תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שיחזרו עמה לבית בעלה - הרי אלונגבין - סבלונו' מועטין - שתשתמש בהן בבית אביה - אינן נגבין: ושכיב מרע שכתבכל נכסיו לאחרי" ושייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת לא כתב בהשכיב מרע הוא אומ' שכיב מרע היה והן אומרי' בריא היה צריך להבי' ראיה שהיה שכיב מרע דברי ר' מאיר - וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה: ז המחלק נכסיו על פיו - רבי אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן - נכסים שיש להן אחריות - נקנין בכסף ובשטרי ובחזקה - ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

חולה ואמר' תנו כבינתילכתי והיא בשתי עשימנה ומתה וקיימו את דבריה אמ להן בני רוכל תקבר" אמן גמ' ורייף ור"66ומר) וחכ"א בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב - אבל לא בהול ר' יהושע אומר בשבת אמרו קיו בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו ק"ו לגדול: חנפלהכית עליו ועל אביו או עליו• ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי האב אומרי'הכן מת ראשון ואח"כ מת האב בעלי החוב אומרים האב מת ראשון ואח'כמת הכן ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרי נכסיבחזקתן: טנפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונ'ואח"כמת הבעל יורשי האשה אומרי" הבעל מת ראשון ואח"ב מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית

זר שרשעיס סיו מפני שקיימו כחול חלק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולמס תטרוף דעתו סרטכ"ס: רבי יסוסע מומר כשכת ממרו

שדבריו קיימין - מע"ג דליכא למימר מנו דיכול לקנות ולכתוב

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

כ

פרק י גט פשוט יעדיו מתוכו ומקושר עדיו מאחוריו - פשוט - 3 כתבו

עדיו מאחוריו ומקושר" שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים ר' חנינא בן גמליאל אומר מקושר - שכתבו עדיו מתוכו - כשר - מפני שיכול לעשותו פשוט * רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה : ב גט פשוט - עדיו בשנים - ומקושר : בשלשה פשוט שכתוב בו עד א' - ומקושר - שכתוב בו שניערים שניהם פסולין - כתובבו זוזיןמאה דאינון סלעין עשרין אין לו אלא עשרין - זוזין מאה דאינון תלתין סלעין - אין לו kא מנה כסף זוזין דאינון ונמחק אין פחות משתיבסף סלעין דאינון ונמחק: אין פחות משנים דרכונות דאינון ונמחק אין פחו' משתים - כתוב בו מלמעלה מנה - ומלמטה מאתיס מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק

אות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »