תמונות בעמוד
PDF

יחוס הייתי חומר כזוכס קרפי' נחוז הנתור מרכר ת"ל גסים וסמקכלו טלי לחלוק 6פי' כחמירס כעלמ6 : רbיתקם לזכיתת כוונחנכו"ס רכזיך מיברח", אז כזוכח • מקטר ומגטן מנין רבזין ויזבחו לו ויfרן סנס fלסין : והחומר לו סלי לקה חיל בלזי :' לכרו ריקן קעכילות כולן לcס המיוחד לפי כפגיזוfתסיפר לגלויי ריסל רלי תנ6 ביטל סוי לתיני ס"מ פינת זיכוז לילון ניצמדות פניס מנין לרכות תזונדלסו כפניו לכל פלח כפניו ל6 יתכס סיפס נפניו מכלל דריפ6 :לח

עכו מנסס חריס וישתה המשתקוה ואחד המקכלו עליו לטוה והאומר לו האנפף מתנק: טונר כלי ניס וסמיך ליז ותיכס' 6ת אי אתה אבל המגפף והמנשק והמכבד והמינץ תעזי •

נס קעכרס יקירת קחים התוס ונו' פוג:ntענן והמרחין הסן • המלביש והמנעיל עובי בלא כתים : הנור' כסלו • קונס 6ותרת מנין ז"ל כי ל6 תעשה : הנורו בשמו והמקיים בשמו עובר בלא עלי כל פירות סנעולס נסס rceסוס 25 6חר יכול cחני תעשה הפוער עצמו לבעל פעור: זוהיא עבודתו עכו"ס פלוני: המקיי'נסנט מרני הגענפף והמנפק הזורק אבן למרקוליס זו היא עבורתי : ז הנותן עוכר כלל תעז' ופס חלקיס והמנפיל(מהסתחוייכל תיה מזרעו למולך אינוהייב עד שימסור למולך ויעבי 6חריס ל6 תזכירו: קפופר דרן ככו' 6ע"פ פסול :65 באש מסר למולך ולא העביר באשר העביר באש• טנמו מתרין רעי לפניו : ז כדרכס) מיל זוכה זכיים ולא מסר למויך אינו חייב ער שימסו'למולך ויעבי' ליס עכורתו : ו6פי' נתכוין ככלל סיתס • וכמס יכfת • באש * בעל אוב • זה פיתום • המרבר משחיו • לנוותן כוחי נון קיח עבודתן נרקיס 6ליס ולומר לך מס

וידעוני

חייב חטחת : (הזוק הכן זניחת ססיס מיוסר' סריח.

למרקוליס סטונריס לוקו עבורת פניס וקייכיס עליס מיתס 6ף כל סתיס עכולת פניס כוריקס 6כניס וסנסלק לכן מלפניו כמי חייך סעוכריס לותו וקייכיס עלית מיתס ינחת תפתחויס לרוןנעלמת ינחת נמי כסלוי לכניס : מרקוליס• תלוף הסכס מרי' לסון סניף זניחה ללין על הכלל כולו גמ' :

המנפף סוס פיחבק סוס כמו כמר רכנתי כמו השחיט' • קלוס • סכס : זו קיח מותת כורת תרגס ויחנק לו ונפף לו• תרמכ"ס : הנורר

הנורר טכורתו וספי' נזכוין לרונמן מיין זטלת : ז סימסור למולן• כסמו פי'סר"נ קינס וכו'כסס עכו"ס פלונית • וכן לשון רט" מופרן ניר הכומריס : ויעביר כחם' מעכירו מוכרות לנו וסו ומסייס 6ס (רחן): והמקיים כתכסר"כ גפני • נסכט ער זימסור ויעכור כcf• סנח'לה תתן להעביר וכתיב התס מתרגס מקייס רס"י : זו קיס עכודתו כתנהרין ו6פילו לא ימכל כך מעכיר כנו ובתו כל• מס הכנרת החמורה סס נתכוין לכזותו וכו' חייב חט6ק • נגמ' • חט"ג רתכוין לכוויי • כcf • 6ף הענרה החמורה כלן כcf : 6וג זה פיתוס, לוקח ומס"י מפרס הו"; לענין חיוב חט6ק : וכין ללכזויי מכוין גלגולת סb מת לסחר פנתעכל סכסר ומקטיר 5

kics מתנת לחסיין חייב מיתת וכן פירס סרמנ"ס לענין חט6ת כפירוט עתידות ותיק מסינה : והכרכר מחיו ויס סעופיס זכחכורו פ"ג מהלכו' עכו"ס וכתכ סכ"מ רסלו במזיך ולענין

סיסים סקילה 6"6 ותל) מוטע' הו6 • ט"ס תימס על רס"יסמפרס זהו עכורחו וחייך עליו מיתת : וי"ל דלעתו כיון שהתרו בו 6ע"פ פתוח מוטעס * וסוכר 67ין התרסזס כליס • כיון שרונית

רכזות 6כפ"כ חייב מיתת • לקח התרו כית • וזו דעת הרמ"ך סיפין על הרמב"ס נפ"ה מסל' יסודי התורה : לפלמרקוליס כתנרס"י מנדרין נ' מכניס FP6 מכון ו6חת מכלן ולrr מלמילה על גכיתן - וקורין חוקס מרקוליס יועוכרין

חותי כזריקות לכניס ע"כי וס קר"נכמר רכנתח כפרי עד כמה נמס' ככורות דף ל' • ומים נמר וסחוטה כפ' ניר תנסה יף ל"ו : ז ויעפיר כחtלפון קר"נ מעכירו מכל זה כנרות וז"ל סרמכ"ס זו סעכרי לינס סרכס כמו מחסניזון: למוfול fכל עיקרי הולכת ומעבירין tf זיו מלקטין 6ותו • cc5

6ותו ספסל יירוט טריז פוכדין חותו נכן • והיה היקרה מולך - (קית חוז מזל ! ונותן חותכיר הנ!Cit כעסק חותו תנענו והיה מעבירו על קלס מגלות לכר זס• ע"כ - וכניס"י סלינה פופר ודייק לי מרק זניככריית סמעכיר עכמו פטיר • הלל לחזר קעכרס סול סי • קל דחמרי' נני חוקית ססנזוסתו סלמנדרו - להן למולך היס • !6 לחלקיספרוס דסתס סרפת כתיב - ע"כי וססעכרס מסמע מלפון ברמכ"ס זהכימריס מעבירין • יכן לשון רש"י וסזמס רמלת6 pcפין סלס קח מעכירין לס ע"כ • הכל כחכורי פ"ו מסלכית עכו"ס כזנוסוזן הכהניס נותנין לכן לחנין 6חר סנמסו ניתן להעבירו בהם (גרסון) וחנייכן קול סמעכיר ככו על החt וכת: הכ"מ רל6 ימכל כך מסביר מפמע פתוח עכמי מעכיר : ע"כ : ער סימסור ויעביר לפון הר"ן סנמי ל6 תתן להעביר מסמע לית לזנ6 נתינת הכחה לכלל העברת • ולס bסמעלית נתינת על מנת להעביר לחיונית על נתיני לחנדק • ס'• פיתום ccתכסיס"י מ"ס סר"כ ליקח נלגית bc מת וכו'. נמ' • וחין זס דורס 6ל סמתיס . לפי פרוס לל סמתיס

חינו עושה מעסה חלל נותניח ודורס 6ל סמתיס• זס תמריציב עלמו והולך ולן בבית הקברות • כרי סתפרת פליז יום טומלסי פירס"יטר של בית הקברות יקל חותכו ומסייעו ככספיו • ע"כ וסרמנ"ס כתכ כפרק י"ח מהלכות עכו"סכלי מיכל מת כחלוס רוליפומה 6csל פליז • ע"כ : ומים קרים לחקר סגתיכל - שיין מיס נלסון זק נסוף פרק ללפין : המרבר מוחין ותרין סעתיק וסמדכר וכן מוכח בכריית6

רפרתי

[ocr errors]

,טיפים תחת דרך בית לפחי : וידעוני זית סטנ' ידע ונורתה .7פרתי גנקו • ומ"סקרגום לעוסין וכו'לסון יס"י מעלס 6ת גנורת לדס נפני' נירית ורנלי וסיס מחוברת כטכור' לסכל המת מן החרזי ומופיע לו נסחין תחת זרועותיו : ומרכר מסתי יוכלמן ססורס סנפרס כסרן cnc'חיותת וכשרוני'לכול חוקי חייtלס כלעז : וידעוני, כתב הר"ר חית pcsהילוט וכו' מורי'כסני' : קסכל ער סקול נפסק וכיס מתס מיך וסיס קרוי' וכשרוני'לגורלופר מוריס כסניס וכו' לפי סלין יכוליס לקרב קכמיס רטור :

מזקק כמ"ס אסבסט-סכסוסונקס וידעוני זה המרבר בפיו • הרי או בסקילה והנשאל כמסנס ס' פ"חלכלח כנג להגיד לו דכר סעתיו כנון בהם - באזהרה : ח המחלל את השבת - בדבר ק"בילטוני- זה המניח כנס כלול : כחזירי דלת גן 96 שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאתיהמקלל ידוע כפיו ותוח מרכר משיל קח כו' : ח כר סיקלליכtס אביו ואמו אינו חייבי ער שיקלל בשם: קללס עליכספיס) לסון רס"י כפי כלחל מן סמוי המיוחליס : בכנוי ר'מאיר מחייבי וחכמים פוטרים : ט הבא קמפנק והעתיקה סרמכ"ס קנלס ככנוי רמוס חנון 6ין על נערה המאורסה אינו חייב עד שתהא נערה ועיין מ"ס כזס כמסכ'ג'פ"ק לפיס:ט עד סתקל גערס בתולה מאורסה והיא בבית אביה באו עליה שנים רכריתית: "והנשף נקס ולה קטנה פחותה מבת ים

הראשון פי' קרין סכח וסו. וכו' וכן סנס ויוס 6חד: ול6 כונרת

פי'רסי (תמסני על לשון ועברו עליס י"ג סנסוcסס חרסי'יוס 6':כתולס ולס כעולס סמסנס דקתני כלסון נפעל וכן נמנ6 נ"כ כמדרס CSE'רכריס ולס נכעלס סלס כדרכס עדין כפולס קיל . ולפי' כסו עליס כסון וכו'ססכיס רס"יכסמון 6' כ"ה וקנס! וסכונס על tice יכני 6רס כלס סלס כדרכה כנס נסקינס : מסורסס ולס ונ"ט : באזהרה כתב סר"ב לא תפנו ? הסוכות וכפיר"י נפוחה : וסיס ככית סכית סbס מסר קחן לסלוחי הנעל הכל ומסייס ולזסרס רמכספי נופיס כולס ימכל כן וכתכו סתוס'

חינן

וקשת רחי! תפנו חוסר' כג: 6"כיקס כוכרת וכתיכ כפרס'

קלופי' וסנפס 6פר תפג'וסכרתי סותס • ויל bיפכס דחוסית לכSac מלח ימכחכן דכתיב בקרח כתרי' סולבחור וידעוני • כ"ס וכ"כ סרמכ"ס פרק י"6 מס' עכו"ס fסור לסלול כעל חוב וידעוני סנ6 ללימכס גן וגפי ר' כתר העוסק חוב לו ידעוני וכו' ולזסרס סלסן מנין סנלי ! תפנו ע"כי וסכ'מ כתב כן קול כת"כ פרסת קלופיס • ט"ס וספסתי ולס כנכחתי : ח ברכר סחייכיס על זרונוכרת וכו וכלל' דליכb מידי ותלול פכת תוי • ולין מחייבין 65 על פננתו חטת ולח על זרועוכרת מי הים • תחומין ואיכ6 דר"ט(דיליף לסו מקרחי כמס'סוטס פ"ת מפנה ג'ולין חייכין עליסן כרק ירק6 קגן לכות מלחכות לרכעיס חסר 6חת ולא פליג ר"ט) הענרת וליכf דר' יוסי רחמר לח תבערו לרחויוכחת : כמ"סנסוף מסנס 6' פרק ד': המקלל הכיו וחמו • יעניין כריס פרק י"6 : וחכמים פוטריס ותניס ר' מנחס נר'יוסי חומר כנקכו tס יולעת מה ת"ל bס (6ינו ענין לו לסס כתיכ ונוקכ ס) לימן על מקלל חנין וסמן סליינו חייב עוזיקללס כמס וכתנרס"י רכי מנחס לח ס"ל הגרגרסינן לעיל (מסנס ס') פסלי קרח ער סינון corס. ו6פי' לחנון ס כסס bר יתכרן יוסי • ר' פנחס כרכי יוסי תקייכ עליס ע"כ - וסר"כ וכן סרמכ"ס : ספירס לעיל לסך דרסה רער סינון סס נססc"מ דהכי ס"ל להלכת - דחי f65ו סכי כענין סמסנס fינו מוכרח לפרט כן • טורנסרים פסק כן ירמיס נתנורן פ'ס מקלי עכו"ס וקכלכמסכתנו מסתתס סלכס כחכמיס י וכן פסקו קרי וסרמנ"ס נסיף פ"ורסנועות להתס גפנית נ"כ כסנתינווחת ותילך 6פסרלפסוק כפניקס די סן ררסל לס 6תי' סיון והכ"מ כפ"נ (נסלכ' עכו"ס כתנ רטעכס דסרמכ"ס ספוסק כמסנס ס'סנריך סינרך הפס כטס לחו מסך ורס הכנקכו ס' רסח ליכטריך נוכל ללמוד על מקלל סכין ! מדסתתר מתניה הכי ככריית6 על סינקוב הפס כסס פסק סכי וחפפר למקר6

fחריכל וריס עכ"ו וסול רוסק - וכתוס' הסכועות כנקכו 6ס יומת מה ת"ל' תימה הס 6כטריך לכדרסינן דליתחייב על סיכון 6ס נסס • עין נרחה מלעתס רס"3 נמי דלענין קלין . הלכת כשתיקס דמנרן קסס 6ינו חייב מו סינקוב הפס נסס ולענין מקSS הכי נמי חינו חייך ! המקלל נחס • 69 סיס לסס תימס מגלן לתרום תרוייסו מסר קרל) • לך 6ין נסכיס ססלכות חפיפ סיס כסן תימס • (מ"מ תימס יס : ט עד סתקס נערת כתב הר'גולה קטנה - זו לכרי ר"ת דחמר ככתוכות פ"נ רקטנס לין לס קנס רנפרה רוק'ולס קטנת

