תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ירי. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ירירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסים של זה ויחזיר את אשתו : ההמלוה את חברו בשטר גובה מנכסימשועבדים על ידי ערים - גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו. גוב'מנכסין בני חורין ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גוב מנכסים בני חורין מעשה(נמוכb) בא לפני ר'ישמעצ ואמר גוב'מנכסי בני חורין אמר לו בן ננס אינו גובה - לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין אמר ליה למה אמר ליה הרי החונק את אחד בשוק - ומצאו חברו ואמר לו הנח לו - פשור שלא על אמונתו הלוהוא\א איזהו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ש

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »