תמונות בעמוד
PDF

פי'לעשות לו כית גדול : טרקלין עשוי למושב סריס : רומו כחגי מרכו וכחני רחכו מכולסוקbי לסיינו ככית קטן רומו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עשר. טרקלין עשר על עשר - רומו' כחציארכו וכחצי רחבו. ראיה לדברי היכל . רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כבנין היכל: ה מי שיש לו בירלפנים מביתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו - אלא ממלא ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת : ו מי שיש לו גינה לפנים מנינתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין - ואינו מכניס לתוכה תגרין ולא יכנ'מתוכה לתוך שרה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרךמן הצרמדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מי שיש לו כור וכו'ע"י חלוקס מוסלקחו מכעל סכיתולקחנס סדרך ע"כ. ומשוס חלוקס נקט ולקח - לקיימbלן לחין שחלקו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עמה ואם אמר לו כבית כור עפר אפילו היה שם נקעים עמוקים יותר מי' טפחים או סלעים גבוהין יותר מי' טפחים הריאו נמדדין עמה: ב בית כור עפר אני מוכ'לך מרה בחבלי פיחת כל שהוא ינכה הותיר כל שהוא יחזיר אם אמר הן חסר הן יתראפי פיחת רובע לסאה - או הותיר רובע לסאה - הגיעו יותר מכאן יעשה חשבון מה הוא מחזיר לו מעו'ואם רצה מחזיר לו קרקע ולמה אמרו מחזיר לו מעות לייפות כחושל מוכר שאם שייר בשרה בית תשעה קבין ובגינה בית חצי קבוכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה--------

« הקודםהמשך »