קלנן נכי נערת המחירסה 6ין קטנס ככסמט הכל קכמיס סנחלקו עליו ולמרויס קנס כמקוס מכר כמ"ס סר"ג חלוקין עליו 6ף כלן • (חומרין חן קטנס כמסמע ולח מיעט לכתוב חלל כונרת נת' וכ"ס כפ"ג לכתונות כפי' סר"כ כתכלי לסתי סערות : כתולה כתב סר"כ ולל כעולס ולס נגעלת פלח כורכת וכו'כלס כסקילה • רתמשככי 6סס 6תרנו ככה כורכת לכל העריות כפ"ו ליבמות • וקל כנס נפקילס לחו כ"ט סיס - כמ"ס לקמן כרית כח וכו': והיא ככית לניק נפרסת מוניס סס רע כתב לזנות בית חכיס • וסקס נמי סקילס כתינס • רס"י : באו עלית פניס קרלטון בסקילס וכו' נסכ6 עלית קרלסון כדרכה • קרמנ'ס • וקטיה לי מלי קמיל פסיטל) • כפולה תנן ורפי פירם כהן עליס טניס וערין קיח כפולה כגון פנלי פליק פלס כדכק • קרלסון בסקינס • רמטכני לסס כתיב וקסני נחנק וכעולס קיל וסס סתמס רני קיס לחמר סלס כדרכס נפקק ניק

מכען

?:

פרוס :

מכלל כתול'מדכתיב ותת החי6cסר סככ עמה לכדו למעוטי.כה"ג רחט"ג לקריכס כיק כו5'6ין נסקילה!6 6'מסס 6ותו סכב עגס (כלו לסיינו רספון מכילתו היתה יקיליק: י זה סרט סקסית כתכסר"כ לוקל קריוט פרסית סנניח פקסית מיקתו כחנק למיתה כתינק כיס - וכל יתר החמורה כתורס סתס fינס 6ל6 חנק (כמ"ס כריס פירקין) נמ' פ"י דף פ"ט (עיין מים נסיך מתני': המסית 6חת סתליוט כתר קריב למעוטי מסית 6ת סככיס וכו'פמיתתן נחנק לנמרינן סלחס סלסס מנכי' ולס נמרינן הרזה הרמת חרסית כדכתכינן נמתני'ר') ורנין הראשון כסקילה • והשניבחנק :י המסית • זח חיכו כסקילס 6כחנק : •

סית רכיס ממסית רכיס הדיוט המסית את ההריוט אמר לו יש יראה כמקו' זר קליוט פיסיק לוק'קריוט וחין דנין מסית רכיס ממסי' פלוני • כך אוכלת • כך שותת • כך מטיבה' כך פקפית פנביל קמפי'מיקמו יקיר וכי תימל דנין סדיוט מריעה כל חייכי מיתו' שבתורה אין מכמינין עליהן כחנק וסמסית 6ת ססדיוט מהדיוט ולין לנין קריו'מככי חוץ מזו אמר לשנים והן עריו מביאין אותו לכיו לחו דוק'פלס מנינו קלוקכין כיון שהרים אין לך הריוט וסוקלין אותו אמר לאחד הוא אומר יש לי חברים מסיס לת ההריו' למסית לק נהול מוס • נמי סס : אין רוצים בכך אם היה ערום ואינו יכול לדכר כפניהם מנכיס bk למעוטי מסית לק מכמינין חוז מזו כלומר לכל מכמינין לו ערים אחורי הגדר והוא אומר לו אמור קרני'כגון מוריקי עיר מיסר! חייכי מיתות כריכין התרחק מה שאמרת לי ביתוך והלה אומר לו והוא אומר לו סמיתקן כחנק : מכמינין רס"י : מכמינין כתר

כתר היאך נניח את אבינו שבשמים ונלך ונעבוד עציס לסון מחרכ :לס היס קמסיי קרינזון קרן רמתרגמינן ואכניס אס חוזר בו היומוטב ואם אמר כך היא

חינו יכול לרכר וחרב לו - וכמן ליס רס"י: חובותינו וכך יפה לנוהעומדיץמאחורי הגד'מביאין נפניק' - כלומ' חומר לניס חוץ מזה כלומר חיון ממיתת אותו

אותו לביר וסוקלין אותו האומר אעבוד אך ואעכו סינו יכו'לרכר כפניקינגפני זר • סרין תמונת נס נלך ינעכור אזכחיך ואזכח נלך ונזכח אקטיראך ירחתנ"ך: כיסוליכלומ'סין : להכמין לי וסרמנ"ס העתיק ואקטיר ניך ינקטי' אנסך - אך ואנסך נלך וננסך סיס עמנו ויכול לתת לומר

עפ"י מסל'עכוס חומוס : אשתחוה * אלך ואשתחוה נלך ונשתחוה המדיח עתק מס סמרת לי ככר ; אמר לסניסיקו • הן זה האומר נרך ונעבוד כו"ס : יא המכשף. קחומר מעכור - נסחר מכל עכמס נע: טריס העושה מעשה

חייב

הלשונות הלגו סוי מסית וליל להתרו' נוכסלר קייני

וחיים: תנורים וחסמריק 6ת מיתות6לס מניחיס לותו כנ"ו כרכתיב 65 תחמול ולח מכסה עליויס"י : הוא החומר וכו' קריס קול חינו חיים על נקניסתכריך (הסיכוים לי קנריס וכו' - רס"י : °מכמינין לו פריס • ולס סניכסר וחותו סי6מר כלסון רכיס כלך

סלומר לו: כיין פמקילין נסכמנת מס 66"ככס6ר מיתות כיר ומפוס ה"נ כימיך כריך לומר לו וכעכול : יא העור מעסה קילך נניס וכו' : האומר לעכור וכו'כתר סרינהוי מסית וסייג ' וכ"פ סרמכ"ס וכלסון

ממC 6sומר המסית קיח מזני'וכ'כ כחכורורים פיס מהל'עכו'סי וכתב עליו הכיס וז"ל (ל"ת היכי קלמר סלסון סחומר המסית קול סככור סקינו חומר (יי) תעכור לו נעבור. ונ"ל ס6ומרfעכור פני כתחלת וסתת 6חרי • ע"כ • חנל כנמ' דף ס"6 במיכן נס חמתני' (' לתכן הפוכרכו"ס עוכר חין : 6ומר לה. לו הכל כלומר כלכו מחייב ליה • לסמעינן מינס רנסמט לק לגמי דמתני' ככיפת החומר מיירי וסיינו דתנן לעבור (כלומר סנפרנק לו • קמ"ר ונקכי נתחייב 6ף קניסת וספי' לס עכר ולענין רומיל רמחני'כמס סיכוי מסניכן רכק bסני דלעיל כחומר מיני מקכלו כלילס כעכולק • ור' יוסי משני כרכעינן לכתוב לקמן • וחכיי מפני כחן כניסת מעכמו וכריך טיעכור כגון כניסת מנסריס וכתיב 65 תלנס • ק6

6כק וכו'ורכס לכר תרוייהו כניסת מסחריס • קל לח’ל כך מריעת ומטיכס וכו' וגריר נופיה וקרינן כיס הס חכס וכו' ורכ 6סי סמר קן לסכל ניסרחל מומר ורכיג'6מר לס זו סוף זו קתני וכליתי כחכורו סל הרמכ"ס סכוס תופס פינוי ר"יוסף למסני כחן כיתיר הניסת רגל ממליך יטעי כתרית • וקרינן כיס ל6 תחכה לי ולח תשמע לfליו . הס חכס ופמע חיין ולעיל כרכיס הניסיס ומימלכיס ול6 טעו כתריק ספי לינפרנו • תוכן לי קרינח כיס חכס וטמט פסרי כתכ כריס פ"י מקלי עכו"ס מריחי קיר מיסרוכי • רע"פ 656 מכרו כוס רסס ל6 כן תיפוק ליה לחייכיס חטbת סענדולה סליחו 6ת יוסכי פירס ער סעכרו סותר דברים פרק כת'סמסית חי מיסרחל וכו' 6ע"פ סללן ענר המסית וכל המוסת עכו"ס bk מפני פסורקולעכור ט'כ • ותמיהני דקל bניי חותכיל 32 לרב יוסף מכרייתס ודייק מיני 65 חניכין ניסת לרכי' לניפק דימיך לכך מפתח • ולס סגיס רכ יוסף כלל וכרין עיין פסכים כל העיר כוק : אלך (לעכוד סמחוסר הליכי לע"ג דליכל למימר 6לקכי סדר כיס רס"יכגמ' דף ס"6 . נלך (גטכור חט"פ סכלל עכמו עס 6חריס לסיכל למימר הני 6חריס לס 6זלי ויקו נמי ל6 ליזול - רס"יסס : המריח זס כחומר גלן ונעבור כויס • פירס יריב מליס 6ת סרכיס . גמי • וטעמ6 לכסקילה לגמרינן קדחת קרקס ממסיק : נמ' דף פ"ט (Sh תקפה לנגמר מנכיס : וכן סיפק כרכנן וסכירס לקו וככיל כמי כסקילס : וריסק פכפכקי כק הכפיל כחנק כרכי שמעון . סיס כל6מרינן כנמי רקכו ;

69 על

[ocr errors]

ממס כסקילס : זלה החוז חת לעיניס• מרחת לכריו' כסלו . וא ולא החוק העיניס • ר'עקיכ6

6ומר וכו' ולכסורק עומק ולינו עוסס כלוס : סניס לוקטיס קסוליס כמכספות

נרות ורני עקיכח להפלוני התל וסיכל למימר נכניגן סי מקן ליקט וקייב מית - וחנרו ליקט ופטור מן דלת"ק bוחז עיניס ממעיט מסקילה ולה ממלקות רחייך מטוס סמיתס יכינר: סמוסה מעסק סלקט ממסנכפפיס חייב : לס תעוגנוזכלfסכסן סכרס זו לסרמכ"ס כפרק י"ח מהלכות וסלווקז 6ת סעיניס • קרוק

עכו"ס בקעתקת נריית לנו כשו נקננו כלן למקוס חייב ולא האוחז את העיניים ריע אומר משום רבי דחיית מעונן חכמי חומרים 6'וסקפוליס 5 זזו ממקומן יהושע שנים לוקטיןקישואין אילוקט פטוואילוקט זה הלוקחת העיני' • זפלין

פטור מן המיתה : חייב העושה מעשה חייב האוחז העינים פטור : ר' עקיכ6 ותמר פטור 6ף פרק ח בן סורר ומורה; פרק ה בן

פרק ה בן סורר ומורה • מאימתי נעשה ממקו ' • וגס סכרס זו מסיניס סקי

בן סורר ומורה - משיביא שתי לסרמכ"ס סס נקעתק' פטרוק • וסולכן י"ג פנת שערות ועד שיקיף זקן התחתון - ולא העליון אלא משנתינו ויסינ טעמל מפני זיוס 6חר המקסיקני מין שדברו חכמים בלשון נקיה • שנאמר כי יהיה לאיש מלחוזת סכסמ'כתכסן נכלל הספרות סי' !6 פותח: ער בן בן ולא בת בן ולא איש • הקטן פטור שלא בא לה יחכח כולו • ולחו שניתן פיקים זקן • קתרין • מו)

לחוסרת מיתת נ"והול זקן 67מרו רכנן סתחתון

ילין לוקין עליו סנ6'מכספת פרו פיקיף ססער סכיכות קנין : ולס העליון זקן ממס : לח תחית • עין • וממ"ס סרמכ"ס כפירס סמסנס ו"ל חומרו וכתר כן ולס סיס מססקיף זקן התחתון לים הוח. וחט"ן פטור 'תוח פטור לכל 6סור כגון סטורי סכת וחייב מלקות • למקטנותו סוס קרויכן • 65 מנינס לחייכו מקמי סיכיס סתי

65 מנינס לחייכו מקמי סיכיס סתי ע"כ ולחו מלקות ממס 6ל6 כעין מלקות •כלומר מכת מרדוק פֿערו' וקטן פטור סל: כח לכלל המנוק: סלכך חיוכיס כתר וסרי פטורי סכת כן הס• וכמו שכתבתי כבר 3זס כריס מסכת הכי קול - וס"ק קרח כי יסיס לחיס כן כן הסמיך כנכורתו של סכק נס"וחלק רכגמ' למר חכי הלכות כספיס כסלכו'פנתי ליס כתפלת חיסון חייכיס קרל ומפסקין זקן התחתון - חיס יסמהן כסקילת וים מתן פטור לכל מסור וכו' - סעוסס מעסה גמור הוס :

נ טרטימר בסקילס הלוקחת העיניס פטור לכל 6סור סמעינן מינק

רסליניס(לר"ע)קלמר (מלקית קלכן מסתכר למימר וסכירת ליס רלי פליג רני עקיכל החי היחס לפכייס ליה רפּליג - סלח פהלכה כמותו הכי הוה ליה למימר הלכה כר'פקינסי הנכן הלכות כספיס וכו' ו6; הרמב"ס על כרחנו ס"ע רלס פליג רמי ס' דפליג וכק6 פליני ירלת'ק חייב מלקות מלח תמונגו ולרים פטור: הילך מוכי סטרס חני פרי ופסק וחייב מלקית כרככן וסקוס פטור כר"ע • חנל כיניסס לר"ע 65 פליג 6לק חכמיס ונותני' ור"ע כ"ט ס"ל לפטיר 6כל 6סור: הל וכתככהעתקת הנרייתו) בקייב מלקות · 6יכ6 לתרוני כמ"ס סכימ כסס סר"ריקוט מכני כניו של הרמנ"ס • רנסנתיכונלספרי כיס מסוס מכסף • וסעתקתו הנרייתחכרחתרי ניק מפוסלח תעוננו חי נמי דתרי גווני חחיזת עיניס סס חל רמעסס תמסון וחיילי וסר רמכסף ופטור • והנרל זה ל6 יפיגנוחלס קיורט נדנריס קרס ע"כ • הנכן ליכ6 למימר לר"ע 65 5:fפלוני סתר • וגס לק"ק פטור 6כל 6סור ליסנ6 ור"ט לומר לה קrיס • לטוכס סיכס כוותית ללא פליג - וכמ"ס כפרק נ' ממסכת ככוריס : ולא הלוח: חק העיניס כתב סר"נ מרחת לכריות כחלו

וחינו עושה כלוס • וכן לסין רס"י • ולרכרי סכ"מ סכתכתי לחייב מלקות מסוס לח תעוננו • טקסס הול ז"ל וכל לחו פלין כו מטסת רוח וחין לוקין עליו ככנ"ס סר"כ כתפנק י"ח פרק ז'רפסחיס ועיין רים מסכת תמורה ותירן ללחו למימרח פלח ספק מטסת כלל. לכל קלנסז סעיניס סול עוסס מעסס כדי לחקון סעיניס 656 סיינו לומר ססותו מעסס סנרחק

נכני 6לס סעופה נס עססו כסמת • סלח סנרמס נקס כך ע"כ: פרק ח כן ול6 6ים • הקטן פטור סלק כח לכלל מכות כתכ סר"ג הלכך חיוניק כתר סכי קול וסכי קלמר קרח כי יקיק

הסמוך לגבורקוסb סיס וכו' • וכתכו סתוס' ו6"ת לכמה סנס סלפני נרלוק כרחסמין כמופלס ספיד למים (כמפנקי' פרק י' דנרת) ומפרס ר"ת רקכי דרים לחים רמטמע לפון נכור כרכתיב וחזקת והיית לחים (מה 66ין כן כנדריס רחים מרוחק מיפליס וסכי כתיב חיס לו ספק כי יפליס) ו6"ת ח"כ למס לן כמתניתין טעמה 65c7 כ6 לכלל מלות דלתות חמינס למקורס סכ6ת סערות מתחיל הזמן דסמיך לנבורתו סל סיסי וחפילו הוי יותר מסלק תרסיס לחקות חיים כתר פנימי קטנות כיון דליכורbוי לסוליד דקרינןנית כן ול6 חכי ע"כי ועיין מס סכתכתי כמסנס י"6 פרק י' רנרס • לוקח וכתבו התוס' ו6פילו קוי יותר משגסס חרסיס כלומר דחף על נס ססנינו ועד סיקיף וכו' 6פי' סכי כי מלו ליס סלסס חרסיס מפקנים שתי סערות 6ספסלה סקיף חיכו כעסה כן סורר ומורק: כרתני דכי ר'יסמע6ל כן ול6 חס וחמרי במערבל בן לה קרחוי לקרותו לכי כדחמרינן בי כרוספרחי חמרי' סכתי כל ימיו של בן סורר ומורה ליכן סלססלסס חרסיס גלנר כלומר לע'פ סל6 קקין די6 לס נ6 על 6פק הטקכיס סתי סערות וכתעכרס ניכר העוכר כשלפת חלפיס ורסוי לקרוקו לך :

נמסיסכל

:

נחים כן

[ocr errors]

משיאכל טרטימר כסר וכו'. כל 6לו תכסיס הגזכריס ב טרטימר חני מנס • ותוח זיקית (הכסר) כסיל ול6 כסיף

נ6כילס זו כפרקין • כתכ סרמכ"ס כפרק ו' מה גורן ספלסטיס 6וכלי' : מן קיין היטלקי - פסול כמוכל ממריס כולן הלכה מפי סקכלס : טרטימר כתכ סר"נחלי ומכסיך כתריס וסוח רפתי לית מזיג ולס מזיג : רכי יוסי חומר מנת - טרטימר זה ליני יודע מהן : 6ל6 מתוך סכפל ר' יוסי וכו' ילין הלכה כר' יוסי: 6כל כחבורת מכוס • נסעולי פל כיין • כופל 6ף כפר ונמנ6.

מכות : 6כל כעכור החום טרטימר חלי מנת • גמ' לכלל מצות: ב מאימתיחייב משיאכל טרטימר (לעין לסין עולין ל6ותק וסס כתו'כתי"ו לכל קערוך כשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי ר' יוסי אומר מנה סעולס 6ל6 נפט וקטנית.

קכיחו כערך טי"ת: כשר ולוג יין אכל בחבורת מצוה אכל בעבור החר' כלכרי (סיקו לסיק נטר ויין אבל טכל וכו' טו סלק אכל מעשר שני בירושלים • אכל נבלות וטרפות • הוליל וכמלוס קעסיק 65 כפרו • נ"ח ל"ג לה שקצים ורמשים (ירו' ל"ג) (אכל טכל ומעשר ראשון מכפין :

לכל מעסר סני ומלתס פסיט6 לר"ג רקס שלא נטלה תרומתו ומעשי שני והקרש שלא נפרו) נירו:לי' כיון לכוון מכופן חינו כעסה כן סורר ומורת אכל(ס"6)רבר שהוא מצוה ודבר שהוא עבירה אכל קול וכתי'כמספר פניככקר על סיסכל כפר ויפקק יין • כל מאכל • ולא אכל בשר: שתה כל משקה - ולא נכון וביין וכסכ'לח ממפי' וכן לח סעתיק סרמכ"ס כפיז שׂתה יין אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר נבלות וטרפות סקניארמסי' מהלכות ממריס ונסתכם וישתה יין * שנאמר זולל וסובא ואע"פ שאין ראיה רכתיך חינכו פומע כקולנו קספריס מסכת ברכות לדכר זכר לדבר שנא' אל תהא בסובאייין בזוללי ולb ות סלפי' כקולו SE טנק ערונין ופסחיס לסתס כשר למו : ג גנב משל אביו ואכל ברשות אביו • כמקו' כריך קול חיכוסומע: פפיר מיתנייה: אכל לכר משל אחרים ואכל ברשות אחרים • משל אחרים • לכר ססו6 מנוק • לרכנן סקול מכות • כתנקר"; ואכל כרשׂות אביו אינו נעשה בן סורר ומורה * ער לחתויי תנחומי לכליס ללי דרכנן לbתויי תנחומי לגלי. שיגנוב משל אביו ויאכל כרשות אחרי ר' יוסי בר מריסה קנה חמינח קכורת דחי מרי6c ה62 מנורות ר' יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו : מכות • סייגו כסני' פbוכלי' מכות היינו כהני'וכו' נמ' ד היה אכיו רוצה ואמו אינו רוצה אביו אינו רוצה קדסיס לו לכילת פסחיס : f65תויי וכו' ופירס"י דלי ואמורוצה אינו נעשה כן סורר ומורה • ער שיהו ולכר פתוח ככירס : ל6פויי ורי:6 וכו') וסני תכנת רקל שניהם רוצים' רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו תענית ככור 6סור מרכרי עבור החד'כמילסו לbוריית' ראוי לאכיו אינו נעשה בן סורר ומורה היה א' מהם סופריס : ג גנב מSc לכיו דלק מכינן לסעורק ז גידס אוחגר או אלס אוסומא או חרש • אינו נעשה ולכל כרסות סכין חט"ב פנלטויכר עלית נתור': וניט :

: כן סורר ומורה שנאמר ותפשו בו אביו ואמו • ולא הסכים ליס לגנות מSE חכיו • אכל כל מסכל וכו' לחתויי גרמין והוציאו אותו ולא הגרין ואמרו ולא אלמין קוקיל (לכל גופות חנין • רכילה קעילית • סקס בנינו זה ולא סומין

לנקנקל ומנעת מלכין פתח כל מסקס וכו' - לחתויי לכם

ירלנו ולח ממפין : ננכמSt וקלל רתני' 6כל רכילה קעילית וסתקרנס וקלב • ונכנס חסריס • לה פכיס ליס סיוכל בכל עת לנגוע מעל 6קריס ולת למקום חייב (מסוס יין וסכר ! תחת • (ככסן עסקינן) גמר6: ממפיך : ער פינגון מסל סכין לסכיק ליק לנכון נכל עת : סלין

דרכמס ממ6כל 6חרינ6 גמי ויכל כרסות 6סריס סליכו מפכעת סס מחכיו - ונכס"ג ילחי קרינית זוללי ומיסו סלמת חקר חוסרית לממפין טפי • ממסין : ומס למו מנכסי' פפ bת סbין לbכין רסות נקן *

זכר לרנר ונכסר מקרי וולל וכיין מקרי סוכס • רס"י : כנון שנתן לה סקר נכסי' כמתנת ע"מ סחין לכעלסרסות כהן ג ומשל חמו לפון סר"נ כגון סכהן פס חמר וכו' • על וחין סלכס כר"יוסי כרכייסולס: ו בלויס ללכין סות {רומה

מנת פלין לכעל'רפות בסן נמ' - ועיין מ"ס כמפני לחכין כקול • במרחק • וקומק- לכתיב חיככופומט כקולנו

זיפי לצרוכין וכמסנס ס' פרק כתרל רנוריס : מלכס כתיכ כקולוקינוס"מ קול 6חל לפניקסי ומרקול ככינ ו עד סיסו סניסס רוליס • פנחמר ותפסו כו סכין וחמו

טויס יפרחת וקותס נמי כפינןסוס : (חין הלכה כר' יסולק : סרמכ"ס סוף הלכות ממריס : רבי יכולה לומר גילס' ילו קטועק :כננו זקי מטמט פמרפֿין פֿות! * 6ס ל6 היתה חמו רחוית להכין פי'סר"כפור ולומס לחכיו וכו

מרטין דכתיב חיננו סומט כקולנו: גמ' כיס מרלח כתיב בקולותנו חובקולינו כיו"ר רס"י - ומ"ס סר"כ ומרקול כטיכס סויס מרחק וקומס נמי כעיכן טויס- גמ' ונ"ל לפי סכן סתס מונ6 כפניס סקסוס 6ותן לכתוב כדכריס וסכרינוס נ"כ סיסו סיס במרחת וכקומס וסן סני סעיריוס סכפורי' כרתנן כריס פ"ו ריימלי 60) דכפי' סרמכ"ס כתוכ ר"ל טקסס דומס כמרחק ובקומה • לפי פנסי חכיו וbמו ולמרו: טיכי גרלס כעיני דלפון קנרי

קול 6פיפס לקרמי לוחמרו סמוך לכקין ניק ליננן :

איננו

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »