תמונות בעמוד
PDF

פלה זה סנהדרין פמטז פּפי הקורנתן לכל חפפר פרמנין ל6 נתכוין לקרן סקופי6 • 62

Sתת טעס סנריכין פיתיו הדייניס לכיריס נלסון סעריס ולf ינטרכו על ולו כחפר עסז' ונין לענין מיתס: חן חלקית ותמין רלח להעמיד פלין גינותס וכן סלכס : י סגווין הסמוכי'כלרן כח5רעפת וחט": רsfגות לס לעגיון חיוב מיתס: 65 סגס

: נתן רשות לדין דיני קנסו' ודיני נפפו'כין כfרן נין כתונת ל6 נקט כחיוב מיתת ותול רם'וקר ירfמר גפן תחת נכס נתרן כל זמן פי'3'ונדול

וכין כן וכין כן לני מססס בלשכת הגזית • 656'כלפי שנאמר על פי שנים ערים • דבר אחר על פי שניס נדנ'סתרי סלf מלינו סחל' פועל קכין חול השופט • ערים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן * הנתיב נין פיתה למלקות נותן CC נתן מקרין על גכי י מי שנגמררינו וברח • ובא לפני אותו בית דין • ותכוון. וחנן ניקוס ונחלק מזכח יס סופט סון דיני אין סותרים אתרינו כל מקום שיעמרושניס ויאמרו מפגרל דכפין וסרי 6פסר נפטות' כומן סלין כהן מין מעידין אנו באיש פלוני שנגער רינו בבית דין של פיס bקנקון טעס 6חר על פופט : סנסורין התורנת פלוני ופלוני ופלוני עריו • הרי זה יהרג • סנהדרין וכל כfסוכס : ול6ותו הסתכסכוע : 6חת לסנט נוחות בארץ ובחוצה לארץ סנהררין ההורגת אתר קטעס ל6 יסיס סוס סכר) סני': נקרחף מכלנית פנרין בשבוע' נקראת הובלנית ראיעזר בן עזריה אומר לתלק וכפלת תתין מלחנו פיקיו מתוני גרין: (ויחזיר) אחד לשבעים שנה. ר' טרפון ורבי עקיבא אומרי' קמ פנת רנ"ג ססיל מרחת בדיני נפשות לזכות :

אלו פניס לתוקנלת'טים לסמוך

על קבלתס 6ן לולי מקרח מכחו ולר!• חטיפ פלס הזכירוסו חכמי קנת'חבל קרמנ'ס טהוסיף מליניס לקלק נס נמלקו' ודחי כל המטעמי'לח ינעמו לחין על סנניח רחי'לדבריו מדברי חכמינו ז"cocS קבלו fו דרשו כן כל שכן c&: הטעמי' נכנס' קס חלופיס מלול וכ"ס נקעתיר עליו כנין נזק : שנאמר על פי סניס עדיס • כלומר פיק6 סרכר כיל: פק6 ספרות והתזרחה קס על פי סניס קטריס ני : דבר fחר על פי' וכו • פלס תסf סנסורין סומעת מפי התורגמן * 630 יחליף התחורנתן כלפון הערות ועוד כסיסמעו הס מפי סעריס יזכן להם לחקור סוס יוקר • נ • ונרות נעיני בעינ רחין לנו גריניס לטעתית וקרח ור"קול רדרים טעמים וקרח מ"מ נכון לנו נריכין לכך • וחילקו למסכרס כעלתה נכקח לן מנס ליס לרכי יוסילסוכיח לו כ'סופוז: תן כזוג ! רעיתי קרח דרים עד פיקו פי שני עדים וכו' ודנר 6חר מסגרו) חית ליס ומסמכיק הקרח וקסנר רמלזח רסכרח כי הזי • 65 6נטריך קרה • & כי 6ת קרח nc65ועי' על סיתו פי פני עליו וכו' • ותtrt רכתיב * 6סמכינן נמי עליה פלח פקס סנסררין ותיעז וכו' : י ובא לפני 6ותו נ"ופגתזיין כו סין סותרין לחזור ולי:6 וליתן חולי יזכס יוס • ונת'לפני חוזר ניו קול רלין סותרין ה6 לפניכיו 6מר סותרין • קלז תני סיפח כל מקיס פיעמדו סנס ויחתרו מעידין וכו' • חמי לכי לס קסיס כלן כח כחן נח"י ותניח וכו' תח'5 65רן סותרין 6ת דינו מפני

זכותה 6"פירס"י חילי תועיל לתלייז לו פתStr זכות : ופלוני ופלוני עדין • הדלמס יס לסזימס fו לקנחיםo : סנהדרין נותנת כחרז יכח"ל רת'ריותיו לה לכס לזיז משפט לדורותיכס - למדנו לסנהדרין פנוסנת נחרז ונח"ל ח"כ מת

קיל נפעריךינפרין חתר תופס כלומ'6תס חייב להוסיג) בתי דינין ככל פלך ופלך : וכל עיר ועיר ונח"ל התה מופיע בכל פלך ופלך וחי לתת מופיע בכל עיר ועיר ופלך פירס"י 6פרכים • והיינו מלכות כמ"סbסונס כמפנקנ'כ"נ דתעניי: ובחוצה לחרן • כתכ סרנ כל זמן ססכיר תגרול כלtכת הגזית סנ6' לכלקי סמוך ונו' כזמן סיס כסן וכו' מסייס קרמנים

וכלכך פית: קסנקורין כל סכת הנזית כלומר נתקדם תמם עין • וכפ"ס וסנסורין יף עו"ס מפרס רס"י טעמ6 טג'יקית ופניתסמקיס פלמר פסמקיס נויס ע"כ ול6 דק ופתוח לענין תפרחתו לזקן ממרס כתיך - ונגנית נדרס הכי כפ' סנסנקיס דף פ"ז. ומכלן לדיני נפסות לקריני! גועשית על פי היכר סטרינידו לך מן סמקוס ססו6 נפק6 לן - נניק ועכוסיף ח' מלמר ססמקוס גורס • ו6"ת וסרינס זס כזקן ממרח כתין : חכתי מנלן נסחר דיני נפשות וכן כתבו התו'סס וז'יחת מכלן קידס כמקוס כסלר זייני מיעו'פלח נזקן ממרח דקר6 לf כתיב 62 כזקן ממרח ויל רררסי'כל זמן ססנקורי גדולה כדין סגל מזכח • ה שופטים תתן לך בכל שעריך לשפוט דיני נפשות נסזוקי סס כטלו כל דיני נפשות • כ"כ כלומר ccתל דנלי לן קרי ניקן ממרח דקפּיר ספקיס לית לן למררס נמי כל זמן וכו fכל מוכח וכו' ו6"כ לין לתפוס על רס"י ונקיט ליה קרל לוקרת ועליתרכיון רנס פניקס כזקן ממרס כתיכי מס לי סל ומס לי סועוד דרס"י פי'כן בעכו"ס וסלי קרסנדיני נפשות כתינ כזקן ממרס • ורין רמוקן ממרח לכרין לכל דיני נפשות • ליברל) ודעתו כן: לכל בעינינוס רגס סס נעכו"ס לין ספירוס ל6 כמ"ס הוס ול6 כמו סכתכו סתוס' ותו חיכה לתייק לגמרח סמלי ל6 נסיך ליה קרח רוקמת ועליז לנפנת לית הנרייתרפ' הנחנקין ולתת נק לנתי לסגסוני קרק 6חריני! נרחס ליס רסני וריטליס דכתיב ועסית וגו' ולס לינו ענין לזקן איור סכגרגרתרינו תקי'קנקן ענין לכל 6חר דיני נפשו לומר ססמקו'ניסות:קח בדיק'נקט נת'קר דוטסי וספיר קמינח הפלה כרקליק נקט רפי קר6 רוקחת וקח רלמרי'דסמקיס סיינו לסכת קנזית עין מה שכתבתי במפנהג' פרק בתר'דסנסדרין: אחר כפכפים סנה כנמר6 לבעיה להן חסד לסנעיס סגס נקרות חבלניק לו חתך לסנעיס סנס לורקה הין תיקו :

נה

4

:

לא נתרן 6רס מטולס פי'סר"כ סיכדקו קערי'וכו'ולס תמל' ל6 נהרג לרס מעולס פינוקי ספליס כרכר סל6 ילעו להפין

לומר פלס קרן פי' רס"י מיחמרו נרקנוסו לחסר מיתתו ס רוכח סוס מת רחיתי טריפת קרן לו סלס הרג ולס תמכה מכל י"ח טרפות ע"כ ומ"ס סר"כ סתס כמקוס סייף נקר היה לומר סלס הרג סמ6 כמקוס סייף נקב קיס ולס מגלס עליות מפקי קקוספ' לל6ו דחייסיע לקכירתס 6זלינן בתר רוכל bk ק6 דסיקס כמכחול כספופרת: ח. הן מרכי'סופכי דמי נותיך "קרוב פעמי'לס קיי נתרן

כך חין מכלין קרסטי' ומרכי' סעריסקוס מרכס ככדיקולי אלו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם דשכיג

לפון רס : ספסר סל6 יכחיס 6סר מקס אומר אף הן מרכין שופכי דמים בישרץ : פרק ב אלו קן קנולין : זכרו - ע"כ ומ"ס ירין ולס פרק ב או הו הגולין ההורג נפש בשנה היה

קיס מענל מגלה עריות כליתס כמכס ל

מעגל בכועגילה ונפלה עליו והרגתו כמענילה - חכן חלקה עגול' כספופרת פירס"י ולין עדיס היה משלשל כחכי' ונפלה עליו והרגתו היה יורד ממעגלין לותר על גג הסיר מסתכלין ככן ספופרת קנס בסולם ונפל עריו והרגו ה"זגורה אבל אם היה לו סטיט סכעליס להסוות חלול סנותני'נו כחול כחול מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו היה די ה יסרקי':קית מScסל כחכיתי טניס מכחול קוס קיסס דק. כחכית ונפסקהחבל ונפל' עליו והרגתו היה עולה מלמעלה למטה : לכל חס סכונוטלין סנכע מתוך הקני בסולם ונפל עליו והרגוהן אינוגולה • זה הכלל היק מופן כמענילס ממטת מיכי וכגמ' ורכנן סגי לסו כל שבדרך ירידתו גולה ושלא בררך ירידתו אינו, למטלס : כל סכרך ירידתו מפירסו מנספיס סינסן ענין גולה נשמט הברזל מקתו והרג ר' אומר אינוגויה גולת : דכתיב ויכל עליו כר כלון ססוככין נקרון נשר וחכמים אומרים גולה מן העץ המתבקע ו'אומר פיקס ורן נפילה וכל לסתוי ונוסג כדרך תסמיס • וכתכן גולה וחכמים

אומרים אפילו ירילס ססיל לכייך סקו' קימת עוכר כוס

עליק : כסמט קנרול מקקו ומחלל פכת מחי סיכ' למימר דסחס ל6 מיינו למפטריק וכל מבית יד סקול תקוע כו : רכי חומר ליגוגונס יכי סכר ונSt היכי קלמר 65 סיס סלס נתרן וי"ל רמ"מ קלמר ספיר 65 היה הכרזל מן הפן זה מן המתנקע : ל טלו סקול תקיע כו סוס נסוג מסוס דל6 סכיחי כולי החי כי 6ס כרוכס ועריות • ורכנן סכרי מן קען - מפכיסהול תקיע בו - והלכה כחכמיס ע"כי וכרמות רחית לדכריסס דיני סכיחי: מה? דתנן כמסג' רטן המתכקע (כז) כחו סוס • ועל ידי כח כחו סינונולס : ט' פרק כתר לסוטק מסרנו הרוכסני'וכו' תסרכו המנחפיס

נ זרק וכו' : אף הן מרניס סופכי דמיס כיסרסל קפיר טפי על שפיכות לס מעל גילוי עריות • לפי פקוח רט לפמיס ולכריות ותרי חומרה יתירס (לרכיחס גורטק ססמיק) סלס כעליס

כרתנן כמסנס ס' פ"ט לסנסדרין • ועיין לסון קרמכיס ססעתקתי O0 : פרק ג הגולין עיין כמשנס ו' : היה מbc5c כסכית וכו' • קנת קסס סמלי לח קלמר ונפסק תסכל ונפל עליו

כדקתני כסיפה • ונרסס לומר לנפל סנסמט מידי - ולכן לחו"ל נפסק רסיכ ל6 חתיין כר' רחמר לק"ן נפסק fינו נולס תוס' ועיין מ"ס כמסנס ג': היה יורו כסולס י"ח דנקט לס זו רף זו - רקמנילה ז מעגל ולחיים לחיינו גלות • ללמה לס נזסר 6לס 6ף מסלסל חכית ספיר מיזסר סל6 יסנר חניתו : 6ס נפל וקיג קיין ועור רלס ון ללי לף יורו כסולס לטפי מיותר בלי סלק יפול 6סקרן חייכ תוס' : כל סירך יצירתו נולס • כתר קרינדכתיב ויפול וכו'. וסרמנ"ס קטעיס נטעס יפס כפ"ו מסל'רוכת סקרי דרך נפילת מנוי כרוכ סעתיס (הזיק • ולכר קרוב הנח להיות חסרי טנע הכנו לירו למטס כמסרק • הוחיל ולח זרז ענמו ותקן לעטיו יפס כסעת ירידה יגלס • בלדרן פלייס לין זס לכר הקרוב להיות כרוך העתיס 6ל6 כמו פלס סוס • וקול כמו חנוס ע"ס - ומ"ס סר"כ לחתויי הפילו ירילק סקיל לכורך עליית פירס"י כנון ליונק לקריס ילו נכס וגרון כילו ומטפיל תחנס חת גופו (פוחי לפניו כדי לתריס נכס וכקספלקו קרני ללס תימס סוליל וכורך עליית קי6 פטור מגלות וק6 כתיב ויפל ע"כ וכסרג כעלייתו ל6סוריז פטיר • ריינו לתנן סלח נלרך ירידתו חיכו גולק : רבי לומר לינו נולס פי' הר"נר' סכר וכפל סכרזל מן הען זיי קען המתכקע מללה כלים מעכו וכתיכ מן קטן מוכיח ריס 6ס

למסורק כלומר כמו סנמסרק כתכ ס תיכס • כריכין לכו ללורפק ולח לפי המקרל • וכסלכקמ"ן קנון • נקול מהקל מקום פועל טומל כעלמו - סקנרול עכמו נפל • ולפי המסורת ונסS • לסון רספירטו פקסיל - וכך כתכו סתוס'פסול וני.3 כמו וקיל • עין • ול6 יתכן לפרס סלכריס כמסמעופפיכת כל כמקוס קסיל והילך תתחלף קסיל ססו6 כנין הפעיל • ולגינגSt • סקול נפעל וקולרס כ"ס 6חי 6פפר לומר שהמלה נעלמת תחסר תק67 • וסיו"ר הורמת בגין הפעיל • סקרי לפי המסורת לנו לומריס • וסלין לכו ללח ככתוכ ולפי' סורות מסך קמן על קלל"ף פיס למקרר • לנו בורחים ממנו מפני המסורת • נס לס כמכח חסר סתי ססורסוק יסר • ולף כס6 לכר לס כמלס כי ניגותי כספריס • וfף כותיסלי לפקפק ולומר סלפטר סקול מסלגוס כמו לקנת מפרסיס כפלק ולינוס על מפקל קימו וקבל : 6ף על פי שהיו"ר לנוס •

וגר

נזרק לת הלבן כרסות סרכי וחפיג לקרוב למזידיות פריה ולח כן כריניס כי כרפס קול כמו סנמלfי'לתריס גרפיס הס* לי לחסוך סכני 6רס מכוייס גריסר קמיר הכח עסקינן בחספי ורינס לסוג: חבל יתכן כעיני ססוח דורם ונפל נחי"רק הנו"ן העסוק כריתר כקפנות נס כלילס ולינס עפויק להפנות כל ולח תמסן עמס י"ו כלל ות כפי המסורת תת פלין כן כפיי גיוס וזמנין דמקרי דיתיב כת מסוס סכי גונס ללחו פוסעקות המקר6 סיקר6 כסל כקמן פחתת מוסיף הערס פל :"ן סוריח ולח חנוס גמור סו6: והוכיח

בין נו"ן לסין כמ"ס רש קלס 6ס ר6פו וקכלס פטור אומרים איניגולה:ב הזורק אבן לרשות הרביס 6כל כקריס' סקיר'קלין כלן דכתיב ומכל 6ת רעסו פרט והרג הרי זה גולה • רבי איעזר בן יעקב אומר אם ממן נ' כלל - ולפי זס סנו"ן לממכיל 6ת עכמו : 6ס יס מכשיצאת' האבן מירו הוציא (גמ' נירו'הנה) הלן את חיכינון היסוד כילס (קורס) רפות לניזק • סנתן לבעל ראשו וקבלה הרי זה פטור זרק את האבן לחצרו כנין נפעל ויfמר גל וגםS כנית רפו' ליכנ': מס חטכס והרג אם יש רשות לניזק ליכנס לשם נולה ואם לאו פטל ידיינרול נמל קיסס מן עליס רסות • דלי כעי פייל אינוגולה שנ'ואשר יבא את רעהו ביער מה היער רען למתכקע ומ"פ הרים לחטו' וחיבעי 5 עיל: יכס רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם יצא חצר בעל הבי: ורכנן סכרי מן הען מעכו קלב כרולס 6ת כנו למנות שאין רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם אבא שאול וכו' וסכרי יס לס למקר6 קס עכין: ג החננופס ע"י אומר מה חטבת עצים רשות יצא האב המכה את וגם קרינה נית פכל עכר בנוכסלס קכתו ללמלן פורת בנו והרב הרואה את (ס"6) תלמירושלים ב'ו: סקוס פועל עומר כעכמו לו מוסר 6ן 6ומנות : הכל ג האבגולה ע"י הבן : והכן גולה ע"י האב הכל כמו ספירסתי ומ"ס סר"כ גוליס ע"ייפר, ולפי'עכרח גולין ע"י ישרא וישרא גולי על ידיהן * חוץ (גמ') והלכ'כחכמי' רען מהנקע כותי: חון מעל ידי גר תופס (קון מגר מוסכ) מעל ידי גר תושב

כי כזו וכו' - כלומר לכל ר' פרס קרן כן יסרלל כפונג

ספירס היה דתי לסוכח כחו חינן גולה 4 נתרן 4 כוחותינו רחמרינן כנמ' גכי כסולר'סיכי מסכחת לס כגון לסלון פיתח (רגב חומת) ותחיל קסומה כנרתס פן תקריות) 6זיל גרמ6 ומחים (ככלפס (6סכול התנוריס) וחקר מתמרי (לגיל תמרי

יקטול : מן הפן המתכקע • יכח קיסס וניתן למרחוק וקרן רס'י:נ הוורק חנן (ר"תר כתב קר"נ קכח עסקינן נסחפת העםויק כר"סר לכפנות נת כליות וכו'. כלומר וזרק נס כיוס 6כל כוספת סלינה עטויס להפנות כק g6 כלילס ורק נת כננת ומקרי ויתיב וכו' 6נוס היה דלית לית ל6סוקי הדעת6 דמקרי ויתיבכיון פלינ'עצו'ניפנו' כלל תוס' וכ"כסרמכ"ס פ"ב מהל' רכח : הלן כמכח נכתוב מי החיפ-קלות ובנוסח מסנת וכירו' קלת : הרי זה כטור כתב סר"נ דכתיכ ומכח פרט לממכיס וכו' נמי למימרל למכח מעיקרח מספט ורמינסו מכל פרט למנוי סל6 ימכור נרחוק יג נקרוניכוי כמסנס נ' פיט רערכין וכפירופה) 6מר רכס הכס מענינית וקרל ומכל רומי) ליערות יער מירי לחיתי' מעיקר6 חף מכס נמי מידי דחיתיק מעיקרח ותתס מפנינית רקרח ומכח רומי וקסינס ילו - מת.פינת ירו מתפתח חף מכל נמי מתפת וכפ'הנחנקיןנסנסדרין דף פ"ו דרינן כי ימכח פרט למנוי • רמיגן קרס כיימכס לים סוכן עס fסס כעולת בעל ה"נ כי ימנס פרט למכו כנוןcלנית פלוני הכיסי גבייקן • פס תקפו כקוס על ומכל פרט למכוי דערכין ותירנו רי". ררנוי קול ע"כ ולת כתנות והכל ונרחת רת'כ יפ לתרן ורכות הוח לכל חין נרחת לחלק בין היכח דררסי' פרט למנוי (): פרט לממכיל ליה ליכל כינייסו bk דכרקלמר מענינו וכי דרסינן פרט לכסניס סמעיכן רסיכל דכתיכ ומכל גלמר מענינן פרט למנוי דררסיכן ליי ועיין מ"ס כמסנס כ' פ"ט וסוטה : רשות לניוק ולמזיק ליכנס לסס לכטריך למתני ולמזיק • רלח תימס ס6ס יש למזיק

ג גרפול כנס רפטור - מטוס רעל הניזק להרחיק ולשמור 6ת עכמו מן הנזק כפיודע ct לינק ג"כ רסו ליכנס : מה קטנת עליס רסות • כתנסר"נ רפי נעי עייל וכו' • לבחורות רחי כעי חטב קליל • 6b והכי מסיק כנמ' מסוס רקסיס לן

מה הטכת עליס רסות ללמת מלות כגין דפוכה ולמערכת וחט"נ דמפני לה רסטינה פנמה חינה מכות לחי מכל חטוב חינו חוטכוכו' • קל הרר6מר רכח המנופיה הקרח 6יכ6 למסמע דמיירי כרפות מדכתיב וחסר יכס 6ת רקו כיערות יער לחי כפי טייל וכו' • 67סרמLמע חי כעי ופרכינן וכל היכלו לכתיכ 6סר רחיכעי קול !6 מעתס וסיס 6סריטתס ולס יתחט6 לת מסכן ת'טמס ונכרתה • חי כעי מיטת6 וחיכעי ל6 מיטתס 6ותו חייך כן הכתוב כרת 6ס נכנס למקלס כטומ6' ! • 6כל כי מיטמה כמת מכות רלח סני דלק מיטת ה"נ רפטור (מסין קתס עוכטמלתו כו כפים • עור • קרח יתירק לורשת קול : יצא קחנתמכת חתכנו לקטוחן לריך 6חרס רס"י ועיין כפי'קר"נכמסנס דלקמן ימיס סס : ושלים ניר סמלקס 6רכעיס לחייכ מלקותרפ"י• ולפון הרחכ"ר מליחנ"ו סקול מנקס (יותר) המס פלמלוסוכ"ו ומת תחת

ידו • עילי וסרמכ"ס פ"ה מתלי רונח כתר פליס נ"ו סקכס 6ק בעל דין קנמנע מלכס ללין וקמיקו כסננה : נ האב נורס פיי קבן. לסון סריג כסלל סכסוכלמרו תורת 6ו מוסר• סוסומנות - רמוסרגתי כתיניסר בנך ויניחך וחומנו'

על פנן כסוף קלופין לעולס ילמר לס 6ת ככווכו' : חוץ מפיגר תופר • כקכ קרינbלס סרג כן יטר כסונג

סיני נונס bk נסרג נמ' פנחמר וסיו לכס הערי' למקלט לכס ולס לגריס ומיס רנתרן מסו' וקיימ'לן רכן נס 6ין כריך סתרק 6t לוקרתי זו קיס הערלתו ומסייס סרמכ"ס כפירוסו סכל כסהרן יסר! לנר תוכ ינלקיסר: :"כי ומתני' סכי קלמרס הכל נולין ע"ייסר ויסר! גולין על ידו • כלומר הכל חית כתו מרי פכין ססוח סתורני חופהול הנסרג כל פיס ירי-ר! כfמכט בין טיסר! נסרג חג סורג סריים כחן געות לסתורגחון מעל ירי גר סכרלס מנינו כיס תרתי • פלטיפ ססיפר! קרן לנר תופ3 גולה • מ"מ לס 0

: 5 קרן ליטרלל סיכונוכס סלס וגר תושב אינוגולה • אא על ידי גר תושנהסומא ס6ומל סיני גולס דכתי'כלה נהרג • כך נרחס נעיניוס" אינו גולה • רכרי ר' יהודה • ר' מאיר אומר גולה כלות פרט לסות6 :ר' מbיר לסרמנ"ס רסס רfמרי'כנתי השונא איגוגולה (גמ' ל"ג) ר' יוסי בר' יהודה אומר סוכר גולת כלח רות לרכות חון מעל ידי גר תום2 חלמ6 השונא נהרג מפני שהוא כמוער ר"ש אומר יש 6ת ססומלי ומין סלכס כר' גר תוס3 עכו"ט הול חימ שונא גולה

מחיר : 6וג' כל ס פ רכר סיפס נר מוסג גול וכוי חמ'

עמו סלס'ימיס חמזח'נק רכ כסנ6 65 קסיס כלן כגר קוסך פירן גר תופס כלן כנר ומין סלכק 55 כר' יוסי כרכי יסולק ול6 כר"6v c קפוג'ליכו מוסכ ססרן יפר! רווק' נקטנר תומר פסרן יפרץ לכל מיפכו נהרג וסינונקלט פחזקפו סקוס

קרוס 65 כסי לקו הכי • קכי הל"5 :חני סיפ' רער מיניק סוס דקז' סוס מסמע לכל קיכל ללמוכר מיניס הוח בין סקול התורן כין פקוח הנקרג • לין כלן גלוק bk ולחי ריר! סקרן לנר תוב סין הכי נמי במחים גלות וסני תמס על קכ"ת סנפרק לי מסלכות רוכס ססיג על לסון סרמכ"ס וסיפר! :סרן נזננת לק העכר חוחת הגר תושב גולת וססגתו מלסון סמסנס ותנן קכל גולין ע"ייסר וכו' חון מעיינר חומר קרי נכרי' סיפר: 6ינו גולת על ידי נר תושב ונ"ל סטעות סופרים נכון וכריך למחוק נר תוסר עכ"ל - וכולחי סקסנתי זילחו השני קיל פתיל הנין דרכת רמתני' ותכן חין מעיינר מוסככסלר על ידי רקניגן סרמכוון ע"י זס סנסרנוקכח קח מפקק לה סגמר' מכי קח רקס חמרינן כסן כנר תוס3 סקרן יסרחל רמ"כן רקחי ע"י לסו כנוכל דחינן קוח הכל למסי לפריטי' ניס' ליפג'דט"י וכ"ס ססרמכ"ס . בקירוסו העתיק חין לנו קוט וכן סול בפירופוס" סכמטכ'וסכנמ' וכעל חכמת שלמס קניה לגרום כן והרי קרחכיוסססינו , ג"כ לסרמכ"ס כמו שכתוב כסמין לס תפס עליו מן המשנה והיינו טעמ' דנמרח נוכחת כידיס מוכיחות בקלי טלחו כקינן הוק • רק"כ לסון כ6ן נגד תופנסהרניסר לל הזה ניחן • ומי כמי גירסתו ג"כ נרול6 ע"י • חנל מס סקטינו קר36"ד קול מלקולרכו לסכי6 עכל וכותי מן הרנוי מלת6 גר תופכ 65 ועול כייכת לק רעסו כתיכ • ע"כ פנס זס 6ינת קפנה כלל דעגר וכותי מכריכין לרכוייס סיס נס סוח נוני כסבורג ליסרחל מ2

bCין כן נר תסנ וסכי דייק ליסכס לגמרס סכל נולין ע"י יפר6ל לfתויי עכר וכותי * ס"מ ובסורג ליסרחל ברנינן להו : וקל לתנורנגן עכר וכומתי גולה גליקת ע"י יפרח ויסר! גולת ולוקס טייכותי ועכר ליכ6 למימר דסיפל מסוס לוקס מכטיין (מפני וכרמסיק כגון סהכתוסכלה מ6ין נק פיינור מיתת וקמ"לן לל6 מקשינן סכחת לקונה רכקללות עכר וכוקי פטורי לכתיכ כעמך 65 תלול כמוסת מעשה טיך ומלסון סכתונ רעתו 65 קזיח וכיון דלענין ערי מקלט לפכין לגר תוסס חלוק מן סעכו"ס. • לעכו"ססקרן לעכו"ס סין ערי מקלט קולטות לז כרכתיב ולגני יסרחל קריינת • לכל לגר תופס קולטות כדכתיב ולגר ולתופרי הלכך לט"נ ר6ומעוט כפרי הול ליטר מרכי' : וסיו לכס לסמעמינס סהול חינו גולת ע"מ לין לגו לגוטט פיתח ג"כקיסרS6 פורנו פטור מן הגלות • כיון רחפכתן סתס ככלל מנות ערי מקלט כסנסרג מגר תוסס ולס כן ה"ה כפנתרן מיפר לכפרוס הורג ליסרחל המפוט מלכס מכל קנין דקפנותיו סל תרנ"ו 6ינן קטנות • כ"ססקנתו סל קכית מעיקר6לחו הסגס הוח וללשון הגמרל רל6 נקטת חלל כהן כנר תומר סקרן ליטר: רייק' כרעת הרג:כ"ס ולפיכך מין למסוק מספרו של קרמכ"ס כלפרכתן קכ"מ • וכ"ס כן נמניג'כ נפילוטו:מלכר רק לfת זס מנתי כספרי פורטו רערו פרט נעכו"ס רעה: פרט לגר וכ"ס מילפסר לתלות 3סוס פניס נטעות סופר מים בפני חכוריס סוניס • ! יש לנו לומר ירחי לק לקח לספרי מקמי משמעות נמרח רידן : וגר תוס3 ליכו נולקח על ידי נר תוtננעל ילו מיקס נולס - וכתיב ולכני יסרש ולגר תּוּםכתוכס פקינס cb העריס : הסומא חיכו נולס כפנסר"כ וכקין 3 כל6 רסן-פרט לסומל רמסמס כ6ן לס רסק ? לכל רולר נמקוס 6חר פרט לסומס פסיכן רו6ס כפוס מקוס • רס"י : וסרמכ"ס סוף פרק ו' מהלכות רוכס יקיר טעמ'מפניסקול קרוב לחונס : רבי מאיר חומר נולק כך קר"נ כלל בסוס ברכות לת קסומס ל6ו לכלל כמות רכויימסול • חלל הכי מפרסיכן כגמויגלס רסות למכט • ככלי רעת למעט קוי מיסט חקר : מיעוט וסין מעוט חסר מעוט לגינות ורכי יסולק ככלי לעת פרט למתכוין קול רסתס - ומפרסינן כנמר'רף ז'פרט למתכוין לסרוג כת הנתות וסרג לוק הלקט לעכו"ס וקרן הקיסר! - לגפל נסרג כן קיימן • ונרלסלי וסול סלין לכל מינך נתכוין דכן כמסנס כ' פ"ט דסנסורין: וכתכו סתוס' דרכו ורכי מליך סגר פרט למזכוין וכויסמעינן הפגנר ותרפי סמעינן מינת : רבי יוסי כרכי יסורס כנמ'מוקמינן רכי יוסי בר יסולס היל • סמט מיכל דלק נרס כקריס כרכי יקוק • וכן מפות עורכנתי

סוף פיק למתני' ר' יוסי סופר מר סילו פי סני עליו וכו' • ומ"מ 05 פלסקייך לקניס כיון ססר"כ וסרמכ"ס העמיקו ר"י כרכי יסולקו השונא כתב קריכ כל פלח רכר וכוי כרתנן כמשנס ג'פ"נ לסנהדרין: מפני מקוה כמוכר כמוערס עליו

ושוטר

[ocr errors]

:

[ocr errors]

. קרוב למזיד:ד להיכן נולין נערי מקל'יחרכעי'וסתיס פיר סל ועובר על סקרחת לוקחי לדעת סרגו רס"י וכגמ'וקס לח לקרן

לויס גמי כלן קולטו'Eriks bl ערי מקלט כין נכנס סס רוכס ניק וסתרחק כעינן כרתנן כרים פ"ת רסנסלרין ומסני ס'S לרעת תקלטנו וביןנכנס סלס ללעת קולטות ופניס וסדכעי' קתרלס ל6 נתנסה להבחין בין סונג למזיד : זה הכלל כל עיר לדעת קולטו'סל6 לדעת היכן קולטות ולס קרגו גם לוס טסוס יכול לומר ללעת קרן וכו' כגמ' תניח כינר למר ריסים לסס פטור: ה ומכונן' היו

סוכס וכו' נפסק גול' נסמט לקס סדרכיס סתיו עומיס ויש שונא שאינו גול'זה הכלל כל שהוא יכול לומר חיכו גול'פירסינפסק דומים סורגיס סיסיו מכונות לערי לדעת הרג אינוגולה ושלא לדעת הרג הרי זה גולי רנסמט קנרול מקתו רכסלר המקלט סלס יקל הרוכס דלהיכן גולין לערי מקלט לשלשה שבעבר הירדן הסגר כילו ונסמט - רומניה קועס כררן ומקלט מקלט • ולשלשה שבארץ כנען שנ'את שלש העריס תתנו - רמן קען המתכקע סלין קיס כתוב על פרשת ורכיס מעב' לירון ואת שלש הערים תתנו בארץכנען וגו' נסחר בילו כלום:ולשלש כדי סיכיר קרוכס ויפנק.oc עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישרא לא היו שלש סכעכר סירדן וכו'כתכ סר"ן וילנרו מלין מוכרים לגורל שבעבר הירדן קולטות שנ'וערי מקלט תהיינה עד ומיכעירוכו' כנמ'מרכקיכ קרס סל קנסוג מנהג סל שיהיו(ירושלמתןששתן קולטות כא'ה ומכוונות ועליסס תתנו לרכעיס הופכי למיס כסגנק כח להן דרכים מזו לזו שניתכין לך הדרך ושרשת וגו' (סתיס עיר ומסייס נס מעסה זה לילו : קוס מרנר ומוסרים להן ביתלמידי חכמים שמא יהרגנובריך הרמב"ס פ"ס מסל' רולס • פיפ עכמן • סין תלמידי וידברו אליו ר"מ אומר אף הוא מוכר ע"י עצמו * כל סעריס 6סתתנו ללויס סכניס נזקקין לרנר לגוחך שניוזה דבר הרוצח :ו ר'יוסי בר יהודה אומר : 6רכעיס וסמנס עיר סקיפן קוסכעכורו • חלל קול בתחלה : א'שוגג ואימזיד מקדימיןיערי מקלט הכתוב כולן זו לזו לקלוט טוען טענו'עכמו ולין סלכס וכיר שולחין ומביאין אותו משם מי שנתחייב מיתה כ"כ • קנזס מתיסן דלקQ בר"מ : ו וfחד הפרוכת בב'והרגוהו • ושלא נתחייב מיתה פטרוהו • מי תקסר סfמ'סכתו' נרגיל6 ככנרי'למחר סנננזת כלוחית שנתחייב גלְות - מחזירין אותו למקומו שנ'והשיבו תנחלי וללוי' למר כקוך כני פלסמן הממחילס הי'מתסנן אותו הערץ עיר מקלטו וגו' א'משות בשמן המשחי יסר: 65 ינחלו נחלס סליל להיות כהן גדול 6 כניסת וא'המרובה כבגדיט וא'שעבר ממשיחתו ירוליג) ולבורן יסר. סופרטר • וס ק'גנריס : וbסל סעכר מחזירין את הרוצח רבי כתב סרמב"ן ז"3

6ס כפי' ממפיחתו טלירע קרי לכ"נ

קסומם) ומ"סר"כ bc okלן כיוס סכפוריס ומגן 6חר תחתיו • כמיתת כל 6חל מ 6ס ערי מקלט כין נכנס וכו'נמר' : לתרולי רגל מגן ts ok קול קור 6ע"פ פסחקר חי רסלס פעמיס כ"ג כתיכ כפרסה : (הליכח עור מין וסוס מני למימר נמי לחיכס כינייסו פלונת

דר"י ור'מ לסוף פרקין: לא היו סc5 פכעכר סירלן קולטות ומפני מס קנדילס מסס סמר מכות סכחת לידי חקיימנס גמ' :ה ומכונות לסן הליכיס עיין בריס קרוסין כלסון רין שנ'תכין לך קרון כתכ סר"כ ומקלט מקנט היה כתוב על פּרכת לרכיסי פירס"י ככל מקוס פסיו סני כרכיס מפוסליס סיפונת לעיר מקלט קיס ען פקוע כחותו וכן וכתינ נו מקלטי גמ'מלי קרס תכין לך סדרך עסס סכנס לררן: ומוסרים לו סכי קלמילי חכמיס וכו'וילכרו 6ליו - פייגר"נ כסננת כל מעשה זה לידו נכריקס וסיינו דכתכ סרמנ"ס נפ"ק מסלי רנכס כסמוטיכין לותן מוסריס לווכו' • כרתנן לקמן ולס מפרס לס רכסמקדימין וכו' כדלקמן סמוסריס לו כ!פוס וכו' - רלי כתחלת סניסס סילך יוכלו להחליט ולומרכטנגס ללמילה היח: ר"מ הוכנר לף קול מוכר וכו'כתב סר"כ ליןתים נזקקין וכו'וכ"כ סרמכ"ס וללכריסס ל"ג 6ף - והכי חיק6 ככרייתח: נגמרס ותו'קמס למרי לו סרנה סליחות עופרי פירס"י וכריס פfינס געפיס עיי סלרס. נעפיס ומסקכליס ע"יקרנס מלוחיס : ו רבי יוסי כרכי יסולק חומר וכו'ככר כתכתי כמשנס ו'פ"ג ונכוריס כמס מקומות פנסנס כלסון פלונת'וליכס ופליגי ומ"מ נכון ספסר פרכינו סקלוס כוסכר סמסניות רומז כות פסכחן כלפון פלוגתס סקול עכמו חולק עליו כוס • וכלליתל כנרייתס כגמ' ירכי חומר מעכמן הן נולין כסכורין תן לחל כזיך נלחל פוגן קולטות וקן

חינן יודעין טלפוגג קולטות • כמזיך פֿין קולטות • ועיין כפרק ללקמן כסגת ט"ו • ומ"ס סס כתחלה סחלק מפפטן סל רוכקיס ועיקרו- זה לחג פונג וחסר מזיר וכו'ויליף טטמלתקר'וכייפית חיס סונ6 לרעתו ולרכ

לויקס עליו ותכקו נפס ומת ונס ונו'משמע cb קורן ככונס ינוס' וכתיב בתריס וסלת. זקני עירו לפון רס"י כנמי: ובית דין סולקין ומכילין וכו' מי שנתחייב מיתס וכו'. סנ6' וסלחו זקני ציון גלקסן לוקר מפס ונתנו לותן כילגולל סלס

ומק מי מלח נתחייב מיתס וכו' סנ6'וקכילו קערת נfת סרוכס קיר נוזל סוס כרייתס כנמ': ואחר העבר ממפיסתו כתר קרינcלירע קרי וכן זמנן חסר קקקין וכ"פ סרמכ"סיורס"י מסייס כס וכסנתרפס כהן חוזר לעכולתני ועכ'וס ממפיסתו

ו 29. כט

קרי

וכי

« הקודםהמשך »