תמונות בעמוד
PDF

.וזוממי כת כקן 6ע"פ ססס כחיס לחייכת סרפס 6ין גרוניס ,פרחת סתכל להתחיל סמסכק' סbמרי זלת כדין פליס זוממין הנה כמית' סקיו מחייכיס 6ת כועלס סקול נחנק כפר הכל ; מfחר סוכוס כוס כפרי וכלליכ6 כגמ' וסתס תכf סתס קחי על מ"ס רכתיס קיס נcf תסרן היל ול6 נועל' וזוממיס ילפינן כל הזוממיןוכו' לפיכן בזה כי טור סיזכיר 6ל וזוכמי' וכו מכחסר זמס לעסות ל6חיו - ולס ל6חותו : וכועלס לכתכסן כ6חרונס כרי סכסר יכלורס יסיו נסיוס תפרק ויסמוך עליו כפרים נטול' 6כל 6רוסת •

תחל מסג' מכות המתחלת קיל וכועל'כסקיל': סהתקלי בשס ע"א והבא על אשת איש וזוממי בת כהן ובועלי כדין עדיס זוממין ומכין לאחר מיתס חייס : רכתיר המכה אביו ואפו אינו חייב עד שיעשה בהןחבורה' ג"כ בסיס לסקליס פרק חלק לכיו ולמו קלל וקרס יתירה זה חומר במקלל מבמכה • שהמקלל לאחר מיתה להנחנקין : סוזוממי נק סוס גרנות לחקר מיתת : חייב והמכה לאחר מית' פטור הגונב נפש מישרץ כסן וכו'. כתנקר"נ כספית וקמכ'ל6חר מיתי פטור רקס אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו ר'יהודה אומר עד נפוחה וכו'. עיין מ"ס כפי

מסיייעל סיפסיכו חכורק שיכניסנו לרשותו וישׂתמש בו שנאמר והתעמרבו ט' מסנס ני: עד סיעסת וחין חכורק לחקר מיקה : ומכרוהגונבאת בנו ר' ישמעא בנו של רייבן ברוקה נקן חכורס סיתס ער רקטל עד סיכניסנו לרפותו לכמי מחייב וחכמים פוטרין : גננמי שחציו עבר וחציו ליס מקטל • סוקטל קל ונמכל כילו ומין ידו חלק בן חורין ר' יהודה מחייב ' וחכמים פוטרין: ב כסייף(כרתנן כריס פרק ט') רפותן וכן סול חומר ויקי זקן ממרא על פיביו שנאמר כי יפלא ממך דבר ולכיו כחנק ולמ"ר חנק את כל חרכו מילן : ויסתמס למשפט וגו' שלש בתי דינין היו שם אחר יושב על חמור מסוג מסי 6יכ6 למימ' נוי תסתיb סיס כו סוס פתח הר הבית

ואחר

חלל מלכתיכ מכת חיס ומת פרוטס ות"ק מחייך 6פילו

מות יומת וכתיב לו כחינת כתסמיס סקול פחות מסוס פרוטה והלכתס כת"ק : (קגונג קכלו כילו ויומת• סמע מינס כל סיכל דחיכס סכלס סתס • את בנו רטטמייקו לרכנן לפטרי • דכתיב ונמכר בילוי וקרל לחו מיתת סוס לימס ט"ג רלה ענין ניק מנורת כתיב יקירק סו6 דק6 כתיכ כיימנ6 ליס 6ל6 למדרס מניק פרט לזה כמכס נסמס נפש (ונפם מסמט רס רסות סכורת) (לס ליכן פסול מלוי • והלכה כחכמיס : רכי יסולק מחייבי לכתין ענין לכפס כיתה לתכינמי סכתיסס כחכניס (דלס עסס כס מסקין מכני יסרחל • מחסין למעוטי עכריס • מכני יסרקל • סכורת) חיים יתנסו ענין לנפס 6רס (דסיינוfכיו לfע"נ • קי כתננני יסר! סוס ממעטינן מי סחנין עכו וחכיוכן סורין 657 כעינן מיתת חבורת מירס כעינן) • גמ' ותמיסת כי רלה הסתה וכתיכ מכני יפרחל • מעוט' 6חרינס bין מעוט חסר כתי3 נפט גכי מכק כרמל 656 נסורגת הכל כמזיקה לס מעוט 656 לרבות • ורבנן סברי מ6חיו • 65. למעוטי עכליס • כתיכ 6

% מכק כסמס סתס כרמוכחי קרמי וסוף פרשת חמור• לק6 6סיס קס נמכות • 68 בני יסרחל למעוטי עכריס מכני ובמכילת'פרס' מספטיס ורסינן סכי לתת לומר מכס סיס נס יפר: - למעוטי מי שחקני עבר וחכיוכן תורין וסלכ'כחכמיס : סנורק • סו fינו כולל מכס 6cין עלית קבורת - חמרת ומת לס כ ופלס בתי דיניס היו טס כירוסליס • רנוסתטי נת קרח פרת נזקיו מרוג' 6ינו חייב עד סיעסס גס חכירה • (רחל"ת וקמועלית : 6קל יופ3 על פתח קרתנית : כול פער fין כן נזק) מרת עונסין מטוטס לל יסיי חייך ער פיעפת נתן

מזרקי מנורת ק6 (נק ת"ל מכת (בין ולכון מוסיעור נתן מנורת 4

והמכה לחסר מיקי כטור • כתב סר"נרסס לס מחייג עך פיענס כסןסנורק וכו'וכפירש"י וסרמנ"ס 6כל ליכל למימרמומנטרי'לרכויינכי מקל'ס"מ דמכת לה רסיןללמ:'ממקללי ני מקלל ססו'כסקיל'מ"מ מכיכוכנמ' מקסי' קכלס לקנלס ועל סיקס ליכח למיפרן סלכך כריכי לפרופי מה'ט: ער פיכניסנו גרסותו • ונגניבת סורוסס כמסנס ז'פ"ז לכ"ק תנן סנכיסו לו פהוכיחו מרפות כעליס ונסתפקו התו'חיה"נ סנכיסו כמו סכוכיחו רמי לו ללמס קכח סbני לקס 6מבחן לקמן למכרוbקרוניס פטור וכעינן פיונילכו מרסות לסן כ"ס ונרסות נכניס לה מקני

שנאי ותתעמר כו וכנכרו - ות"ק נמי כעי עימור כדפי' סל"ני וכ"ס מכיר' ונס כית כליגת' ולל ריס גרין ליליין לקניל סכתוב כיס ומכרו : רבי יסולק מחייך כתנסר"כ דכתיב מלחין למעוטיככריס פרסתיו כנוסנר ג' פ"ס ונ"ק : וְחִכמים פוטרין כתב סר"כ לסכרי מלמין לחו למעוטי עגליס וכו' : ו6לס למעוטי מלי וי"ל דמסוס דמיס רמכני יסרלל

חתיה למטוטי • סנכן ל6 סני רכס לכתוכ מיס 6סרת לגופיס לקרל לגונב נפס כין ולסכי כתר מלחי מסוס סמ"ס וה"כ לר"י דלח רריס מיס ומלחין מסחיטממס ר6נטריך לגופית - ומ"מ ס"ל רסמילס לנוט טי עכריס לפי סלינס נכלל לסין : ועול ג"ל לסנטריך 6חיו כדתני' כנמ'ר': חומר מתחיו ער מיוניסכו מרחוק חסין למפיקי חכרו ללכין - לולכין לו ללסר מן הקרוכיס לפטור • ולרכי יסולס תרתי כמסמע מסקין • ולין נ' לומר דחה"כ לכר"יסייננמכרו ללסין כ'ון פירמכ" פוסק כפ"ט מסלכות נכיכס כר"ס וסי סיתס לר"י קולק הם קיימל לן ר"י ור': הלכה כר"י : נ ארי יופל על כתס פרקנית • כתכסר"כקול סער מזרחי פלפניס מן סחיל לפני עזרת נסיס • וכן פירש"י ונילי :כנרתס נקינינתי דינין 26 המקום היותר מקום פכלפטר : ולפיכך פירס פתח קו סנית • קול הפקק מן קינר נbפניס ס.ס

כן ב מקסכת

[ocr errors]

27 2

}

[ocr errors]
[ocr errors]

התחלת עזרת נסיס 65 נפקח Soc היכר סכחין ותומכיס מורחי סלפניס מן סחיל לפני עזרת נפיס: ו6חר יושג למעל'. . כפ"ג וכפיס מתלכי'ממניס וכפ"ח מק"ס כתנ 3 וסמסג': ' סימנו נסענרו פורת נזיס וכליס לפתח עזרת יזרסל : וסקר כך יסתי וכו' כן לימדתי יכי' 6ין לתוכנית מסכפל וחדל. יום בלשכת הגזית פריס כנויס נחיך העזר'חניה נקרס ותניק במחלוקת תפי הסיעה אחרי כמהלוק' כלכר סנסכרס ססרי מול: כליס לזס סעל פתח כר קנית זקן זה פסורת בעירו כנמר' רמסקינן רכסנייס

ניוקי ניו פֿיעין פליו נטשת זקן ממרח לה הוכיחו ואחריישב על פתח העזרה וא'יושב בלשכת הגזית וזקיקוסנתו לשלו'לירפלס כן מכפל הנסון • 696 ים באיסלזה שעל פתחהוהבי'ואומ'כך דרשתי וכך גלי קול וכ"ד סנפידו לזס לפרס רלסון יופי כלומר דרשו חבירי • בדלימדתי וכך לימדו חבירי אס ניי פעל פפה קר סכית • גרני' נגית סמוים ולסון שמעו אומרים להם ואם לאו באין להם לאותן שעל סקרי נו פוגעיס תחלס : לימוד לתלמידיו סמשמזין פתה העזרה ואומר כך דרשתי. וכך דרשו חבירי פלמיר סקור'לעשות • קלמיד לפניי ככיתו מין מלוס כך לימדתי: וכך למרוחבירי: אם שמעו אומרים לה סניע לקורח' נחלק על cnמפרידורסיןולימ'מסמרות להס ואם לאו אוואובאים לבין הגדול שבלשכ' נ"ו סכעירו וכחו כנ"ך שהתורה גרסת נתן יכערן הנזית שממנו יצאת תורה לכל ישרף שני מן המקום סנדול ופ6לו וחזר לעיר וריסקמtמפי' כקרלו לימוד ההוא אשר יבחר ה' • חזר לעירו - ושנה ולימד והורי כנפסל' פטור סלין

ותרופון גרלס לי מיקי : כדרך שהיה למר פטור ואם הורה לעשות חייבי נסס לסמיך על קורסקו • אס סמעו סמרוכסס ר"ל שנ' והאיש אשר יעשה בזרון אינו חייב ער שיורה והתורה לה חיכ'6לס מופלה

חס הס יודעיס 6ותו לעשות. תלמיד שהורה לעשות • פטור • נמצא ומומחה לכין כדילפי' מכי סלין וסמסו דין התורה כו חומרו קולו :

ג חומר יפל6 ממך כמיפלס סנכיר ינירו וכו' עד סינים הינו

הכתוב מדבר: נמכח חומרי ל"ד הנחל וcf נ'והנדול מקינליס כרכר סקול יודעיס מס קולו • חומר סעבירק פככר ותורת חטיפ פלס פנים לתורה פקס יודעיס מן סקנלס ו6ס ל6 Cמען כו סוס לכר • ילונו מוסף על קסמרחק פקמר' פ"פניית רין קיס נעסית : קולק כ כפיתסכרות ותקיפות התוריות קילופו'כלס מר סיסכימו נפטרו מן סכיתה • פס תיק זקן סקניט כקורחת וסמרת על כולס 6ו רונס ססלין כן • ויסמרוכסס פיתקייכו לעשות כן פינוי סיר מייב מיתה 4

ג קלומר קרמנ"ס כפירוסו • ולומר סהסניכתי דינין חיגן רסלין לקורנת מלנס 6ל6 מס סקכלו סמעו יחמרו• ולס זולת - וזס לפי סלח נחמר ע'פ הקורס 6מר יורוך • חלח כסנקורי נדולס קיוסכיס כמקיס ר"ל כלסכק הנזית כרררסינן וקמת ועלית על המקסימלמר ססמקוס נורס • וכתכו סתוס' כפ"ק רעכו"ס רף ז' וחית ירוסליס נמיסקרי מקוס לנכי חכילת קרסיס ומעסרסני וכקינ כמקוס 6סר יכחר ק' • וי"ל דלנכי דיני נפשות לס 6קרי מקוס סלח לסכת הנזית סריחה חנית נקרים וחניק כחול וסיינו טעמי מסיס ונעינן סנסדרין סמיך לסכינקיות' fמרינן כל המעפיל דיין cחינו הנון כספונטע 6פרק 6כל מזכח רכתיב סופטיס ופוטריס וסמיך ליס ל6 תטע לך חסות לכל מזכח ק' ע"כי וח"כ סיני נטשה ממרו 6פי' כח יסמע לדכריקס וקפיס מק הועילו כמחמרס 6על פי קכלתס כיין סקזקן הינו מחייב כסלחיסמע פליקס ונ"ל סוי הכריחו לסרמכיססכחכורו פ"נ מלכות ממריס כתנ כענין 6חר: וו"ל וכסין לגיוסעל פתח הר הבית ומריס ליס נ"וכן הול קרין • 6ס סמס וקכל מקןמוטב וכו'וכתכ קכית נרחק פקוס מפרס לס סמעו זקן ממרח(ובית דינו) וקנלופסית כוכרי לופו ניוחומריס נסס סכרקס • פיל ות וקרמכ"ס מהפך וכותב לס פמס fמר סbמרו לסס • לפי סקכלזס סר6סונה לשמוע ל6 סני • סקרי 6ס 6ח"כיחזור לפמוסתן ולמוד הינו נטפס ממרח חלל מכונת המפנה לסcמעו וקבלו והיינו נין קייס סימרוכין 6חר סימרו • 6ל6 פלס לה יקבלו פלייס מעיקרס • סין לקס לזקיק לחתירס כלל סכtס

נ סמניק לומר דכר סנסחט כך מנוק סלח לומר דבר סלינו כסמס וכן נקט הפנס זס סמעו קולס פbמרו לסס • וקרמנ'ס נקטיה כסיפה לפי ספיקי הסמיעה כריך סתסיסנס 6חר הלמידק דחילוקכילה מקני ולח מילי • וקניק הסחיפת קרחסונה נמcמס מכלל סרכריס דחי 65 שיוכלו לסמוע מעיקרי פסיטי סלק יהיו נזקקין לומר לקס כלומר כיון סמין נילס לקכרית חלה פולקכעכמו סל הזקן ובית דינו לסמוע ולקכל : אלו 6לוכחיס וכו' • מכן כלותן היוטכיס רלסונס ל 6מרו חלו ו&ונלית לפי כנס הסנייס חינס 656 5c כ'נ כמו הרסוניס 6כל סרמכ"ס כתכ כין כתרופוניס• כין נפניס כולן גליס וכו' : חזר לעירו וכו' ולסתורס לעסות חייכי וחפילו חמר סול נ'כ מפי סקכלס' כמ"c ליל • וסטעס כפר סומכיס כחכורו

סקפורה חלקה להסככוד'וסייס כפי' מפנס דלקמן כמו מחייכת סמקלל חכיו ולמו מיתת לככורחכיו ולמו • עין מתקני כן מהS655 עמר כסמונתו כרתנן כסוף פ'י רעליות ולא נהרג לפי סלח סורק לעסות • גמה: תלמיד סקורס לנסות וכו' כתכסר"כ והתורה לק חייבק חלק מופלל ומומחה לכירכרילפינן מכי יפלח ממך כמופלל פנכיר קכקון מרכר • וכן לשון הסיכפירוס כמופלס סככיר מומחה לכיר • וסיס למעוטי פלמיר • וסיימו סתוס'ולין זס כפור מופלח רככל חכמי :

ניר • עין כפירופ קריג מפנק ק' פ"ק דסנסלרין ומפנק ר' פיק דקוריות • וז'קרמכיס בטופלס

[ocr errors]
[ocr errors]

מסכם

יסמיע

יקרי כית ל

נעלמו מעילס 65cנחה !6 פזור 6ת ככל • חמר סקכ"ס סמעס לפי חכרו וכ6 ו6מר 6נ6מרסלו • סני & נכי6• הפקר הנני סוכר ת קשת עילס כסריס עכמן על ס כמס וכמס הס (וניתן) בלנק' וכתיב חן תנכיס 6סר יזיר לרנר נtמי. חת6 סיסו נסוק סתחתון סמר כק סמר ס' פכרתי 6ת עול מלך fס קמתנכל מס סלח פמע מיולס • 6פר ל6 כויתיו 67 לקנרו בכל חמו ליקרכ פפי לפניי קחי (חכרו נמי לח נחמר - חמר' לויתי זס סמתנכל מה פלס נ6מר לו ונ6מר לחנכו ומת קנביס ניק כיון לחקיתיכ ק"ו למילר

קסוס (כל מיתת קסמולק כמלן לססמר ליס רמי קוס • שלא נאמר לו • מיתתו בידי אדם אנוכובש את כתורס סתס חינקל6 חנק : ניסו רל6 נ6מר לו וכקכי ל6 נבואתו והמוותר על דברי נביאי ונביא שעכר על מיתקן כידי סמיס דכתיב קפי66יכס גלע ססרי ירמיס דכרי עצמו • מיתתובידי שׂמים שנא'אנכי אדרוש נפית החיס 6פר 65 יסמט! הסיכו נכס לכרי קנני' וגו' • מעמו : ו המתנבא בשם עכו"ם ואומר כך אמרה לנרי קרי כיס 65 יסמט וקרי ומיסו להתרחתו גרן סיקין כו"ס - אפילוכיון את ההלכה • לטמא את הטמא כיס לל יסמיע - וקרי כיס 65 נכיחי ומע"ג דככונס פריך ולטהר אתהטהור' הבא על אשת איש כיון שנכנס' יסמע קול עכמו : הנרי הרי כנמ'מ6ן 6תריס סיינו טעתי לרשות הבעל לנשואין אע"פ שלא נבעלה

סלסקן ככלל • וכתיכ סנכי דלח סלקל דעתית פירעו הבא עליה? הרי זה בחנק • זוממי בת כהן ובועלה לדרוס מעמו כידי סמיס : קנבימיס מס סנ6מר לחסר שכל הזוממין מקדימין לאותה מיתה' חוץ מזוממי ו כרסות סכעל כנון סמסר לכל קכס ידע הנכיח סק"י זה בת כהן • ובועלה :

קלנסלוקיסכעל וטלין הי6 :: לו פירכס • (פלח ניתן

כדרך • פולס קריכל נק לסליס כגכוח'זו סג6מר לו: נשלמה מסכת סנהררין

בית חניק : אבל הכוכס 6ת ננוחתו

סליק מסכת סנהדרין וכו' • כתר קרינ

כיצד דכתיב ותיק החיס 6סר ל6 יסמע : רכרי קרי כיל 65 יסמט • קרי כית 65 ישמע קול עכמו וכו' - וכנמ' ל 6מרו כלסון סרוסין קרי ניס : רכתיב וקיס קליס 6שר ל6 יסמת • וקרי כיס ל6 יסמיע לכרי • וסכי פירוסו וכתיב ותחיס 6סר ל6 יסמע סייכו סמוותר סקול משמעות הכתוב כמי סfינו סומט לרכרי ר' פרכר סנכיס כמו • וקרי כיס ל6 יסמיע קינוכוכס ופי' רבינובגור חריס מלbס כתיב חסר ל6 יסמע! לכרין • כרכתיב לעיל • צין תסמין ס"ת וכנכיס עלמו כרכר סל6 יסמיע רכרי סס - 6"כ מדל6 כתיך זריעכור ע"כ • יקרי כיס ל6 יסמט bל רכרי כלומר פסקיס לקרח נסכיכס חריפל ול6 תתחיל לקרות וסית החיס 6סולס יסמט bס 6סר לס יסמט וכנני) נופיק קלמר ונ' רריוקיס מרס כתיב 6סר ל6 יסמט f6ל רכרי 6סר ילכרכסמי וסנס ידענס דמוותר על רכרי הנכים קלמר פסרי קוס מוסר על ליו תשמעון • 69 לסכי כתב ותיק החיס 6סר ונו' למררס מינית תרתי • וקיס סליס לסיינו מוותר (6שר ל6 יסמט דסיינו העובר על דברי עכמו : והמוותר על רכרי נגיס • סמפקירס סל6

ctn מס 6מר ליס סנכיח רס• ולסון סרמכ"ס ולמוותר על רכבי קנניס • סיקל ויעלס עין כרכרי הנכיליס ולויטסה מכותס על קרייק וסרקלוק : והמתנבא כסס עכו"ס: סכfמר ולסרילנר נסס bקיס 6חריס: גמ' : שכל הזוממין מקלימיס וכו' כלומר לין לקס

כפות מיתק למרק • !6 מזכיננין לחותס מיתת סנגמר לס לינו פb נדון • רס"י ריס פ"ק רמכות : ופס פירסו התוס' ללס"ק מקדימין כלומר(רחי 6תס נריך לסמיתו כמיתס (טרכו להמיתו): חכל ודחי.חס חינך יכול 6פי' ס"נ נמיקס ככל מיתת סנוכל טיל • סמיקו מסקי ורוקח כ6חת מתחככע מיתות מסוס לקו יונס ונוזל סוס סניכתוניס הבסיס נוחל . פנקס מפורס ס6ס לי 6תס יכול וכו' - ונפ'כגמר סלין דף מ"ס מייתי כמי עיר הנדסת וקנסקלין - (מזס קשיח כי כל סרמכ"ס סכפרי מר מק' סנסלרין הסוס כל המוננתיס לרין זס סלס fי 6תס וכו'סימיתתו בכל מיתר שיכולים להמיתו נס ול6 חילק גיניקס יק פנס כfותס מיתס לוקח יד קעריס פסיק נקס כר6פונס • ולס כן כרוכס סכלותס מיתס יד כל רעס כוס כו. הכסף מפנק 65 העיר נוק : חוץ מזוממי כת כקן וכופלס: ונרחק מעיני לסכי קלמר סין.נגכטרוזת: לכת כסן עס כועלס • פנס נועלת נרון רמקקייס כקו כלפי זמס לעסות לחסין • 6כל כסbס זמננו לחסין : כנון סbין מכירין 6ותו • מו סלס סתרו 62 כס ולח כו 6ו סקול כן תטעס סניס ויוס 6חל ססוח פטור • כרתנן כפ"ה רגלת להסתל סין לנו לסקיפר לו • רלין סכי כמי למקדימין 6ותס לדין פלס • ו':רס"י לחיו

"פרס"י לחסין • ולס ל6חותו כל קיכס לכעלותן מתחייכין חיס וחמה וכו'. נס לסון קרמנ'ס יורת סכן דעתו סכקר נסיף פ"ג מהלכות עדות פניס סרעילו על כסוכן מכסף טס נת כהן ונגמר דין רחוכן סיחנק • ודין קנולפק למרפק - וחח"כ נמכחו זוממין סרי 6לו נחנקין יל6 נסרפין • טיכ פמע מינס לכעי סיתו נגיב רין הגולף 56) פרחיקי (פוספס כריס פ"ק רמכות הוכיחו החטיפי פלין לין נכועל נדונין כסנק : וכרכריקס נ"ע לתנ6 מיסון סרין

גליסנס לר"ע ונקט וכועלס מעין דלח חנטריך ליק קכס :

סליק לה מסכת סנהדרין

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

לשען

לשון סרמנ"סי וסכי מכותהיה נקשרת בנוסח6 6חת עס סנסורין וככללת תיל מנוס : (למרו פכסניל 6cמר וחלוקן קנאנקיז זרנוק אין ולו קן הלוקין ולין זס טעס רמת-לכל קיל מסכת כפני עכמס יזנסמכת לסנהדרין מפני פלין דפוס לכני סוס לענות ולקלקות • לסקסופטיס כענמס כמו פלמר הכתוב • והפילוקסופט וסכס לפניו כדי רפעתו עוכסן :

[ocr errors]

פרק א כיצד קעליס נעיס זוממין סכי קלמר 6ותס פרק א כיצד קעריס געפיס זוממין וכו'. כתב סר"כ פרס סנמנה זוממין ומי טופין כקס

הכי קסתר חוקס עריס סנמנלו זוממין דין קזמת

כלומר 6cין מקיימין כסס וכפיתס לכספר זמס וחין עושין כסס דין תומס וכוי. רתנ6 קחי חרתנן כסיומה לפסולחתיו כינוסן נפשיזוממים: מעידין לנוכלים פלוני וסנסורין רומאי בת כהן לין עוסין נסס דין מומס סתמו כסן' סקול כן נריסס *

לעשות לק • וקסמר הכל יס בפנינו נתניה חמוי קולס מסכת מכות

עוד עדים זוממיס 6חרים סגולה • וסלי קול חלל : מין

סלין עוסיס נתן דיןסזמס כל חומריס • קס קוזמו והס

פרק א כיצר הערים נעשים זוממיןמעידין עיקר לח מלקית לרכעיס • כהניס יעסס זס כן נרוסס

אנו באיש פלוני שהוא בן כיכר וכו'. גמר' : קים בו כחסרומס דקס ניושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה באיש פלוני מיין ווים כתיב ועסיתס לכחסר זמס אובן חלוצה תחתיו : לא לוקה ארבעים מעידין כמפנק ו' פרק ג' לילה לזרעו • (fס תעסקו אנו באיש פלוני • שהוא חייב לגלות : אין אומרים וסנסורין : שהוא כן חלל ותוח כסן כסעת 6 זרעו יגלה זה תחתיו • אלא לוקה ארבעים • מעידין גרוטק • לשון סר"נ בפנינו לעולס - ולס תחמר נפסול אנובאיש פלוני • שגירש את אשתו ולא נתן לה נתנרסס חמו קורס פנולר • אותו לכרו ולח זרען • כעינן כתובתה - והלא בין היום ובין מחר • סופו ליתן לה וכן לשון רש"י וכלות' קורס כספר נמס לעפות וליכס • כתובתה • אומרין כמה אדם רוצה ליתן

מוליך חנין • פסול סעת סקרי קול וכוס לפסול סנרון

ככתובתה ההריון כלשון רש"י כפירום וסת זרען :

כחומס נפסוק ועירך ילך • חרכעיס דסמר קרח וסנדיקו 6ת סנדיק ותרסיסו 6ת סיסט ע"ס : בן גרוס: * וים לרקיק למחי 65 נקט מעידין 6נו וקית לס כן סכות קרסט' מסוס וקרסיפו 6ת סלסע וקיס לס כסיס פלוני סקול ממזר וכו' רוס סוס סייך נין ניפרחליס כין כן הכות הרסע חלס עדיס סיופיעו חק סנדיק ולו עילי ככסניס וכן נרוסס לח פסול ח ככסניס ויס לייסכ רגקטית החריני והנריקו לת סכריק דמעיקר6 • סוינסו לסנך רסעיס מסוס רקחי חזוממי נפכין ולכן נקט מידי הסיין נכתונת קו': וסיס 6ס כן הכות הרשע : 6ין מומריס יגלס זס ירכתי' כרונס כן חלונס וסול חלל מדרכנן • קרין' ועיין מ"ס כמסנס קול ינוס יקוס • נפח זוממי?: סגרסקת 6סתן בפנינו • גיוס ג' פ"ט ליבמות : אלא לוקה חרכעיס כתכ קרין פלוני וזת חומר למגרפתית וחיני חייב לס כתוכתס : (הלה החמר קרח וקלריקו וכו' מסוס רסרסיען וכו' כתמיסת • חי בין קיוס ננין למחר כלומר מס ישלמו לו • C6 פחמר כל סנריקו ותרסיטונרייני' קלמר ולריק ורסע ככעלי דינין למה סכתונת וקלס סמס ימוק • לו סמס ינרסנס סיוס לו למסר • ני והנריקי כריק וכו' כתוך כייסיס ריננין סfנסיס ונגkit וסופו ליתן לק נמלח פלח פיו מפסידין תותאכלוס : חומרים המספ'וספטל'וסיס 6ס כן סכות לתס סווכרת כלן ברקת נריק כמק 7ס רונה ליתן נכתוכתה : פל • מספק • bלס וכי כל מקוס סתנריקו נ"ו 6ת הזכחי וחייכו 6ת סחייכים

נת6למנה מלקות 67ת6 קרס למתני מלקות נסנרִיקי ותרסיסו 6ל6 על

כריך כעליס מסתעי ערים פקרי' פירסינו ולתו עלי 6סריני וכו' וסיס לס כן סכות קרע fס יזמת זוכת מלקות פיל 6cינו יכול לקייס כת דין תזמת נורת • כגון כערי כן גרוסס : 6ו גלות • וקפילו הסופט וקכקו רפ"י• וכנמרח ותיפוק לי מלח מענה פירס"כל עונטי ל6וין מלקות * 6ל6 כמקוס ספיר' לך לו פונס וכלן 6חינו יכול לענסןכעונס סכתוכ כקן ילקו ע"כ: ומפנימפוס וקולחן פלין כו מעסס • וכל כחו סלין כו מעסה אין לוקין עליו - עיין מים במחנה נ' פ"ג ועיין כפירקין מפנה ג': שהוא חייב לגלות • נח"ת סילך סס יכוליס לחיינו נלות נפדופן - וסול יכול לומר מזיך הייתי כל6מרינן נכי חכילת חלב (כרתנן כריס פרק ג' רכריתות) וי"ל דמיירי כפרחוני רגליס לרכר סנסחט הגרזל מקתו • וסיכח למימר דלת נתכין : לכל קסס מקס דתנן כפ"נ 3סנת נ' דסוכס (חינו נולס 65

°ן נהיג לומיס רfנסכ) (כלומר וכי לח מיירי נמי ככה"נ וסמלי הינו נולס כיון דרחולקוו רגליס ללכר : וי"ל רשלני טונס דים לנו לומר טפיכזנחה קנסו ועוד ^ רמייר פפירוליכס רגליס לדכר ומ"מ גולת כגון הסתיק כ66מרולו סעליס כולי 6ס תות אמר לה סרנתיו יכול לתרז ולומר לו קרנקין פונג חלל מזיך * כתובלח סכלקי: חבל כיון לסתיק כהורחק רמיה • תוס' : אומרין כמס מלס רונה ליתן נכתוכתס סלזו • כתנ קר"נ סלס נפולחנס וכו' ישלס לוקס ולס מקת יירסנס וכו'וכך יתנו כעליס לכעל : וכן דעת הרמכיסנרים פרק כ"ס מהלכות עלות ורפ"י בקפה דליכא למימר סלומן סרמייתנו

הזוממים

« הקודםהמשך »