : ושלא ליפן • עיין כפירוס קריב רִים פינ רנדריס אמר נוריט "כ וכו' • פירס סר"כ לר"ע דריס ככל סקורק רכויי ומיעוטי וכו' • והלכה כר"ע ואפילו הכי רגילות לפרס

לא ב

ככלל

נחנק :

3 4

בכלל ופרט וכלל כדלקמן פ"ו מסנס ס' וכנר קלרכתי כזס סלזרוק כרור (ניס) : מרכו סכתוב לכל 6סרינטס קודס • נסיו כמסנס ט' פ"ו וכ"מ ע"ס ועיין כתו' ופ"ק דף ד' ט"ו ופלונת'ור"טור'יסמעט דריט דריס ככל סחורת רכויומטוטי ועיין כמסנסס'פיחה:כורות סנס עיין מ"סנפרק ו'דסנסדרין ור' יעל וריסכללי ופרטי • ר"עדים חונכם כי תסנט תפנס ר' כריס וחכמיס חומריסכו' : ו נשבע לכטל 6ת רינת בקרם לו נקטיני מיעט • לכל חסר יכטל חור ורינת • המנות וכו' • למר רחמנ6

רינת ומיט'וריכק רינה ככל. קרט 6ו נקטין למנס קול מרבוי הכתוב אמר לו אס ריבה הכתוב לכךיריבה מלי לינק רינק כל מיני מחייך נפנו : טל רכר סח"ח הכתוב לכך: ונשבע לבטל את המצוה ולא ביטל לסעכר כלקכח • ומחי מיפט כו טייטס כמקוס לסרט 6ו פטור לקיים ולא קיים פטור שהיה ברין שיהא חיי' מיעט לכר מכוס' ור'יסמעץ ירע במקוס לסטיס • וקס כרכרי ר' יהודה בן בתירא אמר ר'יהודה בן בתירא דריססו נפס כי פסכע כלל• וכרירות גרמנ"ס וכלו: מה אפ נ*6 סכוסות)הרשות שאינו מושבע עליה מהר נקרע ו לקטין פרט לכל 1967 כרכי מנות כססכס סיני הרי הוא חייב עליה (ג"ס סכופות) מצוה שהוא חסר יכטל קזר וכלל • כל להטיב ולחכול רכר חסור מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה • ופרט (וכלל) מי לתת קן של קול מירע לנפשו וכפן נט - אמרו לו לא אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה כעין הפרט • מהקערט סרט סלס לחכול חמזנפסק בה לאו כהן" תאמר בשבועת מצוה שלא עשה כה מפורס לקכח • 6ף כל נקכח

קול מטים לנפס : לאוכהן שאם נשבע לכטל ולא ביטל פטור : ז וסלכס כריע : ו נסכם לקיים ולס קייס פטור • שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה • לכטל לת קמלוס פטור •

עיין במסנת ד' שכועה שלא אוכלנה • ואכלה אינו חייב אלא אחת מסוס סכועת נטוי - הכל דככולל חייך: שלא עסק זוהיא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות • ועל לוקס קול מסוס סכופת פול: כק לחוכסן •

שנגתה קרבן עולה ויורד • שבועת שוא חייבין על סליק נרין סיקיק חיים • לכטל וכו': רלס יסכט לכטל זדונה מכו'ועל שגגתה פטור: ח איזו היא שבועת כלכרי רכי יסודס כן כתירס מק סנסכע עליו מהר סיני שוא נשבע לשנות את הידוע לארם אמר על העמוד כלומ'סללו כרכרי יסולק כן מיכל קל וחומר לחיכית של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל כתירס קול חייך מסו'סכנות כסלו ינטל 6ל6 יעסס האשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר (ס"6) כטוי • ססיס ר' יסולק כן כמוסנט ועומר מהר סיני. אם לא ראיתי גמל

שפורח כתירל חומר מה חס הרסות זלפיכן נזק חף רכי יסולקנן

וכו':E עסס כק לסו כקן: כתירס מולס : ז שכועה סל6 6וכל ככר זו וכו' • וכתס וקרס כתיב לסרט חולקטיב רמLמס רכר סיסכו סן ולסו קר"נ טעמס וכו' - וכי סדר סמר סל6 סוכל כיון סbכל ממנו ולין הלכה כר"י כן כתירס ן ן סכועס סb bוכל ככר זו סכוע' גזית חיים • פיר' רקכי מסמט סלק סוכל ספור 6כילת מככר סל6

6וכלכק טעמל לקמר מל6 סוכל וקדר 6מר סלק סוכנת זו ול6 נקט ככר זו מלח למסרי נפטית כלחריג' • כ"כ סכ"מ קול רחינו חיים חלק חח סלין סכועת חלק טל סכוע' - מכל פ"ומהנכות סכות כסס קריטני • ועיין מס סכתכתי כסס 6מר תחלס סלח סובלנק וקור 6מר סל6

fוכל וסכלק כלת חייך כתו' כמסנס ט': שבועה 65c 6וכלנס סכועת פלסחוכלנ' סקיס דכי סתר סלח לוכלנה חיכו חייך עד סיסכלכלסי וכי כתב הר"נ לססמועינן 6ס נkc לחכס על קרוטונס וכו' קדר למר סלס 6וכל כיון ססכל ממנס כזית חייב הלכך הסכופי וכתכו סתוס'סנרחה כיס ספריס דל"ן סלק סוכלנס סליסית החסרונס חינם ומקין כי לכיל מינק כזית

• וכי סדר מכיל ולפילוסכי סמעי' סלס גסbל וכו' מרקתני סיכומין 6חת כלק מחייך משוס סכועס רקסונק : סנופק סלק סוכלנית ולס קתני חייב חחת וקtתח תוכי קתס כנדריס פ"כ מסנסני סכועס סלק סוכננת העין רמסכופת סלק סוכלנס (סניק) כדפי' סר"כ סס• ומ"ס קרין ססחכס פוקר קנלר מייקרו • סמטי רחין סכועת חלק על סכועס קכח לן סכועת סליסית • עייןכפירוסו סיף פ"י דנדריס: °זו קיח סכועת ביטוי וכו'. דל6סמועי' דחיוכח קול רליכס 6סכועות כקריימל החסכופות :למעוטי לוכל ול6כל ממלקות ס6יןכו מעסקינסוניקלטיל קן ולא יכלו לבטנק (מס ימכחו מקוס יחולו .. מס נסלל דף כ"6: ח איזהו סכועת hoc • פיין כמסנס ז'פיר רחכו': לחכס על סרספונה פנקס סניק תחתיס וכחסר נלכר מסוס על סימור סל חכן וכו'. הכל SE זקן לח סכיח הלכך לל סכועס סניק • וכן זס נסbל על ססקיס קלס קסליסיס נפי

חפן נמי למתני על העמוד של זקני כדמפיך על המים סחכס טוקר סנרר מעיקרו • וסוי כמי סלח גלי וחלק הפניק וכו': אם לס רחיתי נמל פורח כלניר • לסון סר"כ כלומר למפרט • סקרי סרחסונס כמי סלינס סוליל ונס6ל פליק" וכן יחסרו כל הפירות סכעול'כלי 6ס לס רחיתיוכו' כגמ'מוקמי' כסנסלל על הסתיס סרי כסלו חינס וחלקי הסליסיק למפרע : לק bלומר יחסרו כל פירוק וכו• וכקכו קקו' פירס כסנופק • ח לס לל רקיקי גמל פורח כלניר • כלומר יחסרו כל פירוק

וכפרק

סכעולס עלייחס לק ריקי וכו' : בקס

[ocr errors]

נחש כקירות בית הכר כתכניפ קורת ניע קכד ונורס • דאר וכפרק 6רכעס נדריס נרסינן ליה נקליס • ע"כ דס"נ קקס כעוני קיר כי הנו כל קו סנועס סוס דחיכס טוכס : יחסרו וכו'כסכועס 6ס לח וכו' - וכתב קרין לטעמל דחינן סכועת כלל געידך נטול מכוס קיס וסל חייב לספיד (סגחמר) סכועת נטוי וחין הפירות נסרין עליו וספי'סכי נקי • לופוס ולס מ יניר ונסה טונו: ט לבלס פמר טל מעת פול-ס"ק דסל ולחי לס נתכוין זק לחסן'קפירות• סלס סיס מתכון לכן הכנס ככר על סכועס סול

סוס ליס ל6סור כלה,סוס לחולס : לס כלק עבר לף שפורח באויר ואםלא ראיתי נחש כקורת בית הכר פנסי ססרי עכסיו ג"כפית' חסכועת נטו רמכי נסכע אמר לערים בואו והעירוני שבועה שלא נעירך' לסורי' עליו ולמס פלס נר (b6וכל ככר זו חייג לחוכלי נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סובה ושלא כרכר ס6ינן חלס ורמי לחן וכי הרר (סנט סל6 יסכלגס ליטול לולב ושלא להניח תפילין - זו היא שבועת ל6סור הפירות נתכוין * bk קריכזנט לכטל 6ת סמלוס שוא שחייבין עלגרונה מכות ועל שגגתה פטור : לקיי' סרחת לוקו רכר ומס\' ולוקס מסוס סכועת סכין ט שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה • הכי לוקס מסוס סכועת סו6 הכל נין לה יחכל חי 65 הראשונה שבועת בטוי * והשניה • שבועת שוא. עין וכיוכס כזה דכרי הכיל (5) חייב סקיס מפוס אכלה : עבר על שבועת שוא - לא אבלה עבר על הרסניד כססגות פין מסלי סכועת סוס וחף מפו' סכועת שבועת בטוי: י שבועת בטוי נוהג באנשי'ובנשים פגועות ולרכריו יחסרו כל כטוי ן י כחגסיס וננסיס

וברחוקים פירות סכעולס לחו דוקס bk חיילי

קול קריןחר פירס וכן כמסני נ'פ"נ רנדריס • קינס חס לס רחיתי וכו' פי' סר"נ קונס פלי ככר זו וכו' הכל סתו'רקכס : וכן קרליססכל וכנדריס מפרסיס לקכל לוקח כלומר כל פירות וכו' וקו סכועת נטוי bס לסיינו טעמס לסין פירות נחפריס • מטוס רfי 6פסר לו לחיות כלל כל פירות וכו' * ומסוס סכי נקי מטעס סכועת סוס סנסכע על רכר סbי 6פסר : ספרי חי חפסר

ולחיות בלח סכילת כל פירות וחט"נ לס fמר לעולס : מסתמ6 לכולס נחסרו עליז • לחיזת זמן תתן לו• לח מסתכר סלס יקח חסור של רנע לקו וקל וחמר יחסרו וכו'חס לה רחיתי • סוס מני למימר סכועת סלס סנכל כל פירות של חפמוטי'רלט"ג סלח 6סרס עליו 6סכלת וכו' • וסלקדעתך סמינס רנפורס רכס קול ולסיק סמל נמלס • קמ"ל : ונטלס ומתן לכלכל חרס עכ"רי והתס כנדריס הליכ6 למלקי מסוס נדר סוס • רלס 6סכסן נור סוס • קלכך חסכרס לת סריג נככר ולח ככל הפירות וסינכל הפירות חפי' כי כל תלי בנוומס לא היו נחסריס עליו • 66"6 לו לחיות וכו' - ונס מלקות ליק6 ככור סוס • ולס סוס חסמועי'מידי רתלי כנוזמס. 62 סוס ליס למתני קונס על פירות סנעולס עלי מותר - ומלתלי כנומל :מט מיניס וכחומר קונס ככרות לסלס רחיתי וכו'קיס מתני' • ולס כלומר כל פירות כי הכס: נמל ספורק כלור כתבו התוס' קימה והכי קתני גמל פורס ולח קתני כעולי מכרס וכפרק סרכיס נורי'גני נדר הכחי: תכח טולי מכריס ולס קתני גמל פורח • עין • והר"ן לפי ורכן סכתכתי רטעמס ומותר בפירוק מסוס לחמרינן רעמית דלק נתכוין וכו' מיס ספיר תמיסת זו העתקתי ESוכו סס פי דנדריס מסנסג': נחש כקורת כיס הכל • פי'קריג כתכנית קורת כית סכר ונורתה בנמי • בטרוף ופילוס רס"יסיסכן קריניס כקורת כיס קנו כן רחיתינחס מנומר : ופרכינן כולסוכמי מטריף טריפין ומסניכסנכו טריף פירס"י נסכס ססיס טרוף כנכו וחין נחס עפוכחכרכורות לס כגרונו ע"כ וסתו' כנדריס פ'נסקcומס ענין מנומר לקירק כית סכר ופירשו פלטיק כלפיו • ה"ר הרחם בטרוף - רככ והינו ענול • ט"כ - וכולסו טריפין היינו ככטנס * וסר"ן כתכ רכירו' קלמר כמרוכס •

סמול קול מרח למימרח וקכל ולירוסלמי ותן כנמ'לגיריס ונתניטרוף • ומסני מנקס סנכ חנרסיס קמ"ל רקורת בית הכרנו טרוף • נמלי נפקח מינק למקח ונמכר לומר לך המוכר קורת בית הכר לחברו - מי ננו טרין ין 6י65

S :

שבועה סלק נירן פי'קר'נכטול מנוק היס וכן לשון רש"י : ומסייס קייגו דבר סלי ספסר' פיני ולדכריקס קל רמתגן כתר קכינסנט נכסל 6ת סמכות נרחס נעיני לק"ק סכועת סלח געידך • והיינו נסכע לכטל וכו' • וכן סלח לעסות סוכר ורחימי (קרמכ"ס מכתב כפ"ק מהלי סכופות סנסכס לנטל המנות וכו'Scח יפtס סוכס וכו' - וכן קנסכע סלל לעיל וכו' ק"ז לוקס מסוס סכועת סוס מפני פהול מלווה להעיד וכן החומר לחברו סכועס סלס סרט בך ערות קרי ומכועת סוס סלין כילו סלק ידט לו פרות • ולרכריו גרמת לי סלפסר לפרס הסלח נפיין תרתי מסמע : סלח נדע לך • ווס 6י פסר . וכן מסמס סל6 כעיר מס פיולעיס וסיינו לכטל סמכות ולפי פיס כסנ"כ תסמעות סל גרט וכו'כלסמרן הלכן תני ליס קולס נסכט לכטל וכו' : זו קיס סכועת סוס וכו'. למטוטי חכלתי ולק לכלתי רחיים קרנן • ור"ע היה כריס פרקין נסוניל דלעיל דף כ"ס : ט שבועה סלfוכל ככרו * סכועס סלח חוכלנה • הרלסונס סכועס כטוי • ורסניס סכועת סוס תימס סגיסס סנופק נטוי - וסכועת סחוכלי · היינו כויק : כמו סכועת סלסחוכל (כדפיר' סר"כ כמסנס ז') וסל6 לוכלנה היינו סלק

חוכלנס כולס • (כדפירס גמי נפיל) (פתח יס לחלק בין לוכל לסלח סוכל תוס' : והשנייה מסוס סכועת סוס • פיר'קר'נכין יומלכין לה כל סקרי יכקתס סכועס לפול על דבר סליחסר לוי ומלוקת פעם קו מוכר לפי'קייס סכוס : גו' :

מפי

:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »