תמונות בעמוד
PDF

66ין הכתוב מדבר 6ל6 כטומ6' מקוס וקרסיו כרמסיק כנמר' החמור בויקרס חבל טומ6' מקוס וקרפיו: סתיס כתיב בקרל דף :' דכתיכ כפרסת זו חו כנכלת חיי טמ6ס לו כנכלתנית' וכתיב ונעלס ממנו ותוח סמ6 - מפמע סנעלמה ממנו טינה' טחה וקרינהמה נכלל חיק, סנחמר אלת המס 6סר תכלו על ידי חותו סעלס 6כל כשר קולט הרחקת לו נכנס לעקרם וסמיך ליס כל כתמת) נסמס למה נסמרק נחמר כלן נקמה סרי פ"ס : ססן לורנעים לרבות עור פנים חיוניס 6חריסי שמחה ונחמר להלן כחוכל

הפלס קדם. סעלס מקלם קוסי'כטותחת סניף בנו את שתיס שהן ארבע יציאות השבת שתיי שהן ארבע וזכור קוף 6ת סטוכס" 6סרן נהמה טמלר מס לסלן מראות נגעים שנים שהן ארבע' : ב כל שיש יניחות הסנת סוכות גורפות טומחת קלסיס חן כן בחידיעה בתחלה וידיעה בסוף : והעלם בנתיים קימיך - לריסר ילפינן מקוס טומחת קיס וכתיכ קכח לכל הריזה בעולה ויוררי יש בה ידיעה בתחלי ואין בה מן יינו מסס ויעכירו קול טומלתו וכזי'תתס כטימי

ידיעה כמסנס וגו' ל6 תפיקו מרשו' מקלס כפרס'פרק חדות' עור

סימיך - ליטות סרכיס : טימ6 וכו• מס לסלן טומחת מקיס 6ף כ6ן טומלת מקלס : סתיס • חקר לעומר כסון וקופיט ילו לפניס ונטל תחפן שתים לסון סר"נכתיני כקיס וכתיב ונפלס וקול טמס - וסוניסוי וס' מימר כפניס: ונטל תחפן ממקומו * והובילו

משמע סנעלמ' ממנו טומ6' וכו'ויקרי לקו ידיעו' חון: סין 6רכע • יס לסוסיף עור סתיס וסכנסת ע'ג דל פיר' ורג כריס פ"ס : שהן ליגע נתן תר"ג ים ערכות כתיני סכסס פסקפילס פורס מרשות לרשות כתוכות: כן פוליכו' כרכי יסמטס רסיף פ"ג נת': יציאות הפכת הפילה על ההכנסה • 6קת לעומר כפניס ותוניס ידו לחון כתב הר'נתוכחה וכו' ילפינן מקרח לח מפיקי - וכן פירש"י וכטל ספן וקכניס • וסס' לעומר כקון וכטל יפן 3מקומו כנירסינן כריס פרק י"מ רסכת דף נ"ו • וכפ"ק דסכת מפרס והוסיטו לפניס והניחו : מרחות ננעיס סניס כתיכי כקרח •

כריך מS6 יכס ועיין מ"ס rס כרכור סתיס סרן חרגט : סחת וכתרת :Cהן 6רכעס * תולרתוססת ותוכות רכבות לה שהן לרנט - כתר הרינים להוסיף עוד סתיס וסכנסס כתיכי כקרל כסליf : נ סיסנס ידיעס כי זנת - מידית

עיין מ"ס כריס פרק קמח וסכת • וק6 ותתס תכל קטותfס קלי וחיילי רווטרי גיליתי מפרrגתי גריץ' • תור סתיס ססן 6רכע כפניס וסתיס סקן ר' כחון - נחלויכס 6S מפר t זרועות ונפיסי מיכיילו וניקות ומכfות : כל קדו) קני656 סתיס שסן 6רנט • מתרניס ננמ' קתס ועיקר סכת וקלס • מפרסס כמסכת רילית • לסכי לס פרסינהו כתר מנח חיוני ופטורי הכל חיוכימני ופטורי 65 תני • וסל מסכתו (ל) תִּגְנסן סכ6

656 מסוס ורמו לסורי נפתיס סכן דנקט קר"ג הכל תחלת סעומר נפניס ולפין נקט תחנת 6רכע • ידיע? כתחלי סיוע פנטמס - ויריעת נסוף • מtכל העומר כסון וכן לשון רש"י • וכן מנינו כמפנק נ'ריס פ"ק 6ת הקלט נתעלס 6ו נכנס למקום (נתעלס) ויכה • נודע וסנה • לכל נקען רמטיקרס פכן נפניס קורס בסין • וסרר לי פנטותחת לכל. 6ונטותfס נכנס: ותעלס נינקייס • פתח לפרופיכחון רסיס ניס ומוליכל קפירס: 65 קפיך נמי כסbכל 6ת הקורס נעלמס תכננו טוגנחת * 6ו קודס לו נכנס רס"י וכן הריכותתחילו פעס געומלנקין ופעס נעול'כפניס: למקלט ונעלמת ממנו טומות לו מקום: הרי זה כעולה ויורלי מראות נגעיס סניס' פניס גרסינן ול6 סתיס • המרחת עולה למסיר ויורר לענייעסיר מכיל סטסכן נקתס ועני

לשון זכר הול• כרכתיכ 6ת מרחק הגדול הזה • וקנן חטחת קטוף • ולל סכרכיס יעפירית קליפת ותי) מנחת סוטח בתי כמסכת ננעיס(פרק קמ6 מסנת די) מרחות נגעיס רכי

החמורה דוסא בן הרכינס לומר סלסיס וספה עקייל כן מה55: 6ומר סנטיספניס * תיס'. ויתכן לפיזת לנרוס סתס ולח חתן לכל כרחות לה קסיס ללגרום נרחית - ולע"פ סכן כמנ6 כפי הרמב"סיל! נקניור' פ"ק דכנעיס ומרחה cc לזכר כסימן סנקכס : שתן חרכעת יכזנירין תולרת f6c7וכו' כרפיום ברים מסכת נגייס : כ כל סס כת יריעת נתחלק וליעס כסוף וכו' הרי הול חומר ונעלס מכלל ססוס ידע • סרי כהן שתי יריעות ברייקח כנמי ופרכינן חלל מעוק נכי סוטת כתיב ונטלס מיניני חיסת מכלל דהוי ידע מעיקר6 • חיקות ידע וני נדקי לס מיס • ותל תניח ונקה קלים ונו'בזמן פתחים מנוקה וכו' (כיפי' סר"ככמסנס ג'פ"ק דסוטה) וחונכי תורת כתב ונעלמת מעיני כל חי מכלל דסיכל דתות ירע נס • והכתיב לה ידע לכוס ערכתי ומפיק ידיעתנית רנו (סלמר ככית וכו פסגונייט תחת טינת סמת ידיעת : פרט לתינוק סנסנס נין סעכו"ס: שיש בת ידיעת נתתלה כתג קרב ליידי רזוטרי מילייסו וכו' : 6ע"ג לנפיטי תילייסו משכונות ביטוי דנידיעות סיכf פרי פרקי קמחי - ומכוערת ביטוי ליכי הלס פ"נ מ"מ מיני וכל סכועות נפיסי טפי : סכופות ניטוי • סנועות פקרין ודייניס תוס': וכתכו עול וליכא למימר דמינת וסליק מפרם כריסל דקס כנמרחות ננעיס סליקי ט"כי כלומר (סוחיל ולח מפרט נסתכל תו ליכל לכרס כריס חלס כמלי לפתח • רת) חחי לסליק לח פריז נס ול6 מילי : יש גת יריעס כתחלס וכו' • סעיר הנעtת כפניס וכו'ססרי סוס חומר כסעיר זק וכפר על סקיס - מטומלס סכמקום יכול על כל טומ6ת סכקרס יסס סעיר פס מכפר - ת"ל ומפשעיס לכל חט6תס

קטליס דומיס לפסעיס מס פסעיס סליכן כני קרכן • 6ף סטליס ינן כני קרנן • ומנין ליטנת

:

[ocr errors]

יריעה

כחמורה בכל מקו':סעיר סנטסס ככנס סעיר של יו"ר סחכי' ידיעס כתחלס וכו' פי' סר"כ מפנס רלקי' ותו 6מריי נגמרו מדמו לפניס: קונס לסנין עליו מן היסורין : עד סיולע לו ונתכפר בפרס גכורת - ומפני חי כתיב מחט6תס כרקfמרת טלכל קיס נטו 6ת וכיס קרכן עולה ויורד:נ fין נת ידיעת הפתח דכפין לכל חט6תס מכלל רבני סטלות ננקו נרייפס כתחלס סל6 ילע נטולת זו מימין • זס ל6 בס לכלל קרכן עור כנמ' דף ז': שעיר סנעסס כפניס פי' סר"נ סעיר של יום לעולס • טסרי חין קרכן כל

הכפורי'סמכים תרמו לפניס אף על פיס נו ידיעה כתחל'; ידיעה בסוף שעיר שנעשה בפנים ויום הכפורי' פrbת סעיריס נעפין לככור ספיר הנעסס כחון סקרב תולה עד שיודע לו ויביא בעולה ויורד :ג אין נ'!c הכפוריס קו מתן רמו במונח החיכון כמוספין סל בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוףשעיר לפניס • וקנין נפתלי :"ק: ויום הכפורים עכוזו הנעשה בחוץ• ויום הכפורים מכפרשנאמר מלבר לטוSIf כמים כלחרי מות מכער עס הסעיר : סכסמ' חטאת הכפורים על מה שזה מכפר- זה מבפר מה וחקר קרן כמזכח החיכון נסעיר סנעסס כחון לפני הפנימי • אין מכפרא על דבר שיש בה יריעה אף כמוספין וקול כתיב נפרסי הטלת חקר מלכו סט ק החיצין . אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה: בנזס עס זר כל כנוספי הכפורי' ויטל'סכפורי'סיח ד יער שאין בה ידיעה * לא בתחלה • ולא בסוף המועדוק • רם" •

:עיר הגסססכפניס שעירי הרגלים • ושעיריראשי הרשים מכפרים ויום הכיפוריס הו6 טלמן וסקיסן הכתוב ללמדן שעל

דברי

מועיל עס סקיננות מה סוד מספר זה מכפר מס

סנfמ' כי יוס כפוריס הון פנימי סיני כ6 !6 על רכר סיסנו ידיעת • וכלי ניקו ידיעת לזין רס"יכמסנס רלקמן: תולה פירפ סר"ן תנין עליו נתחלס כדילפיי מקרל וכתיב לכל חט6תס דנסת לחותס כן סיסורין • הכי מסקינן כגנ:ר' ין חי ופירס כמסנק פיקוח:לכלל חטחת • כתתיסלסס ידיעת גוף • (f6י סrf"פ סbינו יודע סחטס יס לו פרחים סגל הסונניס כריכין חפפו לכ6 כל חט6ת 6ס לfס כן סיתס לו כפר: כפירעו במלח קורס יריעת (מונסיס) הן : ער פיידט ידיות כתחלת • t qעיר הנעשה נחון סינו מכפר !6 על סיס לו לשון סר"ג,Eלכל קרם בטונלי וכן לפון רי וקרח כי ידיעה וכנלוי ניקו ידיעס כסון: ולס נתחל'. 657 וfתי6 לכS5 מתרתי נקט• וס"ס סנכנס למניקרס : קרכן ומכפר זת כפר' נמורת כלי תלית :ר סעירי הרגליס ג אין

סעירי הרגליס נ אין כס ידיעה נתקלת • לשון סר"ן פ5ס ידע נטינוחה ככל סרגליס נחמרו סירי קט6ת כמוספין : וזעירי ר"ס זו מימיו וכן לסון לס"י • ולנוסקנח רנמר' סכתכתי מכפרי' - לכתיכ כסעיר ר"ח לחטfת נתי קטfbc fין מכיר בו כריס מתני'ללעיל לה משכחת !ח כתנוק סנסכי ענין סעכו"סי fit ס' סטיר זה יק6 מכפר' וסיינו סfין כו ידיעה 65 כתחלס וכן פי' הרמכ"ס- וליסנו) רכטוגזלת זו 65 משפט הכי וכס"ג ולח נסוף וסעירי רגליס ילפי' כסעיפר"ח כסקס וסעיר סוס רקכ:) ים לים3 פירס"י למפרס כמסגר ולס כמסקנת הנמרח מני למכתב נכנסו רגלי - וכתר וסעיר • וס", מוסיף על ענין כי כן ורכו כמים נקרנת מקומות ומתן כמסנסנ' פרק ט'. רספון - עסקים פעל מס

סוס

דיכמות לכל נרים פרק כ'וכר עלמת המסקנה ליכל לתרוני

נסכי : וסס לעתיק לסון הפו'כות : שנאי מלכל סטלת הכפורי' כת'סר"כ והקיסן סכתוב מיין מ"ס כוס כמסכ'נ'פ"ז דיומ6. ומ"ס סר"כללמלך וכו' מה פנימי וכו' 6ף סעיר סנטt כחון לfינו מכפר 6

% על מס סים נס ידיעסוכו' ול"ת כיון פתוקס 6"כ יכפר פנימי לרירית ומלחינין ינפק6 מינית וסיכ' ול6 טכך חיכין דלח היה לתס שעיריס ככל סגורן מסכי כגמ' למר קרו) 6חת כפרי לוחת מכפר (חיכו נכפה פתי כפרות ובכפר מימון חדירתו הפנימי ו6פ"ג דחי חפסר סיכ? סיכון ולח פנימי דפנימי מיקרן נרי' נפק6 מינית לטיטרס רפֿירט נין זה.לזס 6מר קרם ההתנסנס כפרס זו ל6 תת6 ok חת3סנס : ו ושעירי כfס תרסיס מכפרין פי' הר"נ לכתיננסייר ר"ח לסטות נק'חטוf סfין מכיר נול6 ס'וכו' גמ' וניכפר נמי fפי'נסfר עכיר!' (כל חטf פלס נודע רקח קרח rcמf נתיך) תג6 רבי ר' יפגע! סוליל ווס כח כזמן קבוע (זעיר יוס סכפוריס רסיכין) וזס כל כומן קכוע מס זס חין מכפר לה על טומ6ת כקרס וקרסי 6ף זס וכו' וכתנות תוספת ריח נריה מה פנימי וכו' הfפילו סכי מינטריך להקיcס למלגו קטז הכפוריס כדפי' סר"כ בתחנת דלעיל 55ור על תזילין ntכפר על חין כס וסנת ול6 לירי' דBעכמו גנוכרע דותן סמכפר לכמfי מוקמת לס וכו': וחי לו תיקbc סוס מיקמת לחיכוכין נס וחיןנס וזעירי רפי חלפיס ורגליס כין נס וחין ני fר מכירות וכל תות רוט** כוררים תנס וכי רכייEnt לענין טומז תקרס ! תות וסי' מסוס וכו' מכפר חסין כס וfין כס וכו' 6כל הסת דליכה הקיסל דילין מפנימי על כרחך דרסי'כוררים תנ6 לכי ר' יסמעש - ע"כ ומ"ס פריך ושעירי רגליס ילפינן מסעיר ר"ס כפיקס וכו' זעיר כוי"וכנמר' ר"י מינה כל הכזיב בית זעיר ענרת רלח כפיר ניס וספיר מכלן לס 6מר רבי יונס 6מר קרח חלה תעסו לי' ידיכס תוקפו כל המוסדות כולן זה לזה. וה6 ר"ת לחומופוקוס • ליברס כדbמר סכי ר"ח נתי. חקרי מוער וכקיס רק עלי מועד פירש"י במסכת תענית תמנס וסתנס ס6 :לסנס סניק ליניקת מנריס סכftלחן עַ? מרגליס עכ"ט נסיון מלוי מפיות - לפיכך חירעכן יוס חורת מרגליס כסמנס כחס

מינכן

:

העס בלינס'קסול גטי כלכככו ככית סל קנס וסוקנטס לסס סזסמכפר או מכפרי' : כל הצעירי' כפרתן פות כל פעילי• בכיה לדורות לסגור כחולי נחורבן הבית ע"כי וכתכוסקוס' המוספין בין סעירי רגליס כין סעירי ר"ס כין סעיר סנטt' דף ט' כרכור סמתחיל כדחמר וכו' רמ"מ חיכון ריוס סכפורי' כחון כיוס סכפוריס כפרקן פוק פרס מכפריס כין על ינס מכלל סיקס סזת מרותקים לפנימי וחית לן למימר רלין סליןכת ידיעס כתחל' ניסנס ידיעס כסוף • כין על סליןנת מכפר נ' ככרות ונס סלק

ידיעה לה כתחלס ולס כסוף תהל כפרתו פעמיס כפנה דברי ר'יהוד'ר"ש אומר שעירי הרגלי'מכפריןאבל נין על טקנ'סbכל 6ת קטני עיר :שעירי הרגליס לא שעירי ראשי חדשי'ועל מהשעירי ראשי חדשי' ונפקח מינס לטומ6'פלירע מכפרי' דלית לי' נתי קיקbc מכפרין על הטהור שאכל את הטמא • ר"מ אומר כין זו לזו - הכל סעיר הנעס' וכמועדינס רקוקסר כולס כל השעירים כפרתן שוה על טומא' מקדש וקרשיו נכני' כיס"כ ל6 נחלקי פלין לור"ס : מת וכלס במלתח) היה ר' שמעון אומר שעירי ראשי חרשי'מכפריןעל פיו'חולק על סיס כס יריעק יקים מכפרי ף ורגליס הטהור שאכל את הטמ' ושל רגלי'מכפריןעל שאין מנתחלס ולין כל ידיעס כסיף כמלתf וקלס מכפרי וניס כה ידיעה לאכתהלה ולא כסוף ושל יום הכפורים כרbמרינן : סיק ר' שמעון נס ויסנסינר קרכןקוח וים מכפר על שאין בה ידיע' כתחל'אבל יש בה ידיע' חימר קלי דיור נקט לק נר וfין כס סעיר כפניס בסוף אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה אמי להס יקרבו מסוס רכעי למימר 6מרו לו קולס • ולינה ויס נק סעיר אמרולו הואי'ואין כפרת'שוה היאך קריבין זה בזה מסו סיקריכו זס כזס : מהו סכחון ייכְכְּר על כריך פין אמר להןכולן כאין לכפר על טומאת מקדוקדשיו: פיקרינו 6ס לנו פטר מכפרין : טל מחין ני ולין הר"ש בן יהוד' אומר משמו שעירי ראשי חדשים סקופר ליוס סכפוריס נקיוכי תימס ככפרו חדר"כ מכפרין על הטהור שאכל את הטמא מוסיף עליה', וכתכפרו כחסר : ונמכס וק עמותת נתן לכס לסbת סת של רגליס שמכפרין על הטהור שאכל את הטמא כרגל חג כר"ח מתן סיקיר עון סעות כתיב חוקת נוט6 ועל שאין בה ידיעה * לא בתולה ולא בסוף מוסיף וסס סעירו של יוס: חמרו לו טון וחין 6חר נוס6 טון - וכי עליהן של יום הכפורים שהן מכפרין על הטהור קולין ולין כפרת' סוס ר"מ הינול) נכפרן לריוס סכפורי'

שאכל סוס רקחמ' ליס לריס נrלמ' הס 6מרן לחת נסנס כפרה

חי חמרת כלן כפר הס סית זול6 65 6חתכסג' ו-"כחדיוקן נמי ל6 מכפרי' רbמר יקרכ ססרי כלן כפרק 6חת קן מכפרי' :6 לדיין י סקופרות קרס 6חת 6חת מכפ' וחיכו ככפר פקי ככרו' וחפ"נ וכפנימי לכפר על סלין כס ידיעה כתחל'וסכת יריעה נסוף - קיסך כתינ ק6 חתי) חידון לפנימי: על הטהור 65כל 6ת סטמה יקרככרנל לכפר על סלין כק יריעת 65 נתחלק ל6 כסוף 16 רחמר קר ולוותה נתן לכס 6cbת 6ת עון קערס וסלי קרח גר"ח (כפר על סטסור bלכל 6ת קטמ6 : לכפר על טומלס בסעיר, ור"ס כתיב (כדפירס"כפי'קסומ )יליף טון עון מנין מקדם וקרפין וכיון רכזת סון 6ע"פ:כפרמן חלוקות יכול סוס מס להלן טומלת נסר: פלין קנין מרכס על טומחות הנוף 62 ליקרב : ה מפמו פ$

רכי על טומחת חלב רם ונסר סקרכ כטומלה • 6ף כהן טומנות כפר. חימת קלן גרנות • לף כלן לרכוק עון קערת כתיב one מכפר על פון סכסיס קול ונכפר לריח חרידיס וסרכין נפקח מינק לקיכל רנסכר הליןקלמר קרל פון עון ח' הוס כוb • ולס סתי טונות מקליטעמם כמי 6ינו מכפר בררנליס כרמי' כגמ'יף" • ולר'ס תטלת לה' מליעכיר ליס ומסתכר רררים לה כדורים רי"ל fמר סקכיס 6עיר זה יקל כפרת על פמעטתי רות סירק וכו'. ור'יסודס 6"כנימס קרלס חט6ת על ה'ממי לה'ס"מ תרתי : ריט חומר כל הפפיריס כפרתן מוק• ריליף הקיפה למוליכס לף לחינון די"כ: דטריפל לית קן הקיפ6 מקיפה ולפנימי- תוס' דף ט' כר"ס כדחמר וכו * ומים הר"ן לכל סעיר סנעסס כפניס וכו' לג) נחלקי עליו וכו'ססו6 6ינו מכפר כפרן כפרק 6קת מכפר ולינו מכפר סקי כפרות ותן חינן מכפרין כפרקו -6חת כפנס כפרס וולס פרק 6 חחז כסנק גמ': אמרו לו מקו פיקרינו וכו' כפר קרנר"מ קול רקfמר ליס לר"ס. מסוס דלר'סbימס קוסי' • וחלוקיס סס סעירי ר"ח נס מסעירי סרגליס לסכי פריך ליס יוה"ה נמי לקות מני למיפרן לקיק מסעירי יום הכפוריס עס סbרקספיריסי ומסתכר נמי לכלי רכקכ סר"כ ר"מ סוס לקסמר ליס • וכ"כ רס'• לחו רוקס ססוס 6מר לו ססרי ר"ס סתמס סקול רסכ"י כרפי'סר"נ כמתני' ולקמן הוס היה חסר לורו סל ר"מ כרכתכסרמנ"ס כפ"ו מעפרי פרקיו סנסקרמת פירופו קלח קחכמים הפכו לו לר": הליכיס סכרתו של רימ : ה מוסיף עליהן Sc רגליס וכו' • מפרס כגמ' רלח רריס לותר כוסטון וסין חסר כס6 פון • וקקפו קמוס וחימס דרנליס לין מכפרין הלל על מת bסעירי ריק מכפריס וי"ל וס"ל דלפקיס רגליס לספר התיכון - מה סיכון מכפר על רכר סיס כס כרק רקייכו טומחת מקום וקרפין • לף שעירי רגליס כן - ע"כ : מוסיף עניין של יקיר וכו'. (החמורנליס ל6 מכפרי עריוס סכפוריס ס"מ למשמע ליה דרסb רקע כסנת 6ע"ג וכפנימי כקיב • 6ס כן יק"כ לה ליכפרו נמי חדרנליס לססת

גמיר

4

ריפמפין וסתס ריס הול ר"ס כן יוחסי. : ו ועל זדון טומ6ת כקיר פלני קכח למיקרו וכפר לקרן על קרנותין 6קת כסנת מקלס וכו' סתמ6 דגמי נקיט לי: סעיר סנעסס כפניס זיוס קרנותיו דמזכס הפנימי סוס רכפרי חסת מכפר וחינו מכפר ככפוריס מכפריס וכתי'ומפסעיסס לכל חט6תס ופסעיס סתי כפרות סס דסינון לפי פתי כפרות גמ': ו ועל זרון חומרים: החמורות ותקלות וכו' : כלה מתני') מפרפס טומלת מקלס וקרסיז ספיר וכו' לעינ לחמריי חחת כפרק 6 כנמר' קכי נין קלות כין

וכו' ככר כתכו סתוס' דלין ממזרות בין מעשן כמזיל שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה וסני כפרות מכס מס שקרכן בין פעסbן כסונג ,חופן ולא בסוף ועל שאין בה יריעה בתחלה • אבל יש

אבל יש חקר מכפר חינמי כפרק סק' סעפלן נסינג) בין כולל בה יריעה בסוף אמרו לו מהו (ג"ח לומר ליס רכי) לפוגג ולחת למזיל עין : ספיק כין לס נודע ליספיקן שיקרבו זה בזה אמר להן הן אמרו לו איביהיו של שעיר קנטס כפניס וכו' כלומר כין נודע לו סכ6 לילו יום הכפורים קריבין בראשי חדשים אבל היאך של מכפרין כתב סר"כ ספק חלב ולכל כין פלס ראשי חדשים קריבים ביום הכפורים לכפר כפרה וכתין ומפסעיסס ונוף

ולע לו סכל לידו ספק חלם' שאינה שלה אמר להן בוין באין לכפר על טומאת ופשעיס לו מרדיס - וכן סול וסלי סן קלות יעסס : ול6 מקדש וקדשיו : ויעל זרין טומאת מקדש וקדשיו • ונצר מלך מוחב פסע בי העסק • וסלו הן חמורות שעיר הנעשה בפניויום הכפורים מכפריןיעל שאר חור חז תפסט לכני כעת כריתות ומיתות • בית דין : עבירות שכתור'הקלות והחמורות הזדונו' והשגנו

קריה כרייתס כנמר': ז 6חד יפר: ולקל כקניס. הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות הורע ולל קורס פי'סר"כ הכי קלמר חסר יסר! וחסד ביד שעיר המשתלח מכפר : ז אחד ישראיס ואי כין נודע לו ספקן כסני' ול'כהן מסות מתכפרי כהנים ואחד כהן משוח • מה בין ישרים לכהנים וכו' דליכח לפרוסי הנודע נפפיר מסתלס נסר עכירו' ולכהן משוחרא שרם הפרמכפר על הכהנים • על לוסננת CCנג ולחי • רח”כ ואין חלוק כיניסס ללח פרס טומאת מקדש וקדשיו ר"ש אומר כשם שרפהשעי' רות בית חייני חטfת (c6מו" כפר מכפר על הכהנים על הנעשה בפנים מכפר על ישרא: כך רס הפר מכפר ולחין ותנן כמסכת כריתות טומסת מקום וקלפיו כל מס על הכהנים • כשס שוידויו של שעיר המשתלח • (פרק ז' מפנק רי) סיני

ספיר הפנימי מכפר על מכפר על ישרא כך וידויו של פרמכפר על הכהנים: מטחת ופמות ולחין סעכר סרט דהיינו תליית יסר! על

פרק ב

עליסן יום הכפוריס חייכין סיסנת ידיעס נתחלק ולין

להכיל (סחרית • סכל קייני בת ידיטס כסוף • וזדון טומלת מקרטוקרטיו וכן כפרת סעיר, oct תלוי פטורין רס"י : עשה ולח תעשס • כגמ' • היכי תחינון פרו rל כהן גדול סקרכ כי"ה מכפר על הכהניט:רים רמי מי 657 עכיר תסוכת • זכס רסעיס תוענק חי רעכיל חומר כסס ficתס מודס כוס קספיר הפנימי סמכפר על יפר!• תסוכס עכר על מנות טסה ועסס תסונת לה זז מטס ער כפרתן כלה סוס ולוי • סלין וליכסעיר הפנימי של כסעיר פמוחלין לו וכדמסיק סר"נ נמשנה חי פרק בתרס) רשת6 • כמסתלס כן רס ספר כל6 סוס ולוי מכפר על הכהניס על נתפנימתניתין כר65 עכיר תסונס • ורני ריח רס", על כל כן :fת מקדם יקר זיו • 6ייתור ליס ולוי סל פר כמקוס ורוי S6 עבירות סכתורק נין עסס תסוכס • וכין לו עסס תזונת יקיר סעיר סמסתלס • לכפר על הכהניס וסחר עכירוקי ולין לקס עכפר • חון מפורק פול • ומגלס פניס ומפר כרית נכסר : כפרק כסעיר המשתלה :

פרק 3 סלס עסס תסונסיל'כ מכפר ו6ס למוחין יס"כ מכפר'ליף

לכו מקרס • קרל רוכסרסעיס תוענק נסחר יומי 8 ז אחד יסרל • ו6חר כתניס• ויליף לס ככרייפס כנמי לכתיכ וכפר רות מקלט ונו' - ועל סכסניס ועל כס הקהל יכפר

קופת כולן לכפרת 6חת סמכפרין נפפיר המתנק נסחר מכירות פירסירbלו כטומלת מקדם וקרפיוליכ6 למימר דקוטו פררי ספר מכפר עלקכקניס וסעיר הפנימי על יפרסל : מכפר על סכסניס וסס כתיכ כתר מעסה פרוסעיר וכפר על הקרס ונו' ותתוס'כתכו דכעיר הפנימי כתיכ 6סר לפס ולח כקניס ע"כ - ו6ז 6סכחן רלין כקניס מתכפרי'כפנימיי בחינון מגלן קל ונ"ל תרססות סיכון לפנימי כרכתיכ מלכר חסלת סכפוריס כדלעיל • ותרע רקן סכרח מעלייתיתים רקס לקמן יליף לה ריפייר המשתלח דלס מכפר על קנקניס מרותקים לפנימי ולמרינן דר' יקולס לית ליס מסוס רס"ל דקיקc ,למלתו 6חריתס 6ת6 ס"מ ללחו קכיי קוק יליף לה ! אלא פרס הפר רס"יכתכ 6לס סתפר מכפר גרסינן ול"נ סוס הפר סולסוןbלס 6סכרק לס קריג דק דקתני פרכין• קוק כלו קתני מין כין וכו' • ונמוקו עמו להס כריסנסנס לסדיטריס 6חלוכו • ועיין כסוף פ"ק דכ"ק : רכי פמפין מוער כוס וכו' • נמרח • החולי סוסו • מלי קופון לכני כפרה נגסו מיקו כל רכלנפפיס ומלי ספת דריס דכתיב ולקחת טניסזפיריס 6פקים סעיר התפתלת ספיר קנעפס כפניס: מה זעיר קנפסק כפכים לים מכפר פלקכסכיס עלמומחק מקלע וקלפיו * וכתיב כיס 6פר לעס 6ף סעיר

המסתלס

פרק ב

המסתלס לינו מכפר על סכסניס נסחר עכירות ור"י 6מר לן פרק בידיעות הטומ6ק : נטמח וילט • bנטמס כפעס להכי התקום סיקיו פויס נמרחת וכקומי וכרטיס קול רחתל

קטומלס fו 6חרי כן: נעלמה ממנו טומחק ל6 מסנינן בגמ' לר"ס מכס לי' סיסיו פויס וכו' לכל התוספ' ע"י 6ותו סעלס 6כל קרם סרי ל'ונכנס למקר' כר' כ'דכתיכי רפי: דיותי פירסו בתלת' קרלי כתיכי וכו'כמ"ס סס כסמס ונערס מנגן וקול טמ6 מפמע סנתטלתי ממנו ט:מס' ונפי וכתכו פיד נתכי ניח6 מסי

סלינו חייכ טלית • !6 סיכ דקפי'סמלי מייקי קרח רולק' פרקב יריעות הטומאה שתים שהן ארבע ידע כחלס סכטמ' וח"כ פני הסעירי תות לית

נטמא וידע ונעלמה ממנו נילמ' ממנו מסוס הכי קרי לחתויי מקדס קמ6 דמחת הטומא'וזכור את הקרש • נעלם ממני הקדש וזכור לק יריעות: נעלס ממנו ער' נגייt-! יקי זני פטירי את הטומא'נעלמו ממנו זה וזה ואכל את הקרי ולא לקום חן המקדם ולכל קרטי טזיס קר קרול סינטרי' ידע ומשאכל ידע הרי זה בעול' ויורר נטמא וידע 5ו נכנס למקר'יזכור לטומח" פיתיו פו'כרמי' והסולח קרח. ונעימה ממנו טומאה וגכור את המקרשנעל'ממנו הרי סתיס 6סרו לי כחיני: חירי כרטיסי לגמרינן מיני' מקרש וזכור את הטומא' נעלם ממנו זה וזה ונכנס נעיס מנכ fס ווי מינו (דמרעס) ליקוי יקר6 קניין למקדש ולא ידע ומשיצא ירע הרי זה בעול'ויורר: מתנין קיריטות , חלה קל והכל נתקיסb לכל לומר באחר הנכנס לעזרה אחד הנכנס לתוספו' העזר' קמשמע לן דחט"ן לכסמת סיסיו סויס כמרחס וקומת • שאין מוסיפין על העיר יעל העזרות אלא במלך חכילס קרם סו כניסת לס תות גרסינן כלל כיון רלח ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין

מקלט •

חינו זכור 65 :כחן כססר זכחיס סיסו

לטומסת • ונח לקרם: חיים מוין נמרחת וקותס : 6 מרמייתר לן קרל נתרל ררסיכן ע"כ קרכן עולס ויויו : ג חי סנכנס לעורקי רספונס: וחסד פרק בנטמא וידע - לפון קרבורט סנטמס • וכן הנכנס לתוספת * ססוסיפו עליס 6חרי כן : סbין מוסיפין

פירס"י וכתכו סתוס' מתוך פירוסו מסמע (וכו') לפיכן היה קלופס כמרחפונק: חלה כמלך רחמר קרח פרוכת לפרס כולס מתני' ניריעה גמורק ספירס וידע ככל 6סר 6ני מרסס 6ותך לק תכנית המשכן ולת תכנית כל סנטתס ולע"נ רמוקמי מתכי'כרני (כמ"ס כריס מסג'כ'לפ"ק) כליו וכן תעסו' קרח יתירת קול לידים לדורות ונימי 9

C ולמר וידיעת כיתדכו סתק ידיטה - מ"מ נקטה לק כמתני' קול כלך ונכיס (f6סיו כהן גדול • וסין oc הורים ותומיס סקס יריטס • 6ף על נכ רלס נריך ותבדקיק יכול בכרם כולת מכעיס זקניס

מתני' כיריעת כיס רכו עכ"ל - וככר רקיקתי נכיוכח נזק כלי רס" וקרני ברים מסנקג' ופרק קמח ועור רע מעסות סכרין פתקל לו ידיעה שני מ6 • גרין ג'כ סר6 ליידיטק סוס מקום (סוק קרם וכ"כ סרמנ"ס נהרי'כפר' יח מהלכות סגנות : ונעלמה ממנו קו ומ ס'כתר הו"נ לפ סלינו חייב 6ח"כ ידע בתחנת סנטמ6 וכו'• קרי ליק יריעות והיינו נתי טעמי) רלח תגן !6 פתיס סקן חרנע • וכסתרקיק ניס תיכלס 6ינן פתן סמנס יריעות טומ6ס תחלס כין לקיסכין למקיס • וכן ידיעתנסוף קרי 6רכע ידיעות' וידיעת הקים לו מקום תחנת וכן נסיון הרי עור חרכע • ! דחותן ידיעות פכתחלס הול דקל pפין לתו • וכדחמרינן טעמס כנמי ר' קמיית' רלי נתונגל קפורס כולס. כלומר לככל התורה כולה לס כעינן סיתס לסונג יריעת נחלת הנקוקח סםיכי ר' בקרייתי רחי- קו ככל התורה כונס ס6ין 6רס מכיל מטלות 62

6"כ נודע לו סחט: לל קל חסין : נעלם ממנו הקלס וכו'. כתב סר"כ סריטקיס רנח כתיכי נסרי6 62 מרגויל רוגעלס דרסינן לס נסון פרקין : נעלס ממכו זס ווס • כתכ סריג 6ינו ממנין קיריעות • !6

65 קמיל וכו' - וכ"כ סרמכ"ס ולח קפי' 66 לה חסיכ לכו לסוו ctרמכיון לחסכינן יריעת קטומחס לנקום וכן דלמקום

וכן ידיעת המקרר גס יריעת סקיס לין להוסיף כמנין יריעות • העלם פניקסיסר כיון סככר נמנו כל 6חת נפרט : נ אחר הנכנס לעזרתי לכעורק נחמר כרת לטמי הנכנס כלתנן כמסג' ס' פ"ק דכליס ופס לפרס כס"ו : אלא כמלך

וכו' • עיין כמסנס ס' פ"ק דסנסדרין ומ"ס שס נסס התוס' : כמלך כתר קר'נ רפר קרס וכו וכן תעפר וכן' לדורות וכימי מפה• הול מלך סעליו כספר' ויקי כיסורון מלך רמנ"ס • ועיין מ"ס נדנור ונ"רמקלכיס וכו' : ואוריס ותומיס • כתר קריס 6חיו כ"נ וסיו סס לוריס (תומיס • כלומר וכיון ס6חיז כ"נ היס 6"כקיק סס לוריס ותומיס

וסקפו סתוס' לע"נ דסתרן סיס נכנין המסכן ונו כפוכלורים ותומיס לעסות מסכן קלח קודס סנקכסן לסרן טרי ק מלוחיס נעסס סמסכן ע"כ: וכסנהדרין סל פכעיס וחסר כתב הר"ב וביתי מסס סיו פנטס זקניס - וכן כירס רס"י וכ'ו קרמכ"ס כחן וכסנסררין פ"ק מפני ה' לכל סס פי' סר"נ מסוס רמסתכמקוס סנסלרין הוה קחי • וכפירס"י סס המסתבר הס לפי סלס נמנ6 מינוי סכעיס לסנהדרין כי לס כפרסת מתלונניס' (סיק זס 6סר סנטפס המ"כן כחוסנ6מר ולקחת חותם חל חוהל מועד: וטוד גלמר ויסעו מהר ה' • וסנסכן נעשה כעורס בסיני ולפילוס6 רסכל כריך לומר להכעיס זקניס סנסתרו כמתן תורה כסוף פרפת ספטיס וסנטיס סים מזקני יסרל קס קין מיוקליס סכעלס לכל רכר סכקלוסה כעין סנהדרין פנגטוק כקס 6ח"כ

כפרסת

« הקודםהמשך »