תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

דבריו קיימין - ואם אמרמשו'ירוש לא אמר כלום' כתב בין בתהלהי בין באמצעי בין בסוף - משוס מתנה דבריו קיימין האומ'איש פלוני יירשני במקו' שיש בת - בתי תירשני. במקוס שיש בן - לא אמר

כלום - שהתנה על מה שכתוב בתורה - ר' יוחנן ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי לירושה אין דבריו קיימין הכותביאת נכסיו לאחרים - והניח את בניו. מה שעשה עשוי - אבל (ס"מ) אין רוח חכמים נוחה הימנו רבן שמעון בן גמליאל אומר אס לא חיו בניו נוהגין כשורה זכור לטוב: ו האומר זה בני נאמן זה אחי אינו נאמן - ונוטל עמו בחלקו מת - יחזרו נכסים למקומן - נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו - מי שמת - ונמצאת רייתיקי קשורה על יריכוי הרי זו אינה כלום. זיכה בה לאחר - בין מן

היורשין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"טרון דעתו עליו מכל כח ספטר ל6 עדיף כנוומתו שסרי למנמר לסקנות וכו' :

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין - הניח בנים גדולים וקטני' אין הגדולים מתפרנסין על הקטני' ולא הקטניס נזונין על הגדולים אלא חולקין בשוה. נשאו הגדולים - ישאו הקטנים - ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים - כדרך שנשאת אתם. אין שומעין להן - אלא מה שנתן להם אביהם - נתן : ח הניח בנות גדולות וקטנות - אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות - ויא הקטנות נזונות על הגדולות - אא חולקות בשוה נשאו גדולות - ישאו קטנות. ואם אמרו קטנו הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר בכנות מבכנים שהבנות נזונות על הבנים - ואין נזונות על הכנות : פרק ט מי שמרת - והניה בנים ובנות . בזמן שהנכסים מרוכין הבנים יירשו - והכנותיזונו - נכסין מועטין - הבנות יוונו . והבנים ישאלו על הפתחים - ארמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי י אמר רבן גמליא רואה אני את דברי ארמון: ב הניח י בנים ובנות - וטומטום" בזמן שהנכסים מרובים - הזכרים דוחין אותו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »