תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סלע - ר' יהודה אומר משום ר' יוסי הגלילי מנה סטרו - נותן לו מאתים זוז - לאחרידו נותן לו ד' מאות זוז - צרם באזנו - תלש בשערו רקק והגיע בו רוקו. העביר טליתו ממנו - פרע ראש האשה בשוק - נותן ארבע מאות זוז - זה הכלל הכל לפי ככודו - אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאלו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב ומעשי באחד שפרע ראש האשה בשוק - באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז - אמר לו רבי תן לי זמן ונתן לו זמן - שמרה עומדת על פתח חצר ושבר את הכר בפניה ובו כאיסר שמן גלתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה העמיד עליה עדים ובא לפני רבי עקיבא - אמר לו (ס"מ ר לזו אני נותן ארבע מאות זוז - אמר לו לא אמרת כלום

החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור י

אחרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

אחרים שחבלו בו הייבין והקוצץ נטיעותיו אעיפי שאינו רשאי פטור אהרי, ס"מ) שקצצו את נטיעותיו חייכים: ז אע"פ שהוא נותן לו - אין נמחל לו ער שיבקש ממנו שנא'ועתה השב אשת ונו' ומניןשאם לא מחל לו שהוא (ס"מ שלא יהא המוחל) אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך וגו' - האומר סמא את (ס"מ) עיני קטע את ידיי שבר את רגלי חייב - על מנת לפטור חייב קרע את כסותיי שבר את כדי חייב על מנת לפטור פטורי עשה כן לאיש פלוני על מנת לפטור חייב בין בנופו בין כממונו:

פרק ט הגוזל עציפועשאן: צמר

ועשאן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »