תמונות בעמוד
PDF

רבי יהודה חומר 6ף. מפות מלחמת כתב סריג דקרס 6חרינ6 ר"י חומר חף מפות מלחמת רקרק 6חרינו כתיק לזוג ללכת

כתיכ וכו'ורכנן כיון דלל כתיכ קכהן הגדול לח ורסי כחרז ער מות סכסן ורכנן כיון דלח כתי'כססו'קריקכהן תנרול ליס !6 סל מסנן סול נמר' : כרי מלח יתפללו על כניסס ל6 ולסיניס וסלכס כחכמיס: סלח יתפללו על כניסס ימותו סימותו כת'תר"נוקס 9סעו וכו' • קלילחו סכי מסי חיכפת ותס עו סקיס לסס לכקס רחמיס על רורס סל6 י6רענקן כקללתס ותכתיכ כנפו' לכור

תקנה ולח כקפו : מסנגמר נורור לעוף כן קלג'ינס לה רבי יהודה אומר • אף משוח מלחמה מחזיר את דינו לגלות רמפנגמר דינו קכח • משליכונינמי : הרוצח לפיכך אמותיהן של כהנים מספקו להן ועומר לגלו'כלי נלס:ן כננור משנגמר דינו - מת כיני מחיה וכסות כדי שלא יתפללועל בניהם שימותו דינו כלל כ"ג פלס תיס ל"נ

ה"ז6ינו גולת משנגמר דינו מת כהן גדוהרי זה אינו גולה אם עד כעול': 65 עמדות מכות כגון נתנ'סריג דמסנגמר וכו' שלא נגמר דינו מת כחן גדו'ומנו אחר תחתיו ולאחי לערופ קחלס: (כל 6דס חון כשו גלס וסיתס מלי פכר מכן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני: ז נגמר דינו מנושקות סקרנותו (לעיר) גיל זו דסוי כללו גלס מסוס בלא כהן גדוההורג כ"נוכהן גדול שהרג אינו יוצא מקלטו 6ינו חייב עליו דכתי' סכנמר ריכו יוכסלמ'לסחמי משס לעולס ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לערי' לין כו וס יוגוסל סוס רסות פניו כר6סכחן כפרק כן ממין ולא לערן' נפשות ואפי'ישרץ צריכים לוואפי כילו להרנו והלכה כר"ס • סורר מפנס ר' מסנגמר דינו שר צבא ישרף כיואב בן צרוי אינו יוצא משס לעול' וקני מיניסינה מזיף - הכל ברק • יקיף זקן לתחתון שג' אשר נס שפה שס תהא דירתו שם תהא מיתתו יכת סונג יכל 6רס פתרנו • דחייך ניקס 67מרינן סוחיל שם תהא קבורתו כשס שהעיר קולט' כך תחומה נהרג עליו ; הכל הולך 6חר ונגמר דינו לין סקעת קזקן קולט רוצה שיצא חוץ לתחום • ומצאו גו הרם • הנוף • כנמ'מכרם דלף חסר פוטרו מרינו מנתחייב כק ריי הגלילי אומר מצוה ביד גוא הדס ורשות ביר קנוף קלמר סbס סיס עיקרו לכל לומר לגמר דינו כל כל אדם ר"ע אומר רשות ניר גו הדס • וכל ארם נתיך סתחוס סל טרי מקלט להקל עליו - או חינה סכרס אין חייבין עריו אירן שהוא עומד בתוך התחום וניפו נוטי חון לקסוס כלל וכגמ' חמרי'כטעת ונופו נוטה חוץ לתחום או עומר חוץ לתחוס ונופו כיון סנכנס תחת נופונקט דחינו גונס • רמיתת כהן נוטה לתוך התחום • הכל הולך אחר הנוף: הרג סוחיל וטיקיו לפניס ופרינס מכפרת ופירסו סתו'פסרי באותה העיר

גולה

נופו כתר עיקרו גלי מיקרו גלס יוס 6קל ומת כהן גדול

כחון וכופו כפניס כי היכי חוזר • ! 65 מת לפילו סתס כמס פניימינו חוזר סמע מינס וכנופול6 מלי קטיל ליס במיקרו כמילס מני קטיל ליס ופריכן רמיתת כהן מכפרק מגלות ט"כ: ורוי קל וחומר ומס מי סגלס

עיקרו כתר כנר ינ6 עכסיו מיטל גלס 6ינו דין פלס יגלס: אם ערפלס נגמר דינוכו' • חור כלייתו של סני לספר קרח ויסכנס על מות כ"ג 6סר מסס 6ותו כסמן הקלס וכיסוח מוסחו 656 זת סנמס בימיו(מפנטסי זס רולח)pחי הוה ליה למעבר למה נענס מחקירל6 סוס כין כססרן זה, סוס ליס לכקס רחמיס סינתור דינו לזכות 65 cesוהלכך ליכ6 לחוקמית קרס ל6חר סנגמר רינו רתוק קסי תחי סוס ליס למענך: ן ההורג כ"נ וכינ פרג ונתרוייקוּכל קיס פס כ"ג 6חר קרמכ"ס פ"ו מסל'יונק : אינו יוכ6 מסס לעולס על מות כ"הג ולס יכל ספיר עכמו למיתס כדתנן כסמיך רוני פינס וכו'סרמכ"ס שס : כך תסונס זילט • כרתניח וסנכס ולח כתחומס יסיכס fמרס תורת דלל - סל קליטת מקלטת נטיין כגמ': רכי יוסי הגלילי חומר מלוס ניר גו: פלס רכתיב ורני גו! הלס • ולס כתיכ רכס וריט חומר רסות כיף נוה הדס כלי כתיב ירכחי נמ':וכל 76ס חין חייכין עליז: ס"ג ככל הנוסחחות וכן העתיקו סרמכ"ס כפ"ס מהלכו רופס וכספר חכלית סלכות נמחק סין • ונרחת אורחי מס\'רקפיליס רקיינורסות קינוחין קייכין וסוס ליס לתנו לכלכינסו ולמתגירסות ניר גוקוס וכיף כל 6דס וי"ל וכלפי רקר' כקט לגו סוס כקריל סכ6'וילת נוהל קרס סלכך bמר ר"ט יסות כילו . כלומר התורה נתנה רסות לנוחל קדס וכפי' 6תמר נכתוב • מכללה כמי סמעיכן רכל 6רס 6ס הינו • לין קייכין עליו • סנ6סין לווס ועיין כמסנס כ'פרק כתרס רכינס ומ"ס סר"כ וס"מ מיכל מזין 6כל יכל סוגג כל 6לס ססרגי נהרג עליו • מפרסטעמ6 כנפ'סל6 יק6 סופר חמור ממחלתו: מה תחלתו (קרניחס) כמזיר נתרן כסונג גונס • 6ף סופו ונחקו סו לתקס) בתור נהרג כסונג גלס: הכל סולך 6חר סגוף. כתר קר"נ כנמ'מפרסרלף חסר קנון קלמר וכווסלינה גופו כתר עיקרו ולי עיקרי בחוזיכו'וסלינן פיירו כתר נופו ומסוס רככוי נמסרינן פוף כתר עיקר: .6כטריך סכל למימר ללעגין מקלט לוקנין הסדינן, עיקר כתר נוף לחומרק • רס"י: הרג כחותי העיר •

הרג כלותס סעיר • רוני פנלת לעיר מקלט וחור וסרן נחיתה כעיר נמונג'גולת מסכונס לכונס בתוך העיר כי מן העיר 6ינורמלי לכלק מפנירניקס רלסונס רס"י • וכגמ'כלי קרח כי בעיר מקלטו יפן (יקרחימירל קול

?מני

גופן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

נופו לחומר : ח מעליס קיז סכר ללויס כחרכעיס וספיס דמני למכתב כי יסכtסעיר פקלטתו ככר: וכן לוי • פפות עיר סנס הס קולטופ • מעלה סרוכח פכר לכעל קנית:פתוח מיומני קעיר' וסרג כטונג • נונס מעיר לעיר • סהול רטלי דרכו :ר' 69יר 6ומר וכו' וסין הלכה כר"מ ודוקל כג"נ עיר. לכחת מן העיר סל6 גלס bס • רס"י : ח כיוצא בו בעל לכל נEt ערי מקלט כולי עלמ6 מולו פbין מעלה סכרלכעל ס'ס הגיס דלינו מן סמפנק 656 פסוף סוף מימר סכתנתי קנית : לס היה חוזר לסררת

לעיל עיר סקלטתו כנר (גס פסיק נס דכתיב S6 E1 גולה משכונה לשכונה ובן לוי גולה מעיר לעיר : מס ליפג'יתירה קוק • וטפי מטפחתו וחל לחוזת סכותיו ח כיוצא(ס"6 ל'גכורוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו ניח6 למימי רכנן קמפנס קיק יפון למשפחתו קול חור אנשי העיר לכברוייאמר להם רוצח אני* אמרו לו ורתכס מסרן סרין גליסנס קזינו קשור למה שהוחזקו אעפ"כ יקבל מהן שני וזה דבר הרוצח מעלים היו למסכ'ס'פרק בתרס סכיעי' לכותיו ולין סנכס כר'קול': שכר ללויםירבריו' יהודה ר' מאיר אומר לא היו קרקס קfי ודלעיל מיניס פרק ג אלו סן קלוקין מעלים להן שכר וחוזר לשררה שהיה בה דכרירים המחזיר חוב כסכיעית וכו';

או לחו רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה כה : אמרו לו לעפ"כ וכו' ועיין לוקה דתכח ופייך לוקין פרק ג ואלו הן הלוקין הכא על אחותו ועל כסוף פיק ורמלי סוכל : תנס קייכי כריתו'

אחות אביו ועל אחות אמו ועל ומי סכתכתי פס • וכן מס E65מופיכורים מלקוכמייכי אחות אשתו •, ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אכין סכתכתי כסוף ניב ומיסוים כריקות ותכח כנס ונרוס ועל הנרה • אמנה לכיג גרושה וחלוצה לכהן ספריס רליג לס סכל : ל6סמוייכן ללמנה וגרוסת הריוט ממזרת ונתינה לישרא בת ישראל לנתין : שנאמר וזה כבר קרוכס • קייכין עליסס מפוס פני

ולממזר

כלו' דכור כעלמ סמות (תנס טכל ומעשר

וכו' כמ"ס סר"נ Bס כמסכת רלסון bלל נטלת תרומתו לל מפרס חוקר' רילקו נסליס וכן פנימית : מעלים

פנימית : מעלים היו סכר וכו' כתכ סר"נ כרכעיס קקלס סלח נפלה וחיילי רתכס סקלס תכל מעס'סניי רתרוייסו (סניס עיר וכו' לכל נCE ערי מקלט כולי עלמ6 מולו וכני מלקות וילקומפוס מחוסרי פריק וכן ברוכס bיכ6 כל חלום : לכתיב וסיו לכס סעריס למקלט לכס לכל נרכיכס • לכל נתינה מן סגכעוניס

קיס חרכעיס וסניס עיר וכתיב ועליסס תתכן • נס לתס bלס

להקפינקן לקליטת • גמ' : רבי מחיר חומר לה היו מעלי' נקס סכרי דסגר עליהס תתנו כי הנך מת קנך לכל כרכיקס לף סכינמי לכל כרכיקס: גמ' : וחוזר לסורק פקיס נקי לס קיק נסיס • חורפנית חג חוזר לגדולתו כפיפון לעירו כמיתת כ"ג'רס"י• וטעמ6 לר"ת לכתוב לקמן : רבי יקולת חומר לל קיק חוזר וכו' • כתר קריג רכיב ופס חל מספחתו וכו' • קלי קרח כעכר עכרי כתיני וכיס פליני ר' יסולק ורכי מחיר ככריית6 • כנמ' 6 למסיימינן כה - וכן כגולת ומפרפינן כלתניח יסוג קרונס 6ל 6רן 6קותו לחרן חסותו קול 3D • וחינו סנ עמק ססחזיקו חכותיו - דברי רבי יהודה ר"מ חומר לף סוף מגלמת שתחזיקו חבוקין - נמר מיכה סינת מסקס • פירו' רקתס כעכל עכרי לייקר"מ - (הרחקות כfנותיו יסור כלכותיו - סלף קול ס3 למה פתחויקו לכותיו (רמסתמס הפרות מSt חנותיו החזיק נקי לסכי קיימ6 לן ככל סררה פנקרכי רחל ססזוכס לס זוכס לעכמו ולזרעו כרינפינן כספרי • פ' סופטיס כפרפת המלך מכקרניסרחל • ופסקס סרמכ"ס כפ"ו מסלכות כלי קמקרס) ויפול וסיפר לקסוס קרח רענוסכרי יתירת קול רמלי למכתנו:נחל מספחתו ולל 6קות לכותיו ולפתוק חלה מופנת קוק לרון סימנוגזירת פות כרונס נחמר כלן יפונונ6מר להלן יפון קרונק. ומ"ס סר"כ וbין סלכס כרכי יסולק. קימת רקייליני מחיר ורכי יסולק - הנכס כרכי יסורס - וכמו שפסק ניב נפלונפח לריס6 • וכ"כ סרמנ"ס כפירוסו וסלכס כרכי יקורת כסני סתסמריס וכן פסק כחכורו פרק ז' מהלכות רולס :

סין כללי לומר סקכריס לסלכס כר" - מסוס לליסנס לומל 6חוזת חנוקיניפוסי רייק טפי כרכי מחיר } פרק ג ואו קן הלוקין חית לוכתי רתכחשו כמו כריס פינרסנסלרין (כריס פיגרפסת וכירו'קכס וכסנסלרין לננו: הבא על 6חותו וכו'. כתב קריב תנח חייני כריתות 65סמועי' ריס מלקות נסייני כריתות (פי' 6ס הפרונקן מסוס מלקות

סbס עסו תסונק כין של מעלה מוחלין נקן • כל חייכי מיתות כ"ו 6ינן ככלל מלקות 6רכעיס *66ס עפותסוכס fין כיוסל מטס מוחלין לסן 6ת סמיתס וכתיג כלי בשעתו * מסוס רסעס 6חת חתת מחייכו וחיתת מחייכו מסוס bתירספיות • לכל חייכי כריקות כיון דחי עכלי תסוכס מוחלין להכיר 55 מעלקי קלכן קל לקי - ולע"ג לסcתס מיסת 65 עכרי סונס (חכתי עונס כרת עליו ונמכס 6קס מענים פתי בסעיות לח פסיק6 מלתח לכרת: סוליל וסוח תלוי כתפוכה - הכי מפיק רכינס כנמ'. ועיין מ"ס כמסנקט' כרכור המתחיל וייס טוכ וכו' : ועל 6חות 6סתו ועל 6ת 6חיו וכן נסכו עור ברים מסכת כריתות ותמהני לכולן נסנו ככלן כסורן כפרסת 6חרי מות סון מחלוקפתיס רחפת חמיו כתוב קולס

כוחות 6סתו : ונתינה כתר קריננקינס מן סנכעוניס קיס • ומלקוק לילה מל6 תתחתן ככר כתכתי כמסגק "ת כפר קמח 7פכתי קון קי

ג 29 כט ג

סיטק

שיטת התוס' דלל תתחתן דוקי כפכעס עלמין ולחקר סנתנייתי (קיינונתינת סל6 נתגיירו זולתן. וכמים פקריס הימכ"ס סו פ'נ מס' 6סולי כיחי, 6

% לדילסו כסכועס כניותה עוכר כל תקת ולrטת קרמכ"ס כל החומו' סויס דרך קיתון בלסר משוס לח תתחתן וכסנתניירוהכל מותרין : חון ממכרי וחדומי עמוני ומוסכי • 6כל 6כעת עממין מותרין לכל נקקל כמו פלר כלומות:6k סיסוסעגזר עליס' כזמן ססמקיס קייס' וכל רול וגזר עליסס לעולסי כמפורט כלכריו סוף פרק י"נמסל' 6סורי נילה • וכתכ 6ס המגיד ולרפתו ככל מקוס ססזכיר ולממזר אלמנה וגרושה • חייכין עליה משום שני קיל ומלקוירידת מלח תתחתן נתינת חלל ממורי קול חגג שמות • גרושה וחלוצה אינה חייב לא משום אחד יכס : !מנת פנתרגמני מליס נררי לומיס וחנוכה 556 ביבר : ב הטמא שאכל את הקדש והבא אל חקר ותיח גרוסס חייך עליק נרוסת • פיכ: ועיין כסמוך המקדש טמא והאוכל חלב • ודם ונותר. ופגול - פני מלקיות: מס' פני סמות ילין לפיד על מיטת הפוט' וטמא השוחט והמעלה בחוץ' והאוכל חמץ בפסח משו' סני חוקרות ספניקס קמחי 65 קסיל נמי ללו והאוכל ותעושה מלאכה ביום הכפורים • והמפטם מפורפות כמקרה ומוסרת דכניותן דככ'כת'סר"כ דני את השמן • והמפטם את הקטורת והסך בשמן לפרוייקן ק6ת' : נרוסס •

פייר • דתנן נתינ'רכסלר המשחה והאוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים והיה חלונת יחינו חיי' עליה דוכתי רגיל לגו' ממזרח

אכל

מטוס סני סמות סbחלוגס ונתינת • מנחלי כמי סכס

חינת כתוכס S6 מרכויה כתר' ויס עוד חלוקי רפו' כסעת סתו' רלג'יפכתכתי כמסכ'ני הייתינן לה (דתני6) גרופק אין לי 6

% גרוסה חלונה מנין תיל פיט ריכטג' 6ף כניס'6סורי' עולמית כמו ממזריס • וסמגיד וob6 :בהמפטס 6ת ספמן סעופס פמן דוגמת סמן המפחה 8 כתב רל6 6פרק יורק !6 6ותן פנתניירו • 6כל כניסס פנוללו וקסן נסמן קמפחקי פעפק מפס רכינו עליו ססלוס : מחר נרותן מופרין גמורין רכר מורי • פלס מנס נקס סתורק

מכל דורות למסור • כלו יסוסע ולול וגזרו עליסן • פ"כ וכיס קריןטס פיג לכתוכות וכזס 6ין תכרע כרכרי סר"כ. ועיין במפות ח' פרק קמ6 דעכו"ס : גרושה וחלונה וכו' כת קרים פסלונס לינס כתוכס 6לס מרכויי מייתינן לס וכו' וכ"כ רס"י : (משמע לפרופס וכחלוכס לחורס ליכ6 מלקוח ללורייקח חלה במטוס פני סמות סין לחייכס כססס כיסר וככר כתכתי כפרק ט'ריבמות מפנקני החלונס לס מתסרס כלל מרקורייתס • ועים וכ"כ סתוס' דסכל :נ הטמא bsכל 6ת סקרס וכו' מכלן ולסלן לח יכולתי לעמוד על סירן סל קלחון למס פלין סתכל על זר קפלר 656 ככתוב ומכחכו כיוכס כזס לכעלי קפיוט כלזסכוס סיסח לחג ססכועו' סלח שמרו מוס סרי קרימס וחיסור וכריס כריתות פנויין ג"ככסור לסכ6: הטמא :לכל 6ת סקלס וכו' * וחוקרתית מכל קודסח תנט וסל סמקלס ל6 תכח • ולל תנע חותרת לחוכל • המקיים קורס למקום מס מקלס הכרפיס כו נטילת נסמס ססכח סל סמקלס וסו6 טמס ככרס 6ף חוקרות קולס לכר סיס כי נטילת כסמת וקינוחכילס ענס עלית כרת דחלו ככניעס כיכס כרת • כדתניס כגמ' :

כדתניס כגמ' : והאוכל חלס ולס כרכתיב כל חלל ונו' ל6 תסכלו . וכל רסל) תוכלונפרסת לו : נותר כתיב בית וצרפת 6ת סנותר כח: 65 יסכל כי קלס סס • וחוקרות פינול נמי מקכל מרכתיך כי קדס קס כלומר מפני ססס קרס פכפסלו למרכו מכלן כל Bכקום פסול

כל סכחוכ ליתן לה תטפס על 6כילתו חוקרת טמל ופנסר 6סר יגע ככל טמ6 ל6 יסכל : השוחט קלסיס כחון : 6ו כועלס קלסיס כחוז • חוקרת מעלת הספר לך פן תעלת (וכל מקוס סכח' קסמר פן חינו6ל6

65 תעסס כססוס כתוב על 65 תעפס' 6כל כסכתוך co6ת: הוי נמי רק עסס וכמ"ס כפ"ק דכריתות מסנת ח'נסיף רכור המתחיל ותפסח וכו') חזהרת פוקט ילפינן כוכחיס פרק ספוסט וסמעלת • חיכס ריליף מלח יזכחו פול וגו'• מיכה ריליף לה מנזירס סות להנחת הכלה פוסט ממעלס רס"י: והאוכל חמז כפסח סכחי לס ימכל חמן: והאוכל וסעוסס מללכס ניוס סכפוריס • מלחכת כתריס כקיכ וכל מלחכס לח תעסוכעלס סיוס סזסיותסוכל • ילפינן כפרק כקרח דיונס (דף פ"6) חיכה דיליף מג: רעינויענוי • נחמר כגון ענוי וכחמר להלן עכו פירס רש"י על רכר 6סר פינק לתלתרעקן מס לסלן 65 פנס :6 6"כ הותיר 6ף כלן 65 ענס 6ל 6יך קוקיר וחיכס דיליף סכת סכסון מסכת כר6סית מת להלן וכו' ויכ6

67מר גזירת פוק לח כריכה לקוח נופית Bכק fיקרי וסוס ליס כי סכת לעונס ולזסרס : והמפטס 6ת קסמן 6זסרקו וכמתכנתו ל6 קפסולכס כמוסו רס"י ולסון סמפטס כתוכ כעריך רקת מרקחת מטפס רקח תרגס ירוסלמי מפטס חיים גריל גבר פטיס• פ"כ • פור מנינו כלינקרל פטוס כמסנס זיפ"גור"ק וכן כקטרת חוסרתס - וכמתכונתס לקטמר לכס רס"י : והסך נפמן קמססת • דכתיב על כסר חרס ל6 ייסך'רס"י : ומ"ס סר"; פעם מרע"ס - וכ"פ רפ"י הכי ילפינן כפרק קמ6 דכריתות רף ה' מוכקיכ ולטר יתן ממנו - מfותו של מסת ועור פנים סתס סמעולס 65 נעסס פמן חחר יולח עור 69 סכולו קייס לסתיר לכל פנחמר סמן הפקת קלסיסית זה לי לדורותיכס : והאוכל ככלות פנחמר ל6 תסכלו כל נכלס וטרפות: פנחמר וכפר כסוס טרפת לה קכלו : שקצים ורמזיס • וכן קלפון כמפנקני פ"ז לסכיעית : ונרחרי רכסיליס נכלל ונטמ6 • וכן סרןסמיס וסול הכריות סכמיס

סלינן

:

לכל טכל. חוקרתי'מלל יסללו 6ת קרפיכנייפר: 6פר ירימו ס6ינן כנורת לב טרור • 65 כורת לב טמ6 • כנון כלל סמיס• בעתידין לתרוס הכתוב מדבר : ווטסו רספון סלנטלס וסנכרדעי' וכיונ6 נתן וטל כולס הול חומר וסקז יסיו לכס תרומתו ftף קול כמיתר כטכל רכתיכ ונחשב לכס תרימתנס הנפרסל6 תלכלו וכייף טמ6 סגס'וחתת תסקנו מן הנוף לה כדגןמן הגורן וגו': ומעסר סניפלח נפרס מעפר פני פנטכס יוכלו• (פרן הטוף סכ'כל סרן העוף ההולך על 6רכע סקז וחפי' הוקס כירוסלס 6סור

קול וחיזה סרן יעוף כגון להכל! ער סיפרה * ותוכלו אכל טבל • ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו • זנונ• לו יתום • חן ונוית • נירוסלס ער 65c כפר' לוקה ומעשר שני והקרש שלא נפדו כטה יאכל מן הטבל וכיוכח כסן • ונכלל כללו: ,וחוסרתן מלס כערקי ממכן ויהא חייב : ר' שמעון אומר כלשהוא • וחכמים פסקלו וכו' ככל ספרן ופרן נטמ6 • כין 66ני טתס וסוf6 אומרים כזית - אמר להם ר' שמעון אין אתם מודים הזרן סנ6' וכל הסרן הסיין טסורי בין נייטקור וסוס לי באוכל נמלה כל שהוא חיי' אמרו לו מפני שהיא טל הלר'סקן סו6

65 ילכלי • טמה • ומנין למעפר סני בברייתה • אמר להן אף חטה אחת ככרייתה : ולrס פרן קלורז כגון החולל סנטמ'ספולין חיתוכירוסלס ג האוכל ככורים • ער שלא קרא עליהן • וסגני ניסיסי ועקרניס * סגס'כי לא תוכל שחקן פירוי

קרשי וחפפיס וגרל וכיונ6 כקן כל קוכל לקכלו כרכתי' וים

ויתכן לומר ססחכמי'כולליס 6cnת מלח פניו : וסקר:65 כפרס • לס כתיננית לחו ג"כנלסון פקניס נסמס טמ6ס וקיר טמלה • 6ע"פ פכלסון נהריח 6 חתית חוקרת ריליס ג"פ רחט חט מתרומס - ולפין תורה ל6 נמנ6 סנקרלוסקז הסכמיס קרחינו לסונס ולכולם במיעט רחמנל ומתוכו (ולה) כמעילס ממיעק מעטיס ולח הטכליס לסכולנtס סקניס יקרסו • ולרי 6מרו Sפון פולק מלזסרס : כסוכל נמלק • סקול חייכ מסוס 6רן הפורן של כחול - ולסון חכמיסְ לחוד וכמ"ס כמפנת נ' פרק י"ח בסולין לחרן וחט"ג ללית נס כסעור : 6ף חטס 6חת ככרייתס ולית ומיסן לס נכל מקוס וכריס פיס לככורות • ונפיק רכריתות הלכתס כר'סמעון: דלה קריכן כריס : לכרית מילה נטתה ופרקנ'רנותי דתנן נקמת וחיסכפני עלמס - וfינס כלוליס כלכך : ג טו סל6 קרח עליקס - חרמי חוכר חני וגו' - וכל נזקני'וכתמת וחיס דסתס טמ6'ככי כמסמט • ורמפיס נ6מר חסר סקרס עליקס לינו לוקס 6ס לכלן • לפי פסן ממונו של ולס תטמסו 6ת נפסותיכס נכל ספרן הרמס על סלרן וקן כתן - תן לכרי ר'עקיכ6 לכל קכמיס לומריס נכוריס הנסית המינין הגנרליס כחפפות וכנופי סנכלות כגון רמת ותולעת מעכנת נתן • קריחס חין מעככק נתן וסחוכל 6חר הנחת וכיונ6 נקן • פלינן ככרחיס כנזכר ונקנס 6לס מן סגלליס

בעזרת סקסריחו • וכיוכס נקן • ונכלל הלחי תזת המינין סנכרחין

כפירוק וכמסכלות חס פרסו ויכח 65רן 6ע"פ סחורו לתוך ק6 וכל סנ6' ככל הסרן: ומעשר יחסון וכו' • פי' סר"כ דכתיכ וכחכ לכס תרומתכס וגו' וכתרות מספר כתיכ כסוף פי קרס : ומעשר סני סל6 כפות פי'תר"נ מעפר פנטת. וכו' עיין כפי'סר"כ כמסנס ולקמן דסכל רוקל כנטמס • וכ"ס קרינותסוכלו כירוסלס וכו'י פי'סרמנ"ס כמפנה דקייןסלינו חייב מלקות על 6כילת מספר סני כטומ6'ער סילכלכו כירוSc• רחמר רחמנס כככור סנפל כו מיס • גtעריך תלכלכו - וסמרו ככלן לס תוכל לחכול נסעריך - וכלת סקכלס ג"כ כזס סתוס' לא תוכל ללכול כירוסלס ככסערין • כלי לא תוכל ללכול מט: כטומ6ת כירוסלס כמו סתסכל ככור כטומ6ס כסערין • ע"כ • ומ"ס סר"נ ולוקרתית מלח כערקי ממנו כטמל וכ"כ סרמכ"ס כפירוסו . גס כמנין סמכות ותימת רמלי חזקיה סייך כמה פקוס פכטר חומר ומתורת סל6 עסס כן • וללמ6 ל תוותר עליו כללו של מכלל עשה • וקו עסק • וכגמ' דף י"ט מנית רים חומר לח כערתי וכו' כין סחני וכו' על וסוטמלס • והיכן מותר על 6כינס וכתיכ לס תוכל לחכול נסעריך קטמ6 ויטקור יחלו ולהלן הול חומר נסערין תלכלכו קכמס וסטסור כנכור נעל מוס bcוכליס נקערת חקת ולין חוcc' • וסלי טמ6 כטומחת הנוף חוכל ומטנס כפר גנגיע' ותטהור וכלן סרי טומ6ת עכמו וקלמר כסמכס סלי טמס בסרי לך גכי ככוריקכח לה תיכול : אף חטס 6חת ככרייתת - קקטו התוס'כפ' דחולין דף כ"ו לח"כ תרומת הירך טולת כק"ס סס חמרי' נכי ניד(סס מסנס ס')

לכלית ל6 נטלס וכ"תיסתס סיינו טעמ6 רכסכולרכולו החיסור עמו כת: גילי סרכייוחכר מן החי ועופות טמיס חבל קרומס מותר עד סימרס לכתי ערלס • וכללי הכרס ל6 ליכטלו : ע"כי ומ"ס סר"כולית הלכתה כריס רלס קריכן כרית 6ל6 כרית ויס לס נמי כלכר וכן כתב סרמכ"ס ותכי יקח כמסקנח רכגמ' : ורכנן כריית כספת חסינת • רחטה לה חסינת לכל התוס' דחולין סקפולס6 ניר סגסת סס מפנק גי קנן דfכלו וחפילוסין כו כזית חיים וטעמ6 מסוס וכריס היל וכוכתכ bס סר"כ ופירלי דרכנן לרכרי ר"ס קלמרי ליידן כל דפריס סכתוכ ל6 תלכל גיל 65 תלכל עוף טמ6 • כלו פי'כין נלול כין קטן רכולסו מקרי ניר ועוף וכלכר סיקיו סלמיס: וכן כטכל חיקות כתיך להתלכל חטס על טכל סוס חסיב כרית •

68 לדיון לחסכת חטה כריס למס לית לך טעמ6 משוס דמפרס מ"מ 5. רמי לכמלס • קלנמלס 6יכס נפמס : עיר : האוכל ככוריס וכו' כקכ קר"נ לס לכלס 6קר פרח: פני ירוbלס עיין מס סכתר הריכ לקמן כטעס מעסר סני

קון

חוץ

לקלפיס עיין כפי' קל"נמענק נפ"ק רונסיס : כעזרת חפיפ פפרין לו קרס עליסן: לינו לוקס וסלכס כחכמת המותיר וכו' הינו לוקס כתכסר"כ וכתיל 5 תותירו וגו' (חזהרתן מדכתיב לה תוכל לכול כסעריך מעפר רננך ונו'

וקנותר ונו'קייס עסס סכס ועייןנפי'סר"כסף משנ' ותרומתירין וחמר מר ותרומת ידיך - אוסנכורי': ר!! תרומס דלקמן וכספרי פרשת כי קכס לס תקְסוס פור (וסמין לפרשת חינה טעונס סכלס מקוס' (ככוריס נמי מינו לוקה פליקן bk מלקות) מה חסימה מיוחדת

חס לכלן חסר סרסו פני סלין כס קוס ועסס • וסלי (סיס)קדשי קדשי'חוץ לקלעיס קדשיקלי"ומעשר ירוסלס קורס הנחקן כעורק קול לוקס כן כל מכות לה שניחוץ לחומה' השובר את העצס בפסת הטהור לכל מכלן כנכולין קורס מעסה סמין כס קוס ועסס • ה"ז לוקה ארכעיס אכל המותיר כטהור והשובר סיכנסו לירושלס מינו לוק': הרי קוס לוקס • ר"c חומר בטמא אינו לוקה ארבעים : ו הנוטל אם על קרשי סקרסיס חון לקנפיס והנריקו 6ת קלדיק וקרסיען הבנים ר'יהודה אומר לוקה ואינו משלח' וחכמי קרטיס קליס חוז לחומת כל חת קרם' לרקתו של ילקס. אומרים משלח ואינו לוקה - זה הכלל כל מצות לא הני חזקרקןמלס תוכל לחכו' כמ"ס סר"ן ללחו פלין כו תעשה שיש בה קום עשה • אין חייבין עליה : נסעריך וגו' וכל נדרין פר מעסה חין לוקין עליו - פיין ה הקורח קרחה בראשו • והמקיף פאת ראשו : קרור לכלכילס חון למקוס כפירו'פריס מסג'תמורק • והמשחי' פאת זקנו והשורט שריטה אחת על המת הקבוע לק מקר 6 חכילת

(מ'E :ס נס"ר : חייב • שרט שריטה אחת על חמשה מתים או ספרי'ומספר סני: לעיל תכן ה הקורח קרסס כת'קר"ן חמשה שריטות על טת אחר • חייב על כל מעשר שני טמל סלח נפרס • מסו' דמחייב על אחת ואחת

על כלפרסינן וסכח תנן מעפר כל קרסה וקרחת וכו' •

פני טקנור fcכלן קון לחומת כרילפינן מוכפיר קרחס יתירס וסוס מני למכקן לס יקרסו (לוקל 6Lכלו חוז לחומס 6חר סרחס פניירוטלס קול סלוקק כרor6 • וכתב סר"ס (קל ללח קכח כסריח כמתני' מפוס לכל החוכל מעס'סני כנכולי'קורס פיכנס לירוסלס 6ינן לוקס כלל מתני ליס קרח קרחס 6חת על חמס' מcו'לכפרטת מרנק לכתי'לפניס'שסיך תלכלכו וחח"כ לס תוכל לסכול כספרין : ניק מלגפס וכקרחה ליכל רכויס פ"ס - ומ"ס סר"נמס ס6ין המותיר לוינו לוקס - וכתיב לה תותירו ממנו פונקר (קנותר כן בחוכל חלב וחלב וכו' ולתנן כמסנס ג' וכfוכל סלכסעמס ממנו כך כקר כ6ס תסרופו כל הכתו'ליתן ע5t

6חר להתעסק מטוס לחוכל חייב כרת (תכנסו לחייני כריתות מקטעס סכתן לומר עכרת על לקו קייס עסס סכס ומינך לוקס ועור ל קר'נכריס פרקין: והמקיף לתרc6רפי'סר"כמפו'כרעי תותירו קו 65: פלין כו מעסס וכל לחוס6ין כו מעס'מין לוקין לחסורי לזכו ופלחתו 6סורי לונוחין פיער כלוס (כן כמנחו עליו : וססוכר ענס נפסח טמל חינולוקס דסמררחמג'ועכס סין סיער כלוס לכל כגרעין סכלל נעים סיער ו6ס סוח כפות לחתזכרו כו נכסרונת כפסול :ו לוקה ולינו מלח לסנירי ונוטל כל השיער פככרעי'למידת ווחורי חוכו ופלחתוזקו מקיף ליה לרני יסולס סלס תסלס מעיקרח מפמע וחט"נרכתיך סלס

סוף הרc6 לסון ר' יסולס כרכי נתן תלמיל רס"י ז"ל : תסלח נfחר 65 תקף •לחו למימי דחס לקחת תפלס 6 לס קקי והשורט סריטה חקק על רמת חיים • קכח ללו לוק6 נקט חבל פלמנס קילס לקיחת וחין זה לזו הניתק לעסס: (חכמיס

פריטס 6חת 6ל6 מטוס רכעי ללפלוני לקמיה בין חומריס מסלס וסינו לוקה קסכרי סנס 6חר לקיחת מסמט • סייטק חקת לשתי סריטות נקיט ליס נמי וכמדומס ולס נרסי' וקו כחו קניתק לעסס וסלכס כחכמיס: כל מנות 65 תעסק לית ריכין קנין : שרט סריטה חסת על חמEק מקיס וכו' סיס נק קוס עפס סמרס תורת 6ס עכרת כל כחו • קייס וכתיב ופרט לכפס ל6 תתנו רמני למכתב לנפט ל6 תסרטו העסק כגון 65 תקת קלס על סכניס ולס לקחת • פלח תפלה לסון חסר מרכויס וויין רינין ולמרכינן מלנפט לחייב על כל 65 קכל S6 ניתן לעבוט עכוטו • וסס כלת וסעכטת עכוטי נפט וכפס • כרחה לי מללס כתכ למס כדכתכ גכי קרקס וכתר קסכחסיד לו 6ת סעכוט כל 6ס קייס העסק חינולוקס • כנפc 6פיג לענינו לנפס סמס לס מסוס הכי 6פקית 6כל 65 קייס העסק כגון סלקח ק6ס על קנניס וסחט 6ו כלפון נפס לחייכן על כל נפס ונפט • 6פילוכס סרט על פתתת • לקח קעכוט מכיתו ונטרף ס6ינו יכול לקייס העסק

כולן ק"ו לוקה : ה הקורק קרחה • מסוס דמקייב על כל קרחק

וקרסקי ועל כל פריטק ופריטק ועל כל פרק ופלק"מht"כ כלוכל חלק וחלל : מסוס סכי קננקו כמתני' 6כל סלרללו גרירי פלין נסן חלום לחתנ6 קרס על מס כרכתיב ולס קסימו קרחת בין עיניכס למס וסטיג לנכי כקניס לס כתיכ על מק • ככר למלו כנזירה פול מקרקס קרחק מקס ניסרחל כל מת !רן בכהניס על מת וסעור קרחל כגריס : (המקיף)6ת רחם (מטוס) כרטיוכססורי לזכו ופחתו • ולפילפל גלוק סכמספריס סחין בו הסחתת חייב על פלחת הרחם • דרוקח נזקן כתיך קסחפה ולינק ל6 נתפר • 6כל נפלת קרחס קקפס כתיב נכל ענין פסול מקיף קיין • פריטק חקת כל סמס מקיס 6ן סמס פריטות על מפ לסל וכתיב ופרט לנפס לה פפט ! לקיים על כל פריטס

סריטה

« הקודםהמשך »