תמונות בעמוד
PDF

דייסה כת'יסון לזס • 65 זכינו סדין לfותו סכור מכל לכלור' הרכס ולככf פרי: ט לסניס מועטות פחות משבט טניס סכסר לומר רקח תכח כסרן יפר? קלי וכרחית'כגמ'ח מתני' ל6 יזרענק פספן • סזרע פּפן מכקיס כלרן הרנסורסי וסכס • וסרי"ף וסרמכ"ס לf סיו דריס כ6רזיסר? • ולפיכך נסחריס כקרקע פר פכט סניס : ומין לונקירק פקמק : כן 65 נתפרסס סגלס טכע סלרן : ותעתיקו קמפנק כנרסס קלנס פל יער קולוקונניס ענפיו לקורותהכנין - ותן חווייס הידועה לגלס וכל פכן רס"

גנרליסי ופחות מסנט סניס וסיעתו פסיו רקיקיס סרנס ט המקכל שדה מחברו • לשניס מועטות • לא 6ינן נענות קירות קלכן

תמרן יפרחל : יזרענה פשתן ואין לו בקורת שקמה קבלה הימנו קבלה לפחות מפכט סגיס ט המקבל פרס וכו' לח לשבע שנים שנה ראשונה יזרענה פשתן ויש לו לח יקיז קור זננס - ולbו

יזרענ' פPCן - בקורת שקמה: י המקבל שרה מחבירו: לשכוע ללכת לקורו'נחי רכטניס פי' קרין פורט פפפן מכסים אחת בשבע מאות זון • השביעית מן המנין קבלה מועטי' ינס חוזרי מקורות: כ6רן סרנתי וכן פי' רס"י הימנו שבע שנים כשבע מאות זוזי אין השביעית מן סכל קכלס לו'פניסי פנת ומסייס וס6 Sח מתוקת6 kה המנין:יא שכיר יו' גובה כל הלילה ישכיר לילה רf סוני זורעת פשתן וקולן נזכירות רלי נקבלנות • גוכה כל היום • שכיר שעות נובהכל היילה (גמ' סקמת פנת: יא מכיר יוס

ורי"ף ורחים) וכל היום • שכיר שבת י שכיר חרש • נונה כל הלילה :לפתריו פג' חולקי' כו - מים - כלומר שכיר שנה : שכיר שבוע - יצא ביום : גובה כל פלפלין פעלק סכיר bתן על ולכחום סרצ'ילה לכתום מרק היום יצא בלילה : גובה כל הלילה וכל היום : נקר וסיספסבכותר סכסכיר וכן מסייס נ"י וכתב סמניו

יב אחר - לילס מוכר פהרי fין סכילו' כ"ח מת'סכירות סרק:'עליו

מסתכמת !6 נסופת דכפין קרמכן מסיפ'רתנן קכלס לפנפיזרונת פפתן - ולי כקבלנות כזכיר סנק נסנס. ודרסינן מינק סגירות 5c פנס מסתלקת חמסי יזרענת פשתן • כיון סקכלס לתנוחה סרי זס 6מרליק כתחלת סנה חסרת 6למb לס מסתעכל ליס לסכיר יוס ער לקנות חני גרין * ונקן תכולת חני רונס וכו' • עיכ'וככר פקיעת החמה - וכי כתי'לח מכח על כרחינעכיר לינת תוקפי' כתבתי לעיל כמפנה דלעיל לייסנפירס"י : וסרמנ"ס נרין סנסתפנו לולבקר מזכליסבירותו וכן לתלין נמי לס פוקמי' מסנס זו כתב השוכר לו סמקכל • (קמת סמניד פרח ורב פסח נזכיר לילה לה לה מעבר ליס ער הנוקר : פניר ספות סכתבתי לעיל רמוקי לכולסו מתניתין מסליסית ולילך • נוכת כל היו'וכל הלילה תיק פכיר סעות יוס נוכס כל היוסי נסכירנותס • ליתר נקבלנותס וכו' וכתנסלפסרוקוס סוכר סכיר סעות הלילה נונה כל הלילה • מכיר סנועסי סמיטת : כמו ספי' קרסנ'ורב פפל לחו לענין רינה ממס קלמר • יכס כיוס פכלתה סכירתו לביקר לו כיוס גונס כל סיוס וכיון bk יס מסן וריכס לס 6סתני• fit סלס סונרן לקסמיענו קרין ספקעת המס • טונר עליו : ינס גלילת : סכלתס סכירותו קרוס • bס סוכסכירות לו נקנלנות • כ"כ רנרי המניו: כלילק • נונה כל הלילה וכל סיוס - וכיון דמסכת פעולתן : ותמיקני דכרין ססנוי כתפנק ולעיל וסייני כמו כן נ'קסגרו' מפתחסן קוי ניקtכיר נילת יולינו עובר עליו ננקר עוגתחר' כמ"ס ס' ולס העתיק נס הרמכ"ס !6 הסוכר • ולח העיר

כשקיעת כמניו כזה - ותפ"ט סעתיק לעיל סוכר • וסכס מקנל • לו העיר עליו מסר"ר פלק כהן • וניניט : ויש לו נקורות פקמה • לסון הרנסנס רמונה קוננס • וכן פי' רש"י • ית לפון הטור סי' סכיק קולן קורת סקמס כין לס ירו לתוכס כסוף פגע מפנקננת - כין 6ס ירו לתוכה נפנה סליפים : fו

רביעית קוכנס כסיסלימו נס פכט • סקרי ינרל לכפינח. כו סית זכו לכמו ססיתס כזירך לתוכה • ע"ג : השביעית מן המנין" כלומר חייב ליתן לו הסכם מסות - ולע"פ סלין פנס סניעית פות לספר פניס לפירות • מ"ג סכוע

קרמר - ולס תלת הסוכר לפי הסניס כמו נסיכס - נ"י : יא שכיר יוס גונס כל סנילס. כתב קו"ר סל6חריו סנ6';65 קלין וכו' ולי לפטר (וכנר וכו' וכתיב כסכיר פנס נסנה (פיין מס סכתכתי כמשנס כ' פ"ו וככורות) וכי כתב לס תכל וכו' • לפון רפ"קעתיק רולי לכריית6 דסיינס נסכיר לינס סנוכס כל סיוס סגחמר ביומו תתן שכרן ככותר וסיפר להתנס וגו' - וכתס רס'ינלס קכס וסייס : שכיר ספות וכו' • כתכ סר"נקיק וכו' - וכן פי' סומניס • (כון כגמ'. ועיין לקמן : יצא בלינת נונה כל הלילה וכל היוס - פיר' סר"כ וכיון רמסכת פעולתו עד סתחסן הני כיס סכיר נילס וכו': וכן כתב רס'ינפי' סנטנה כגמרל - כפלונתח דרכופתולל כריפ6 : נסכיר סעות מפרס וסוני פל יום מSt לינת • תסוס רלין לילס הולך 6חר סיוס וסיוס סולך חסר לינת כbסכירתו נפסן כלילס • ולס רפי 5זכיר יוס דלת מול • סfינו נונת הלח כל הלילס : ע'ג : 6כל זס פיתת רחס לנזכיר שעות הלילס נמי סיוס סולך 6חר קלינס וכן סוס כסריח כנמרס : וסיפח וסכח יכחכלילס וכו' מוקי לס כרכי סמכון רמר סכיר ספות ריוס. נונה כל קיוס : סכיר ספות לנילס ; נונק כל קלילס וכל קיוס: פמע מינס וכחול מפתח ננקו : לע"נ ומעיקרח

למר

נשקיעת החמה : יב 6חר סכר כסמס וחסר סכר כליס 6מר רכ כפירוסולסכיר סעות רמתני'דלנררין קתני וכרפי וכתין לס קלין פעולת זכיר חסן כל ספעולתו 6קן וbפילו סר"ן וסרמנ"ס : היינו מקמי דלתותנ מכן סיפר • מכל נקמת וכליס: ל6 תכעו סינו עובר עליו • וכתיב חן לרעתך לכתר רחפות מפני חסר לך רב תנחי הים • לפני שכיר טעות ונח פרעתו : (תשחקו) נתקו מלכנו (העמילן סגל חנוני וכו' ובחיקי לקוס"ס סכפר ר6סיג ולתופנו מוקי למתני' ופתר לו פן לפועל זה נרינר

והיינו ריס') רלברלין קתני פירות ולני 6פלס חו 6מר יב אחד שכר ארס • ואהו שכר בהמה : ואחד נס הרי'ף סכיק סוני :לחניתן לו ברינר מעותי שכר כלים - יש בו משום ביומו תתן שכרו וישכו רגנררין קתני . ול6 קכי'מלי לינו עובר עליו וכתיב חתן משום לא תלין פעולת שכיר אתך ער בקי • אימתי דלתופכ מסיפ'סנויס נמנ6• יל סימחקו לכל חנוני : בזמן שתבעו: לא תבעו אינו עיכי עליו המתהו. היל • ינס לכיכר המסגר שכיר כותנו • נפגע ונוטל אצל חנוני או אצל שולחני' אינו עובר עליו • שכיר בנורתה • פונ רחיתי כספר מסיס וכעל סכית טרור בזמנונשכע ונוטל • עבר זמנו אינו נשבע ונוטל : סכתס פלפס סכתכוז"9

6מר נכועליו ולפעמי' סגור סנתן אס יש ערים שתבעי (נת'נזמנו) הרי זה נשבע ונוטל לדרך תנחי הים הינו חומר וסול לס נתן סקלוס לסכועת גר תושבי יש בו משום ביומו תתן שכרו - ואין בו אל • הפינוק קמ6 דמוקי רכ מכעלינית ופדיות לשכיר : משום לא הלין פעולת שכיר אתך עד בוקר לכררין כוקיימס קיימ' - וכן סלי כזמנו לע"נ דכעל קנית

יג המליה רמת קרין וסרלשובחרתי טריך כפועליי כי מטס זמן

כל קנורן כספרי כ"ג • תיוג'רמי לנפשית ומרכר ול6 חפירכעל סכית פתוח עובר על וכרחה בעיני רקכי קלמר דלעולס ריפ6 לכררין קתני. ורלה גל קלין: נר תופר • סקנל עליו סל6 כעכור טיח וחוכל נבלות כסיפח ומתני' גופה פנלי חי רסיפס כר"ס • וריסס כרכי מין כו מסוס ל6 תלין - וכתיב בריא וקרח רען רען ול6 יקולה • וניז'לוג למיקיס מתני'נופר כפנחי משוס רמתניתין גר תוסן :

י"ג המלוק רייקי הכי רחי פיתח יכולת רים • וריס'עלו לכורין קיס kה

סכמו פריח סנויס סכיר ספות נוכק כל הלילס וכל סיוס - 6"כ נזכיר סעות רלינס כלכר תיל • גלס נסנס כלל סכיר סעות דיוס • וזס דלס כסיפcs fונס ינח כיוס כסריס - קנקן פוקי גריפ'רלנדדין קתני • ונסג'נס כן סכיר ספות רייס כמו כסיפה - וריסס ר' יסורס : וסיפ6 כ"ס ומפילס וסלכס כרכי יקלס נתרוייסן • דריס ור'יהודה הלכה כר'יסורתי והיינווסרמנ"פ וקטור פסקו כסיפ'רלח כמתנייעתס פי'קר'נוקרמנ'ס קמפני "כיין כפירוft רתפרfcכנמ'ררים לנרדין - וסיפ'כמו סקיס פנויק - 6k לחכתי קסיס עליו ועל הרמכיסססי'לסס לפריסיפי ניים. ללס כרישה פלינק הלכת - ולס כלכו כדי לפסוק הלכת - חלק g6 זוכי סיכי דל6 תקפה ריפ' וסיפר לקודי : משום ביומו תתן זכרו כלומר תפוס כולס קרס רכיותו: חית ניק עור רוזן • ולח תעפת ולח תכס ונו' וכמ"ס לעיל

כפי' סר"נ: המתהו פי' קרין נחקן יכ'כ רס"י ונרחי לי פסול מלסון ותחס על כסף יס כנרת ופרשת מסעי פניני קניס : שכיר נזכנו נסכע ונוטל פיין גפי קר'נוריס כ"ו סנועות: נשבע וניטל - כאריר'כמסוס רכטר הניז מיידנפועליו נת'וכלי דיקף פועליו דחפי'לין לוח פועל זס לינס הכי יחל טרור נעסקיי קלמרי'וסכי חמרי'נירוסלמי יוני'כין כעל סנית פ"י סעסקיי מרוכין וכו' נ"י וכ"כ סתוס' ריס כ'ו וסנועות - ומ"ס קרינסקלוס סכועס מכעל סכית יעי

' לי מורק מקנס רוח וחין פגועה מרחוריימל • ולכי סיכל רכוער וכל טפי הו ליס לחיוני כעל סכית פפליו cbלס • הרי פֿס מודס מקנת סוס נסנט ולפי ססיתס וחויה להיות על כעל סנית קלמר דסקלוס - תוס' : עבר זמנו כתנסרין וני מטי זמן חיונית רמי לנפסיק ומוכר ולל מסיל וכו' וכקנו לתוס'וק היכנזמנו לטלי כפכע סכיר ונוטל ליתל כעל הניק *יני זוכר מתת. לכל הניתן על פיטלק טמור הסחר פלזכור 6ס נתתי לס לחו • כיון פלחר זמנו לנו פיטריס 6ותו מטעס

. זכור קפה נמול' סקלפ לתפילין נטל סניף כפכט ורמי 6נספיק ומוכר סל6 יסכע לסקר • ויל החזקת סלין כעל הניק פנינג תלין: לל קני 656 מיכל דליכח חוקת לסין פכיר מפרק זכרונכריס : ולס קיק יכול כעל סכיה לטעון הניחנן ני עי פיפלק עמוד קפסר • לה היפה כלן חזקס רלין 6כיר מססס סכרן • 6קרי לס קפכס 6ותו חלל פכפו פמנוננ'רול תני ליתן לו • ויקס 6ותו לעמול קפחר ע"כ: אם יס פרס סקכעו פריך כנמ'וקה קו קכמיס קמן. ולסיק ריס פריס מתנער כל זמנו פי' הרס כנון סביר יום נסיון קלינק • וסכיר לילה בסוף היום ופריך ולעולס פו לו פרט לי - וכי סכיר מפתה ניו כל כך זמן לבין - סקר רן טוקכס כר סמל כננר חוקן יוס פל קביעת פיי חינונסכע ונוטל ללה למחר כלכר סקול

כננו סומו יוס סל פניעת • 6כל מכלן ולילך סמוליס מחכרו עליו הרחיק • הרל'ס תופר - כתר קרינ לכתינ רען וכו'ופרפ כנמ'רממעטינן נר מוסר נגרעך ומרכינן נקמקיכניס מחסן ולס 6קרינן הפכו • מסוס דמסתנר לרכופ נקמס וכליס 6כן יפגן ככלל ממון רען • נר קופר חינוככלל כמין רען :

ת 13 יג א

יג לא

מפכעול6 ככית דין פי' סר"נלקח ממנו משכון יג המכות 6ת חכרו ותניע זמן ול6 פרעו: 65 ימשכננו ליקח

כעל כרחו ולפיכטוק ולומר ר"י למדרכנן סוס כרקfמ' ממנו ממכון כעל כרקו ו6פי' נפוק לחלל ערסלים ניר סיקי כנמ'כעל חוכ ניתוק נמי ל6 • גזירת פתח יכנס 3ניתן ת' • ממנוכרפות כיל: ולח יכנס לביתו : 6פי' סליס כין להיכנס וכן כתב נקי ומסר"ר פלק כתננס”ע סיניו לקרמכיס וקטור לכיתו וכל סכן כעל קוכ עכמן : קיק לו סני כליס • נסובו פליי' נסו למן התורה מוכר

כנגוטניק' ומפכנו כסניקס הפילו כחון ויקינ טעמייסו יג המלוה את חברו • לא ימשכננו לא בבית דין נוטל 6חר : ותחזיר לי

6? ? דכיתו וכקי' נקרח לכל תכח ולא יכנוס לביתולטול משכונו שנאמ'בחוץ תעמוד נסעת שהו6 כריך לזס •

ניתן לפנוטירלסו לקיש היה לו שני כלים נוטל אחר ומניח אחר ' ומחזיר יחזירנו : ויעכן קטני לכלן קול קרין לו כל פכן דלל את הכר בלילה ואת המחרישה ביום ואם מת אינו כרמפרס ו6זיל מחזיר 6ת פמט כחזקה מה עליו 6ן מחזיר ליורשיו • רבן שמעון בן גמלי אומר אף סכר כלילס - ולת סמקריסה כידו

לעצמו אינו מחזיר - אא עד שלשים יום ומשלשים כיוסן: מק קלוס • לין מפיס פליז בית דין אריק קרל יוס ולהלן : מוכרן בבית דין • אלמנה בין שהיא קעכוט ליורדיס פלין כלן לוקחים חכסון תעמול קחי • עניה בין שהיא עשירה * אין ממשכנין אותה שנא' מנות קסכת קעכוט לקפס עכ"ו יוגרלה לי לכנמרח ולא תחבול בגו אלמנה • החובל את הדחים • מפיג לו 6ת העבוט כתיכ • וקרמר סמל יכנס וכו'טעמ'

עובר

לו ולל ליורם : ער 6לסיס בקרה מפר' • ולס נרסגזירת

יוס זמן ניו יולין הלכת כלסון סתוס': וכן ל6 גרסי' כסעריס סכידינו : ולא יכנס כרכן שמעון בן גמליS6 : נין 6קיס עניתי כין פקיס עסירק לניקו- פי'סר"כ לפי' סליס כ"ר וכו • וכתב סרח"ס ותימס וכוי מטוס לליכס למרן רמר ענית • קוס לחין ממכנין ו6ס לסימכס כידו קיוך יכפוהו לפרוע מרוקו • ולפי'ר'ק ניקל סמוך לתת כריך לחזור לק • (קיס נכנס ויוכחת לכלך למפרסרלה מיירי כמפכנו לפרפון • פרוכת נקיות בטוח לתת מפיחס ספרס כסכנומיס: לכל עסירס לליכ6 למימר כמעותיו- לכל כשרונס ליפרע ממנו סליס כ"ונכנס לכיתו: הכי • קית' ממסככין קמtמע לן קחי תני הלח: דכתיב פיס : שנאמר נחון תעמוד • נתניה ממפמעסג'נסון כח תסכול ננרbמנס 6סר ענית • וחקר עשירת כמסמע : קפסול (ויוכיח לין העכוט) סיני יולט פרליס 6סר לתה גוסס

נ! יוליה של כמה תלמוד לומר וקלים לרכות סליק נ"ו : ומניח חחרי כלומר 6סר סנטל פניקס למסכון מכיס 6ת סקול כריך לו: וסדר מפלס חיזקו מניס :ונקט ליס כלסון חזרה • נסרין העתיק ומחזיר 6: * וכן הנירס כירוסלמי ורי"ף וסר6"ס יוניקס טפי : ואת המסריסס כיוס וסקטו המפרסיס וסלח כליפטוסין כו fוכל כפס קוס • (6ין ממסכנין 6ותו • ותרכו כמפכנו כלילס. פלינו זמן מלחכת סקריפס ול6

fסרק קורס t itלח למשכנוכסעת ססול בלוי לעטות מ5חכק * וכן חמרו כירושלמי דגרסינן סתס"קרלוס ומחריסק סדרכן לעשות מלחכס כיוס סוכלן כלילס: ומחזירין ניוס המגיל פיג מהלכות מלות : ומרכינן נהפכת כלי סוכל נפס מספר תפיל; נ"י :

וכקנ עוד לענין קיפיט סמפרסיס כמתניתין כסס עכר וסכל מיירי : ואם מת סינומחזיר ליורטי - פירס"י656 ימכרנו וינכס חוכו: ע"כי סכל כחייו לטולסקס כפורק חזרה; וכגמ'חפר ר"מ

וכי מ6חר סמחזירין למה מפפכנין • 6ל6תסס סכיעי מסמטתו : ולס יעסס מטלטלין חלל גניו • וכתבו התוספת ססקפס קר"ר חנן למס חוזרין וממסכנין • וייל כדי סלס יוכל קלות לכפור • ונס ימהר לפרט חוכו. ולכקס מעות - כי מתגייס סככל יוס ויוס יחזירו מסנונו ע"כ: אלא על לי יוסי כתב הרב זמן ניר • וכן פירש"י וטעמייסו דסכל 6מרי פרק ללקמן כמסנס ו' כנ"c מספרים: בין פסיס כפיות' כתכסר"כ מפוס דליכח למחן רחמר עכיק סו6 דחין ממסכנין וכו'. לכל כסירס לליכ'למימר סכי לקל ולס ליס עניקול לס סכנכעכוטו קוס רכתיך • ועיין מס bסקפי לסלול כזה • כמסנס קיפ"נ דיכמות : אין ממסכנין, 6ותת פג'ולס מסכול • לסון נ"י 6פי' לסלס 6סר סוס סור למסכן מכיתו 6

% לעכור פליק כפני 65וין • כ"כ סרסכ"ח • ומדברי סרמכ"ס ז"ל כרחס ללח תסכול כbמנס 6פילוכסון • דעל פי כ"ר נמי מין מתסכנין חוקת • וכ"כ קרחים: וז"ל סתוס'רלחיסכול בסיסי לל תסכול וכו' כ6 למסור נתוח קמותר כמקוס 6חר • ולע"נ לסתס קבלת נכים מסמכי 6ס 6ינו ענין כחכעת ננית סלסול כמקוס חסר תנסו ענין לנתוס ע"כי וכתכ סרמכ"ס ז"ל כפ"ג מהלכות מלוס ס6פי' נפעת הלוחת לין ממפכנין 6ותס • וסין זה מסוור וכסעת הלוחת קרי ריח כמוכרות פרי • וכנר הסיג עליו קבלנ"ד ז"ל עיר : החובל חק תרסיס נס כזס כתס סרמכ"ס ז"ל סbפילו כסעת סלו6ס 6סור . (חינו מחוור נ"י וחים פירSEE יד פסול מטלטליס • ופייך ניק מסכון • 6כל כקי כחיס סל מיס סרי סס כקרקע • ולס פיין ניס מפכון • 6t גוביינה כפ6ר קרקעות ללה פיין ניק מסכון ! כמטלטליס • פלין מתסכנין ליקח קרקע למכון: טור סי'ג"ו

נקלת

מטוס

:

:

מטוס סכיכליס סטליוני רכב וסתסמונת רסיס: וקנת קסס דכסוף סימן ק"י

יקנת קסס דכסוף סימן ק"ו • כתכ כסס קרס”פ נכס ליפרט פרק הבית והעליק סל טניס: סכית ס5 חפר ועליה SE SE בפניו סיכולין בית דין למסכן קרקע כמו לספרע

חסר : פניקס חולקיס • לפי סלין נכר לו מקרקע• רמטכון יותר טוב לו כלות : וחייב מפוס פני מכניס SE עליון וחלו לכניס לתספון : ורוסיס : לכניס כליס פירס 6פילונסתרלס לס 6ס סכל כפעס לחת רייס קרחויות להסתגר סקס

והרכב וסתרו כו מסוס לק נתכם לעין מיסודו ונפל עובר (גמ' מסוס65) בלא תעשה - וחייב משום שני יסנגל רסיס ורכס • לוקס תחתיו יש לדעת Cהתחתונות כלים שנא' לא יחבול רחים ורכב ויארחים ורככ סתיס : רלי כ6תי התרחות נסגרו וסס כליוכו Sc כותל בלב' אמרו אלא כל דבר שעושין כן אוכל נפש • fפילו רק ס' ולחייס חייך • נפל (הלן ממנו הרכס

שנאמר כי נפש הוא הובי : כומר נני נזיר (כמסנס די העליונות מזכרו - סנפלי פרקי הבית והעליה של שנים - שנפלו פיק' רנזין) 6מר ליס ל ממקוס גנות והתחתונות

שניהם חולקים כעצים תtמר • 6ל תס • חייך על הלכות סנפלי ממקוס נתיך: וכאבנים, ובעפר • ורואים אלו אבנים הראויות כל לסת ו6קת • ואין לומר וריפ6 לתכל סניס' חולקיס • להשתכר אם היה אה'מהן מכיר מקצ'אבניונוטלין ולעולס bיירי כספי הפרסו מיירי סגפל הכותל עלילת

ועולות יק9:מע לן לרמיס ורכס וענן חת החנניס מיר וליכל

חינס כלי חסר לה להתקי/ למיקס חי כחכסה נפול ותתחת לתנור • לי כסכטה נפול 656 ער סיחבול סניתס • רס כן סוס ליס למתנייס סחוכל

עלייתה חתנור : מקנת 36ניו וקן מלמות: נוטלן • וכגון רסיס לו רכס נלח תעסס וכו' ותו ל6 !6 ולוfי 6תס לbסמועי' פרנס טוען כקנת מקן פתוח חמת וכקנת חומר פליני יודע וכהתרסה לתת חייכ סתיס + וכן מסמע נסריס כנמרה רחייך מכיון פתוח מולק כמקכת סוס ליס מסוים סכועת רקוריית סתיס וכו' . תוס' : שנאמר ל6 יסכול רסיס ורכב • וחינו יכול לישכע וכל המחויב סכועס ולינו יכול ליסכע מסלס' כלומר וכיון דקרח פירס תרוייסו וכל 6חר סס נפני עלמו סוס חבל 6ס 6מר על כלן סיני יודע יפני סbינו יורט וחולק עס סתרסותיקן חלוקות ל6 סוי לס; הנכללות • וכן זג מרלן חסרונות 8

נ הנית וכמסנס נ' פרק י' דנזיר כרמסקיתתוסונ"י: ולא בסיס

ורכב כלכר bמרו כלומר מת ססמרו חכמיס רסייג נסני כליס: לוף פיפ ססס למלכה 6חת ולמלו זה מן הכתון לה פל רחיס ורככסנ6מר כפירום נכתוכ 6מרו חכמיס סחייכו קכתו3 סניס חלה על כל רכר וכו' וסיינו דתניה חבל זוג פל סעריס ונמר סל כקר. יכול ל6 יסח חייב להסקת תלמוד לומר ל6 ימכור בסיס

ורכג 'מת ריס ורכל סין מיוסליס סניכליס • ועוזין מלכה (חסת) וקייכ כו' לף וכו' : פרק י שניהם חולקיס • כתר קריב לפי סfין נכר חלו וכו' - וכן כתנרס"י ותחנת Sפונו הכל לפי ססחסר קוח נכות

מחכרו : וחנניווטפרו כרוכה Scn הכר: חולקין • לפי ס6ין נכר וכו' וקנית סקכמת סלמס סכן כריך להיות סכל לפי העונה לפי סהחרוכו' • ועכשיו רעת רש"י כתוtר הנופרטיס • וכמכוחר כחוספות - רקח רתכן חולקיס דמסמע 3סוסי נר"6 כזמן סקין פניקס סוין • 6כל 6ס תיק לחרמון גדול וחסל מקן קטן' זס נוטל לפי סליק נוטל לפי שלו - הכל נוסח המגיד וסרסכ"6 כלפון ר•°• 46 טיפ פרחך נכות וכו' • ותמרו עליו - וסכסון סכתכ סר"כ 6Eין נכר ויכנין פל עליון וחלו לכניו של תחתון וכן לשון רס"י גס סמנירתעתיקי כן גס ככ"י סימן קס"ו' וססכמת סלמס קניס כמקוס 6לו חיזו - ולין הנקתו מוכרחת • פרס"י לפין משנתינו נקט רתנן כמי ורוחין חלו • ותמכוון חיזו• וסרמכיס כחכורו פרק פכי מכל סכניס סעתיק רילין 6יזו : שניהם סולקין עיין מס שכתכתי כמפנסג' : חולקים כתב סר"כ מיירי פנפל קכותל כלילת יופנו לת סלנגיס • וfותס ספינו קזלו כעלמ6 רלס מנינו לפיילינקו • נמרח • ותוכנכגרל 67פילו קן ברפות לקו מקס לה קוי מיון המונים מתכלו עליו הרחיק דלק הפנינן ליס מוחזק - רסותפין 65 קפרי 6סדרי למקניטותל רירית : הלכך גרפותס לקלי נמי ימני לקח לה קפיר עליס מל6סולס לוכתb • ועיין ברים פרק קכח רככס כפרס :' ובעפר bכן תיק לן בנייניקס לחבר הלכניס כעפר כענין שנ6מר ועפר 6חר יקח יטח לת הבית: הראויות להשתכר 6ס יסbכניס סכורות• טכניקס פb לכניס תיו- רפי • ועיין כריס פרק כ' רנ"כ עלו קל רתכן ואת מי רגליס: אם היה חסר מכן מכיר מקנת סכנין נוטלן - כתב סר"כ וכגון פתלת טוטן כמקכת מתן פתוח למת וכו' כריס פרק ה' רככס קמח כתכתי כסס סתוס'ונ"ילקיכל דלק סוס ליס למידע חין חומרים מתוך חינויכול לסכע מסלס . ופירסו סתוס'סס וסכח רגילות קול סכל 6חד מכיר מקנת תכניו - ע"כי וחזל6 לס מת סכת3 נ"נכסן - וו"ל כפר הרנכ"י ז"ל רמת6 סמעיכן לחפילוכסמס ללח ריט כי קלי רלf סוס ניק למירע למרינן מתוך 6ינו יכול לסכע מסלס : על כלן• (לני ממס סגיעכסו כריז פרק ה' וככח קמל כתנוקיכ6 ללח הוה ליה לידע 6ין 6ומריס מתוך b6ינו יכול לסכע מסלס : ומס סכקכ קרינלכל לס fמר על כולן חיני יורט ימנע וכו' עיין מק פכתככסוף מפנק נ'רפרק ח':

יג ב

נעולות

13 2

[ocr errors][ocr errors]

:

0

ועולות לי מן החסכון מסקינן כנמר' לפי חסכון סלימיס נ הכית וסעליס' המשכיר לחברו עליה מעל נכי כיתו ו6מר

והלי נוטל פלימיס כנגדן למרתני ידע טפי 65 ירע לו טלית זו פעל נכי כית זק. לכי מזכיר לך ונפתחה עליק לי פולית ניס ומקני ניק לה סנוטל 6לו סמכירן : כנון סקס טפחיס על ד'טפחיס להפתח 6ס כל fס לססתמס ככליס נריך גלולות וטובות יותר מפלר קננגיס :

פיספוס סכין למעלס (קניו למטס : ולין כעל סכית רונה נ הבית והעלית :S:ניס

לתקן קעלית : קרי כטל כתב הר"ן קניה ועולות לומן החשבון : ב הבית והעליה העלי' יורוודר למטה לגמרי והעלית קמפכיר לזכרו של שנים נפחתה העליה • ואין בעל הבית רוצה לקל סעכו ביפו לעליס ול עליס וכו': וכתר ראיי ללל לתקן הרי בעל העליה יורד ודר למטה עד שיתקן כפינן ליס ללור מניו למעלה נרס הכל סל פניס דסה לו את העליה • רבי יוסי אומר התחתון נותן את בסוכר קחי כרומר נגמרה התקרה והעליון את המעזיבה: ג הבית והעליה פלטיט)פנותנין על קפקרס והתו' כתכו ללר'ת גרקס של שנים שנפלו • אמר בעל העליה לבעל הבית ר' יופי סנר מפונק לשוויי ומכל מקוס סייך למתני S6 לבנות והוא אינו רוצה לכנות הרי בעל העלי' בונה נומות סיס tfוויי גומות על פניס כיון דקתני נס כעל את הבית - ודר בתוכו עד שיתן לו את יציאותיו • העליון לחסוויי ורכנן סכרי קנית וכעל קטלית (כנמר6

וכי

מעזיכס 6סזוקי תקרה קי דמוקי לס 3סוכר ומזכיר •

ולחווקי תקרה קחון כער מטוס וכחמין שחלקו חין על התחתון לבנות תקוה • ע"כי לחמוקי והלכה כחכמיס : ג קנית והעליק של סניס כית של (ועיין כפי' קרינ כמפנס דלקמן ומה שכתכתי פס כס"ר) זס ועליס סל זס: 6מר כעל הפליק לכעל קנית לכנות החומה ופי' סרח"ס הטעס לסתחתון חינוכרין לתקוס ולמס יתקננן וסתקלק התחתונה המוטלים עליו לכנות: כונת קכית ותקרת לכעל סעליס וכיון דקנג מלמעלס קייס • 6לרכת קול ספן

לורנס קול חפן התחתונה פעליו : וסנכפית על פיתן יניחותיו וחסר כן כפחיתנתק מכתקינס כריס65 ידור נעל העלית על נכין וחי יונס ממנו

כונס כעי לסליקי נעל ספליס לת סנג כדי פינטרן כעל סכי' לתקן התקרה מחינן נירית • רסנן לפועכר לכעל סכית 6ף כפים or תקרס כי סרכר ידוע 6ס ירלו נסמיס על התקרה יעכרו לבית לרפת6 דקכי חלקו מעיקר' סיתקן כעל העליה לת ננו סל6 יזיקו מינסמיס (תחתון • לכל התחתון מין מחויככלל נתקן מפמך רגל נעליון

עיכ' ועיין פול פס סמייפל מס סתוקפת לתוס'גזה מלסון סגמרל : נפחתה העלית תקרת הניק פכני עליית לורפיס עליס סכלתו התקלס מחמת תקרת קנית וזס סעגולו קכית כסbמר ליס על נכי קכית זה שכל זמן פנתקלקנק עלייתו מחמת ניתלו יתקן • סיילור עגונכית - 6כל 6ס נפלו כותלי העליה : חיננסיך לתקן ולח ילור עמו ננית 6cין זה לקלקול מחמת תנית מניר פ' ה' מהלכות שכירות כסס קרסנ"ל : הרי כעל הטלית יובל וור כמטר לשון הר"נרת6 סעכו ניתן לסליק - וחיללו תוכלו למס ליס למימר סעל נכי כית זס וק6 קל חזי לה לעלית - רפליקזו קלמר ליס - וס', ועיין מר סכתכתי כמסנס ולקרן : המעזיבה עיין מס סכתכתי כמפנק ו'פרק קמ6 לסוכה : ג אמר נפל קעליס לכע"ה לתקן כתב נ"י ולס תחמר לתת קול כריך לכנות קנית יככוסו לכעל סכית לנכות • רכסלמי ריסf חיקו לס פענו נפסיה כיון פחמר זו 62 לסעכרית לכית 6 סכ6 יכפּוקו לכנות • ככר תקפו כירושלמי וfמרו כסbינו כלומר כסתלך למדינת קיס וככי החינונס fי 6פסר לכפותו • ס6ין ניויורדין לנכסי 65 נפנין • וכן דעת הרמב"ן • חנל קרסנ"ס כתב דירוסלמי סברי ליס כרכ 6חל פר מכירה לחית ליס ס6ין נפרעין מן החרס מלח כפניו וחפילו מן התקנת - כלכנוכס כפ'סכותר: חכל סכן לסכירס לן כרכ נחמן דחמר קתס כופין מן הזקנת כרי טלס יקח כל חסר נוטל ממונו פ5 חברו והולך למדינת היס דניסנו כופין • חפילו כסbינו נמי כופין • 6ל6 לסכרח רנמ'דיין פfין כופין 6ותו כלל סלין לכעל קפלית סעגול 6לס על קנית • חבל ל6 על כל קנית C °

Cתעכלו לו נכסיו כרי סגכוף 6תו לכנות על כרחו ע'כ : וליסנרכרי סרמב"ן כרלת נפיני פתוח סוכר ורכ נחמן ל6

6מר 6לס נכעל חוב כריתס כסריס כנמרס לסכותב דף פ"ח דפלונתייסו לרכ bחל ורכ נחמן ככעל קונהי וכיון פכן ים לומר רחף רב נחמן 65 6מר רנפרעיס סלח כפניו מן סתקנס 6ל6 ככעל סוג כרי פלח יסל וכוי יינעלו דלת בפני לווין חבל נסחר סיוניס כגון דסכל ינו - מפוס סעכול כעלמס • 6ף רננסמן כגולת Sc - תקנו מירי רתוק רן 6קל דסכר נכעל חוב 65 תקע וככתוכות חזה תנן התס רנפרעת סלח כפניו ומפוס הכל • נס מ"ש כי לחלק בין ריפ6 לסיפ6 דלל פענר נפשית • סין נכות כלל. לפי מ"ס כסוף פרק ח'נtס סריcf מסל רתכן המשכיר בית לחכרו ונפל חיים להעמיד לו ניק ! אמר נעל סעליס לכעל סכית - לסון סריג לכנות תחומת ותתקרת סתחתונס • וכןלסון רש"י. ולכלfורת זס דלס כדברי התוס' וסרfיס סכתכתי כמפנק ללפיל וכסופיס סין התחתון חייך נתעמרת קנקרס • וכן הבין דבריו סנש סימן קסיו יקפס ויטור כתר נספו כדין הפנוי לעיל ררעתו כסתוס' • וכתר מיריר פלק כהן לל6 כתנרס"יכן הלל הכל רנפלו לגמרי סכסכחין לחזור ולכנותו ולחי מוטל על התחתון לכנות ניתן • ולין כית כלל תקרת : והעליון יכְנר עליתו עס

פקרפן לו גגן על נכוי לכל נעיל

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »